Экономикадағы математика пәнінен 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған
Скачать 163.99 Kb.
НазваниеЭкономикадағы математика пәнінен 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған
Дата конвертации13.02.2016
Размер163.99 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/144223.doc


Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Математика кафедрасы


Экономикадағы математика пәнінен

5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар


Мамандықтың мемлекеттік жалпыға Нысан

міндетті білім беру стандартының ПМУ ҰС Н 7.18.3/33

негізінде әзірленген жұмыс оқу

бағдарламасын бекіту парағы


БЕКІТЕМІН


ОІ жөніндегі проректор

____________Н. Э. Пфейфер

20 ___ж. «___»___________.


Құрастырушы: аға оқытушы_____________Н.М.Исмагулова

Математика кафедрасы
Экономикадағы математика пәні бойынша 5В050800 «Есеп және аудит», мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары ҚРМЖМБС 6.08.009.-2009, Алматы негізінде әзірленді және С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20___ж. «___»____________ №__ хаттамамен бекітілді.


Кафедра отырысында ұсынылды 2012 ж. « 05 »___05 ______ № 8 хаттама.

Кафедра меңгерушісі_____________ М.Е.Исин 2012 ж. «_05_»_05_______


Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2012 ж. «_14 »___05_______ № 10 хаттама.

ОӘК төрағасы _________________ А.Б.Искакова 2012 ж. « ___»___________

КЕЛІСІЛДІ


Факультет деканы____________Н.А.Испулов 20___ ж. «___»____________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы____________ А.А.Варакута 20___ж. «___»__________
Университеттің оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20___ ж. «___»_____________ №___ хаттама

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, оқу процессінде алатын орыны Пәннің мақсаты:

− экономикалық есептердi модельдеуге, талдауға, шешуге мүмкiндiк беретiн математикалық аппаратты меңгеру;

− студенттерге маман ретiнде болашақ кәсiбiмен байланысты әр түрлi құбылыстар мен процесстердi оқып талдауға мумкiндiк беретiн математикалық әдiстердi меңгеруге көмектесу;

− экономикалық мәселенi өз бетiмен зерттей бiлуi мен дағдысын қалыптастыру, өз жұмысын жетiлдiрудiң ғылыми жолдарын iздеуге ынталандыру.

Пәннің міндеті:

− логикалық және алгоритмдік ойлауын қалыптастыру;

− математикалық есептерді зерттеп шешу жолдарын меңгерту;

− қарапайым сандық әдістерді меңгертіп , оның компьютерде іске асыруымен таныстыру.2 Пререквизиттер:

элементарлық математика;

− информатика.

3 Постреквизиттер:


Пәнді оқытуда алған білімдері келесі пәндерді игеруге қажет:

− статистика;

− эконометрика;

− микроэкономика;

− макроэкономика.
4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы КОБ негізінде күндізгі


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
р/с

Тақырыптардың атауы


Сағат саны

Дәріс

Тәжір

Зертх

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия элементтері

2

3
10

2

Математикалық анализге кіріспе.Бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептеулері

3

4,5
10

3

Ықтималдықтар теориясы

1,55

4

Математикалық статистика

15

БАРЛЫҒЫ:

7,5

7,5
304.1 Пәннің тақырыптық жоспары

5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы КОБ негізінде сырттай
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
р/с

Тақырыптардың атауы


Сағат саны

Дәріс

Тәжір

Зертх

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия элементтері

1

1
10

2

Математикалық анализге кіріспе.Бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептеулері

2

2
15

3

Ықтималдықтар теориясы


7

4

Математикалық статистика


7

БАРЛЫҒЫ:

3

3
394.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1 Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия элементтері

1) Матрицалар. Матрицалар түрлері.Матрицаларға орындалатын амалдар. Матрицаларды көбейту. Матрицаларды тасымалдау. Квадрат матрицаның анықтауышы. Анықтауыштың қасиеттері. Кері матрица. Кері матрицаның бар болуының қажетті және жеткілікті шарты. Матрицаның рангісі. Матрицаның элементар түрлендіруі. Матрицаның экономикалық интерпретациясы.

2) Сызықтық алгебралық теңдеулер және теңсіздіктер жүйесі. Теңдеулер жүйесінің үйлесімділігі. Кронекер-Капелли теоремасы. Белгісіздер саны мен теңдеулер саны бірдей теңдеулер жүйесін шешу. Крамер ережесі.. Матрицалық теңдеулерді шешу. Жалпы сызықтық теңдеулер жүйесін шешу. Гаусс әдісі. Біртекті сызықтық теңдеулер жүйесі және оның шешімдерін зноттеу. Іргелі шешімдер жүйесі. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі және оның шешімін зерттеу. Сызықтық теңсіздіктер жүйесінің экономикалық мағынасы. Көп салалы экономиканың Леонтьев моделі.

3) векторлар. Векторларға қолданылатын сызықтық амалдар. Векторлардың скалярлық көбейтіндісі және оның қасиеттері. Евклидтік кеңістік. Сызықты тәуелді және тәуелсіз векторлар жүйелері. Ортогональды векторлар жүйесі. Векторлар жүйесінің базисі, рангісі. Векторларды базис бойынша жіктеу. Векторларды экономикалық есептерде қолдану. Сызықтық операторлар. Сызықтық операторлардың меншікті векторлары мен сандары.

4) Жазықтықтағы түзу.Түзудің әртүрлі теңдеуі. Екі түзу арасындағы бұрыш. Екі түзудің параллелдік, перпендикулярлық шарттары.Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық. Кеңістіктегі жазықтықтың жалпы теңдеуі.Кеңістіктегі түзудің жалпы теңдеуі. Кеңістіктегі түзу мен жазықтыққа түрлі есептер. n-өлшемді жазықтық. Сызықтық байланыстарды экономикада қолдану.

Тақырып 2 Математикалық анализге кіріспе

1) Функциялық тәуелділік. Функцияның берілу тәсілдері және қасиеттері. Негізгі элементар функциялар. Сандық тізбектер. Сандық тізбектің шегі. Функция шегі, біржақты шектер. Функция үздіксіздігі және олардың қасиеттері. Үзіліс нүктелер және олардың классификациясы.

2) Функция туындысы және дифференциалы. Элементар функциялар туындылары. Күрделі, кері, айқындалмаған функциялар туындылары. Жоғары ретті туындылар. Шекті шығын функциясы. Функция дифференциалы және геометриялық мағынасы. Көп айнымалды функциялар. Анықталу облысы. Деңгей сызықтары. Дербес туындылары. Толық дифференциалы.

3) Интегралдық есептеулер. Анықталмаған интеграл. Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл және олардың қасиеттері, кестесі.Тікелей интегралдау. Айнымалыны ауыстыру және бөліктеп интегралдау әдістері.Анықталған және меншіксіз интегралдар Негізгі қасиеттері.Жоғарғы шегі айнымалы интеграл. Ньютон-Лейбниц формуласы. Анықталған интегралдың геометриялық мағынасы. Дифференциалдық және интегралдық есептеулердің экономикада қолданылуы.

Тақырып 3 Ықтималдықтар теориясы

1) Кездейсоқ оқиғалар. Кездейсоқ оқиғалар түрлері.Тәуелді және тәуелсіз оқиғалар. Ықтималдық. Шартты ықтималдықтар. Ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремалары. Қайталанбалы тәуелсіз сынақтар. Бернулли схемасы және ең ықтималды сан. Лапластың локалдық және интегралдық теоремалары.Тәуелсіз сынақтарда салыстырмалы жиіліктің оқиғаның тұрақты ықтималдығынан ауытқуының ықтималдығы.

2) Дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдары. Биномдық, Пуассон үлестірім заңдарының сандық сипаттамалары. Үзіліссіз кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдары. Бірқалыпты, көрсеткішті және қалыпты үлестірімдер Үлестірім заңдарының интегралдық функциялары, сандық сипаттамалары. Кездейсоқ шамалардың берілген аралықтан мән қабылдау ықтималдығы.

3) Кездейсоқ шамалар жүйелері туралы түсінік. Екі өлшемді кездейсоқ шаманың интегралдық функциясы. Екі өлшемді дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы. Шартты үлестірім заңдары Шартты математикалық үміт.Екі өлшемді кездейсоқ шамалар жүйелерінің сандық сипаттамалары. Ковариация. Корреляциялық коэффициент. Екі өлшемді қалыпты үлестірім заңы.

Тақырып 4 Математикалық статистика.

1) Бас жинақ және таңдама. Вариациалық қатарлар.Гистограмма және полигон. Вариациалық қатарлардың сандық сипаттамалары: орташа мәні,Дисперсиясы, модасы, медианасы, бастапқы және орталық моменттері,

Асимметриясы және эксцесі. Эмпирикалық үлестірім функциясы және оның графигі.

2) Үлестірім параметрлерін статистикалық бағалау. Жылжымаған, тиімді және орнықты бағалаулар. Нүктелік бағалаулар. Моменттер әдісі.

Интервалдық бағалау. Қалыпты үлестірімнің параметрлері үшін сенімділік интервалдарын табу.

3) Статистикалық гипотезаны тексеру.Негізгі ұғымдар. Тексерудің жалпы схемасы. Қалыпты бас жинақтың қос дисперсияларын салыстыру.Таңдамалық орташаны қалыпты жинақтың гипотетикалық бас орташасымен салыстыру. Пирсонның хи-квадрат келісімідік критерийі.

4) Дисперсиялық талдау. Бір факторлық дисперсиялық талдау. Екі факторлы дисперсиялық талдау. Ең кіші квадраттар әдісі.Коррелляциялық талдау. Негізгі ұғымдар. Регрессиялық талдау.Байланыс параметрлерінің маңыздылығын тексеру.


4.3.1 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1 Матрицаларды қосу, көбейту. Кері матрицаны есептеу формуласы. Анықтауыштарды есептеу формуласы. Матрицаның рангісін есептеу.Сызықтық теңдеулер жүйесін Крамер формуласы арқылы, матрицалық әдіспен, Гаусс әдісітерімен шешу.Жазықтықтағы түзудің әр түрлі теңдеулері

Тақырып 2 Функцияның шегі, үздіксіздігі. Функцияның туындысын және дифференциалын есептеу. Дифференциалдық есептеуді функцияны зерттеп графигін салуда қолдану. Анықталмаған интегралды есептеу әдістері. Анықталған интеграл. Бағыттас туынды. Градиент. Екі айнымалы функцияның экстремумы.
4.4 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны

5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы КОБ негізінде күндізгі


4.4.1СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі


Есеп беру түрі


Бақылау түрі

Сағатқа

шаққандағы

көлемі

1

Дәріс сабағына дайындық

Конспект

Сабаққа қатысуы

10

2

Тәжірибе сабағына дайындық, жеке үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

10

3

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

Қорғау

5

4

Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ2

Тест

5

БАРЛЫҒЫ:

30
5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы КОБ негізінде сырттай


4.4.1СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі


Есеп беру түрі


Бақылау түрі

Сағатқа

шаққандағы

көлемі

1

Дәріс сабағына дайындық

Конспект

Сабаққа қатысуы

10

2

Тәжірибе сабағына дайындық, жеке үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

10

3

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

Қорғау

10

4

Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ2

Тест

9

БАРЛЫҒЫ:

394.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

Тақырып 1 Векторлар. Жазықтықтағы қисықтың теңдеуі.Жазықтықтағы түзудің әр түрлі теңдеулері (практикум аналитикалық геометрия, әдебиет 9).

Тақырып 2 Функционалдық тәуелділік ұғымы.Туынды және дифференциал ұғымы.Функцияның туындысын және дифференциалын табу ережелері. Дифференциалдық есептеуді функцияны зерттеп графигін салуда қолдану. (практикум-1 математикалық талдау, әдебиет 8). Анықталмаған интегралды есептеу әдістерін қолданып өз бетінше есептер шығару. Анықталған интегралдың қолданысы. (практикум-2 математикалық талдау, әдебиет 8). Дербес туындыларды табу. Екі айнымалы функцияның экстремумын табу.Лагранж әдісі. (практикум-1 математикалық талдау, әдебиет 8).

Тақырып 3 Кездейсоқ шамалар және оларды үлестру заңдары. Дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Екі кездейсоқ шама жүйесінің үлестірім заңдары(практикум-3 математикалық талдау, әдебиет 8).

Тақырып 4 Бас жиынтық және таңдама. Параметрлерді статистикалық бағалау. Статистикалық гипотезаларды тексеру критерийлері.Ковариация, корреляция коэффициентін есептеу. (практикум-3 математикалық талдау, әдебиет 8).


Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Кабдыкайыр К. Жоғары математика. Алматы, РИК, 2005.

2. Оразбекова Л. Н. Экономистерге арналған математика. Алматы: Казақ университетi, 2006.

3. Исин М. Е. Задачи с экономическим содержанием по высшей математике: учебно-методическое пособие. – Павлодар, 2006.

4. Казешев А. К., Нурпеисов С. А. Экономистерге арналған математика. – Алматы: Эверо, 2008.

5. Махметжанов Н. Жоғары математика есептерінің жинағы. Алматы: Казақ университетi, 2005.

6. Айдос Е.Ж. Жоғары математика Алматы: Бастау, 2008.

Қосымша:

7. Тунгатаров Ә.Б. Жоғары математика.Экономикалық мамандықтарға арналған курс. 1 бөлім. Алматы: РБК, 2000.

8.Сборник задач по высшей математике для экономистов – Под ред. В.И. Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2005

9. Высшая математика для экономистов/Под ред. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2000.

10. Красс М. С., Чупрынов Б. П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании. – М.: Дело, 2003.


Мамандықтың жұмыс Нысан

оқу жоспарынан көшірме ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


5В050800 «Есеп және аудит»

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Экономикадағы математикаОқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит

тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат)

бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы

дәр

пр.

зерт

бар

лығы

СОӨЖ

КОБ негізіндегікүндізгі

1

45

15

30

1

-

-

-


1


1

15


7,5

7,5
30

7,5

КОБ негізіндегісырттай

1

45

6

39

11


1


3


3


1


1


3

3

39


7,5Кафедра меңгерушісі____________ М.Е.Исин 20____ ж. «___»__________


Жұмыс оқу бағдарламасымен Нысан

келісу парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/35


2012—2013 оқу жылына арналған


Экономикадағы математика

пәнінің жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы
КЕЛІСУ ПАРАҒЫ


Мамандандықтар дайындауышы

кафедра

Кафедра

меңгерушісінің

аты-жөні

Қолы

Келісу күні


Есеп және аудитА.Ж.Мусина

Похожие:

Экономикадағы математика пәнінен 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған iconРабочая учебная программа методические указания по выполнению контрольных работ Мамандық: 5В050800 «Есеп және аудит»
Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Қаржы, есеп және салық салу» кафедрасында дайындалып 5В050800...
Экономикадағы математика пәнінен 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған iconПрактиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
Барлық меншік түрлеріндегі ұйымдарда, мекемелерде, кәсіпорындардағы, 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған...
Экономикадағы математика пәнінен 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған iconЕсеп және аудит мамандығының студенттеріне бақылау жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық Павлодар Кереку 2009
С. Торайғыров атындағы пму-дың қаржы-экономика факультетінің есеп және аудит кафедрасының отырысында басуға ұсынылды
Экономикадағы математика пәнінен 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
В050900 «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттеріне арналған
Экономикадағы математика пәнінен 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған iconЖоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
«Қаржы», 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В051100 «Маркетинг» бакалавр мамандықтары студенттеріне оқылатын «Бухгалтерлік...
Экономикадағы математика пәнінен 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Қаржы, есеп және салық салу» кафедрасында дайындалып 050508, 5В050800-...
Экономикадағы математика пәнінен 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
В051000) «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050508 (5В050800) «Есеп және аудит», 050510 (5В050600) «Экономика» мамандықтарының...
Экономикадағы математика пәнінен 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған iconКелісілді
«Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған өндірістік-шаруашылық қызметінің «Экономикалық талдау»
Экономикадағы математика пәнінен 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған iconЛекциялар, сағат
Силлабус Қаржы, есеп және салық салу кафедрасында 050508,5В050800 – Есеп және аудит ҚР 08. 312 – 2006 мамандықтың мемлекттік білім...
Экономикадағы математика пәнінен 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған iconПрограмма дисциплины для студентов
«Есеп және аудит» мамандығының жалпы орта білім негізінде оқитын студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница