0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау”
Название0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау”
страница5/6
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/OBSOJ/FM/Saulebaev.MaTald.doc
1   2   3   4   5   6

3. Есептеңіз


№1

№2


4. Туындыны есепте.

№1

№2

№3

№4

№5


5. Кері тригонометриялыќ функциялардыњ туындысын есепте.

7. Күрделі функция туындысы.Есептер


1. Берілген функциялардыњ туындысын тап.


№1


№2


№3


№4


№5


№6


Кері тригонометриялыќ функциялардыњ туындысын есепте.
Туындыны есепте.

а)-ті s бойынша табу керек.

б)

в) -ті у жєне х бойынша табу керек.

8. Функцияның дифференциалы.Бақылау сұрақтары.


 1. Дифференциалдаудың анықтамасын тұжырымдаңдар және оның геометриялық мағынасын түсіндіріңдер.

 2. Дифференциалдың негізгі қасиеттерін санап өтіңдер.

 3. Бірінші дифференциалдың формасының инварианттығының тағайындайтын теореманы дәлелдеңіздер.

 4. Дифференциалды жуықтап есептеуде қалай қолдануға болады?

 5. Жоғары ретті туындының анықтамасын келтіріңдер.

 6. Екінші ретті туындының геометриялық мағынасын түсіндіріңіздер.

 7. Лейбництің формуласын дәлелдеңіздер.

 8. Жоғары ретті дифференциалдың анықтамасын келтіріңіздер.

 9. Қандай жағдайда жоғары ретті дифференциалды инварианттығы сақаталады?

Есептер


1. Берілген функцияныњ дифференциалын тап.


№1


№2


№3


№4


№5


№6


№7


№8


№9

9. Дифференциалданатын функцияларЕсептер


1. Берілген функцияныњ дифференциалын тап.

№1

№2

№3

2. Дифференциалдау ережесі бойынша, берілген функциялардыњ туындысын тап.

№1

№2

№3


3. - табу керек.


4. функциясының толық диференциялын табу керек.


5. функциясының х бойынша екінші ретті дербес туындысын тап.


6. функциясының х бойынша дербес туындысын тап.


7. . - табу керек.


8. функциясының у бойынша дербес туындысын тап.


9. функциясының толық диференциялын табу керек.


10. функцияның толық дифферециалын табу керек.


11. z = x2y5 функциянысының толық дифференциалынын тап.


12. . z = x4-6x2y+2y3 функциясының у бойынша екінші ретті дербес туындысын тап.

13. Z = x3+5xy2-y3. – табу керек.

14. – табу керек.

10. Ферма, Ролль, Лагранж теоремасы.Бақылау сұрақтары.


 1. Коши теоремасын тұжырымда.

 2. Не себепті Ролль, Лагранж, Коши теоремалары «орташа мәндер туралы теоремалар» деп аталады.

 3. Анықталмағандықтардың қандай түрлерін білесіңдер?

 4. Лопиталь ережесі анықталмағандықтардың қандай түрлеріне тікелей қолданады?

 5. ? - ?, 0??, 00, 1?, ?0 түріндегі анықталмағандықтардың ашылу тәсілдерін түсіндіріңіздер.

 6. Берілген функциялардың туындыларының қатынасының шегінің бар болу шарты осы функциялардың қатынасының шегі бар болуының тек жеткілікті шарты болатындығын, бірақ ол қажетті шарт бола алмайтындығын мысал арқылы түсіндіріңдер.

 7. Ферма теоремасын дәлелдеу.

 8. Ролль теоремасын дәлелдеу.

 9. Лагранж теоремасын дәлелдеу.11. Жоғары ретті туындылар.


Есептер


1. Жоѓары ретті туындыларды есепте.


№1

№2

№3


2. Берілген функциялардыњ жоѓары ретті дифференциалын тап.


№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8


3. Берілген функциялардыњ жоѓары ретті дифференциалын тап.


№1

№2

№3

№4


4. Параметрлер арқылы берілген функцияның жоғарғы ретті туындыларын тап.

№1

№2

№3

№4

12. Параметрлік түрде берілген функция туындысы.


Есептер


Параметрлік т‰рде берілген функцияларды бойынша дифференциалдау.


13. Функцияның экстремумдары.

Есептер

Екі айнымалы функцияның экстремумын тап.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


14. Дифференциалданатын функцияның бірсарындылығы


Есептер


1. Функцияны логарифмдеп туындысын табыңыз.


 1. у = cosxsin2x,

 2. y = xx,

 3. y = (sinx)x,

 4. y = (tgx)cosx,

 5. y = xlnx.ЕКІНШІ


АРАЛЫҚ

БАҚЫЛАУ


Екінші аралық бақылау

ТақырыптарАпталар реті


Ұпай

саны


Бақылау

түрі
1

Функцияның асимптоталары

8 – апта

2 б

Есептер

2

Бөліктеп интегралдау әдісі.

8 – апта

2 б


Есептер

3

Рационал функцияларды интегралдау

9 – апта


2 б


Есептер

4

Биномдық дифференциалды интегралдау

9 – апта


2 б


Есептер

5

Қисық сызықты трапецияның ауданын табу. Анықталған интеграл.

10 – апта

1 б

Есептер

6

Доға ұзындығы, беттерді есептеулер

10 – апта


2 б

Есептер,

7

Параметрге тәуелді интегралдар

11 – апта


1 бЕсептер

8

Коши критериі.


11 – апта


2 б


Есептер

9

Ауыспалы таңбалы қатарлар.


12 – апта

2 б

Есептер

10

Дәрежелік қатарлар.


12 – апта

1 б

Есептер

11

Функцияны дәрежелік қатарға жіктеу

13 – апта


2 б

Есептер

12

Периоды 2П-ге тең функциялардың Фурье қатары

13 – апта


2 б

Есептер

13

Синус және консинустар бойынша Фурье қатарлары

14 – апта


1 б

Есептер

14

Көп айнымалы функциялар және олардың қасиеттері

14 – апта


1 б

Есептер
Барлығы:

Практика 7 балл + ОБСӨЖ 23 балл = ? 30 балл1. Функцияның асимптоталары


Есептер

1. y = x/(x-1)2, функциясының графигінің тік асимптотсын, содан кейін көлбеу асимптотасын тап.

2. y = x2 + 2x – 1 / x функциясының барлық асимптоталарын табыңыз.

3. у = x3 / x2 – 1 функциясының барлық асимптоталарын табыңыз.


2. Бөліктеп интегралдау әдісі.


Есептер1. Бөлектеп интегралдауәдісін қолданып, интегралдарды табыңыз.

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.


3. Рационал функцияларды интегралдау


Есептер


1. Интегралды табыңыз.


1. 3.


2. 4.


4. Биномдық дифференциалды интегралдау


Есептер


1. Дифференциал биномдардың интегралдарын табыңыз.


1. 3.


2. 4. .


5. Қисық сызықты трапецияның ауданын табу. Анықталған интеграл.


Есептер1. Анықталған интегралдарды есептеңіз.


1. 3.


2. 4.


2. Көрсетілген сызықтармен шектелген фигуралардың аудандарын табыңыз.


1. у = x2, y = 0, x = -1 және x = 2

2. y = 2x – x2 , y = -x

3. y = lnx, x=e, y = 0

4. y = 4x – x2, y = 0


6. Доға ұзындығы, беттерді есептеулер.Есептер


1. Қисықтың доғасының ұзындығын анықтаңыз.

1.


2.


2. Берілген қисық доғасының көрсетілген осьті айналуынан шыққан беттің ауданын есептеңіз.


1. .


2. .


7. Параметрге тәуелді интегралдар


Есептер.


1. параметрлік теңдеулерімен берілген эллипстің ауданын есептеп табыңыз.


2. параметрлік теңдеулерімен берілген астроїда деп. Аталатын фигураның ауданын есептеңіз.


8. Коши критериі.Есептер

2. Коши критериінен пайдаланып, мына тізбектердіњ жинаќсыздыѓын дєлелде

а)

б)


ал мына тізбектердің жинаќтылыѓын дєлелде


а)

б)


3. Коши критериінен пайдаланып, мына тізбектердіњ жинаќсыздыѓын дєлелдеал мына тізбектіњ жинаќтылыѓын дєлелдетізбектіњ шегі бар екенін дєлелде жєне оны есепте.


9. Ауыспалы таңбалы қатарлар.


Есептер


1. Берілген қатарларды салыстыру белгісі бойынша жинақталатынын дәлелде.


№1


№2


№3


№4


№5


№6


№7


2. Берілген қатарлардың қайсысы жинақталады, қайсысы жинақталмайды екенін анақта.


№1


№2


№3


№4


10. Дәрежелік қатарлар.


Есептер1. қатарының жинақылық облысын тап.

2. қатарының жинақылық радиусын табу керек.

3. қатарының жинақылық аралығын табыңыз.
11. Функцияны дәрежелік қатарға жіктеу


Есептер


1. функциясын кесіндісінде Маклорен формуласы бойынша 5-дәрежелі көпмүшелік түрінде жазып, оның осы алмастыруда жіберілетін қателігін бағалау керек.

2. функциясын Маклорен қатарына жіктеңіз және жіктелудің жинақтылық аралығын анықтаңыз.

3. функциясын Маклорен қатарына жіктеңіз және жіктелудің жинақтылық аралығын анықтаңыз.


4. функциясын Маклорен қатарына жіктеңіз және жіктелудің жинақтылық аралығын анықтаңыз.


12. Периоды 2П-ге тең функциялардың Фурье қатарыЕсептер


1. Берілген функцияны көрсетілген аралықта Фурье қатарына жіктеңіз.


1. ;

2. ; ,

3. ;

2. функциясын аралығында Фурье қатарына жіктеңіз.


 1. Периоды болатын

функциясын Фурье қатарына жіктеу керек.


5. Периоды болатын

функциясын кесіндісінде Фурье қатарына жіктеу керек болсын.


13. Синус және консинустар бойынша Фурье қатарлары
1   2   3   4   5   6

Похожие:

0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” icon0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “
Теңдеулер мен теңсіздіктер және олардың жүйелері тақырыптары бойынша сабақтардан, үзінділері
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” icon0 «Физика және математика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы
Р. Білім және Ғылым министрлігінің 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі кеңес жиналысының...
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
В060100 «Математика» және 5В060400 «Физика» мамандықтарының студенттеріне «Программалау» пәні бойынша
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница