Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы
Скачать 148.98 Kb.
НазваниеМетодические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы
Дата конвертации13.02.2016
Размер148.98 Kb.
ТипМетодические указания
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/72428.doc
форма Ф СО ПГУ 7.18.2/05

Методические указания


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы


Педагогика пәні бойынша

050103 педагогика және психология

мамандығы студенттері үшінпәні бойынша


ЄДІСТЕМЕЛІК Н¦СЌАУЛАР
Павлодар
Лист утверждения Форма

к методическим указаниям Ф СО ПГУ 7.18.1/05БЕКІТЕМІН

ФЖжµ¤Ф деканы

________ Сарбалаев Ж.Т.

«___» ________ 200 ж.


Құрастырушы: Ксембаева С. К.


Психология және педагогика кафедрасы


«Педагогика » пәні бойынша

ЄДІСТЕМЕЛІК Н¦СЌАУЛАР


Педагогика пәні бойынша 050103 педагогика және психология

мамандығы бойынша студенттер ‰шін
Кафедра мәжілісінде ұсынылды “___ ”_____________ 200 ж.

№ _____ хаттама


Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева К.М


филология, журналистика жєне µнер факультетінің оқу -әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“ __”_______ 200__ж. Хаттама №__


ОӘК Төрайымы ____________ Семенова М.В.

1. Педагогиканың теориялық–әдіснамалық негіздері

1-тақырып Қазіргі педагогиканыњ єдіснамалыќ негіздері.

Адам туралы ѓылымдар ж‰йесiндегi педагогиканыњ рµлi мен орны, оның басты ерекшеліктері; арнайы пәні, ғылыми терминологиялық аппараты, зерттеу әдістері.


Педагогика – адам тәрбиесі туралы ѓылым. Тәрбие қоғамдық ғылым, қоғамдық қызмет ретінде. Тәрбие тарихи және негізгі сипаты, оның қазіргі қоғам дамуындағы көрінісі.

Педагогика пәні, оның негiзгi категориялары (тєрбие, оќыту, ќалыптастыру, бiлiм беру, педагогикалыќ процесс), олардыњ µзара байланысы. Педагогика ѓылымдарыныњ ж‰йесi. Басқа ѓылымдармен байланысы (философия, психология, физиология, т.б.). Педагогиканыњ ѓылым ретiнде дамуы мен ќалыптасуы. Таным теориясы. Жүйелі әдіс тәсілдері. Тұлға теориясы. Іс әрекет теориясы. Құндылықтар теориясы. Басқару теориясы. Тұтас педагогикалық процесс теориясы. Педагогикалық теория мен практиканың өзара бірлескен әрекеттің диалектикасы. Қоғамның қазіргі жағдайындағы педагогика ғылымдарының міндеттері. Мұғалімнің кәсіби дайындаудағы педагогикалық теориялардың маңызы. Педагогика курсының құрылымы.

2-тақырып Жеке тұлғаны дамытудың, тәрбиелеудің қалыптастырудың өзара байланысы және сипаты.


Тұлға туралы ұғым. «Адам», «индивид», «дара», «тұлға». Тұлға құрылымының көп қырлылығы, күрделілігі, оның компоненттерінің өзара байланысы.

«Тұлғаны дамыту», «тәрбиелеу», «қалыптастыру» ұғымдарына сипаттама.

Табиғи, әлеуметтік, тарихи, белсенді мүшесі, адам туралы философиялық ережелер –тұлғаның педагогикалық тұрғыдан түсінудің әдіснамалық негізі, тұлғаны дамытудың, тәрбиелеудін, қалыптастырудың факторлары.

Тұлғаны қалыптастыруға және дамытуға әсер етуші факторлар(тұқымқуалаушылық, орта, тәрбие). Субъектінің іс әрекеті тұлғаны дамытудың және қалыптастырудың қозғаушы күштері және негізгі заңдылықтары.

Тәрбиенің басты мақсаты жеке тұлға. Жеке тұлға – тәрбие процесінің және өзіндік дамудың субъектісі.

3-тақырып Балалардың жас және дара ерекшеліктері, оларды оқу тәрбие процесінде есепке алу. Оқушының жеке тұлғалық дамуының жас ерекшелік кезендері, оларға сипаттама. Жеке тұлғаның табиғи мүмкіндігі.

Жеке тұлғаның дамуының әлеуметтік жағдайаттары. Қазіргі қоғамның даму кезеңінде жеке тұлғаны қалыптастырудың ерекшеліктері. Оқушының оқуға деген шынайы мүмкіндіктерін педагогикалық процесті ұйымдастыруға есепке алу.

Оқушы тұлғасының дара ерекшеліктеріне сипаттама. Оқушының дара ерекшеліктері және қабілеттілігі. Қазіргі мектептегі даралап оқыту.

4-тақырып Мұғалімнің ғылыми зерттеу мәдениетін қалыптастыру.

Педагогика ғылымның дамуы және мұғалімнің педагогикалық іс әрекетіндегі ғылыми зерттеу жұмысының рөлі. Ғылыми зерттеу жұмысының жалпы әдіснамалық негіздері: диалектика заңдары, оларға жалпы сипаттама.

Зерттеуге жүйелі тәсіл – құбылстардың жалпы байланысының көрінісі. Таным теориясы.

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық негіздері: педагогиканың заңдылықтары және маңызды категориялары, педагогикалық процесс, педагогикалық пән мен мұғалім іс әрекетінің педагогикалық зерттеуге жүйелі құрылымдық, тұлғалық іс әрекет тәсіл, тәрбие мен дамудың бірлігі, компетенттілік әдісінің мәні.

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдісінің мәні.

Нақты педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру мен өткізудің әдістемесі. Педагогикалық процесті диагностикалау мен оқушыларды танып білудегі зерттеу әдістерінің ролі.

2. Тұтас педагогикалық процестің теориясы мен практикасы.

5-тақырып Тәрбие процесінің теориялық негіздері. Тұтас педагогикалық процесс– педагогика пәні мен мұғалім қызметінің объектісі.

Педагогика пәні және мұғалімнің ісәрекет объектісі мектеп тәжірибесінде, оқу құралдарында, бағдарламаларда осы ұғымның дамуы, осы мәселелердің көрініс табуы.

Мұғалімнің ісәрекетінің объектісі туралы ұғымның қалыптасу тарихы. Педагогикалық процестің мәні. Оның құрылымдық компоненттері. Оқушы – педагогикалық процестің субъектісі.

Педагогикалық жағдайат педагогикалық процестің элеметарлық жасаушысы. Уақыт пен кеністіктегі тұтас педагогикалық процестің үш қызметінің – білімділік, дамутышылық және тәрбиелік өзара байланысы және бірлігі.

Жеке тұлғаның тұтастығы – педагогикалық процестің үш бірліктегі қызметің іске асыруды түсіндірудің негізі. Жеке тұлғаның шығармашылығы. Жеке тұлғаның дарындылығы.

Педагогикалық процестің қозғаушы күштері. Педагогикалық процестің тәрбиелік механизмдері. Оқу – тәрбие процесінің құралдары. Іс – әрекет, педагогикалық процесті іске асырудың құралы және соның ішіндегі қызметін іске асырушы. Ісәрекетінің негізгі түрлері. Оқушының шығармашылық ісәрекеті.

Педагогикалық процесті басқару. Педагогикалық процесті болжау және қазіргі жағдайын диагностикалау мәселелері.

6-тақырып Педагогикалық процестің заңдылықтары

Педагогикалық процесс – күрделі дамушы жүйе. Оның жеке тұлғаны қалыптастырудағы ролі. Оқу – тәрбие процесін болжау, мұғалімнің әдіснамалық бағытына тәуелді. Оқу – тәрбие процесіне байланысты әр түрлі көзқарастар.

Табиғаттағы және қоғамдағы құбылстардың және процестердің даму заңдылықтардың философиялық мәні. Педагогикалық процестің заңдылықтарының мәнін танып білуге тарихи шолу және олардың мұғалімнің ісәрекетіндегі рөлі.

Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары, оларға сипаттама.

Педагогикалық процестің тиімділігі мектептегі педагогикалық процестегі жекелеген балалардың және ұжымның даму деңгейіне, оқушылардың жас ерекшеліктеріндегі ісәрекеттердің ұйымдасуына және мазмұнына сәйкестілігіне тәуелділігі.

Оқу – тәрбие процесінің принциптері, оның заңдылықтарының нақты пайда болуына әсер етеді. Принциптердің мәні және оған сипаттама. Педагогикалық процесті басқарудағы, болжаудағы заңдылықтар мен принциптерді ескерудің маңызы.

7-тақырып Тәрбиенің мақсаты, әлеуметтік келісім.

Мақсаттылық және әлеуметтік келісімділік – педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары. Педагогикалық процестің негізгі компонентә мен тірегі – тәрбиенің мақсаты.

Педагог пен оқушылардың ісәрекет нәтижесінің идеалдық моделі. Тәрбиенің мақсаты. Педагогикалық ой – пікірлер тарихындағы тәрбиенің мақсаты мен мәселелері.

Қоғамдық мәдениет – жас ұрпак тәрбиесінің мақсатын айқындаудың әдіснамалық негізі.

Қазақстан Республикасының әлеуметтік –экономикалық даму тенденциялары және жас ұрпақты өз бетінше өмір сүруге дайындау. Әлеуметтендіру және жеке тұлғаны дербестендіру мәселесі.

Жеке тұлғаның жан –жақты үйлесімді дамуы туралы ұғым.

8-тақырып дүниетаным жеке тұлғаны қалыптастырудың өзегі ретінде. Дүниетанымның негізгі компоненттері мен мәні. Дүниетанымның түрлері. Дүниетанымды қалыптастырудың әдіснамалық негіздері. Философия, оның әртүрлі бағыттарының қалыптасушы тұлғаның дүниетанымдық көзқарасының бағалаудың ролі. Дүниетанымды қалыптастырудың психологиялық негіздері. Жеке тұлғаның құндылық бағыттары.

Оқушылардың дүниетанымын қалыптастырудың жолдары мен құралдары: ғылыми білімді қалыптастыруда көзқарасы мен көзің жеткізу. Оқытудың әдістері мен формаларының, мазмұнының ролі.

9 –тақырып Т±тас педагогикалыќ процесстегі тәрбиенің мазмұны

Тәрбиенің мақсаты, міндеті, мазмұны және олардың өзара байланысы.

Тұлғаның жанжақты мазмұнды сипатта дамуы адамзаттық мәдениетті меңгеруімен байланысты.

Интегралды тұлғалық сана, әлем мәдениеті, еңбекке дайындығы, тұлғаның политехникалық мәдениеті, дамгершілікке тәрбиелілігі, экологиялық, эстетикалық, дене тәрбиесі. Дүниетаным әлемге, дамдарға, өзіне деген көзқарастардың жүйесі \ретінде мәдениетің дамуы\менгерілуінің белсенді шарттары. Тәрбиенің түрлері.

10-тақырыпТұтас педагогикалық процестегі тәрбие әдістерінің формасы мен құралдарының жүйесі

Құралдар, формалар, әдістер педагогикалық процестің қозғаушы тетіктері ретінде. Құралдар, формалар әдістер, тәсілдер туралы жалпы ұғым, олардың тұтас педагогикалық процестегі өзара байланысы. Оларды оқуда және оқудан тыс уақытта қолданудың ерекшеліктері.

Оқыту мен тәрбие әдістерінің өзара байланысы педагогикалық процестің барлық қызметінің бірлігін көрінісі ретінде. Оқудан тыс уақыттағы жеке тұлғаның қалыптасу әдістерінің өзіндік ерекшеліктері.

Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.

Тәрбиелік жағдайаттар жасау, үйрету, тапсырма беру, жаттығу. Оң мінез –құлық мәдениетін қалыптастыру әдістері.

Педагогикалық шығармашылықтың белгісі ретінде тәрбиенің әдістерін сұрыптау. Бақылау және өзіндік баөылау әдістері.

11-тақырып педагогикалық процестегі мұғалім мен балалар ұжымының өзара байланысы және өзара іс– әрекеті.

Балалар ұжымы әлеуметтік ортаның құрамдас бөлігі. Ұжымның мәні, ұжым тәрбиенің объектісі және субъектісі ретінде. Кеңес педагогтардың\ С. Т. Шацкий, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко т.б.\ еңбектерінде ұжымдық тәрбиенің идеялары. Жеке тұлғаны қалыптастырудағы дербес және ұжымдық диалектика.

Балалар ұжымын қалыптастырудың кезендері, заңдары және атқаратын қызметтері. Әрбір кезендегі педагогикалық басқарудың өзіндік ерекшеліктері. Қарым– қатынас және іс–әрекеттің ролі. Ұжымдық өмірдің эмоционалдық байлығы.

Әртүрлі балалар ұжымдарының типтері, олардың ерекшеліктері, бір біріне әсері және сабақтастығы.

Педагогикалық процестің қызметіндегі тәрбиелік тетіктер: педагогтар және оқушылардың әртүрлі ұжымдық іс–әрекеттің байланысы.

Сыныптан тыс жұмыстарда әртүрлі жастағы оқушылардың ұжымдық іс–әрекетіне педагогикалық басшылық жасау. Оқушылардың әртүрлі тіршілік әрекетімен байланысты қоғамдық тапсырмаларға сипаттама.

12-тақырып Сыныптын тәрбиелік жүйесі, сынып жетекшісінің шығармашылық іс–әрекетінің нәтижесі ретінде

Тәрбие жүйесі туралы ұғым. Сыныптағы тәрбие жүйесі. Тәрбиелік технологиялар. Тәрбие жүйесінің моделін жасау. Тәрбиелік іс – шараларды дайындаудың әдістемесі. Сынып жетекшісінің іс–әрекеттің болжау және диагностикалау. Сынып жетекшісінің қызметі. Сынып жетекшісінің оқушылардың отбасымен ынтымақтастығының түрлері. Тәрбие процесінде этнопедагогика материалдарын пайдалану.

13-тақырып Отбасы тәрбиесінің негіздері.

Отбасында балалар тәрбиесі. Отбасы тәрбие туралы Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинскийдің педагогикалық идеялары.

Отбасында педагогикалық процесті ұйымдастырудың теориялық негіздері. Отбасында педагогикалық процесті ұйымдастырудың компоненттері. Отбасы тәрбиенің негізігі мақсаты, міндеттері, мазмұны, құралы, формалары. Қазіргі отбасындағы педагогикалық процестердің жалпы сипаттамасы.

Отбасы және мектептің ынтымақтастықтың түрлері. Отбасы мен педагогикалық ұжымның жұмысындағы сынып жетекшісінің ролі. Отбасындағы этнопедагогикалық тәрбие.


14-тақырып Тұтас педагогикалық процестің құрылымдағы оқыту

Оқыту – тұтас педагогикалық процестің негізігі бөлігі. Білім беру мен оқытудың тәрбиелік мүмкіндіктері. Қазіргі дидактиканың проблемалары. Оқыту процесінің мәні. Әдіснамалық негіздері. Оқушылардың танымдық іс–әрекеттің ерекшеліктері. Оқушылардың психологиялық негіздері. Оқытудың психологиялық теориялары.

Оқыту процесін жүзеге асырудағы педагогикалық процестін негізгі қызметі: білімділік, тәрбиелік, дамытушылық.

Оқыту процесінің құрылымы, негізгі кезендері, оқытудың заңдылықтары және принциптері.

15-тақырып Ќазіргі мектептегі білім беру мазм±ны. Білім берудің анықтаудың ғылыми педагогикалық негізі: білім беру және оның мазмұны туралы жалпы ұғым. Мектеп тарихындағы білім мазмұнының мәселелері мен педагогикалық ой пікірлер. Кеңес мектептердің дамуы мен қалыптасуы дәуріндегі білім мазмұнын құраудың негізгі кезендері.Жалпы адамзаттық мәдениет. Білім беру компоненттеріне сипаттама. Табиғат, техника, қоғам, т.б,.

Жалпы политехникалық, кәсіби білім берудің өзара байланысы. Білім берудің мазмұнында пәнаралық байланыстардың мәселелері. Ұлттық мектептердегі білім беру мазмұнын жаңартудың негізгі бағыттары.

16-тақырып Оқытудың ұйымдастыру формалары. Қазіргі сабақ. Оқушылардың танымдық процестердің сабақтың үстінде ұйымдастыру Оқыту ұйымдастырудың түрлері туралы ұғым. Оқыту ұйымдастырудың түрлерінің дамуы мен қалыптасуына қысқаша тарихи экскурс.

Қазіргі мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың түрлері: сабақ, эекскурсия, семинарлық сабақ, оқушылардың үйдегі жұмыстары, консултация... Сабақ логикалық аяқтаған педагогикалық процестің уақыт бойынша шектелген бөлігі.

Оқушылардың танымдық іс–әрекеттің ерекшеліктерінің психологиялық негізі сабақ құрылымының икемді және құбылмалы болуы оның мақсатына , міндетіне, мазмұнына байланысты.

Мұғалімнің сабаққа дайындығы.

Сабақтың дәстүрлі емес түрлері.

Сабақты талдау. Шетел мектептеріндегі оқытуды ұйымдастыруға сипаттама.

17-тақырып Оқыту әдістеріне сипаттама. Тұтас педагогикалық процестегі оқыту әдістерінің орны. Оқыту әдісі туралы жалпы ұғым. әдіс және әдістемелік тәсілдер. Оқыту әдістерінің психологиялық құрылымы. Оқыту әдістерінің ерекшеліктері.

Оқыту әдістерінің көптүрлілігі. Қазіргі дидактикадағы жіктеудің әртүрлі тәсілдері.

Оқытудағы бақылау, өзіндік бақылау әдістері. Оқушылардың педагогикалық шығармашылығы. Шетел мектептердегі оқыту әдістері.

18-тақырып Оқушылардың ұжымдық танымдық іс–ірекетінің ұйымдастырушылық педагогикалық негіздері.

Педагогикалық процесс жалпы адамзаттық мәдениет байлығын меңгерудегі мұғалімнің тікелей басшылығы мен жетекшілігіндегі оқушылармен ынтымақтастығы.

Оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың мәні. Сабақтың үстінде оқушылардың танымдық белсенділікті арттыру жолдар.

Оқушылардың ұжымдық танымдық іс–әрекеттінің мәні. Ұйымдастырудың түрлері және формалары. Ассистентер мен консултатнттардың жұмысы. Жұппен , соның ішінде ауыспалы құраммен жұмыс жасау. Сабақтағы топтық жұмыс. Топтық сабақтардың әдістемесң мен құрылымы.

19-тақырып Оқушылардың танымдық іс–ірекетінің белсендірудің қазіргі тәсілдері

Қазіргі дидактиканың жетістіктері, оларды мектептің оқу тәрбие процесін жетілдіруде жүзеге асыру.

Оқыту процесінің әртүрлі тәсілдеріне сипаттама: проблемалық оқыту, оқушылардың танымдық іс–әрекетіндегі зерттеушілік тәсілдер, оқушылардың танымдық қызығушылығымен ақыл ой іс–әрекеттінің тәсілдерін қалыптастыру. Алгоритммен және бағдарламалап оқыту, оқытуды компютерлендіру. Ірі блокты оқыту және профилды оқыту.

Жаңашыл педагогтардың тәжірибесіндегі оқыту технологиялары мен идеялары.

20 -тақырып Тұтас педагогикалық процестегі оқу тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау және есепке алу.

Оқу тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау және есепке алу қызметтері: ынталандыру, дамыту, білім беру, бақылау, тәрбиелеу.

Есепке алу қызметінің өзара байланысы мен өзара жағдай жасау.

Үлгерім оқу еңбегі мен оның көрсеткіштерінің сипаттамасы сияқты.

Оқу жұмысының нәтижесін есептеу мен бақылаудың теориялық негіздері. Бақылау мен оқыту нәтижесің есепке алу түрлері.

Саралап оқытудың жағдайындағы оқушылардың білімін, білігін және дағдысын бақылау және бағалау.

Оқушылардың білімін бағалау. Оны ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

Сабақтан тыс іс–әрекеттінің нәтижесін бақылау мен есепке алудың ерекшеліктері; табиғат қорғау, еңбек, көркемдік, спорттық сауықтыру, ойын.

21 -тақырып Білім беру технологиялар

Педагогикалық технологиялар туралы ұғым. Педагогикалық технологиялардың негізгі сипаттамасы. Тұтас педагогикалық процесті жүзеге асыру технологиялар. Басқа білім беру технологиялар: педагогикалық қатынасты демократияландыру, оқушылардың іс–әрекеттінің қарқындандыру мен белсендірудің негіздегі технологиялар, оқыту процесті ұйымдастыру мен басқару тиімділігі негізіндегі педагогикалық технологиялар, бала дамуының табиғи жаратылыс үрдісіне арқа сүйетін табиғатқа сәйкес пайдаланатын халықтық педагогиканың әдістері, алтернативтік, кешендік политехнологиялар.

22 -тақырып Мектеп туралы нормативтік құжаттардың сипаттамасы

Қазақстан Республикасының Конституциядағы білім бнру мәселелері. Қазақстан Республикасының «Білім беру» туралы Заңы. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының тіл туралы »заңы. Қазақстан Республикасында орта білімді дамыту тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасының жалпы орта білім берудің мемлекеттік стандарты туралы ереже. Базалық оқу жоспары. Варианттық оқу жоспары. Оқу бағдарламалар.

23 -тақырып Мектептің оқу тәрбие процесін ұйымдастырушылық әдістемелік басқару.

Халыққа білім беру жүйесіндегі оқу орны ретінде, әртүрлі үлгідегі мектептерді басқару және жетекшілік жасау.

Басқару қағидалары. Басқарудың пәні– мұғалімдер мен оқушылар ұжымдарының іс–әрекеті ретінде.

Мектеп басшыларына қойылатын талаптар. Оқу тәрбие жұмысы бойынша мектеп директорының, орынбасарларының атқаратын қызметтері.

Мектептегі бүгінгі менеджмент. Мектептегі педагогикалық процесті басқарудағы алқалық ұйымның қызметтері.

Мұғалім еңбегі – мектептегі педагогикалық ұжымдық –– іс–әрекетінің негізгі бөлігі ретінде. Педкеңес жұмысын жоспарлау мәжіліс тақырыбы. Мұғалімдердің әдістемелік денгейін көтерудегі кафедраның және пәе бірлестігнің ролі.

24 –тақырып Мектептің, сыныптың оқу–тәрбие процесін диагностикалау – басқарудың негізі ретінде. Мектеп ішілік бақылау.

Оқу тәрбие процесінің әртүрлі кезендегі жағдайы мен оның жұмыс істеу туралы ақпарат диагностиканың негізі. Педагогикалық процестің жаңдайы туралы ақпарат түрлері.

Педагогикалық процестің негізгі сипаттамасы және оның көрсеткіштері.

Педагогикалық процесті басқару мен оның жағдайын зерттеу үшін ақпараттарды таңдау өлшемдері.

Педагогикалық ұжымның іс–әрекетінің өлшемдері мен көрсеткіштері.

25–тақырып Мектеп жұмысын жоспарлау


Мектеп жұмысының барлық түрін жоспарлау үшін педагогикалық процесс туралы ақпаратты пайдалану.

Болашақ және жылдық жоспар. Мектеп жұмысының барлық жоспар түрлерін орындалуына бақылау жасаудың формаларының мазмұндық бірлігі.

Мектеп құжаттары. Мектепті басқарудағы мектеп құжаттарнының ролі.

Негізгі құжаттарының тізімі мен сипатамасы. Бұйрық кітаптарына, сынып журналына және басқа құжаттарнының жүргізілуіне қойылатын талаптар.

26–тақырып Мұғалімдерді аттестациялау және мектептегі әдістемелік жұмыс

Мектептегі әдістемелік жұмыс педагогтың кәсіби шеберлігі мен мамандығын жоғарлатудың негізі. Мұғалімдердің әдістемелік дайындығымен тұтас оқу тәрбие процесін тиімділігін арттырудың өзара байланысы. Мұғалімдердің теориялық дайындығын жетілдіру – оның әдістемелік жұмысын тәжірибелерді ендірудегі негізгі жұмыс түрлері.

Мұғалім қызметінің шеберлігін диагностикалау.

Педагогикалық қызметті өздігінен диагностикалау. Мұғалімдерді аттестациялау.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 Негізгі әдебиеттер

 1. Основные тенденции развития образования в мире и пути модернизации системы образования Казахстана/ под ред. К.Т. Арынова. Астана, 2005

 2. Педагогика. Курс лекций, Алматы: Нұрлы Әлем, 2003

 3. И.П. Подласый, Педагогика: курс лекций, М., 2000

 4. Ж.Б. Қоянбаев, Р.М. Қоянбаев Педагогика, А,2000

 5. Ардаширова Э.Т. Основы культуры и этики учителя.- М., 1983

 6. Бабанский Ю.К. Педагогика. – М., 1988

 7. Бейсенбаев А.А. Теория и практика гуманизации школьного образования.- А.: Галым, 1998

 8. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.- М., 1989

 9. Нуртазина Р.А. Политика государства в сфере послевузовского профессионального образования в Казахстане/ Новосибирск, 2004

 10. Введение в педагогическую культуру/ Под ред Бондаревской. Ростов-н/Д., 1995.

 11. Ильясова А.Н. Становление и развитие педагогической теории в Казахстане (1900-1960гг.) – А., 1997

 12. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении.- М., 1987

 13. Кожахметова К.Ж. Сынып жетекшісі (оқу құралы) Алматы; 2000

 14. Нургалиева Г.К. Ценностные ориентации личности: методология и практика формирования.- А.: Казахстан, 1994

 15. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую профессию.- М., 1999

 16. Узакбаева С.А., Кожахметова К.Ж.. Концепция этнопедагогического образования студентов высшей школы.- А., 1998

 17. Анин Б.М. Учитель в моей жизни.- М., 1987

 18. Гоноболин Ф.Н. Книга об учителе.- М., 1965

 19. Педагогика. Курс лекций. – А.: «Нурлы әлем», 2003. – 368 с.

 20. Станкин М.И. Профессиональные особенности педагога. Акмеология воспитания и обучения.- М., 1989

 21. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шлянов Е.Н. Педагогика. – М., 2000

 22. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе.- М., 1983
Қосымша әдебиет

 1. Закон об образовании Республики Казахстан. – Астана, 2007.

 2. Леонтьев А.А. педагогическое общение. М.,1979.

 3. Никольская С.Т. Техника речи. М., 1978.

 4. Писаренко В.И., Писаренко И.Я. Педагогическая этика. Минск, 1977

 5. Познай себя/Сост. Н.Ф. Маслова, Е.С. Туренская, Р.С. Дубровина. Ставрополь, 1993.

 6. Анин Б.М. Учитель в моей жизни.- М., 1987

Похожие:

Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы iconМетодические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы

Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы iconМетодические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы
Мектепке дейінгі балаларды байланыстырып сөйлеуге үйретудің педагогикалық шарттары
Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы iconМетодические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Қылмыстық құқық және қылмыснама кафедрасы
Болашақ мамандарға кездесетін қиын жағдайларды шешуге мүмкіндік беретін әлеуметтік жұмысты құқықтық қамсыздандыру тәжірибенің актуалды...
Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Тарих, археология және этнология кафедрасы
Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы iconРеспубликасының Білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Автокөлік психологиясы Оқу құралы Павлодар Кереку 2010
Баспаға С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті металлургия, машина жасау және көлік факультетінің әдістемелік кеңесімен...
Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы iconМетодическое указания Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Экономикалық теория кафедрасы
«Экономика», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050507 «Менеджмент», 050508 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне...
Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Тарих, археология және этнология кафедрасы
Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Тарих, археология және этнология кафедрасы
Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Тарих, археология және этнология кафедрасы
Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы iconҚазақстан Республикасының Ғылым және білім министрлігі
Оқу жұмыс бағдарламасы 5B010300 Педагогика және психология мамандығының Қр мжмбс 09. 126 – 2010 Мемлекеттік стандарты және типтік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница