Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары
НазваниеМедициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары
страница5/6
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.mzsr.gov.kz/sites/default/files/1_prilozhenie.doc
1   2   3   4   5   6
жылғы «____» дейін

Инвалидность установлена на срок до

32.4. Мүгедектік мерзімі 20 жылғы «___» бастап есептелді

Срок инвалидности зачтен с

33. ЖЕА дәрежесі _______% ____________________________________________________________________

Степень УОТ (жазбаша / прописью)

33.1. ЖЕА дәрежесінің себебі _____________________________________________________________________

Причина степени УОТ

33.2. ЖЕА дәрежесінің белгіленген мерзімі 20 жылғы «____» __________ дейін

Степень УОТ установлена на срок до

33.3. ЖЕА дәрежесінің мерзімі 20 жылғы «___» бастап есептелді

Срок степени УОТ зачтен с

34. ____ жылғы «___»_______ №__ Жазатайым оқиға туралы акті бойынша КЕА дәрежесі

Степень УПТ по Акту о несчастном случае _____% ________________________________________

(жазбаша / прописью)

34.1. КЕА себебі _____________________________________________________________________________

Причина УПТ

34.2. КЕА дәрежесінің мерзімі ___________________________________________________________________

Срок степени УПТ

34.3. КЕА дәрежесінің белгіленген мерзімі 20 жылғы «____» дейін

Степень УПТ установлена на срок до

34.4. КЕА дәрежесінің мерзімі 20____жылғы «____» бастап есептелді

Срок степени УПТ зачтен с

35. ____ жылғы «___»_______ №__ Жазатайым оқиға туралы акті бойынша КЕА дәрежесі

Степень УПТ по Акту о несчастном случае _____% ______________________________________________

(жазбаша / прописью)

35.1. КЕА себебі ______________________________________________________________________________

Причина УПТ

35.2. КЕА дәрежесінің мерзімі __________________________________________________________________

Срок степени УПТ

35.3. КЕА дәрежесінің белгіленген мерзімі 20 жылғы «____» дейін

Степень УПТ установлена на срок до

35.4. КЕА дәрежесінің мерзімі 20____жылғы «____» бастап есептелді

Срок степени УПТ зачтен с

36. ____ жылғы «___»_______ №__ Жазатайым оқиға туралы акті бойынша КЕА дәрежесі

Степень УПТ по Акту о несчастном случае _____ % ______________________________________________

(жазбаша / прописью)

36.1. КЕА себебі ______________________________________________________________________________

Причина УПТ

36.2. КЕА дәрежесінің мерзімі __________________________________________________________________

Срок степени УПТ

36.3. КЕА дәрежесінің белгіленген мерзімі 20 жылғы «____» дейін

Степень УПТ установлена на срок до

36.4. КЕА дәрежесінің мерзімі 20____жылғы «____» бастап есептелді

Срок степени УПТ зачтен с

37. Оңалту жөніндегі ұсынымдар:

Рекомендации по реабилитации:

37.1. медициналық оңалту _____________________________________________________________________

медицинская реабилитация ________________________________________________________________________________________________

37.2. әлеуметтік оңалту _________________________________________________________________________

социальная реабилитация ________________________________________________________________________________________________

37.3. кәсіптік оңалту ___________________________________________________________________________

профессиональная реабилитация ________________________________________________________________________________________________

38. Зақым келген қызметкердің қосымша көмекке және күтім түрлеріне мұқтаждығы_______________________

Нуждаемость пострадавшего работника в дополнительных видах помощи и уходе

_______________________________________________________________________________________________

39. Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу нәтижелері бойынша куәландырылатын адамға немесе оның заңды өкіліне берілген құжаттар (керегі көрсетілсін): ______________________________________________

Документы, выданные освидетельствованному лицу или его законному представителю по результатам проведения медико-социальной экспертизы (нужное указать):

39.1. мүгедектік туралы анықтама № ____________

справка об инвалидности

39.2. мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасының картасынан үзінді көшірме № __________

выписка из карты индивидуальной программы реабилитации инвалида

39.3. жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтама №___________

справка о степени утраты общей трудоспособности

39.4. кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтама №__________

справка о степени утраты профессиональной трудоспособности

39.5. зақым келген қызметкердің қосымша көмекке және күтім түрлеріне мұқтаждығы туралы қорытынды №__

заключение о нуждаемости пострадавшего работника в дополнительных видах помощи и уходе

39.6. толық оңалу туралы хабарлама №_________

извещение о полной реабилитации

Бас мамандар ________________ (_________________________________________)

Главные специалисты (қолы / подпись) (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_______________ (_________________________________________)

_______________ (_________________________________________)

_______________ (_________________________________________)


МӘС бөлімінің басшысы /МӘС ӘБ бөлімінің басшысы______________ (_______________________________)

Руководитель отдела МСЭ/

Руководитель отдела МК МСЭ: (қолы / подпись) (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))


М.О.

М.П.


Медициналық-әлеуметтік сараптама актісінің

нысанына қосымша


Медициналық-әлеуметтік сараптаманың № ______ актісіне қосымша

Приложение к Акту медико-социальной экспертизы №____


1 бөлім. МӘС әдіснама және бақылау бөлімінің қорытындысы

Раздел 1. Заключение отдела методологии и контроля МСЭ


Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні ____ жылғы «___»___________

Дата рождения

1. Консультация, МӘС бөлімінің қорытындысына шағымдану (бақылау)

Консультация, обжалование (контроль) заключения отдела МСЭ

2. Өтініштің келіп түскен күні (консультацияға жіберілген күні) 20 ____ жылғы «___»___________

Дата поступления заявления (дата направления на консультацию)

3. Қайта куәландырылған күні 20____ жылғы«____» _____________

Дата переосвидетельствования

4. Шағымдары ________________________________________________________________________________

Жалобы ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

5. Ауру анамнезі және өткізілген оңалту шаралары _________________________________________________

Анамнез заболевания и проведенные реабилитационные мероприятия

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

6. Объективті қарап тексеру деректері:____________________________________________________________

Данные объективного осмотра:

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

7. Қосымша зерттеулер деректері __________________________________________________________________

Данные дополнительных исследований

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Клиникалық-сараптама диагнозы: _____________________________________________________________

Клинико-экспертный диагноз:

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Қорытынды ___________________________________________________________________________________

Заключение

10. Қорытындыны негіздеу_________________________________________________________________________

Обоснования заключения

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2-бөлім. МӘС әдіснама және бақылау бөлімінің сараптама қорытындысы

Раздел 2. Экспертное заключение отдела методологии и контроля МСЭ


11. Клиникалық-сараптама диагнозы:

Клинико-экспертный диагноз:

11.1. Негізгі диагноз ______________________________________________________________________________

Основной диагноз ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

11.2. Ілеспелі аурулардың диагнозы _______________________________________________________________

Диагноз сопутствующих заболеваний

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Мүгедектік категориясы/тобы _________________________________________________________________

Категория/группа инвалидности

13.1. Мүгедектіктің себебі ________________________________________________________________________

Причина инвалидности

13.2. Мүгедектіктің мерзімі _______________________________________________________________________

Срок инвалидности

13.3. Мүгедектіктің белгіленген мерзімі 20 жылғы «____» дейін

Инвалидность установлена на срок до

13.4. Мүгедектіктің мерзімі 20___жылғы «___» бастап есептелді

Срок инвалидности зачтен с

14. ЖЕА дәрежесі _______% ___________________________________________________________________

Степень УОТ (жазбаша / прописью)

14.1. ЖЕА дәрежесінің себебі _____________________________________________________________________

Причина степени УОТ

14.2. ЖЕА дәрежесінің белгіленген мерзімі 20 жылғы «____» ________ дейін

Степень УОТ установлена на срок до

14.3. ЖЕА дәрежесінің мерзімі 20___жылғы «___» бастап есептелді

Срок степени УОТ зачтен с

15. ____ жылғы «___»_______ №__ Жазатайым оқиға туралы актісі бойынша КЕА дәрежесі

Степень УПТ по Акту о несчастном случае _____% ______________________________________________

(жазбаша / прописью)

15.1. КЕА себебі _____________________________________________________________________________

Причина УПТ

15.2. КЕА дәрежесінің мерзімі ___________________________________________________________________

Срок степени УПТ

15.3. КЕА дәрежесінің белгіленген мерзімі 20 жылғы «____» дейін

Степень УПТ установлена на срок до

15.4. КЕА дәрежесінің мерзімі 20____жылғы «____» бастап есептелді

Срок степени УПТ зачтен с

16. ____ жылғы «___»_______ №__ Жазатайым оқиға туралы актісі бойынша КЕА дәрежесі

Степень УПТ по Акту о несчастном случае _____% ____________________________________________

(жазбаша / прописью)

16.1. КЕА себебі ________________________________________________________________________________

Причина УПТ

16.2. КЕА дәрежесінің мерзімі ____________________________________________________________________

Срок степени УПТ

16.3. КЕА дәрежесінің белгіленген мерзімі 20 жылғы «____» дейін

Степень УПТ установлена на срок до

16.4. КЕА дәрежесінің мерзімі 20____жылғы «____» бастап есептелді

Срок степени УПТ зачтен с

17. ____ жылғы «___»_______ №__ Жазатайым оқиға туралы актісі бойынша КЕА дәрежесі

Степень УПТ по Акту о несчастном случае _____% ______________________________________________

(жазбаша / прописью)

17.1. КЕА себебі _________________________________________________________________________________

Причина УПТ

17.2. КЕА дәрежесінің мерзімі _____________________________________________________________________

Срок степени УПТ

17.3. КЕА дәрежесінің белгіленген мерзімі 20 жылғы «____» дейін

Степень УПТ установлена на срок до

17.4. КЕА дәрежесінің мерзімі 20____жылғы «____» бастап есептелді

Срок степени УПТ зачтен с

18. ____ жылғы «___»_______ №__ Жазатайым оқиға туралы актісі бойынша КЕА дәрежесі

Степень УПТ по Акту о несчастном случае _____% _______________________________________________

(жазбаша / прописью)

18.1. КЕА себебі _____________________________________________________________________________

Причина УПТ

18.2. КЕА дәрежесінің мерзімі ____________________________________________________________________

Срок степени УПТ

18.3. КЕА дәрежесінің белгіленген мерзімі 20 жылғы «____» дейін

Степень УПТ установлена на срок до

18.4. КЕА дәрежесінің мерзімі 20____жылғы «____» бастап есептелді

Срок степени УПТ зачтен с

19. Оңалту жөніндегі ұсынымдар:

Рекомендации по реабилитации:

19.1. медициналық оңалту _______________________________________________________________________

медицинская реабилитация ________________________________________________________________________________________________

19.2. әлеуметтік оңалту _________________________________________________________________________

социальная реабилитация ________________________________________________________________________________________________

19.3. кәсіптік оңалту ______________________________________________________________________________

профессиональная реабилитация ________________________________________________________________________________________________

20. Зақым келген қызметкердің қосымша көмекке және күтім түрлеріне мұқтаждығы_______________________

Нуждаемость пострадавшего работника в дополнительных видах помощи и уходе

________________________________________________________________________________________________

21. Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу нәтижелері бойынша куәландырылатын адамға немесе оның заңды өкіліне берілген құжаттар (керегін көрсету): __________________________________________________

Документы, выданные освидетельствованному лицу или его законному представителю по результатам проведения медико-социальной экспертизы (нужное указать):

21.1. мүгедектік туралы анықтама № _________________

справка об инвалидности

21.2. мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасының картасынан үзінді көшірме № _________________

выписка из карты индивидуальной программы реабилитации инвалида

21.3. жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтама №__________________

справка о степени утраты общей трудоспособности

21.4. кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтама №_________________

справка о степени утраты профессиональной трудоспособности

21.5. зардап шеккен қызметкердің көмектің қосымша түрлері мен көмекке мұқтаждығы туралы қорытынды №_

заключение о нуждаемости пострадавшего работника в дополнительных видах помощи и уходе

21.6. толық оңалу туралы хабарлама №_________

извещение о полной реабилитации


Бас мамандар ____________________ (____________________________________)

Главные специалисты (қолы / подпись) (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

______________________ (____________________________________)

______________________ (____________________________________)

______________________ (____________________________________)


М.О. МӘС ӘБ бөлімінің басшысы ________________ (____________________________________)

М.П. Руководитель отдела МК МСЭ (қолы / подпись) (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))


Медициналық-әлеуметтік

сараптама жүргізу қағидаларына

10-қосымша


Нысан


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан


Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің ___________ бойынша департаменті

Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции по___________


№ __ МӘС бөлімінің медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу

хаттамалар журналы

(Хаттамалар Мүгедектерді есепке алу жүйесі деректерінің

орталықтандырылған банкінің «Online» режимінде қалыптастырылады)


Журнал протоколов

проведения медико-социальной экспертизы отдела МСЭ № ___

(Протокола формируются в «Online» режиме

Централизованного банка данных системы учета инвалидов)


20 __ жылғы «___» __________ басталды (начат)

20 __ жылғы «___» _______ аяқталды (закончен)


Күнделікті хаттамалар куәландырылатын адамның Мүгедектерді есепке алу жүйесі деректерінің орталықтандырылған банкінің «Online» режимінде енгізілген деректері бойынша қалыптастырылады.

Күнделікті хаттамалар жұмыс күнінің соңында «Online» режимінде басылып шығарылады, хаттамаға нөмір қойылады, сараптамалық қорытындыны шығаруға қатысқан медициналық-әлеуметтік сараптама бөлімі басшысының, бас мамандардың қолы қойылады және мөртаңбамен расталады.

Әр күнтізбелік айдың соңында хаттамалардың ай сайынғы журналдары қалыптастырылады: ағымдағы айға күнделікті хаттамалардың барлық парақтары хронологиялық тәртіпте нөмірленеді, тігіледі, мөртаңбамен және медициналық-әлеуметтік сараптама бөлімі басшысының қолымен бекітіледі.

Үлгі

Нөмірленген және тігілген

Пронумеровано и прошнуровано

________________________бет/листа(-ов)

(жазбаша/прописью )

МӘС бөлімінің басшысы

Руководитель отдела МСЭ

__________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы /

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

20___ жылғы/год «___»____________

М.О./М.П.


Хаттамаларға енгізілген барлық түзетулер, өзгерістер, толықтырулар ескеріліп, мөртаңбамен және МӘС бөлімі басшысының қолымен бекітілуге тиіс.


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан(өңір, бөлім / регион, отдел)


20___жылғы «____» ___________№ _____ хаттама

Протокол № ____ от «____» ___________20___годаТіркеу нөмірі


Регист-раци-онный номер


Акт №
акта


Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)


Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні, жасы


Дата рождения, возраст

Тіркелген орны


Место регистра-ции

Жұмыс орны, лауазымы

Оқу орны


Место работы, должность

Место учебы


Алғашқы немесе қайта куәландыру/ куәландыру мақсаты


Первичное или повторное

освидетельст-вование/цель освидетельст-вования

Мүгедектік тобы

және себебі,

ЖЕҚА дәрежесі,

КЕҚА дәрежесі

және себебі,

еңбекке уақытша жарамсыздық

парағының (анықтамасының) ұзақтығы


Группа и причина инвалидности,

степень УОТ, степень

и причина УПТ, продолжитель-ность листа (справки) временной нетрудоспособ-ности

1

2

3

4

5

6

7

8


Клиникалық-сараптамалық диагнозы


Клинико-экспертный диагноз

Қорытынды (мүгедектік тобы,

ЖЕҚА дәрежесі, КЕҚА дәрежесі)


Заключение (группа инвалидности, степень УОТ, степень УПТ)

Мүгедек-тіктің, КЕҚА себебі


Причина инвалид-ности,

УПТМүгедектіктің, ЖЕҚА, КЕҚА, ОЖБ мерзімі


Срок инвалидности, УОТ,

УПТ, ИПР

ОЖБ және/немесе

зардап шеккен қызметкердің көмектің қосымша түрлеріне және күтімге мұқтаж-дығы туралы қорытындысы бойынша

оңалту іс-шаралары


Реабилитацион-ные мероприятия по ИПР и/или заключению о нуждаемости пострадавшего работника в дополнительных видах помощи и уходе

Мүгедектік, ЖЕҚА дәрежесі, КЕҚА дәрежесі туралы анықтаманың, ОЖБ

зардап шеккен қызметкердің көмектің қосымша түрлеріне және күтімге мұқтаждығы туралы қорытындының

нөмірі


Номер справки об инвалидности, степени УОТ, степени УПТ, ИПР, заключения о нуждаемости пострадавшего работника в дополнительных видах помощи и уходе

9

10

11

12

13

14


М.О.

М.П.

Бөлім басшысы ________________ (________________________)

Руководитель отдела (қолы / подпись) (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) Бас мамандар __________________ (_______________________)

Главные специалисты (қолы / подпись) (Тегі, аты, әкесінің аты (ол олған кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

________________ (______________________)

__________________ (_______________________)

__________________ (_______________________)Медициналық-әлеуметтік

сараптама жүргізу қағидаларына

11-қосымша


Нысан


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан


Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің департаменті ___________ бойынша

Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции по___________


МӘС әдіснама және бақылау бөлімінің

медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу

хаттамалар журналы

(Хаттамалар Мүгедектерді есепке алу жүйесі деректерінің

орталықтандырылған банкінің «Online» режимінде қалыптастырылады)


Журнал протоколов

проведения медико-социальной экспертизы

отдела методологии и контроля МСЭ

(Протокола формируются в «Online» режиме

Централизованного банка данных системы учета инвалидов)


20 __ жылғы «___» __________ басталды (начат)

20 __ жылғы «___» _______ аяқталды (закончен)

Күнделікті хаттамалар куәландырылатын адамның Мүгедектерді есепке алу жүйесі деректерінің орталықтандырылған банкінің «Online» режимінде енгізілген деректері бойынша қалыптастырылады.

Күнделікті хаттамалар жұмыс күнінің соңында «Online» режимінде басылып шығарылады, хаттамаға нөмір қойылады, сараптамалық қорытындыны шығаруға қатысқан МӘС әдіснама және бақылау бөлімі басшысының, бас мамандардың қолы қойылады және мөртаңбамен расталады.

Әр күнтізбелік айдың соңында хаттамалардың ай сайынғы журналдары қалыптастырылады: ағымдағы айға күнделікті хаттамалардың барлық парақтары хронологиялық тәртіпте нөмірленеді, тігіледі, мөртаңбамен және МӘС әдіснама және бақылау бөлімі бассшысының қолымен бекітіледі.

Үлгі

Н-мірленген және тігілген

Пронумеровано и прошнуровано

________________________бет/листа(-ов)

(жазбаша/прописью )


МӘС ӘБ бөлімінің басшысы

Руководитель отдела МК МСЭ

___________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы /

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

20___ жылғы/год «___»____________

М.О./М.П.


Хаттамаларға енгізілген барлық түзетулер, өзгерістер, толықтырулар ескеріліп, мөртаңбамен және МӘС әдіснама және бақылау бөлімі басшысының қолымен бекітілуге тиіс.


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан(өңір / регион)


20___жылғы «____» ___________№ _____ хаттама

Протокол № ____ от «____» ___________20___года
Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде),

туған күні


Фамилия, имя, отчество

(при его наличии),

дата рождения

Тіркелген орны


Место регистра-цииЖұмыс орны, лауазымы

Оқу орны


Место работы, должность

Место учебыКуәландыру мақсаты

(шағымдану, бақылау)


Цель освидетельст-вования (обжалование, контроль)МӘС бөлімінің № __ және де куәландырыл-ған күні


№__ отдела МСЭ и дата освидетельст-вования


Мүгедектік тобы, себебі, мерзімі,

ЖЕҚА дәрежесі мен мерзімі, КЕҚА дәрежесі, себебі, мерзімі.

Еңбекке уақытша жарамсыздық

парағының (анықтамасының) ұзақтығы


Группа, причина, срок инвалидности,

степень и срок УОТ, степень, причина, срок УПТ.

Продолжительность листа (справки) временной нетрудоспособности

1

2

3

4

5

6

7

Клиникалық-сараптамалық диагнозы


Клинико-экспертный диагноз

Қорытындысы мен ұсынымдары


Заключение и рекомендации

8

9
М.О.

М.П.


Бөлім басшысы _________________ (_____________________)

Руководитель отдела (қолы / подпись) (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) Бас мамандар ____________________ (______________________)

Главные специалисты (қолы / подпись) (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_________________ (______________________)

_________________ (______________________)Медициналық-әлеуметтік

сараптама жүргізу қағидаларына

12-қосымша


Нысан


_________________________________________________________________

(уәкілетті орган / уполномоченный орган)

_________________________________________________________________

(өңір, бөлім, мекенжайы / регион, отдел, адрес)


Мүгедектік туралы анықтама

Справка об инвалидности

серия №


Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде) ____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні _____ жылғы «___»_____ ______ Мекенжайы __________________________________________ Дата рождения Адрес

Мүгедектік тобы

Группа инвалидности

Мүгедектік себебі _________________________________________________________________________

Причина инвалидности

Белгіленген күні 20 жылғы «____» _______ Мерзімі 20___жылғы «____» бастап есептелді

Дата установления Срок зачтен с

Мүгедектік 20 жылғы «____» дейінгі мерзімге белгіленген

Инвалидность установлена на срок до

Қайта куәландыру күні 20 жылғы «_____»

Дата переосвидетельствования

Негіздеме: медициналық-әлеуметтік сараптаманың № актісі

Основание: акт медико-социальной экспертизы


М.О. Бөлім басшысы________________________ (_______________________________________)

М.П. Руководитель отдела (қолы / подпись) (Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде)/

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))


Күні 20 жылғы «____»

Дата

________________________________________________________________________________________________

(қию сызығы)


_______________________________________________________________________________

(уәкілетті орган / уполномоченный орган)

_______________________________________________________________________________

(өңір, бөлім, мекенжайы / регион, отдел, адрес)


Мүгедектік туралы анықтамадан және медициналық-әлеуметтік сараптама актісінен үзінді көшірме

Выписка из справки об инвалидности и акта медико-социальной экспертизы

серия №


Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде) _____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні жылғы «___»_____ ______ Мекенжайы __________________________________________ Дата рождения Адрес

Мүгедектік тобы

Группа инвалидности

Мүгедектік себебі _________________________________________________________________________

Причина инвалидности

Белгіленген күні 20 жылғы «____» _______ Мерзімі 20___жылғы «____» бастап есептелді

Дата установления Срок зачтен с

Мүгедектік 20 жылғы «____» дейінгі мерзімге белгіленген

Инвалидность установлена на срок до

Қайта куәландыру күні 20 жылғы «_____»

Дата переосвидетельствования

Негізгі диагнозы: ________________________________________________________________________________

Основной диагноз: _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Негіздеме: медициналық-әлеуметтік сараптаманың № актісі

Основание: акт медико-социальной экспертизы


М.О. Бөлім басшысы___________________ (__________________________________________)

М.П. Руководитель отдела (қолы / подпись) (Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде)/

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))


Күні 20 жылғы «____»

Дата


Медициналық-әлеуметтік

сараптама жүргізу қағидаларына

13-қосымша


Нысан


____________________________________________

(уәкілетті орган / уполномоченный орган)

_________________________________________________________________

(өңір, бөлім, мекенжайы / регион, отдел, адрес)


Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтама

Справка о степени утраты общей трудоспособности

серия №


Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде) _____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні ______ жылғы «___»________ Мекенжайы _________________________________________

Дата рождения Адрес

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу фактісін растайтын құжат 20 ___жылғы «____» ______ № __

Документ, подтверждающий факт участия в системе обязательного социального страхования

Пайызбен белгіленген жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі: ____ % ____________________________

Установлена в процентах степень утраты общей трудоспособности (жазбаша / прописью)

Белгіленген күні 20__ жылғы «___»________ Мерзімі 20____ жылғы «____» бастап есептелді

Дата установления Срок зачтен с

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі 20 жылғы «____» ____________ дейінгі мерзімге белгіленген

Степень утраты общей трудоспособности установлена на срок до

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесінің себебі ____________________________________________

Причина степени утраты общей трудоспособности

Негіздеме: медициналық-әлеуметтік сараптаманың № актісі

Основание: акт медико-социальной экспертизы

М.О. Бөлім басшысы___________________ (____________________________________________)

М.П. Руководитель отдела (қолы / подпись) (Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде)/

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))


Күні 20 жылғы «____»

Дата

_______________________________________________________________________________________________

(қию сызығы)


__________________________________________________________________________

(уәкілетті орган / уполномоченный орган)

__________________________________________________________________________

(өңір, бөлім, мекенжайы / регион, отдел, адрес)


Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтамадан үзінді көшірме

Выписка из справки о степени утраты общей трудоспобности

серия №


Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде) ________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні ______ жылғы «___»_____ Мекенжайы _________________________________________________ Дата рождения Адрес

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу фактісін растайтын құжат 20 ___жылғы «____» ______ № __

Документ, подтверждающий факт участия в системе обязательного социального страхования

Пайызбен белгіленген жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі: ____ % ____________________________

Установлена в процентах степень утраты общей трудоспособности (жазбаша / прописью)

Белгіленген күні 20__ жылғы «___»________ Мерзімі 20____ жылғы «____» бастап есептелді

Дата установления Срок зачтен с

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі 20 жылғы «____» ____________ дейінгі мерзімге белгіленген

Степень утраты общей трудоспособности установлена на срок до

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесінің себебі ____________________________________________

Причина степени утраты общей трудоспособности

Негіздеме: медициналық-әлеуметтік сараптаманың № актісі

Основание: акт медико-социальной экспертизы

М.О. Бөлім басшысы___________________ (____________________________________________)

М.П. Руководитель отдела (қолы / подпись) (Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде)/

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))


Күні 20 жылғы «____»

Дата


Медициналық-әлеуметтік

сараптама жүргізу қағидаларына

14-қосымша

Нысан


_________________________________________________________________

(уәкілетті орган / уполномоченный орган)

_________________________________________________________________

(өңір, бөлім, мекенжайы / регион, отдел, адрес)


Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтама

Справка о степени утраты профессиональной трудоспособности

серия №

Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде) ______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні _____жылғы «___»______ Мекенжайы _________________________________________________ Дата рождения Адрес

Жазатайым оқиға туралы акті 20__ жылғы «___»_______ № ____ _______________________________________

Акт о несчастном случае (жұмыс берушінің толық атауы /

полное наименование работодателя)

Негізгі диагноз : _________________________________________________________________________________

Основной диагноз:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Ілеспелі аурулардың диагнозы : ____________________________________________________________________

Диагноз сопутствующих заболеваний


Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі ___________________ ___ %___________ пайызда белгіленді

Установлена в процентах степень (первично/алғаш рет/повторно/қайтадан) (жазбаша/прописью)

утраты профессиональной трудоспособности


Белгіленген күні 20__ жылғы «___» ________ Мерзімі 20____ жылғы «____» бастап есептелді

Дата установления Срок зачтен с

Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі 20___ жылғы «____» дейінгі мерзімге белгіленген

Степень утраты профессиональной трудоспособности установлена на срок до

Қайта куәландыру күні 20 жылғы «____»

Дата переосвидетельствования

Негіздеме: медициналық-әлеуметтік сараптаманың № актісі

Основание: акт медико-социальной экспертизы


М.О. Бөлім басшысы___________________ (____________________________________________)

М.П. Руководитель отдела (қолы / подпись) (Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде)/

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))


Күні 20 жылғы «____»

Дата

_____________________________________________________________________________________________

(қию сызығы)

__________________________________________________________________________________

(уәкілетті орган / уполномоченный орган)

__________________________________________________________________________________

(өңір, бөлім, мекенжайы / регион, отдел, адрес)


Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтамадан

және медициналық-әлеуметтік сараптама актісінен үзінді көшірме

Выписка из справки о степени утраты профессиональнойтрудоспособности

и акта медико-социальной экспертизы

серия №

Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде) ________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні ______ жылғы «___»______ Мекенжайы _______________________________________________ Дата рождения Адрес

Жазатайым оқиға туралы акті 20__ жылғы «___»____________№____________________________________

Акт о несчастном случае (жұмыс берушінің толық атауы /

полное наименование работодателя)

Негізгі диагноз : _________________________________________________________________________________

Основной диагноз:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Ілеспелі аурулардың диагнозы : ____________________________________________________________________

Диагноз сопутствующих заболеваний

________________________________________________________________________________________________


Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі ___________________ ___ %___________ пайызда белгіленді

Установлена в процентах степень (первично/алғаш рет/повторно/қайтадан) (жазбаша/прописью)

утраты профессиональной трудоспособности


Белгіленген күні 20__ жылғы «___» ________ Мерзімі 20____ жылғы «____» бастап есептелді

Дата установления Срок зачтен с

Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі 20__жылғы «___» дейінгі мерзімге белгіленген

Степень утраты профессиональной трудоспособности установлена на срок до

Қайта куәландыру күні 20 жылғы «____»

Дата переосвидетельствования

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу фактісін растайтын құжат 20 ___жылғы «____» ______ .№ ___

Документ, подтверждающий факт участия в системе обязательного социального страхования


Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі _________________ ___ %_____________ пайызда белгіленді

Установлена в процентах степень (первично/алғаш рет/повторно/қайтадан) (жазбаша/прописью)

утраты общей трудоспособности


Белгіленген күні 20__ жылғы «___» __________ Мерзімі 20____ жылғы «____» бастап есептелді

Дата установления Срок зачтен с

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі 20 жылғы «____» ___________ дейінгі мерзімге белгіленген

Степень утраты общей трудоспособности установлена на срок до

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесінің себебі _____________________________________________

Причина степени утраты общей трудоспособности

Негіздеме: медициналық-әлеуметтік сараптаманың № актісі

Основание: акт медико-социальной экспертизы


М.О. Бөлім басшысы___________________ (____________________________________________)

М.П. Руководитель отдела (қолы / подпись) (Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде)/

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))


Күні 20 жылғы «____»

Дата


Медициналық-әлеуметтік

сараптама жүргізу қағидаларына

15-қосымша


Нысан


_________________________________________________________________

(уәкілетті орган / уполномоченный орган)

_________________________________________________________________

(өңір, бөлім, мекенжайы / регион, отдел, адрес)


Зақым келген қызметкердің көмектің қосымша түрлеріне және күтімге мұқтаждығы туралы қорытынды

Заключение о нуждаемости пострадавшего работника в дополнительных видах помощи и уходе

серия №


Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде) ______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні ______ жылғы «___»_____ Мекенжайы ________________________________________________ Дата рождения Адрес

Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі ____% себебі _________________________

Степень утраты профессиональной трудоспособности причина

Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі 20 жылғы «___» дейінгі мерзімге белгіленген

Степень утраты профессиональной трудоспособности установлена на срок до

Жазатайым оқиға туралы акті 20__ жылғы «___»_______№___ _________________________________________

Акт о несчастном случае (жұмыс берушінің толық атауы /

полное наименование работодателя)

Диагнозы: ______________________________________________________________________________________

Диагноз: _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Көмектің қосымша түрлеріне және күтімге мұқтаж ____________________________________________________

Нуждается в дополнительных видах помощи и уходе __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Негіздеме: медициналық-әлеуметтік сараптаманың № актісі

Основание: акт медико-социальной экспертизы

М.О. Бөлім басшысы___________________ (____________________________________________)

М.П. Руководитель отдела (қолы / подпись) (Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде)/

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))


Күні 20 жылғы «____»

Дата


_____________________________________________________________________________________________

(кесу сызығы)


_________________________________________________________________

(уәкілетті орган / уполномоченный орган)

_________________________________________________________________

(өңір, бөлім, мекенжайы / регион, отдел, адрес)


Зақым келген қызметкердің көмектің қосымша түрлеріне және күтімге мұқтаждығы туралы қорытынды

Заключение о нуждаемости пострадавшего работника в дополнительных видах помощи и уходе

серия №


Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде) _________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні ______ жылғы «___»_____ Мекенжайы _________________________________________________ Дата рождения Адрес

Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі ____% себебі ___________________________________

Степень утраты профессиональной трудоспособности причина

Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі 20 жылғы «___» дейінгі мерзімге белгіленген

Степень утраты профессиональной трудоспособности установлена на срок до

Жазатайым оқиға туралы акті «___»________20__ жылғы №___ _____________________________________

Акт о несчастном случае (жұмыс берушінің толық атауы /

полное наименование работодателя)

Диагнозы: ______________________________________________________________________________________

Диагноз: _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________


Көмектің қосымша түрлеріне және күтімге мұқтаж ___________________________________________________

Нуждается в дополнительных видах помощи и уходе __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Негіздеме: медициналық-әлеуметтік сараптаманың № актісі

Основание: акт медико-социальной экспертизы


М.О. Бөлім басшысы___________________ (____________________________________________)

М.П. Руководитель отдела (қолы / подпись) (Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде)/

Фамилия, имя, отчество (при его наличии))


Күні 20 жылғы «____»

Дата


Медициналық-әлеуметтік

сараптама жүргізу қағидаларына

16-қосымша


Нысан


_________________________________________________________________

(уәкілетті орган / уполномоченный орган)

_________________________________________________________________

(өңір, бөлім, мекенжайы / регион, отдел, адрес)


Толық оңалтылуы туралы хабарлама

Извещение о полной реабилитации
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары icon5В110400 Медициналық-профилактикалық іс мамандығы
Тақырыбы: Темекі шегудің және алкоголдік ішімдікті қолданудың зиянды әсерлері. Әлеуметтік және медициналық бағыттары
Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары iconПсихологиялық-медициналық-педагогикалықькеңесі қызметін ұйымдастыру тәртібі ережесін бекіту туралы
«Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Қазақстан Республикасының заңын іске асыру...
Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары iconПсихологиялық- медициналық- педагогикалық консультациялардың қызметін ұйымдастыру тәртібі туралы ереже
Проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді психологиялық- медициналық- педагогикалық тексеру арқылы халыққа көмек көрсетеді, оқыту...
Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары iconСот баллистикалық сараптама
Сот баллистикалык сараптама объектілерінін әр алуандығын ескергенде, ол мына түр тармақтарына жіктелуі мүмкін атыс қаруының (оның...
Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары iconЗерттеу сот-сараптама әдістерін жетілдіру жӨнінде
Фараби атындағы ҚазҰу- дің криминалистика және сот сараптама кафедрасының доценті, заң ғылымдарының кандидаты
Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары iconТегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде Аягөз қаласындағы «Қазығұл» медициналық мекемесінде көрсетілетін медициналық қызметтің тізбесі
«Қазығұл» медициналық мекемесі медициналық көмектің кепілді көлемін ШҚО денсаулық сақтау басқармасы 2007 жылдың 11 мамырында берген...
Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары iconАқтөбе қаласында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидалары

Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары iconМедициналық қызметтер көрсету сапасына ішкі және сыртқы сараптамаларды ұйымдастыру мен жүргізу
Медициналық қызметтер көрсету сапасына ішкі және сыртқы сараптамаларды ұйымдастыру мен жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар)...
Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары icon«Бекітемін» «Ұлттық сараптама және сертификаттау» АҚ
Ақтөбе облысы бойынша «Ұлттық сараптама және сертификаттау» АҚ ТҚко мобильді линия арқылы механикалық транспорт құралдары және олардың...
Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары iconАррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары
Д. И. Менделеевтің ерітінділер туралы ұғымдары. Ерітінді концентрацияларын өрнектеу
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница