Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі




Скачать 76.91 Kb.
НазваниеКонференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі
Дата конвертации13.02.2016
Размер76.91 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kgu.kz/konf/wp-content/uploads/2015/11/30.11.15_2.doc
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті


АҚПАРАТТЫҚ ХАТ


Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2016 жылы қаңтардың 8-9 жұлдызында Қазақ педагогикалық ғылымдар академиясының, Халықаралық педагогикалық білім беру ғылымдары академиясының, Халықаралық педагогикалық академияның академигі Клара Жантөреқызы Қожахметованың 65 жылдығына арналған «ЕЛІМІЗДЕГІ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК БІЛІМ-ҒЫЛЫМ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ЭТНОПЕДАГОГИКА МЕН ЭТНОПСИХОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізеді.


Мақсаты: «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы аясында еліміздегі білім беру жүйесіндегі этнопедагогика, этнопсихология мәселелерінің әлемдік білім-ғылым кеңістігіндегі маңызы және дамытудың заманауи мүмкіндіктерін, саралау, жүйелеу, пайымдау


Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды:

 1. Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі

 2. Қазақ ұлттық мектептері құрылуының этнопедагогикалық негіздері

 3. «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы мәнжазбасындағы этникалық тәрбие

 4. Білім беру жүйесіндегі оқу-тәрбие үдерісін этнопедагогикаландыру

 5. Салыстырмалы этнопедагогика: қалыптасуы мен дамуы


Конференцияға ғалым-педагогтар, білім беру саласының оқытушы-педагогтары, магистранттар мен докторанттар шақырылады. Конференцияға қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде материал ұсынуға болады. Ұйымдастыру комитеті конференция материалдарының жинағын алдын ала шығаруды жоспарлап отыр. Конференция бағдарламасына ену үшін мақала (1 дана), қатысушының тіркеу формасы электронды және қағаздағы нұсқа түрлерінде 2015 жылғы желтоқсанның 20-на дейін ұйымдастырушыларға жетуі тиіс.


Мақала баспадан шығу үшін келесі талаптарды қанағаттандыру керек:

Мақала мәтіні 5 парақтан аспауы қажет және тіркеу формасы МS Word мәтіндік редакторы бойынша жазылуы керек:

1. Кестелердің, сызбалардың, суреттердің тақырыбы көрсетілуі керек.

2. Парақ параметрлері: жоғары - 2 см, төменгі - 2 см, сол жағы - 3 см, оң жағы - 2см.

3. Шрифт: Times New Roman, кегль - 12.

4. Жол аралық: 1 интервалмен

5. Абзац 1 см

6. Бір жолдан кейін ортасына баяндама тақырыбы БАС ӘРІПТЕРМЕН (ҚОЮ ШРИФТПЕН) жазылады.

7. Баяндама тақырыбының төменгі жағына бір жолдан кейін, парақ ортасына кіші әріптермен (қою шрифтпен) автор(лар) - дың тегі, аты-жөні жазылады.

8. Төменгі жағына жұмыс орындалған мекеменің толық аты (курсивпен).

9. Мақала мазмұнын ашатын кілттік сөздер

10. Мақала соңында қысқаша аннотация (түйін) беріледі.

11. Бір интервалдан кейін жаңа жолдан мақала материалдары жазылады.

12. Әдебиеттер тізімі еңбекте көрсетілу тәртібіне қарай мақаланың соңында жазылады.

13. Сұраныс кестеге толтырылып жіберуі тиіс.


Сұраныс

Аты – жөні (толығымен)




Оқу немесе жұмыс орны , лауазымы




Ғылыми дәрежесі мен атағы




Баяндама тақырыбы




Секциясы




Баяндамаға қажетті техникалық құрал жабдықтар




Мекен-жай, телефондары (жұмыс, үй, ұялы),электрондық пошта адресі (E-mail)




Жатар орын мен шақырту қажеттілігі





Мақала уақтылы тапсырылмаған және үлгіге сәйкес болмаған жағдайда қаралмайды. Мақаланы мына мекен-жайға жіберуіңіз сұралады:

Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 99, Жалпы педагогика кафедрасы - 202 бөлме,

e-mail:epnkaz@mail.ru

e-mail: pedsheberlik@mail.ru

Жауаптылар:

Мұратбаева Г.А.8-701-604-7239

Қоңырбаева С.С. 8-701-440-38-60, 8-705-660-4805, 8-747-410-5845

Телефондар: 8 (7272) 33-18-27, телефакс 8(7273) 859311

Тіркеу жарнасы - 3000 теңге.

Жарна Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің төмендегі есепшотына «КОНФЕРЕНЦИЯҒА» деген белгімен жіберіледі:

ШЖҚ ҚазМемҚызПУ РМҚ 050000, Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 99

ИИК KZ 498560000000012012

БИК KCJBKZKX

БИН 990240005438

КБЕ 16

АҚ «Банк ЦентрКредит» Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі, 156


Іссапар және тұрғын үй шығындары конференцияға қатысушылардың өз есебінен.


Мақаланы рәсімдеу үлгісі:


ОҚЫТУ МЕН ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ


Айтжанова Р.М.


Е.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты,

Қарағанды қаласы

 1. Кілттік сөздер

 2. Аннотация (мақала қазақша болса, түйін орыс, ағылшын тілдерінде)

 3. Мақаланың негізгі мәтіні

 4. Әдебиеттер

 5. Сұраныс



Министерство образования и науки Республики Казахстан

Казахский государственный женский педагогический университет


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО


Казахский государственный женский педагогический университет проводит 8-9 января 2016 года международную научно-практическую конференцию «ЭТНОПЕДАГОГИКА И ЭТНОПСИХОЛОГИЯ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МИРА И Республике Казахстан», посвященную 65-летию профессора, академика АПНК, МАНПО, Международной педагогической академии Клары Жантуриевны Кожахметовой


Цель: проблемы этнопедагогики, этнопсихологии в системе образования в рамках реализации национальной идеи «Мәңгілік ел», анализ и систематизация значимости современных идей в мировом научно-образовательном пространстве.


На конференции планируется работа по следующим секциям:

 1. Этапы и тенденции развития этнопедагогических исследований: методология, теория и практика.

 2. Этнопедагогические основы создания казахской национальной школы.

 3. Этническое воспитание в контексте национальной идеи «Мәңгілік ел».

 4. Этнопедагогизация учебно-воспитательного процесса в организации образования.

 5. Сравнительная этнопедагогика: становление и развитие.


Рабочие языки конференции - казахский, русский, английский. Для участия в работе международной научно-практической конференции приглашаются ученые, преподаватели Вуза, учителя школ, ТиПО, магистранты, докторанты. Оргкомитет планирует публикацию материалов. Для включения в программу конференции необходимо представить в адрес оргкомитета доклад (статью) и регистрационную форму участника конференции (в распечатанном виде - 1 экземпляр статьи и в электронном виде) до 20 декабря 2015 года.

Для публикации материалов статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со следующими требованиями:

Текст доклада (статьи) объемом не более 5 страниц и регистрационная форма должны быть набраны в текстовом редакторе MSWord:

1. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и быть набраны в среде Windows

2. Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, правое - 2 см, левое - 3 см.

3. Шрифт: Times New Roman, кегль - 12.

4. Интервал: одинарный.

5. Абзацный отступ («красная строка»): 1 см.

6. Через одну пустую строку - по центру название доклада ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (ЖИРНЫМ ШРИФТОМ).

7. Через один интервал (через пустую строку) под названием доклада - по центру строчными буквами (жирным шрифтом) инициалы имени, отчества и фамилию автора (-ов).

8. Ниже: полное название учреждения, где выполнена работа (курсивом), город (либо район).

9. Ключевые слова по содержанию статьи

10. Аннотация на двух языках

11. Через один интервал (через пустую строку) после абзацного отступа - непосредственно материал доклада (статьи).

12. Список литературы помещается в конце текста и составляется в соответствии с порядком упоминания работ.

13. Заполнить заявку.

Заявка

Ф,И,О (полностью)




Учеб. заведение или место работы, должность




Ученая степень, звание




Темы доклада




Секция




Форма участия: очная или заочная




Адрес, телефоны (раб., дом., мобильные), электронная почта (e-mail)




Дополнительная информация





Материалы направляются по следующему адресу: г.Алматы, ул. Айтеке би, 99, кафедра общей педагогики, кабинет 202

e-mail:epnkaz@mail.ru

e-mail: pedsheberlik@mail.ru

Ответственные:

Муратбаева Г.А. 8-701-604-72-39

Конырбаева С.С. 8-701-440-38-60, 8-705-660-4805, 8-747-410-5845

Телефоны: 8 (7272) 33-18-27, факс 8(7273) 859311


За оргкомитетом остается право на отбор присылаемых статей.

Организационный сбор - 3000 тенге. Оплату можно произвести на счет «КОНФЕРЕНЦИЯ»

ИИК KZ 498560000000012012

БИК KCJBKZKX

БИН 990240005438

КБЕ 16

АО «Банк ЦентрКредит» г. Алматы, Ул. Богенбай батыра, 156

Участие в работе конференции осуществляется за счет отправляющей стороны.


Образец оформления статьи:


ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ


Айтжанова Р.М.


к. п. н., доцент Карагандинского государственного университета им. Е.Букетова

г. Караганды


 1. Ключевые слова

 2. Аннотация (на казахском и английском языке)

 3. Основное содержание статьи

 4. Литература

 5. Заявка

Похожие:

Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі iconАқпараттық хат ҚҰрметті әріптестер!
«Салыстырмалы білім беру: әдіснамасы, заманауи үрдістері мен мәселелері» тақырыбында VI халықаралық ғылыми-практикалық конференция...
Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі iconНамазалы омашев радиожурналистиканың теориясы мен тәжірибесі
БАҚ ретіндегі рөлі мен орны, қоғамдық міндеттері, тарихы және технологиясының даму кезеңдерін түгел қамтиды. Сол сияқты онда радиожурналистиканың...
Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі iconМинистерство здравоохранения рк
«Менеджменттің теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша лекциялар кешені «Денсаулық сақтау мен фармацияда құқық негіздерімен маркетинг...
Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі iconМинистерство здравоохранения рк
«Менеджменттің теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша бақылау өлшеу құралдары «Денсаулық сақтау мен фармацияда құқық негіздерімен...
Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі iconМинистерство здравоохранения рк
«Менеджменттің теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша практикалық сабақ әдістемелік нұсқаулары «Денсаулық сақтау мен фармацияда құқық...
Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі iconМинистерство здравоохранения рк
«Менеджменттің теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша соөЖ өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулар «Денсаулық сақтау мен фармацияда...
Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі icon«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша емтихан түріндегі тест өткізу үшін

Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі icon«Оқу орны кітапханаларының оқу үрдісіндегі ролі, даму кезеңдері мен бағыт алысы» атты облыстық конференция
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 80 жылдығына арналады
Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі iconҚазақстан Республикасы салық жүйесі: қалыптасуы мен даму кезеңдері
Мемлекетте алынатын салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем түрлерінің, оны құру мен алудың нысандары мен әдістерінің,...
Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі icon«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
Акселерация – соңғы кезде байқалып жүрген организмнің даму процесінің тездеуі, жыныстық жетілудің ертерек басталуы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница