Ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Скачать 134.78 Kb.
НазваниеИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Дата конвертации13.02.2016
Размер134.78 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Stomatologiya/3 kurs/Patanatomiya/Kaz/Lekc.kompleks/8.rtf
Ф КГМУ 4/3-04/02

ИП №6 УМС при КазГМА


от 14 июня 2007 г.

Ќараѓанды мемлекеттік медициналыќ университеті


Патологиялыќ анатомия жєне сот медицина кафедрасы


Д Є Р І С


Таќырып. «Ќан ж‰йесініњ аурулары. Жас шамасына байланысты ерекшеліктері. Лимфомалар. Лимфогранулематоз (Ходжкин ауруы). Лимфосаркома»

Пєн: «Патологиялыќ анатомия»

Мамандыќ: «051302 – Стоматология»

Уаќыт (±заќтыѓы) 1 саѓат


Ќараѓанды 2011ж.


Таќырыбы: Ќан ж‰йесініњ аурулары. Жас шамасына байланысты ерекшеліктері. Лимфомалар. Лимфогранулематоз (Ходжкин ауруы). Лимфосаркома.

Маќсаты: Микро-, макроскопиялыќ жєне электронды микроскопиялыќ зерттеу кезінде ќан ж‰йесініњ єр-т‰рлі ісіктерін аныќтау, асќынуларын атау, аќыры, µлім себептері.

Дєріс жоспары

  1. Гемобластоздар, аныќтамасы, жалпы сипаттамасы.

  2. Балалардаѓы лейкоздардыњ ерекшеліктері

  3. Гемобластоздардыњ классификациясы.

  4. Жедел лейкоздар, оныњ морфологиялыќ сипаттамасы

  5. Созылмалы лейкоздар, оныњ морфологиялыќ сипаттамасы

  6. Лимфомалар, аныќтамасы, жалпы сипаттамасы

  7. Лимфогранулематоз, оныњ морфологиялыќ сипаттамасы

  8. Лимфосаркома

● Ситуациялыќ тапсырмалар:

 1. Миында ісік пайда болѓан науќас операция жасату ‰шін нейрохирургиялыќ бµлімшеге т‰скен. Операцияныњ барысында миыныњ оњ жаќ самай бµлімінен ш±бар рењді, ќанды даќтары кµп ісік табылѓан. Айќын шектелмегендіктен, ісік жартылай ѓана алып тасталынѓан. Гистологиялыќ тєсілмен зерттегенде, ісіктіњ пішіні мен кµлемі єрт‰рлі, цитоплазмасы ашыќ рењді жасушалар мен алып жасушалардан, некрозды жєне ќан ќ±йылѓан ошаќтардан ќ±рылѓаны аныќталѓан.

А) Ісікті ата.

Б) Ол орталыќ ж‰йке ж‰йесінде дамитын ісіктердіњ ќай тобына жатады?

В) Оныњ алѓашќы метастаздары ќайда пайда болады?

Дєріс тезистері

Лейкоздар (лейкемия) — ісік текті ќан жасайтын клеткалар (лейкоздыќ клеткалар) µрши µсіп, ќан ж‰йесін т‰гел ќамтитын сырќаттар тобы.

Лейкоздыќ клеткалардыњ ќанѓа араласуы лейкозѓа тєн бейне. Б±л клеткалар аѓзалар мен тканьдерде тоќтаусыз кµбейіп, ќанды жайлап, анемия мен геморрагиялы синдромѓа, паренхималы аѓзаларды ауыр аѓымды дистрофияѓа ±шыратады. Лейкоз иммунитетті єлсіретеді, сондыќтан ауыр єсерлі некрозды ойыќ жаралар ќалыптасып, инфекциялыќ процестер асќынып, сепсис µрбиді.

Жедел лейкоздар

Жедел аѓымды лейкозды аныќтау ‰шін с‰йек кемігінен (тµсс‰йегініњ пунктатынан) бласттыќ клеткалар табылуы ќажет. Б±л клеткалар 10—20%-ѓа жеткен кезде, мыќын с‰йегініњ ќырынан алынѓан трепанаттан да бласттыќ клеткалар шоѓырын байќауѓа болады. Жедел лейкозѓа шалдыќќандардыњ перифериялыќ ќаны мен миелограммасынан лейкемиялыќ ќ±лдырау (ћіаtus lеucemісus) деп аталатын нышан кµрініс береді; яѓни ќан арнасында бласттыќ клеткалар к‰рт кµбейіп, ќанныњ толыќ жетілген элементтері де пайда болады, біраќ лейкопоэздіњ аралыќ буындары м‰лде жойылып кетеді.

Жедел лейкоз кезінде бласттыќ жас элементтер с‰йек майын ыѓыстырып, талаќта, бауырда, лимфалыќ т‰йіндерде, б‰йректе, ми мен оныњ ќабьќшаларында жєне басќа да аѓзаларда шоѓырланады, лейкоздіњ т‰ріне байланысты. Жедел лейкоздыњ наќты формасын айќындау бласттыќ клеткалардыњ цитохимиялыќ ерекшеліктеріне негізделеді (11-кесте). Б±л лейкозды цитостатиктермен емдеген кезде с‰йек кемігінде аплазия дамып, панцитемия µрістейді.Балалардыњ жедел аѓымды лейкозына бірќатар ерекшеліктер тєн. Лейкоздыњ б±л т‰рі балаларда жиірек кездеседі; лейкоздыќ инфильтраттар кењірек µрістеп, ќан жасайтын жєне ќан жасамайтын (жыныс бездерінен басќа) аѓзаларды да ќамтиды. Балаларда, єсіресе олардыњ айыршыќ безініњ тµњірегінде, т‰йінтєрізді (ісіктєрізді) лейкоздыќ инфильтраттар жиірек ќалыптасады. Жедел аѓымды лейкоздыњ балаларѓа тєн ерекше т‰рлері — тума лейкоз бен хлорлейкоз.Жетілмеген (недифференцированный) жедел лейкоз кезінде с‰йек кемігіне, талаќќа, лимфалыќ т‰йіндер мен басќа да лимфалыќ ќ±рылымдарѓа (бадамша бездерге, лимфалыќ топтар мен солитарлыќ фолликулдарѓа), кілегейлі ќабыќшаларѓа, тамырлардыњ іргесіне, миокард пен б‰йрекке, ми мен оныњ ќабыќшаларына жєне басќа да аѓзаларѓа пішіні біркелкі, жетілмеген гемопоэздыќ клеткалар шоѓырланады. Б±л шоѓырлардыњ гистологиялыќ бейнесі бір-біріне µте ±ќсас болады. Талаќ пен бауыр шамалы ѓана ±лѓайып, жалпаќ с‰йектер мен жіліктердіњ кемігі ќызыл т‰сті, шырынды, кейде бозѓылт тартады. Ауыз ќуысыныњ кілегейлі ќабыќшасы мен бадамша бездіњ тканін де лейкоздыќ клеткалар жайлап, некрозды гингивит, тонзиллит (некрозды ангина) дамиды. Инфекция ќосарланса, жетілмеген жедел лейкоздыњ даму барысы сепсиске ±ќсайды.

Аѓзалар мен тканьдерде клеткалар шоѓырланып ќана ќоймай, лейкоздыќ клеткалар тамырлардыњ іргесін б‰лдіріп, анемия дамып, жетілмеген гемопоэздік клеткалар с‰йек кемігін жайлайды, тромб т‰зілмейтіндіктен, геморрагиялыќ синдром ќосарланады. Теріде, ішкі аѓзалардыњ кілегейлі ќабыќшаларында, єсіресе мида т‰рлі сипатты ќанды ошаќтар пайда болады.

Жетілмеген жедел лейкозбен сырќаттар кµбіне миына ќан ќ±йылѓандыќтан, асќазаны мен ішектерінен ќан кеткендіктен, ойыќ жаралы-некрозды процестердіњ зардаптарынан немесе сепсистен µледі.

Жетілмеген жедел лейкоздыњ кµбінесе балаларда (єдетте, 2-3 жастан аспаѓан ер балаларда) кездесетін т‰рі - хлоролейкоз. Хлоролейкозбен сырќаттардыњ бет с‰йектері мен кейде басќа да с‰йектерінде, ішкі аѓзаларында (бауырда, талаќта, б‰йректе) ісік т‰йіндері ќалыптасады. Т‰йіндердіњ т‰сі жасылдау, лейкоздыњ б±л т‰рініњ атауы содан туындаѓан. Ісіктіњ т‰сі, оныњ ќ±рамындаѓы гемоглобиндік µнімдер - протопорфириндерге байланысты. Т‰йіндер миелоидтыќ µскіннен туындаѓан атипиялы жетілмеген клеткалардан ќ±рылады.

Миелобластты жедел лейкоз (жедел миелолейкоз) дамыѓанда с‰йек кемігін, талаќты, бауырды, б‰йректі, кілегейлі ќабыќшаларды, кейде лимфалыќ т‰йіндер мен теріні миелобласт тектес ісік клеткалары жайлайды. Б±л клеткалардыњ бірќатар цитохимиялыќ ерекшеліктері бар (11-кестені ќара): ќ±рамынан гликоген мен суданфилді бµлшектер аныќталып, пероксидаза, -нафтилэстераза жєне хлорацетатэстераза ферменттері болымды (положительный) реакция береді.

С‰йек кемігі ќызыл немесе бозѓылт, кейде іріњ тєрізді жасылдау (іріњді с‰йек кемігі). Талаќ пен бауырѓа, лимфалыќ т‰йіндерге клеткалар шоѓырланып, б±л аѓзалар шамалап ±лѓаяды. Бласттыќ клеткалар с‰йек кемігін, талаќ пен бауырды ѓана жайлап ќоймай, асќорыту ж‰йесініњ кілегейлі ќабыќшаларына да жайылады, сондыќтан ауыз ќуысында, бадамша безде, ж±тќыншаќта, асќазанда некрозды ошаќтар ќалыптасады. Клеткалар б‰йректе де диффузды не ісік тєріздене кµбейеді. Лейкоздыќ клеткалар науќасттардыњ 1/3-ініњ µкпесіне ("лейкоздыќ пульмонит"), 1/4-ініњ ми ќабыќшаларына ("лейкоздыќ менингит") да шоѓырланады. Кілегейлі жєне сірі ќабыќшаларѓа, ішкі аѓзалардыњ паренхимасына, кейде миѓа ќан ќ±йылып, µте айќын бейнелі геморрагиялыќ диатез байќалады. Науќастар ќансырап немесе некрозды-ойыќ жаралы процестердіњ зардаптарынан, кейде инфекция ќосарланып, сепсистен µледі.

Пєрменді терапия (цитостатикалыќ заттармен, -сєуле-імен, антибиотиктермен, антифибринолиздік препараттармен емдеу) миелобластты жєне жетілмеген жедел аѓымды лейкоздардыњ бейнесін соњѓы жылдары біраз µзгертті. Ауыз ќуысы мен ж±тќыншаќта кµлемді некроз ошаќтарыныњ ќалыптасуы тоќтап, геморрагиялыќ диатез бєсењдеді. Жедел лейкозбен сырќаттардыњ µмірі ±зарѓанмен, оларда "лейкоздыќ пульмонит”, "лейкоздыќ менингит" сияќты с‰йек кемігінен басќа аѓзаларда дамитын процестер жиіледі. Цитостатикалыќ терапияныњ салдарынан асќазан мен ішекте ойыќ жаралы-некрозды ошаќтар кµбейді.

Созылмалы лейкоздар


Миелоцит текті созылмалы лейкоздар

Лейкоздыњ б±л тобы єр алуан; негізгі т‰рлері: созылмалы миелоидтыќ лейкоз, созылмалы эритромилоз, эритремия жєне шынайы полицитемия.

Созылмалы миелоидтыќ лейкоз (созылмалы миелоз) µзініњ даму барысында екі сатыдан µтеді: моноклонды ќатерсіз жєнµ поликлонды ќатерлі. Аурудыњ алѓашќы сатысы бірнеше жылды ќамтиды. Промиелоциттер кµбірек араласып, нейтрофилді лейкоцитоз µрши дамып, талаќ ±лѓаяды. Лейкоздыњ б±л сатысында с‰йек кемігіндегі клеткалардыњ морфологиясы мен фагоцитоздыќ ќызметінде ешќандай µзгеріс байќалмайды, біраќ хромосомалардыњ 22-ші ж±бы делецияѓа ±шырап, Рћ-хромосома (филадельфиялыќ) деп аталатын хромосома ќалыптасады. ‡штен алты айѓа дейін созылатын екінші (аќырѓы) сатысында моноклондылыќ поликлондылыќќа ±ласады. Осыныњ салдарынан бласттыќ клеткалар пайда болып, олар с‰йек кемігі мен ќанда тым кµбейіп кетеді (бластты криз). Ќандаѓы лейкоциттердіњ саны жылдам µсіп (1 мкл-де бірнеше миллионѓа жетіп), талаќ, бауыр, лимфалыќ т‰йіндер ±лѓаяды, теріге, нерв сабаќтарына, ми ќабыќшаларына лейкоздак клеткалар шоѓырланды, тромбоцитпения, геморрагиялыќ синдром µрістейді.

Моноцит текті созылмалы лейкоздар

Созымалы миелоидтыќ лейкоздыњ терминалдыќ (аќырѓы) сатысында µлгендердіњ мєйітін зерттегенде айќын бейнелі µзгерістер с‰йек кемігінде, ќанда, талаќта, бауырда, лимфалыќ т‰йіндерде байќалады. Жалпаќ с‰йектердіњ, жіліктердіњ эпифизі мен диафизініњ кемігі шырынды, бозѓылт ќызыл немесе іріњ тєрізді, бозѓылт жасыл болады (пиоидтыќ с‰йек кемігі). Ал гистологиялык тєсілмен с‰йек кемігінен промиелоциттер мен миелоциттер жєне бласттыќ клеткалар аныќталады. Кейбір клеткалардыњ ядросы мен цитоплазмасыныњ кейпі б±зылып, пикноз бен кариолизге ±шырайды. Ќанныњ жалпы мµлшері азайып, аѓзалар бозѓылт ќызыл т‰сті болады.

Лейкоздыњ б±л тобына созылмалы моноцитті лейкоз бен гистиоцитоздар жатады.

Созылмалы моноцитті лейкоз, єдетте, егде тартќан адамдарда дамып, ±заќ єрі ќатерсіз аѓымды болады. Кейде талаќ ±лѓайѓанымен, с‰йек кемігініњ ќан жасауы µзгере ќоймайды. Дегенмен, кµбінесе с‰йек кемігінде бласттыќ клеткалар кµбейіп, олар ќан мен ішкі аѓзаларда да болады; бластты криз дамиды.

Гистиоцитоздар (X-гистиоцитоздар) ќан жасайтын тканьнен туындайтын, лимфоцитті пролиферациялыќ µтпелі (аралыќ) сырќаттар тобын ќамтиды. Б±л топќа эозинофилді гранулема, Леттерер — Зиве жєне Хенд — Шюллер — Крисчен аурулары жатады.

Лимфогранулематоз (Ходжкин ауруы) — кµбінесе лимфалыќ т‰йіндерді ќамтып, созылмалы єрі ќайталамалы т‰рде дамып, кейде жедел де µрістейтін ісіктік сырќат.

Лимфогранулематоздыњ жеке ошаќты (изоляциялы) жєне жалпы жайылѓан (генерализациялы) т‰рлері болады. Изоляциялы (жергілікті) лимфогранулематоз біраќ лимфалыќ т‰йіндер тобын заќымдайды. Кµбінесе мойынныњ, кµкірек ќуысыныњ, іш пердесініњ сырт жаѓыныњ, анда-санда ќолтыќ астыныњ, шаптыњ лимфалыќ т‰йіндері ±лѓайып, бірігіп кетеді. Алѓашќы кезде олардыњ ткані кµмескілеу, ж±мсаќ, шырынды, боз немесе бозѓылт ќызылдау. Кейін т‰йіндер ќатайып, ќ±рѓап, некрозды жєне склерозды ошаќтар пайда болады. Ісіктіњ алѓашќы т‰йіні лимфалыќ т‰йінде ќалыптаспай, талаќта, бауырда, µкпеде, ќарында немесе теріде дамуы да м‰мкін.

Генерализациялы лимфогранулематоз кезінде ісік бір жерден басталып, кейін одан жыраќ, басќа да жерлерді жайлайды. Єдетте, талаќ ±лѓаяды. Оныњ ќызыл рењді пульпасында аќшыл сары т‰сті некрозды, склерозды ошаќтар пайда болып, аѓзаѓа "порфир" мєрмєріне ±ќсас, тарѓыл рењ береді ("порфир талаќ").

Ісіктіњ алѓашќы ошаќтары (єдетте, лимфалыќ т‰йіндер) мен метастаздарында лимфоциттер, гистиоциттер, ретикулалыќ клеткалар кµбейіп, оларѓа алып клеткалар, эозинофилдер, плазмоциттер мен нейтрофилді лейкоциттер араласады. Полиморфклеткалы элементтер кµбейіп, т‰йіндер т‰зеді, склерозды, некрозды (кейде казеозды) ошаќтар ќалыптасады. Лимфогранулематозѓа тєн белгі — атипиялы клеткалар. Олардыњ мынадай т‰рлері бар: 1) Ходжкинніњ кіші клеткалары (лимфобласт тєрізді); 2) жалѓызядролы алып клеткалар (Ходжкинніњ ‰лкен клеткалары); 3) Рид — Березовский — Штернбергтіњ кµпядролы клеткалары (єдетте, олар алып кµлемді). Б±л клеткалар лимфоциттерден не макрофагтардан µнетін сияќты; µйткені ќ±рамында макрофагтарѓа тєн ќышќыл фосфатаза мен бейспецификалыќ эстераза болады.

Лимфогранулематоздыњ даму барысында ісікке тєн прогрессия байќалады, ошаќтары эволюциялыќ процеске ±шырап, олардыњ клеткалыќ ќ±рамы ‰немі µзгеріп отырады. Биоптатты (кµбіне лимфалыќ т‰йіндерді) зерттеп, лимфогранулематоздыњ гистологиялыќ бейнесін оныњ клиникалыќ ерекшеліктерімен салыстыруѓа болады. Лимфогранулематоздыњ ќазіргі клиника-морфологиялыќ классификациясы осындай салыстырмалы деректерге негізделген.

Клиника-морфологиялыќ классификациясы. Б±л ауру 4 вариантќа (кезењге) жіктеледі: 1) лимфалыќ ткань басым (лимфо-гистиоцитті) вариант; 2) нодулалы (т‰йінді) склероз; 3) аралас клеткалы вариант; 4) лимфалыќ ткань азайѓан (ыѓыстырылѓан) вариант.

Лимфалыќ ткань басым вариант аурудыњ алѓашќы кезењіне жєне жеке ошаќты т‰ріне тєн. Б±л вариант аурудыњ I—II кезењдеріне сєйкес келеді. Жетілген лимфоциттер кµбейіп, бірен-саран гистиоциттер пайда болады, лимфалыќ т‰йіндердіњ кесіндісі ќалыпты ќ±рылымдыќ бейнесінен айрылады. Процесс µршісе, лимфо-гистиоцитті вариант аралас клеткалы вариантќа ±ласады.

Нодулалыќ (т‰йінді) вариант, єдетте, кеуде ќуысынан басталып, ќатерсіздеу дамиды. Микроскоппен зерттегенде, т‰рлі клеткалар кµбейіп, оларѓа Рид — Березовский — Штернберг клеткаларыныњ араласќанын, б±л клеткалар шоѓырланѓан жерлер лифоциттермен, басќа да клеткалармен шектелгенін жєне кµбейіп, µскен талшыќты дєнекер тканьмен коршалѓанын кµреміз.

Аралас клеткалы вариант аурудыњ жалпы жайылѓанын кµрсетіп, ІІ—ІІІ кезењдеріне сєйкес келеді. Микроскоппен зерттегенде жетілу дєрежесі єрт‰рлі лимфалыќ элементтер мен Ходжин клеткалары жєне Рид — Березовский — Штернбергтіњ алып клеткаларыныњ кµбейгені, лимфоциттер, эозинофилдер, плазмоциттер, нейтрофилді лейкоциттер шоѓырланып, некрозды, фиброзды ошаќтар пайда болѓаны байќалады.

Лимфалыќ ткань ыѓысќан вариант аурудыњ ауыр аѓымдылыѓын жєне жалпы жайылѓанын бейнелейді. Бірде лимфалыќ тканьді біркелкі жайылап кµбейген дєнекер ткань мен оѓан шамалап араласќан атипиялы клеткалар ыѓыстырса, енді бірде, лимфалыќ тканьді ќ±рамында Ходжкин клеткалары мен Рид — Березовский — Штерн-бергтіњ алып клеткалары басым атипиялы клеткалар шоѓыры ыѓыстырады; склероз дамымайды. Егер лимфалыќ тканьді µте атипиялы клеткалар жайлап кетсе, ондай вариант Ходжкин саркомасы деп аталады.

Сµйтіп, лимфогранулематоздыњ даму барысында оныњ морфологиялыќ бейнесі де біртіндеп µзгеріп, лимфалыќ ткань басым вариант аралас клеткалыѓа, ал ол лимфалыќ ткань ыѓысќан вариантќа ауысып, ‰ш варианттыњ єрќайсысы бір-біріне ±ласып отырады. Сондыќтан лимфогранулематоздыњ єр клиника-морфологиялыќ вариантын оныњ даму кезењдері деп те пайымдауѓа болады.

  • Иллюстрациялыќ материал (ќосымшаны ќара)

Єдебиеттер:

Ќазаќ тілінде

Негізгі:

 1. Айтк±лов, М±рат Тілеуќабыл±лы. Патологиялыќ анатомияныњ жалпыпатологиялыќ процестер бµлімі бойынша студенттерге арналѓан єдісттемелік ќ±рал/ Айтк±лов, М±рат Тілеуќабыл±лы, Усеева М.С. - Ќараѓанды : ЌММА, 2006. - 92 с.б.ц.

 2. Струков А.И. Патологиялыќ анатомия : медициналыќ жоѓары оќу орындардыњ студенттеріне арналѓан оќулыќ / А.И. Струков, В.В. Серов . - Аќтµбе

Жалпы бµлімі. - 2-ші бас. - 2010. - 350 б.

 1. Струков, А.И. Патологиялыќ анатомия : медициналыќ жоѓары оќу орындардыњ студенттеріне арналѓан оќулыќ / А.И. Струков, В.В. Серов . - Аќтµбе

ІІ бµлімніњ 1-ші кітабы : жеке аурулар бµлімі. - 2-ші бас. - 2010. - 338 б.

 1. Струков, А.И. Патологиялыќ анатомия : медициналыќ жоѓары оќу орындардыњ студенттеріне арналѓан оќулыќ / А.И. Струков, В.В. Серов . - Аќтµбе

ІІ бµлімніњ 2-ші кітабы : жеке аурулар бµлімі. - 2-ші бас. - 2010. - 330 б.

Ќосымша:

 1. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник / А.И.Струков, В.В.Серов. – М.: Литтера, 2010. – 848с. (Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 2. Шевченко Н.И., Муканова Ж.И. Патологическая анатомия: Учеб. пос.для медвузов - М. : Владос, 2005. - 285 с. - (Конспекты лекций для медицинских вузов). - 18ВЫ 5305001439 : 895т. р.

 3. Кук Р.А. Цветной атлас патологической анатомии: пер. с англ. / Р. А. Кук, Б. Стеварт. - М.: Логосфера, 2005. - 282 с: ил.

 4. Повзун С.А. Патологическая анатомия в вопросах и ответах : Учеб. пос. для студентов мед. вузов / Повзун, С.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 176 с

 5. Тусупбекова М.М. Основы гистологической техники и методы гистологического исследования аутопсийного, операционно–биопсийного и экспериментального материала. Методические рекомендации.- Караганда .- 2005.- 45с.

 6. Тусупбекова, Майда Масхаповна., Принципы составления клинического и патологоанатомического диагнозов согласно требованиям МКБ 10-пересмотра.Логика и структура диагноза.: Учебно-метод. пособие/ - Караганда : Б.и., 2005. - 50 с.б/ц.

 7. Шевченко Нина Игоревна/ Муканова Ж.И. Патологическая анатомия: Учеб. пос.для медвузов - М. : Владос, 2005. - 285 с. - (Конспекты лекций для медицинских вузов). - ISBN 5305001439 : 895т. р.

 8. Тусупбекова, М.М. Проведение клинико-патологоанатомических конференций и работа комиссии по изучению летальных исходов: Метод.рекомендации/ Тусупбекова, М.М. - Караганда : КГМА, 2007. - 46 с.б/ц
  • Баќылау с±раќтары (кері байланыс)

 1. Гемоблостоз деген не?

 2. Гемоблостоздыњ классификациясы

 3. Лейкоздыњ цитогенетикалыќ классификациясы?

 4. Лейкоз кезіндегі µлім себептері мен асќынулар

 5. Лимфома деген не?

 6. Лимфогранулематоздыњ морфологиялыќ белгілері

Похожие:

Ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Таќырып:«Адаптация жєне компенсация. Регенерация. Жас шамасына байланысты ерекшеліктері»
Ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г iconФ кгму 4/3-04/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Мақсаты: Дәріханалық ұйымның бухгалтерлік есеп беруі жүйесін ұйымдастыруымен таныстыру
Ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г iconФ кгма 4/3 – 04/02 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Тақырыбы: Вегетативті жүйке жүйесінің ауруы: медбикелік істі ұйымдастыру және диагностика
Ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Таќырып: «Ж‰рек-тамыр ж‰йесініњ аурулары. Ж‰ректіњ ишемиялыќ ауруы (жедел жєне созылмалы)»
Ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Ревматизм, ревматоидты артрит, ж‰йелік ќызыл ноќта кезіндегі асќынуы мен аќырын атау жєне сипаттау
Ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Мақсаты: Студенттерді ұтымды тамақтану негізімен, тамақтық рационның сәйкестілігі түсінігімен, тамақтанудың сандық және сапалық сипатымен...
Ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Мақсаты: Студенттерді тамақтануда белок, май және көмірсудың маңызымен, олардың тамақтық және биологиялық құндылығымен таныстыру
Ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Тақырыбы: «Тұрақты даму Концепциясы. Тұрақты даму Концепциясының медициналық- әлеуметтік және экологиялық аспектілері»
Ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Мақсаты: Студенттерді жұқпалы емес ауруларға тамақтану сипатынын глобальді және региональді әсер ету мәселелерімен, алиментарлы-тәуелді...
Ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г iconФ кгму 4/3-04/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Тақырып: «Визуальді диагностиканың әдістері. Жақ-бет хирургиясы мен стоматологиядағы визуальді диагностиканың әртүрлі әдістерін қолдану...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница