5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Название5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
страница4/6
Дата конвертации06.02.2016
Размер1.06 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/infpismo_iskaz.doc
1   2   3   4   5   6

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Физика 2

Пәннің коды: Fiz 2203

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Ақтаев Е.К.- ф.-м.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерді физика негіздерімен жалпы физика курсының

бағдарламасы көлемінде таныстыру.

Деректемелер/пререквизиттері: физика1.

Курстың/пәннің мазмұны: Оптика. Сәулелік(геометриялық) оптика туралы түсінік. Жарық толқындарының қасиеттері. Интерференция, дифракция. Заттағы электромагниттік толқындар, жарықтың дисперсиясы, поляризациясы. Кванттық физика. Жылулық сәулелену. Фотондар. Фотоэффект. Комптон эффектісі. Кванттық теориялардың негізгі идеяларын тәжірибе жүзінде тұжырымдау. Корпускулалы-толқындық екіжақтылық. Шредингер теңдеуі. Кванттық теориядағы атом және молекула. Өздігінен және ынталандырушы сәулелену. Лазерлер. Кванттық статистиканың элементтері.конденсацияланған күй. Төменөлшемді жүйелер. Атом ядросы және элементар бөлшектер.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы. – Алматы, Ана тілі, 1994

2. Бутиков Е.Н. Оптика. М.Высшая школа.1987.

3. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы. – М., Наука, 2000

4. Епифанов Г.И. Қатты дененің физикасы. М.Высшая школа.1977

5. Иродов И.Е.Механиканың негізгі заңдары.М.Высшая школа.2001

6. Иродов И.Е. Жалпы физика курсының есептер жинағы. М: Наука, 2006

7. Матвеев А.Н. Электр жəне магнетизм. М.Высшая школа.1983

8. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. – Алматы, Мектеп, 1,2,3 том, 2000

9. Телеснин Р.В.Молекулалық физика.М.Высшая школа.1980

10. Трофимова Т.И. Физика курсы. – М., Высшая школа, 2001

11. Широков Ю.М. Юдин Н.Я. Ядролық физика. М. Наука.1980

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, физикалық зертхана.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электр тізбектерінің теориясы

Пәннің коды: ЕТТ 2208

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Тайманов С.Т.- т.ғ.к.

Курстың мақсаты: студенттерге электр тізбегі туралы түсінік беру, электр терминдерін үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: физика.

Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері, мазмұны. Электр тізбектерінің теориясы пәнінің жоғары кәсіптік білім жүйелеріне бағытталған пәндердің арасындағы ролі мен орны. Электр тізбектерінің теориясының дамуының қысқаша тарихы. Электр тізбегі. Негізгі ұғымдар. Электр тізбегінің элементтері және сұлбалары. Электр тоғы, кернеу, энергия, қуат. Электр энергия көздері. Негізгі заңдары. Беттестіру, теңдестіру, өз аралық принциптер.Сызықты тізбектердің қасиеттері. Баламалы активті екіүштік туралы теорема. Теледжен теоремасы. Балама түрлендіру. Сызықты қарапайым тұрақты ток тізбектерін талдау әдістері. Күрделі сызықты тұрақты ток тізбектерін талдау әдістері. Контурлық токтар әдісі, түйіндік потенциалдар әдісі, беттестіру әдісі. Балама активті екіүштік әдісі. Қуаттар тепе-теңдігі. Сызықты синусоидалық ток тізбектері. Векторлық диаграммалар. Резисторлық элементтен тұратын синусоидалы ток тізбегі. Индуктивтік, сиымдылық элементтерден тұратын ток тізбегі. Резисторлық, индуктивтік, сиымдылық элементтерді тізбектей және параллель жалғау. ЭҚК-і бар тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Кедергілерді тізбектеп және параллель жалғау. Кирхгоф заңдарын тармақталған тізбекті есептеуде қолдану. Түйіндік потенциалдар тәсілі. Контурлық токтар тәсілі. Бір фазалы синусоидалы токтың электр тізбегі. Айнымалы токты сипаттайтын негізгі шамалар. Айнымалы ток тізбегіндегі актив кедергі, индуктивтілік және сыйымдылық. Кернеу резонансы мен токтар резонансы жөніндегі ұғым. Бір фазалы айнымалы токтың қуаты. Үш фазалы электр тізбектері. Көп фазалы симметриялы ЭҚК жүйесі. Тұтынушыларды үш фазалы генераторға қосу. «Жұлдызша» және «үшбұрыш» жалғау тәсілдері. Үш фазалы тізбектердегі қуаттарды өлшеу. Периодты бейсинусоидалы сызықты ток тізбектері. Бейсинусоидалы э.қ.к., кернеулер, тоқтар. Бейсинусоидалы функцияларды Фурье қатарына жіктеу. Төртүштықтылар және электрлік сүзгілер. Параметрлері таралған тізбектер ұғымы. Біртекті желінің теңдеулері және сипаттамалары. Бейсызықты электр тізбектері және тізбектерді талдау әдістері. Қарапайым бейсызықты тұрақты ток тізбектерінің негізгі сипаттамалары. Графикалық тәсілмен есептеу. Бейсызықты тізбектерді аналитикалық әдісімен есептеу. Электр тізбектерінің синтезі. Екі элементті екіүштардың негізгі қасиеттері. Осы тізбектерді жүзеге асыру.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Балабатыров С.Б. Электр техникасының теориялық негіздері. А.РБК 1995 ж.

 2. Балабатыров С.Б., Қожаспаев Н.К., Балабатыров А. Электр техникасының теориялық негіздері. Алматы. «Ғылым» ғылыми баспа орталығы 2001 ж.

 3. Бакалов В.П., Воробиенко П.П., Крук Б.Н. Теория электрических цепей. М. Радио и связь, 1998.

 4. Белецкий А.Ф. Теория электрических цепей. – М.: Радио и связь, 1986.

 5. Зевеке Г.В., Ионкин П. А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей издание. Энергоиздательство 1989.

 6. Балабатыров С.Б. Таралған параметрлі тізбектер. А.АЭжБИ.1996.

 7. Балабатыров С.Б. Жиілікті электр сүзгілері. А.АЭжБИ. 1997.

 8. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи.-М.: Высшая школа, 2002.

 9. Воробиенко П.П. Теория электрических цепей. Сборник задач и упражнений. М.: Радио и связь. 1989.

 10. Бакалов В.П., Крук Б.И., Журавлев О.Б. Основы теории цепей. М.: Радио и связь, 2002.

 11. Фриск В.В. Основы теории цепей. Учебное пособие. – М: ИП Радио СОФТ, 2002.

12. Аршидинов М.М., Электротехниканың теориялық негіздері, АЭжБИ 1999 ж

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, физикалық зертхана.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Ықтималдар теориясы және математикалық статистика

Пәннің коды: ITMS 2205

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3 семестр

Кредит саны: 2 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Әбжанов Е.Ә. - ф-м.ғ.к., аға оқытушы, Баекеева З.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарын меңгеріп, математикалық статистика есептерін шешу мен құрудың әдістерін үйрену; студенттердің мамандығына деген қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту.

Деректемелер/пререквизиттері: алгебра және геометрия

Курстың/пәннің мазмұны: Комбинаториканың негізгі формулалары: терулер, орналастырулар, алмастырулар. Ықтималдықтың классикалық, статистикалық және геометриялық анықтамасы. Ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремасы. Толық ықтималдық. Байес формуласы. Қайталамалы тәжірибелер. Бернулли формуласы. Ең ықтимал сан және ең үлкен ықтималдық. Пуассонның жуықтап есептеу формуласы. Муавр-Лапластың шектік теоремалары. Кездейсоқ шамалар. Дискреттік кездейсоқ шаманың үлестірім заңдары. Дискретті кездейсоқ шаманың математикалық үміті, дисперсиясы және орташа квадраттық ауытқу. Чебышев теоремасы. Үздіксіз кездейсоқ шаманың үлестірім заңдары және олардың сипаттамалары. Үлкен сандар заңы. Орталық шектік теорема. Таңдамалық тәсіл. Үлестірім параметрлерін бағалау. Таңдама арқылы бірден табылатын нүктелік бағалар. Моменттер әдісі. Неғұрлым шындыққа ұқсас әдіс. Интервалдық әдіс. Статистикалық болжамды тексеру. Негізгі ұғымдар. Болжамды тексерудің жалпы схемасы. Пирсонның келісімдік хи-квадрат критерийі. Қалыпты үлестірілген бас жинақтың бас дисперсияларын салыстыру. Таңдамалық орташаны бас орташаның гипотетикалық мәнімен салыстыру. Дисперсиялық талдау элементтері. Бір факторлы дисперсиялық талдау. Корреляциялық және регрессиялық талдау элементтері. Негізгі ұғымдар. Сызықтық регрессия теңдеулері. Корреляциялық талдаудың негізгі қағидалары. Сызықтық регрессиялық талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Жаңбырбаев Б.С. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері. Алматы: Мектеп, 1988.

 2. Қазешев А.Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика (есептер жинағы) - Алматы: Ғылым, 2005.

 3. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Алматы: Рауан, 1991.

 4. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары. Алматы: 1977.

 5. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М., 1988.

 6. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: 1977.

 7. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики. М.: Высш.школа, 1979.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпараттық жүйелерінің негізі

Пәннің коды: OZhN 2206

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Остаева А.Б.- п.ғ.к., аға оқытушы, Төреханова С.И.- оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: студенттердің мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім алуын қамтамасыз ету, студенттердің ойлау қабілетін арттыру, ақпараттық жүйелер негіздерін тереңнен оқыту.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Программалау технологиясы

Курстың/пәннің мазмұны: “Ақпараттық жүйелер негіздері” пәніне жалпы кіріспе. Пән мазмұны, ақпарат ұғымы. Жүйе ұғымы. Ақпараттық жүйелер түрлері. Ақпараттық жүйелердің дамуы. Ақпараттық жүйелердің жіктелуі және оның өмірлік циклі. Ақпараттық жүйеде басқару құрылымының ролі. Ақпараттық ресурстар, өнімдер және қызметтер. Ақпараттық процестер ұғымы және құрылымы. Ақпараттық технология. Ақпараттық технологиялардың даму кезеңдері. Ақпараттық технология түрлері мен құралдары. Базалық ақпараттық технология құрылымы. Ақпараттың деректерге айналуы. Кәсіпорынды басқарудағы базалық ақпараттық технология. Ақпараттық моделдер. Экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау. Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер. Жаңа ақпараттық жүйелер және технологиялар. Жаңа ақпараттық технологияның қолданылу бағыттары.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Информатика/Учебник/Под ред.Н.В.Макаровой.-М.:Финансы и статистика, 2001

 2. Информатика/Практикум по технологии работы на компьютере/ Под ред. Н.В.Макаровой.-М.:Финансы и статистика, 2001

 3. Информационные системы. Петров В.Н. СПб.:Питер, 2002

 4. Теория экономических информационных систем. Мишенин А.И.-М.:Финансы и статистика, 2000

 5. Автоматизационные информационные технологии в экономике/ Учебник/ М.А.Семенов., И.Т.Трубилин., В.М.Лойко., Т.Л.Барановское.-М.:Финансы и статистика, 2000

 6. Пакет анализа MS Excel в экономико-статистических расчетах.А.Ю.Козлов., В.Ф.Шишов.-М.:Ю-Д, 2003

 7. Информационные системы менеджмента. Устина Г.М.С-П.:DiaSoftUP, 2000

 8. Финансово-экономические расчеты в Excel. Овчаренко Е.К., Ильина О.П. М.: 2001

 9. Office Excel 2003. Учебный курс. СПб.:Питер, 2004

 10. Экономические и финансовые расчеты в Excel. СПб.:Питер, 2003.

 11. Лабораторный практикум по информатике. М.:Высшая школа, 2006.

 12. Электронный учебник. TeachPro. MSAccess 2002.М.:1С:Мир компьютера.

 13. Г.Хансен, Д.Хансен. Базы данных: Разработка и управление. М., 1999.

 14. Дейт К. Введение в системы баз данных. М.:ФиС, 2001.

 15. Бойко В.В, Савинков В.М. Проектирование баз данных информациоанных систем. М.:ФиС, 2000.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, зертхана.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сұлбатехника

Пәннің коды: Sul 2209

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 2 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Қалыбаева А.- оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: компьютерлер элементтері мен түйіндерінің модельдерін құру, осы модельдер негізінде логикалық схемаларды модельдеу алгоритмдерін Turbo Pascal бағдарламалау тілі және басқада программаларды Delphi, Visual Basic, Corel Draw, т.б. байланыстыру.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, физика

Курстың/пәннің мазмұны: Есептеуіш техникасының арифметикалық негіздері. Санау жүйесі. Ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне көшу. Есептеуіш техникасының логикалық негіздері. Логика алгебрасының элементтер функциялары, негізгі жағдайлары және заңдары. Есептеуіш техникасының физикалық негіздері. Аналогты және цифрлы сигналдар. Импульсті цифрлық сигналдар. Кодтардың комбинациялық түрлендіргіштері. Дешифратор. Шифратор. Кодтардың комбинациялық түрлендіргіштері. Мультиплексор. Демультиплексор. Екілік-ондық кодты жеті сегменттік индикатор кодына түрлендіргіш. Цифрлық компаратор. Сумматорлар. Жартылай сумматор. Бір разрядты сумматор. Тізбекті тасымалдау сумматоры. Параллельді тасымалдау сумматоры. Комбинациялық құрылғылардың анализі. Комбинациялық құрылғылардың синтезі. Триггерлер. Дискретті автомат түсінігі. Асинхронды RS триггері. Синхронды RS триггері. Екі сатылы RS триггер. D триггер. JK триггерлер. Т триггер. Регистрлердің негізгі түсініктері және классификациясы. Сақтау (жады) және жылжыту регистрлері. Санағыштар классификациясы. Кез келген санау коэффициентті санағыштар. Цифрлы құрылғыларды логикалық модельдеу. Модельдеу алгоритмдері. Логикалық модельдеудің программалық кешені. Трансляторды ұйымдастыру. Программаның сипатталуы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Абрайрис Л.Б., Шейнауская Р.Н. Автоматизация проектирования на ЭВМ. М. 2001ж.

 2. Алексенко А.Г., Шегурин И.И. «Микросхемотехника». М.: РИС, 1990 г.

 3. Ахметов Б.С. Системотехника негіздері. Ақтөбе, 2006ж.

 4. Бойко В.И. и др. «Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства». М.: Мир, 1990 г.

 5. Гук М. «Аппаратные средства IBM PC». СПб. : Питер, 1996 г.

 6. Кучумов А.И. «Электроника и схемотехника». М.: «Гелиос АРВ», 2002 г.

 7. Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы методы проектирования М. 2001ж.

 8. Панфилов Д.И., Иванов В.С., Чепурин И.Н. «Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench» в 2 т. – М.: ДОДЭКА, 1999. -304 с.

 9. Соловьев Г.Н. и др. «Схемотехника ЭВМ». М.: Высшая школа, 1985 г.

 10. Усков В. Л., Ускова М.. Информационные технологии в образовании.// Информационные технологии, Т1, 1999, сс. 31-37.

 11. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В 3 т.: Пер. с англ. — М.: Мир. 1993. 1 т. - 2 т.- 3 т. - 367 с.

 12. Шанаев О.Т. «Система моделирования» Алматы, 2003г.

 13. Ямпольский В.С. Основы цифровой техники. М, 1987ж

 14. Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно вычислительной техники. М, 1991ж.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, виртуальды зертхана, арнайы физикалық зертхана, схематехникалық құрылғылар


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар

Пәннің коды: ZhАТ 2202

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Остаева А.Б.- п.ғ.к.ғ аға оқытушы, Наурызбаева А.Ш.- аға оқытушы, Төреханова С.- оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: экономикадағы ақпараттық жүйелерді қолдану, экономикадағы ақпараттық жүйелерді экономика саласында түрлі мекемелерде қолдану.

Деректемелер/пререквизиттері: информатика

Курстың/пәннің мазмұны: Экономикадағы ақпараттық жүйелерді жасау негіздері. Экономикадағы ақпараттық жүйелердің негізгі құрылымы. Объектіні берілгендерді автоматты түрде қарастыратын экономикалық ақпарат. Экономикалық ақпараттық жүйелердің қазіргі заманғы талаптарға сай кезеңнің дамуының қажеттілігі және мағынасы. Қолданбалы программалар пакеті және интегралданған экономикалық ақпараттық жүйе. Банктегі және мекемелердегі экономикалық ақпараттық жүйелердің даму мүмкіншіліктері. Перспективті ақпараттық технологиялар. Банктерде қолданатын ақпараттық технологиялар. Салықтық қызметтегі автоматтандырылған ақпараттық технологиялар. Қазынашылық қызметіндегі автоматтандырылған технологиялар. Сақтандыру ісіндегі автоматтандырылған ақпараттық технологиялар. Банктің электронды «бөлшек сауда» (розничные) қызметтері. Деректерді өңдеудің таратылған жүйелеріндегі біріктірілген технологиялар. SWIFT - әлемдік банк жүйесі. Экономикадағы ақпараттық жүйелер және оларды жобалауды автоматтандыру. Қазіргі замандағы талапқа сай интернет технология. Интернет технологияны қаржылық салада, корпоративті мекемелерде, электронды саудадағы маркетингете қолдану.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/од редакцией И.В.Макаровой. – 2-е издание. – М.: «Финансы и статистика», 1998.

 2. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности./под. Ред. Проф. Г.А.Титоренко. – М:Финстатинформ. 1997г

 3. Автоматизированные информационные технологии в экономике. /под. ред. Проф. Г.А. Титоренко. - М: ЮНИТИ, 1998г.

 4. Информационные технологии управления: Учебное пособие / под. Ред. Ю.М. Черкасова. М: - Инфра – М, 2001.

 5. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решения. Учебное пособие, СПб: «Диасофт», 2000.

 6. И.Семенов, И.Т.Трубилин «Автоматизированные информационные технологии в экономике» М.: ФиС, 2000

 7. А.И.Мишенин «Теория экономических информационных систем» М.: ФиС, 1999

 8. Куправа Т.А. «Создание и программирования БД средствами СУБД», М., ФиС, 1992

 9. Краева Т.А. «Методология и организация в условиях автоматизации», М., ФиС., 1992г.

 10. А.Горнаев «Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах», Санкт-Петербург, 1999г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, зертханалық класс.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Операциялық жүйелер

Пәннің коды: Ozh 2201

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Нұрова Г.Ж.- аға оқытушы, магистр, Қоңырбаев Н.Б.- оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: Программалардың бір-бірімен және сыртқы құрылғылармен өзара әрекеттестігін ұйымдастыру.

Деректемелер/пререквизиттері: информатика.

Курстың/пәннің мазмұны: Операциялық жүйелердің негізгі ұғымдары. Опреациялық жүйелердің қызметі. Операциялық орта ұғымы. Үзіліс. Операциялық жүйелердің классификациясы. Есептеу процесі және ресурс ұғымы. Операциялық жүйелерде жадыны басқару. Жадыны статикалық және динамикалық бөліктерге бөлу. Сегменттік, беттік және сегментті-беттік жадыны ұйымдастыру. Операциялық жүйелерде еңгізу-шығаруды ұйымдастыру. Негізгі концепциялары, енгізу-шығаруды басқару режимдері. Магниттік дискілерде сыртқы жадыны ұйымдастыру. Негізгі ұғымдары. Магниттік дискінің логикалық құрылымы. Windows NT/2000/XP жүйелік жүктеуші. Еңгізу-шығару амалдарын кэштеу. Файлдық жүйелер, олардың функциялары және берілгендер иерархиясы. FAT файлдық жүйесі. HPFS файлдық жүйесі. NTFS файлдық жүйесі. Операциялық жүйелер архитектурасы. Операциялық жүйелерді құрудың негізгі принциптері. Микроядролық және макроядролық жүйелер. Нақты уақыттағы операциялық жүйелердің талаптары. Мультипрограммалау және мультиесептер приоритеті. Операциялық жүйелер интерфейсі. Windows операциялық жүйесі. Қазіргі замаңғы операциялық жүйелер туралы мәліметтер. UNIX операциялық жүйесі. Қазіргі замаңғы операциялық жүйелер туралы мәліметтер. LINUX операциялық жүйесі. Қазіргі заманғы операциялық жүйелер туралы мәліметтер. Нақты уақыттағы QNX желілік операциялық жүйесі. OS/2 WARP, NetWare, Lantastic желілік операциялық жүйелері. Windows XP операциялық жүйесі. Жүйені жүктеу. Windows 7 операциялық жүйесінің архитектурасы. Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары. Операциялық жүйелердің қауіпсіздік механизмі.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. А.В. Гордеев “Операционные системы”, Питер, 2004ж, 415с.

 2. Г. Дейтел “Введение в операционные системы”, М.: Мир, 1987ж.

 3. Д.В. Иртегов “ Введение в операционные системы ”, Петербург, 2002ж, 624с.

 4. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер “Сетевые операционные системы”, Питер, 2001ж, 544с.

 5. А.М. Робачевский. Операционная система Unix. Петербург, 1997ж, 528с.

 6. Э. Таненбаум “Соврменные операционные системы”. СПб.: Питер, 2002, 1040с.

 7. Бонифас Д., Танги Ж. «Операционные системы для IBM PC», 1989г.

 8. А.И. Гусева «Сети и межсетевые коммуникации Windows 2000». М., 2002г.

 9. Андрей С. «Настройка и обслуживание компьютера». Самоучитель. СПб.: Питер, Киев: Изд.группа ВНV, 2006. – 272с.

 10. Розенфельд Л., Морвиль П. «Информационная архитектура в Интернете». Символ-Плюс, 2005г.

 11. Таненбаум Э., Вудхалл А. «Операционные системы: разработка и реализация (CD)». Классика CS. СПб.: Питер, 2006г.

 12. Архитектура ЭВМ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006г.

 13. Жмакин А.П. «Архитектура ЭВМ» - СПб.: БХВ: Петербург, 2006г.

 14. Лекции по теории операционных систем. Интернет – Университет, 2001г.

 15. Курс лекций по операционным системам. Новосибирский Гос. Университет.

 16. В.Э. Фигурнов «ІВМ РС для пользователя». Москва, 1991 г.

 17. Г. Дейтел. Введение в операционные системы. Том 1,2. М: Мир, 1987.

 18. Краткое руководство пользователя для ОС MS DOS, выпущено Microsoft Corporation, 1984;

 19. О. Ефимова, В. Морозов, Ю. Шафрин, Курс компьютерной технодлогии, Москва, АБФ, 1998.

 20. Комягин В.Б., Коцюбинский А.О., Современный самоучитель работы на персональном компьютере, Москва, Эком, 1997.

 21. Брябрин В.М., Программное обеспечение персональных ЭВМ, Москва, Наука, 1988

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, зертхана.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: AUTOCAD және Credo негіздері

Пәннің коды: AN 2217, CN 2218

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Құрбанов Д.Т.-оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерге жобалау – сызу жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесін қолданып, сызбалар құрастыру әдістерін және тәсілдерін үйрету. Сондай-ақ студенттердің осы қуатты әрі жетілген программалық графикалық жүйесі бойынша әрі қарай өз бетінше білімдерің тереңдетіп, қыр-сырын меңгерулеріне тура бағыт сілтеу.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика және есептеу техникасы.

Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе. Жүйенің құрылымы. Автоматтық жобалау жүйесінің қазіргі жағдайы және келешектегі даму барысы. AutoCAD LT бағдарламасымен жұмысты бастау. New (жаңа), Save (сақтау), Save as (қалай сақтау), Open (ашу), Quit (шығу) командалары.Units (өлшем бірліктері), Limits (шекаралар) командалары.Сызықтар. Line (Кесінді), Cartesian Coordinate System (Тік бұрышты координаталар жүйесі). Polar Coordinate System (Полярлық кординаталар жүйесі). Бұрыштардың санақ жүйесі, Absolute Coordinates (Абсолюттік координаталар), Relative Coordinates(Салыстырмалы координаталар), ПКЖ-ні ауыстыру, қолдану, Command options (Командалар опциялары), Undo (Кері қайтару), Redo (қайталау), Close (тұйықтау). Өлшемдерді қою. Linear (Сызықтық), Aligned (Параллель), Quick (Жылдам) командалары. VIEW (Көрініс). Zoom All, Zoom in, Zoom out, Zoom realtime, Pan realtime функцияларын сызу барысында қолдану. Объектілік байланыстырулар. Уақытша объектілік байланыстыру. From (жылжыту). Point style (Нүкте стильдері), Single point (дара нүкте), Multiple point (бірнеше нүкте), Size (нүкте өлшемі). Degrees, Minutes, Seconds (Градустар, Минуттар, Секундтар), DIMSTYLE. Бұрыштың өлшем бірліктері. Regen (регенерирлеу), Redraw (қайта салу) командалары. Импорт. Пункттер. Нақты байланыстар (Жесткие связи). Теодолиттік жүріс(Ходы теодолитные). Экспорт. ASII файылдарымен танысу. «Өңдеу»(Обработка) процедурасы. Алдын ала өңдеу. «Есептеулер» (Расчеты) процедурасы. Өңдеу қорытындыларын экспорттау. «Сызбалар» (Чертежи) процедурасы. DXF планшеті. Сызбаларды шығару. Объектіні шығаруға дайындау. Объектінің бөлігін таңдау. Жазбаша файлдарын шығару. AutoCAD бағдарламасына сызбаны шығару. Аудандарды есептеу. Белгіленген объектілер бойынша координаттарды еңгізу. Координаттарды анықтау дәлдігін еңгізу. Белгіленген объектілер бойынша координаттарды еңгізу. Жер учаскелерінің схемасын жасау. Полярлық есептеулер. Жүмыстың басталуы, мәліметерді еңгізу. Өңдеу. Өңдеу нәтижелері және оларды шығару. CREDO жүйесіндегі топографиялық пландардағы шартты таңбалар.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Финкельштейн Э. AutoCAD 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000

 2. В.В. Полищук, А.В. Полищук «AutoCAD 2000» Практическое руководство, Москва «Диалог-МИФИ» 1999

 3. W.Baumback, P.Fahie, B,Davies «AutoCAD Modules AutoCAD I Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998

 4. W.Baumback, P.Fahie, B.Davies «AutoCAD Modules AutoCAD II Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998

 5. W.Baumback, P.Fahie, B.Davies «AutoCAD Modules AutoCAD I Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1999

 6. Ю.Н.Чигарев, Д.Г.Мезин Справочник команд AutoCAD LT 2000,Consistent Software 2000

 7. CREDO «Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделдирование месности, проектирование автомобильных дорог и генпланов», Том А, общие сведения, Минск 1999

 8. «CREDO_DAT – Система камеральной обработки инженерно-геодезических работ», книга 1 «Инженерно-геодезические и землеустроительные работы», Минск 1999 г.

 9. «CREDO_GEO Объемная геологическая модель месности», книга 2 «Руководство Пользователя», Минск 2000 г.

 10. «CAD_CREDO – Система проектирования автомобильных дорог», книга 1 «Руко-водство Пользователя», Минск 2000 г.

 11. «Система камеральной обработки инженерно-геодезических работ», книга 2 «Подсистема обработки линейных изысканий», Минск 1999 г.

 12. Практическое задание по использованию комплекса CREDO. «Оброботка данных, вводимых с клавиатуры при использовании рукописных журналов и схем», Минск 2001 г.

 13. Практическое задание по использованию комплекса CREDO.«Обработка ин-женерно-геологических изысканий в системе CREDO_GEO», Минск 2000 г.

 14. Практическое задание по использованию комплекса CREDO. «Проектирование горизонтальной и вертикальной планировки участка под задание в системе CREDO MIX», Минск 2001 г.

 15. Практическое задание по использованию комплекса CREDO. «Организация безбумажной технологии с использованием комплекса CREDO», Минск 2000 г.

 16. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. Геодезия. Учеб.пособие для вузов. Изд. 4, перераб. и доп.–М.:Недра, 1980. 616 с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, виртуальды зертхана.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпараттық жүйелердің графикалық жабдықтары

Пәннің коды: AZhGZh 2204

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Төлегенова Э.Н.- э.ғ.к., аға оқытушы, Нұрғали К.- оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерге растрлық графикамен жұмыс істейтін және векторлық графикамен жұмыс істейтін жабдықтары туралы түсінік беру, графикалық бейнені өңдеу, бейне кескінін салу әдістерін(фрактальды, горизонтальды) көрсету, конструкторлық құжаттар даярлау, бейненің екі өлшемді, үш өлшемді кескінін жасау әдістерін үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, AUTOCad, Программалау тілдері.

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпаратты жүйелердің графикалық жабдықтарының классификациясы. Ақпаратты жүйелерді дайындауда компьютерлік графиканың ролі, қолдану бағыттары. Дизайндық графикалық жабдықтар(2D, 3D пакеттік бағдарламалары). Графикалық есептердің шешу құралдары. AUTOCad және Кредо құралдарының қолдану аумақтары, шешетін мәселелері. Графикалық мәліметтердің баспа құралдары, жұмыс істеу принциптері. Графикалық жабдықтардың даму перспективасы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Компьютерная графика. Энциклопедия, Рейнбоу В., 2003 год, ISBN: 5-94723-124-7, 768 стр.

 2. Самоучитель компьютерной графики и звука, А.Левин, 2003 год, ISBN: 5-94723-704-0, 576 стр.

 3. TeachPro 3DS MAX 4 – Учебник по 3DS MAX 4, Издательство: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, ISBN: 5-9230-0062-8

 4. TeachPro Adobe Photoshop 6.0 – Учебник по Adobe Photoshop 6.0, Издательство: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, ISBN: 5-9230-0066-0

 5. TeachPro CorelDraw 10- Учебник по CorelDraw 10, Издательство: Издательство: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, ISBN: 5-9230-0069-5

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, зертхана.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Инженерлік және компьютерлік графика

Пәннің коды: IKG 2203

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Жалмұрзаева А.Н.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерді компьютерлік графика есептерінің математикалық және алгоритмдік негіздерімен жүйелі түрде таныстыру.

Деректемелер/пререквизиттері: информатика, шет тілі (ағылшын), тілдер теориясы және ЭЕМ архитектурасы.

Курстың/пәннің мазмұны: Графикалық мәлiметтердi бейнелеу негiздерi. Графикалық бейнелердi өңдеудiң негiзгi бағыттары. Компьютерлiк графика туралы жалпы түсiнiк. Компьютерлiк графиканың түрлерi.Компьютерлiк графика түрлерi. Растрлық графика. Баспа бейнесiн рұқсат ету және линиатура түсiнiгi. Растрлық бейнелердi масштабтау. Динамикалық диапазон. Бейнелер параметрлерiмен файл өлшемi арасындағы байланыс. Векторлық графика. Фрактальдық графика. Фрактальдың жiктелуi. Геометриялық фракталь. Алгебралық фрактальдар. Мандельбрат көпмүшесi. Стохастикалық фрактальдар. Итерациялайтын функциялар жүйесi. Үш өлшемдi графиктiң негiзгi түсiнiктерi. Үш өлшемдi графиканы өңдеудiң программалық жабдықтары. Ландшафты 3D Studio Max жабдықтарымен үш өлшемдi модельдеу. Графикалық деректер көрiнiсi. Графикалық деректер форматы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Роджерс Д. Алгоритические основы машинной графики. М. Мир, 1991.

 2. Роджерс Д. Адамс Дж. Математические основы машинной графики. М. Машиностроение, 1980.

 3. Е.В. Шишкин, А.В. Боресков, А.А. Зайцев. Начала компьютерной графики. – М.: «Диалог - МИФИ» , 1993 – 138с.

 4. Вирт Н. Алгоитмы + структуры данных = программы. М. Мир, 85.

 5. Вирт Н. Алгоитмы и структуры данных. М. Мир 198.

 6. Фокс А., Пратт М. Вычислительная геометрия: применение в проектировании и производстве. М. Мир, 1982

 7. Ньюменн У., Спрулл Р. Основы интерактивной машинной графики. М. Машиностроение, 1976.

 8. Фоли Дж., вэн Дэм А. Основы интерактивной машинной графики.. В 2-х томах. М. Мир, 1985.

 9. Джад Д., Внешецки Дж. Цвет в науке и технике.- М. Мир, 1978.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, зертхана.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Дискретті математика

Пәннің коды: DM 2205

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Ділман Т.- ф.-м.ғ.к, доцент, Абуова А.Ө.- п.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: Дискреттi математика жайында студенттерге кең көлемде мағлұмат беру. Анықталушы және ескерiлетiн түсiнiктер мен арнайы терминдердiң мөлшерiн нақтылай түсiндiру. Арнайы математикалық және теориялық программалау әдебиеттерiнiң терминологиялық сөздiктерiн өз бетiмен қалыптасуына жағдай жасау.

Деректемелер/пререквизиттері: алгебра және геометрия, математикалық анализ

Курстың/пәннің мазмұны: Жиындар. Жиындар элементтерi. Жиындардың берiлуi. Жиындарға қолданылатын амалдар. Жиындарды салыстыру. Қатыстар. Реттелген жұптар. Жиындардың тiк көбейтiндiсi. Қатыстар композициясы. Қатыс дәрежесi. Қатыстар қасиеттерi. Бульдiк функциялар. Формулалар. Математикалық логика элементтерi. Пiкiр айту логикасы. Логикалық байланыстар. Шындық таблицалары. Пiкiр айту логикасының алфавитi. Формулалар. Формулалар тең күштiлiгi. Тепе-тең шын формулалар. Екiжақтылық заңы. Формулалардың қалыпты түрi. Конъюнктивтi қалыпты форма. Дизъюнктивтi қалыпты форма. Предикаттар теориясы. Негiзгi анықтамалары. Интерпретациясы. Жалпы мәндiлiгi. Предикаттар теориясының толықтылығы. Графтар теориясы. Негiзгi анықтамалары. Изоморфизм, гомеоморфизм. Графтардың матрицалық түрде берiлуi. Граф элементтерi. Маршруттар, тiзбектер, циклдар Төбелердiң арақашықтығы. Байланыстылық. Граф түрлерi. Травиальдi және толық графтар. Биграфтар. Бағытталған графтар және сеттер Ағыс анықтамасы. Форд теоремасы. Максимальдi ағысты табу алгоритмi. Орграфтағы байланыс. Төте жолдар. Доғалар ұзындығы. Флойд алгоритмi.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Э.Мендельсон, Введение математическую логику. Наука,1984

 2. П.С.Нефедов, Л.Осипова курс дискретной математики, М.,1998

 3. Ф.А.Новиков Дискретная математика для программистов, М.,2001

 4. Р.Уилсон Введение в теорию графов, М.,1977

 5. Г.М. Мутанов, Р.А. Акбердин Теория графов. «Рауанң Алматы, 1999г.

 6. Гаврильов Р.П., Сапоженко А.А. Сборник задач и упражнений по дискретной математике. Москва, Наука, 1992г.

 7. Евстигнеев В.А., Мельников М.С., Задачи и упражнения по теории графов и комбинаторике. Новосибирск, 1981г.

 8. Евстигнеев В.А. Применение теории графов в программировании. Наука, 1985г.

 9. Емеличев В.А., О.И. Мельников Лекции по теории графов. Наука, 1990г.

 10. В. Кук, Г. Бейз Компьютерная математика. Наука, 1990г.

 11. И.В. Романовский Дискретная математика, Невский диалект, 1999г.

 12. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Наука, 1986г.

 13. В.Н. Скачков Введение комбинаторные методы дискретной математики, Наука, 1992г.

 14. Р.Уилсон Введение в теорию графов, Мир, 1977г.

 15. Оре Ю. Теории графов. Наука, 1986г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.


3-курс


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік жүйе сәулеті

Пәннің коды: KZhS 3210

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Жалмұрзаева Ә. – аға оқытушы

Курстың мақсаты: есептеуіш техникаларды жіктеу: бір қызметті ғана орындайтын арнайы құрылғылар; аз ғана қызмет орындай алатын құрылғылар; қазіргі кезде қолданылатын жалпы мақсаттағы құрылғылардың сәулетін, жұмыс тәсілдерін үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика. Операциялық жүйелер
1   2   3   4   5   6

Похожие:

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
...
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының icon5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы студенттеріне пәнді оқуға әдістемелік нұсқаулар
В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы студенттеріне пәнді оқуға әдістемелік нұсқаулар
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және ішкі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және күндізгі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының icon«Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша дипломдық жобалар (жұмыстар) тақырыптамасы Бекітілді
Жоғары оқу орынында ақпараттық жүйе құру. «Студенттер үлгерімін есепке алу» ішкі жүйесі
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
В070300 Ақпараттық жүйелер мамандығы студенттеріне Мамандыққа кіріспе пәнінен
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы мысалы негізінде 6D010300 Педагогика және психология Түйін
Ақпараттық жүйелер дамуы деңгейінің әлемдік логикасы ақпараттық технологиялар саласында кәсіби кадрларды даярлау міндеттерін жаңадан...
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының icon«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница