Ф кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Скачать 86.07 Kb.
НазваниеФ кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Дата конвертации13.02.2016
Размер86.07 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/SD/2 kurs/Patanatomiya/Kaz/Mrtod.rekomend/SRSP/14.rtf
Ф КГМА 4/3-01/01

ИП №6 УМС при КазГМА

от 14 июня 2007г.


Ќараѓанды мемлекеттік медицина академиясы

Гистология курсымен сот медицинасы, патологиялыќ анатомия кафедрасы
Оќытушыныњ жетекшілігімен студенттердіњ µз бетінше атќаратын ж±мысына арналѓан єдістемелік н±сќау.

Таќырып: Ісіктердіњ рецидивтенуі мен метастазалар беруі. Ќатерлі лимфомалар: лимфосаркома, лимфогранулематоз. Морфологиялыќ сипаттамасы.

Мамандыќ: «051101 – «Мейірбике ісі»

Пєн: патологиялыќ анатомия

Курс: II

Ќ±растырушы: асс. Ныѓызбаева Р.Ж.

Ќараѓанды 2009


Таќырыбы: Ісіктердіњ рецидивтенуі мен метастазалар беруі. Ќатерлі лимфомалар: лимфосаркома, лимфогранулематоз. Морфологиялыќ сипаттамасы.

Маќсаты: Ќан жасайтын жєне лимфоидтыќ тіндердіњ ісіктерініњ жіктелуін этиологиясын, морфологиялыќ сипаттамасын, клиникалыќ кµрінісін, асќынуы мен µлім себептерін білу. Ж‰йелік ісіктерді регионарлы ісіктерден клиникалыќ жєне морфологиялыќ белгілеріне ќарап ажырата білу. Тромбоцитопения мен тромбоцитопатиялардыњ морфологиялыќ белгілерін білу.

 • Оќыту маќсаты:

 1. Ќан жасайтын жєне лимфоидтыќ тіндердіњ ісіктеріне аныќтама бер

 2. Жедел лейкоздардыњ морфогенезін т‰сіндіру

 3. Жедел лейкоздардыњ морфологиясын т‰сіндіру

 4. Жедел лейкоздар кезіндегі µлімдер мен асќынулардын себептері

 5. Созылмалы лейкоздадыњ морфогенезін т‰сіндіру

 6. Созылмалы лейкоздадыњ жіктелуін т‰сіндіру

 7. Созылмалы миелинді лейкоздарѓа морфологиялыќ сипаттама беру

 8. Созылмалы лекоцитоз кезіндегі µлімдер мен асќынулардын себептері

 9. Ќан жасаушы м‰шелердіњ жергілікті ісіктік ауруларына жіктеу беру

 10. Лимфосаркомныњ морфогенезін т‰сіндіру

 11. Лимфосарконыњ морфологиялыќ сипаттамасы мен клиникалыќ кµрінісі

 12. Ретикулосаркомалардыњ морфологиялыќ сипаттамасы

 13. Сањырауќ±лаќтєрізді микоздарѓа морфологиялыќ сипаттама

 14. Лимфогранулематоздыњ этиологиясы мен патргенезі

 15. Лимфопапуломатоздыњ клинико- морфологиялыќ жіктелуі

 16. Тромбоцитопения мен тромбоцитопатияныњ морфологиялыќ сипаттамасы

 17. Ќан жасайтын жєне лимфоидтыќ тіндердіњ ісіктерініњ аќыры

¤ткізу т‰рі: Макро жєне микропрепараттар бойынша м‰шелер мен тіндердіњ морфологиялыќ µзгерістерін ажырату.

 • Таќырып бойынша тапсырмалар:

1. Созылмалы миелинді лейкоз кезіндегі талаќтыњ макроскопиялыќ µзгерісін диагностикалау. «Созылмалы миелоидты лейкоз кезіндегі талаќ » макропрепараттын зерттеп, сипатау. М‰ше µлшемдерінде ±лѓайѓан, тыѓыз консистенциялы.

2. Лимфат‰йіндерініњ макроскопиялыќ суреті бойынша лимфогранулематозды диагностикалау."Лимфагрнулематоз кезіндегі лимфа т‰йіндері" макропрепаратын зерттеп,сипатау. Т‰йіндер ±лѓайѓан,тыѓыз консистенциялы, конгломератќа біріккен.

3.Микроскопиялыќ бейне бойынша лифогранулематозды аныќта. Лимфойдты тіндерде атипиялыќ жасушалардыњ кµбейюі Ходжкинніњ ‰лкен жєне кіші жасушалары Березовский Штернбергтіњ кµп ядролы алып жасушаларын , Эозинофильді, плазмалыќ жасушалар гистиоциттер, нейтрофильдерді, ісіктік тіндегі склерозды жєне некроз ошаќтарын тауып, «Лимфат‰йіндеріндегі лимфогранулематоз» атты микропрепаратты сипаттап, суретін салу.

4.С‰йек кемігі микроскопиялыќ препараты бойынша лейкозды диагностикалау. "Лейкоз кезіндегі с‰йек кемігі" (гемотоксолин эозинмен бояу) микропрепаратты зерттеп, сипаттау. С‰йек кемігініњ біркелкі жасушалыќ ќ±рамына назар аудару, ісіктік эмболдардыњ ќан тамырында болуы. ‡лкен ‰лкейтілімде ісіктік жасуша типін аныќтау.

 • Таратылатын материал: Микропрепарат Лейкоз кезіндегі с‰йек с‰йелі, Лимфагранулематоз, Созылмалы лейкоз кезіндегі бауыр, Миелоидты лейкоз кезіндегі талаќ, Лимфогранулематоз кезіндегі лимфа т‰йін. Макро жєне микропрепараттарды алгаритм бойынша сипаттау.

 • Єдебиеттер:

Ќазаќ тілінде


негізгі:

 1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. В 2-х т. Т.1,2М.:Медицина,2001.-760 с.

 3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека.- Ташкент, 1998. – 300с.

ќосымша:

 1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

 2. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 5. Хазанов А.Т., Чалисов И.А. Руководство по секционному курсу. \\ М. - 1986.С.10-87

 6. Блюгер А.Ф. Ультраструктурная патология печени: Электрон.-микроскоп. Атлас /Риж. мед.ин-т; А.Ф.Блюгер, В.К.Залцмане, О.Я.Карташева.-Рига:Зинате,1989.-318 с.:ил.

 7. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1,2.

 8. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.

 9. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.

 • Баќылау:

С±раќтары:

 1. Ќанжасау ж‰йесініњ ісіктерініњ жіктелуі

 2. Жедел лейкоздардыњ морфогенезін т‰сіндіру

 3. Жедел лейкоздардыњ морфологиясын т‰сіндіру

 4. Жедел лейкоздар кезіндегі µлімдер мен асќынулардын себептері

 5. Созылмалы лейкоздадыњ морфогенезін т‰сіндіру

 6. Созылмалы лейкоздадыњ жіктелуін т‰сіндіру

 7. Созылмалы миелинді лейкоздарѓа морфологиялыќ сипаттама беру

 8. Созылмалы лекоцитоз кезіндегі µлімдер мен асќынулардын себептері

 9. Ќан жасаушы м‰шелердіњ жергілікті ісіктік ауруларына жіктеу беру

 10. Лимфосаркомныњ морфогенезін т‰сіндіру

 11. Лимфосарконыњ морфологиялыќ сипаттамасы мен клиникалыќ кµрінісі

 12. Ретикулосаркомалардыњ морфологиялыќ сипаттамасы

 13. Сањырауќ±лаќтєрізді микоздарѓа морфологиялыќ сипаттама

 14. Лимфогранулематоздыњ этиологиясы мен патргенезі

 15. Лимфопапуломатоздыњ клинико- морфологиялыќ жіктелуі

 16. Тромбоцитопения мен тромбоцитопатияныњ морфологиялыќ сипаттамасы

 17. Ќан жасайтын жєне лимфоидтыќ тіндердіњ ісіктерініњ аќыры

Тесттілік с±раќтар:

?1. Ќан ж‰йесініњ ісіктерін кµрсет:

 1. анемия

 2. лейкоздар

 3. гемоглобинопатиялар

 4. эритроцитоферментопатиялар

 5. Фанкони ауруы

?Лейкоздарѓа аныќтама бер:

 1. Ќанжасау тінініњ регионарлы ісіктік ауруы

 2. Ќанб±зылыс ќанжасаудан басым болатын аурулар тобы

 3. Гемоглобин саныныњ тµмендеуімен сипатталатын ауру

 4. Ќанжасау тінініњ ж‰йелі ісіктік ауруы

 5. Ісіктіњ µсуі басым лимфа т‰йіндерінде µтетіњ созылмалы ќайталамалы ауру

?3. Жедел лейкоз:

 1. эритремия

 2. наѓыз полицитемия

 3. жіктелмеген ќан жасушаларыныњ ісіктері клеток крови

 4. созылмалы эритромиелоз

 5. Сезари ауруы

?4. Созылмалы лейкоз ауруын кµрсет

 1. Ауыр тізбек ауруы ( Франклин ауруы)

 2. лимфогранулематоз

 3. ретикулосаркома

 4. ди Гульельмо ауруы

 5. сањырауќ±лаќ тєрізді микоз

?5. Созылмалы миелолейкоздаѓы с‰йек кемігініњ макроскопиялыќ бейнесі:

 1. сары

 2. ќызыл

 3. пиоидты

 4. тат т‰сті

 5. ќызыл ошаќтары бар сары т‰сті

?6. Ќатерлі лимфоманы ата:

 1. миелоцитарлы лейкоз

 2. миломды ауру

 3. лимфогранулематоз

 4. лимфоцитарлы лейкоз

 5. эритромиелоз

?7. парапротеинемиялыќ лейкозды ата:

 1. лимфобластны

 2. миеломды ауру

 3. миелоцитарлы

 4. лимфоцитарлы лейкоз

 5. миелобластты

?8. Лейкоздыњ асќынуына тєн белгіні кµрсет:

 1. сарѓаю

 2. бласттыќ криз

 3. Жедел ж‰рек жеткіліксіздігі

 4. Жедел б‰йрек жеткіліксіздігі

 5. асцит

?9. Лимфогранулематоз кезінде лимфа т‰йіндерінде кµбейетін жасушалар:

 1. лимфобласттар

 2. атипиялыќ ретикулярлы жасушалар

 3. миеломндыќ жасушалар

 4. миелоциттер

 5. плазмобласттар

?10. Миеломды аурудыњ µзіне тєн кµрінісі:

 1. µкпе-ж‰рек жеткіліксіздігі

 2. остеопороз, парапротеинемия

 3. бауыр-б‰йрек жеткіліксіздігі

 4. семіру

 5. Ќан лейкоциттерініњ артуы

Похожие:

Ф кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгму 4/3-04/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Тақырыбы: «Балалардағы гипер- және гипогликемия синдромы. Эндокринологияда мейірибкелік процесті ұйымдастырудың ерекшеліктері»
Ф кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Мақсат: Экзо- және эндокриндік ісіктерді классификациялық ұстанымға және морфологиялық бейнесіне сүйене отырып, өзара ажыратып, анықтай...
Ф кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Мақсат: Ісіктің қалыптасуын гистогенездік классификациясына сәйкес анықтап, оларды клиника-морфологиялық түрғыдан сипаттамасын ажыратып,...
Ф кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Тромбоз. Эмболия. Шок. Инфаркт. Некроз. Экссудатты қабыну. Пролиферативті қабыну. Гранулематоз. Спецификалық гранулемалар. Иммуногенез...
Ф кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Таќырып:«Адаптация жєне компенсация. Регенерация. Жас шамасына байланысты ерекшеліктері»
Ф кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгму 4/3-04/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Мақсаты: Дәріханалық ұйымның бухгалтерлік есеп беруі жүйесін ұйымдастыруымен таныстыру
Ф кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Таќырып: «Ж‰рек-тамыр ж‰йесініњ аурулары. Ж‰ректіњ ишемиялыќ ауруы (жедел жєне созылмалы)»
Ф кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3 – 04/02 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Тақырыбы: Вегетативті жүйке жүйесінің ауруы: медбикелік істі ұйымдастыру және диагностика
Ф кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
...
Ф кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Ревматизм, ревматоидты артрит, ж‰йелік ќызыл ноќта кезіндегі асќынуы мен аќырын атау жєне сипаттау
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница