Лекция: 30 сағ
НазваниеЛекция: 30 сағ
страница1/14
Дата конвертации13.02.2016
Размер2.06 Mb.
ТипЛекция
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/Sillabus/Econ/Bakirov.Men-Z.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Ф-ОБ-007/017

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті
“Экономика және құқық” факультеті

“Экономика” кафедрасы


Менеджмент” пәні бойынша

050509 “Қаржы”, 050506 “Экономика”,

050508 “Есеп және аудит” мамандықтарының студенттері үшін

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(с и л л а б у с)
Оқу түрі: сыртқы.


Курс: 3,

Кредит саны: 3

Лекция: 30 сағ.

Семинар: 10 сағ.

СӨЖ: 95 сағ

Барлық сағат саны:135 сағ


Аралық бақылау саны: 2 (60 балл)

Қорытынды бақылау: емтихан 40 балл


Жетісай-2010 ж

Силлабусты дайындаған: магистр, аға оқытушы Бакиров Е.А.

Силлабус Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі

23_ 12_ 2008_жылғы №_779__ бұйрығымен Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне ЌР БЃМ_11. 05._ 2007_жылғы № 289___ бұйрығына сәйкес шыққан бағдарламаның орнына енгізілген ҚРБҒМ 22. 06. 2006ж., Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының Хаттама шешімімен бекітілген пєнніњ типтік оќу баѓдарламасы негізінде дайындалған.Силлабус кафедраныњ мєжілісінде қаралды

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Кафедра меңгерушісі ________ _______________

қолы аты-жөні, ѓылымти атыѓы


Факультеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Әдістемелік бюро төрағасы/төрайымы/ ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы


Университеттің Ғылыми Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Ғылыми Кеңес хатшысы ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы


Мазмұны


 1. Алғы сөз …….………………………..................................................

 2. Жалпы мәліметтер ……………………...............................................

 3. Курстың мақсаты мен міндеті .....…………………...........................

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері .....……..........................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме....................................... ........................

 6. Оқу сабақтарының құрылымы .………………..........................................

 7. Студентке арналған ережелер ..……………................................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі.....

 9. Лекция сабақтарының мазмұны ..............................................................

 10. СӨЖ жоспары және орындау кестесі...........................................................

 11. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі.......................................................

 12. Студенттердің білімін бақылау түрлері:.......................................................

а) тест сұрақтары

б) бақылау сұрақтары

 1. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі................

 2. Пән бойынша оқу процесінің картасы ...……………….........................
 1. Алғы сөз


Оқу - әдістемелік кешені “Менеджмент” пәні бойынша 050509 “Қаржы”, 050506 “Экономика”, 050508 “Есеп және аудит” мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу - әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген; ПС – практикалық сабақтар.

ОБСӨЖ оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет. Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тестік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.

2. Жалпы мєліметтер.

 1. Лектор: аға оқытушы:Бакиров Е.А.

“Экономика”кафедрасы № корпус, кабинет.

Телефон 200

Кафедрада болу уаќыты дейін.

Курсты µткізу уаќыты жєне орны.
Аты-жµні.

Курсты µткізу уаќыты, орны

Байланыстырушы мєлімет.

Аудиториялыќ сабаќ

ОБС¤Ж

Телефон

1.

Бакиров.Е.А.

Лекция

Уаќыты______

Ауд №______Уаќыты______

Ауд №______

Тел:________

Каб:________

Корпус______
3. Пәннің міндеті:

Менеджменттіњ міндеті- ±йымдаѓы бір ауыздылыќты, к‰ш жігерді ж±мылдыруды жєне ±йым м±ќтажын µтеуді ќамтамасыз ету

Пәннің мақсаты:


Менеджменттіњ маќсаты – менеджердіњ µндіріс барысында атќаратын негізгі функцияларын аныќтап т‰сіндіріп беру.


4. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері
Пререквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өткізілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

1

Экономикалық теория

Маркетинг

2

Қазақстан экономикасы

Қаржы менеджменті


5. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішінде

семестр

қорытынды

лекция

практика

СӨЖ
3

135

30

10

95
3,4-сем

емтихан


6. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:

Лекция студентке тақырапты игеруде неге назар

аударуына бағыт береді

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру,

тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап әдіс – тәсілдерді меңгеруі керек

СӨЖ студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген

тапсырмаларды орындайды, өз бетімен меңгереді


ОБСӨЖ оқытушының бақылауындағы студенттің

өзіндік жұмысы. Материалды сабақ үстінде

оқытушының көмегімен оқып меңгеру. Оқытушы

тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін

тексереді, бақылайды.


7. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР (Rules);

 1. Сабаққа кешікпеу керек.

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

 4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

 5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

 6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.8.Оќу саѓаттарыныњ кредитке сєйкес таќырып бойынша

бµліну кестесі.
Тақырыбы және мазмұны

Лекция

Семинар

СӨЖЭкономикалық ғылымдар жүйесіндегі басқару ғылымының ұғымы

1
2Менеджменттің мәні мен қағидалары.

1
2Басқарушы және басқарылушы кіші жүйелер.
1

2Басқарудағы жүйелік тәсілдің негіздері.

1
2Өндірісті басқарудағы жүйелік тәсіл.

1
2Басқару ғылымының қалыптасуы мен дамуы.(эволюциясы)
1

2Басқару ғылымының дамуына маңызды үлес қосқан негізгі тәсілдер.

1
2


Қазақстанда менеджменттің қалыптасуы мен дамуының алғы шарттары

1
2Менеджмент және кәсіпкерлік
1

2Ұйым туралы түсінік және оның түрлері.

1
2Менеджмент жүйесіндегі кәсіпкерлік

1
2Ұйымның мақсаттары және олардың классификациясы.
1

2Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы.

1
2Сыртқы орта туралы түсінік.

1
2Басқарудың ұйымдастыру құрылымы туралы түсінік.3Басқарудың ұйымдық-құқықтық нысандары.

1
2Әрекеттестікті ұйымдастыру және өкілеттіктер.

1
2Басқаруды ақпаратпен қамтамасыз ету.
1

2Менеджменттегі коммуникация

1
2Менеджменттегі басқару шешімдері

1
2Шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру кезеңдері.
1

2Экономикалық басқару әдістері

1
2Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері

1
2Басқарудың ұйымдастыру - өкімдік әдістері3Қазақстандағы кәсіпкерлікті қолдау концепциялары.

1
2Басқару функциялары.

1
2Ұйымдастыру функциясының мазмұны.
1

2Функцияларды,өкілеттіктерді және жауапкершілікті бөлу.

1
2Жоспарлаудың мазмұны,мақсаты мен міндеттері.

1
2Жоспарлаудың түрлері.
1

2Мотивация туралы түсінік,оның маңызы мен эволюциясы.

1
2Мотивацияның мазмұндық теориясы.

1
2Басқару еңбегін ынталандыру3Менеджмент жүйесіндегі бақылау

1
2Бақылаудың ұйымдастыру формалары.

1
2Топтық динамика және басқару персоналы.3Топтың жұмысына әсерін тигізетін факторлар.

1
2Басшылық: билік,ықпал ету және әріптестік.

1
2Еңбекшілерді басқаруға қатыстыру арқылы ықпал ету.
1

2Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі.

1
2Басшылық стилі туралы түсінік және олардың түрлері.

1
2Қайшылық функциялары..
1

2Қайшылық пен күйзеліс арасындағы өзара байланыс.

1
2Кадрлық саясат туралы түсінік.

1
2Персоналды басқару.3
Барлығы

30

10

95Лекцияның тақырыптық жоспары.
Дәрістің тақырыбы мен мазмұны

Сағат саны

ТОҚ

Әдебиеттер

1 Тарау. Басқару ғылымының теориялық ұғымдарыЭкономикалық ғылымдар жүйесіндегі басқару ғылымының ұғымы

1.Басқару ұғымы,қоғамдық жүйедегі басқару салалары және олардың өзара ықпалы.

2.Басқару ғылымының мазмұны1

Кесте-1,

1.2.3.4.5.6.7.8Менеджменттің мәні мен қағидалары

 • Менеджмент туралы түсінік.

 • Менеджмент түрлері.

 • Халықаралық менеджмент1

Кесте-2

1.2.3.4.5.6.7.8Басқарудағы жүйелік тәсілдің негіздері

1.Жүйелер туралы түсінік.

2.Жүйенің жұмыс істеу шарттары.

3.Экономикалық жүйелердің ерекшеліктері.


1
1.2.3.4.5.6.7.8Өндірісті басқарудағы жүйелік тәсіл.

1.Өндірісті басқару жүйесіндегі басқарудың обьектісі мен субьектісінің ара қатынасы.

2.Үлкен жүйелердің қасиеттері.


1
1.2.3.4.5.6.7.8Басқару ғылымының дамуына маңызды үлес қосқан негізгі тәсілдер.

1.Басқарудағы әртүрлі мектептерді бөлу позициясының тәсілі.

2.Ғылыми басқару мектебінің құрылуы мен дамуы,оның негізін салушылар.

3.Басқарудың классикалық және әкімшілік мектебінің негізін салушылар. Басқару ғылымының дамуына маңызды үлес қосқан негізгі тәсілдер.1
1.2.3.4.5.6.7.8Қазақстанда менеджменттің қалыптасуы мен дамуының алғы шарттары

1.Қазақстанда нарықтық қарым-қатынастарға өтудің негізгі бағыттары.

2.Менеджменттің орны мен ролі

3.Қазақстандағы кәсіпкерліктің мазмұны мен негізгі ерекшеліктері.1
1.2.3.4.5.6.7.8Ұйым туралы түсінік және оның түрлері.

1.Ұйым туралы түсінік,

2. Ұйымның негізгі ерекшеліктері мен түрлері.

3. Формальды және формальбы емес ұйымдар.1

Кесте-5

1.2.3.4.5.6.7.8Менеджмент жүйесіндегі кәсіпкерлік

1.Кәсіпкерлер басқарушылар ретінде.

2. Жетістікке бағытталған басқару.

3. Қазіргі заманғы менеджер моделі.

1

Кесте-6

1.2.3.4.5.6.7.8

2. Тарау. Басқару әдістерҰйымның ішкі және сыртқы ортасы.

1.Ұйымның ішкі ортасы туралы түсінік.

2.Ішкі айнымалылар.

3.Ішкі айнымалылардың өзара байланысы.1
1.2.3.4.5.6.7.8Сыртқы орта туралы түсінік.

1.Сыртқы ортаның маңызы және оның ұйым жұмысына әсері.

2.Тура әсер ету ортасы.

3.Жанама әсер ету ортасы.1
1.2.3.4.5.6.7.8

№3. Тарау. Басқару функцияларыБасқарудың ұйымдық-құқықтық нысандары.

1.Кәсіпорындарды әртүрлі ұйымдастыру-құқықтық белгілері бойынша классификациялау.

2. ҚР азаматтық кодексі және ұйымдастыру құқықтық түрлері.

1

Кесте-9

1.2.3.4.5.6.7.8Әрекеттестікті ұйымдастыру және өкілеттіктер.

1.Өкілеттікті делегирлеу және менеджмент жүйесінде жауапкершілікті бөлу.

2.Өкілеттілік шектері.

3.Өкілеттіліктер және билік.1

Кесте-10

1.2.3.4.5.6.7.8Менеджменттегі коммуникация

1.Басқарудағы коммуникацияның ролі.

2.Коммуникациялық процесс.

3. Қарым-қатынас түрлері және ұйымдастыру түрлері.

1

Кесте-12

1.2.3.4.5.6.7.8Менеджменттегі басқару шешімдері

1.Менеджмент процесіндегі шешімнің ролі.

2.Басқару шешімдерін жасау әдістері.

3.Басқару шешімдер сапасының көрсеткіштері.

1
1.2.3.4.5.6.7.8Экономикалық басқару әдістері

1.Экономикалық әдістердің басқару әдістер жүйесіндегі орны.

2. Басқарудың экономикалық әдістерінің классификациясы.

1

Кесте-14

1.2.3.4.5.6.7.8Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері

1.Басқарудағы әлеуметтік-психологиялық әдістердің орны мен ролі.

2.Әлеуметтік-экономикалық дамуды басқарудағы әлеуметтік факторлардың ролін арттыру.

3.Шаруашылық ісінің әлеуметтік бағытын күшейту.

1
1.2.3.4.5.6.7.8

4. Тарау. Топтық динамикаҚазақстандағы кәсіпкерлікті қолдау концепциялары.

1.Қазақстандағы кәсіпкерліктің түрлері.

2.Кәсіпкерлікті қолдаудың ұйымдастырушылық механизмі.

3.Биржа әрекетін басқару әдістері.

1

Кесте-16

1.2.3.4.5.6.7.8Басқару функциялары.

1.Басқару функциялары туралы түсінік.

2.Басқару процесінің мазмұны мен сипаты.

1
1.2.3.4.5.6.7.8Функцияларды,өкілеттіктерді және жауапкершілікті бөлу.

1. Ұйымдық құрылымды құру.

2.Басқару құрылымының негізгі типтері.

3.Функционалдық құрылым.

1

Кесте-18

1.2.3.4.5.6.7.8Жоспарлаудың мазмұны,мақсаты мен міндеттері.

1. Жоспарлау процесінің маңызы мен сипаты.

2.Жоспарлаудың негізгі жіктеулері.

3.Ұйымдық стратегияны ұғыну.

1
1.2.3.4.5.6.7.8Мотивация туралы түсінік,оның маңызы мен эволюциясы.

1. Мотивация түсінігінің мәні және даму кезеңдері.

2.Психологиялық әдістерді басқаруда пайдалану талпыныстары.

1

Кесте-20

1.2.3.4.5.6.7.8Мотивацияның теориялары.

1. Маслоу теориясын басқаруды пайдалану.

2.Мак Клелланданың қажеттілік теориясы.

3.Мотивацияның іс-жүргізушілік теориялары.

1

Кесте-21

1.2.3.4.5.6.7.8

5. Тарау. Басқару жүйесіндегі қызметтерМенеджмент жүйесіндегі бақылау

1. Реттеудің маңызы мен мәні.

2.Бақылаудың қажеттілігі.

3.Бақылаудың түрлері мен сипаттамалары.

1
1.2.3.4.5.6.7.8Бақылаудың ұйымдастыру формалары.

1. Бақылау процесінің кезеңдері.

2.Бақылау тиімділігі.

3.Бақылау тиімділігіне әсер ететін факторлар.

1
1.2.3.4.5.6.7.8Топтың жұмысына әсерін тигізетін факторлар.

1. Топ жұмысының тиімділігіне әсер ететін факторлар.

2.Топ мүшелерінің ролі.

1
1.2.3.4.5.6.7.8. Басшылық: билік,ықпал ету және әріптестік.

1. Билік пен ықпал ету.

2.Лидерлік.

3.Бағыныштылар билігі.

1
1.2.3.4.5.6.7.8Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі.

1.Лидерлік теориясына шолу.

2.Құрылым және бюрократия

3.Формалды емес лидер.

1
1.2.3.4.5.6.7.8Басшылық стилі туралы түсінік және олардың түрлері.

1. Автократиялық жетекші.

2.Демократиялық жетекші.

3.Либералдық жетекші.

1
1.2.3.4.5.6.7.8Қайшылық пен күйзеліс арасындағы өзара байланыс.

1.Күйзелістерді басқару.

2.Өзгерістерге қарсылықтарды жою.

3.Өзгерістерді басқару.

1
1.2.3.4.5.6.7.8Фирманың кадрлық саясаты.

1.Кадрлық саясат туралы түсінік.

2.Фирмада кадр саясатын жасау және жүргізу.

3.Басқару кадрларын даярлау.

1
1.2.3.4.5.6.7.8ЛЕКЦИЯНЫҢ ҚЫСҚАША КУРСЫ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Лекция: 30 сағ iconФ со пгу 03. 1/10
Оқу жұмыс жоспарынан көшірме: 3-курс, 5-семестр, аптасына 1 сағ. дәріс, 1,5 сағ. тәжірибешілік, бақылау түрі – емтихан, СӨЖ, аптасына...
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 30 сағ
Мектеп педагогикасы” пәні бойынша 050116-“География”– мамандығының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 45 сағ
Кєсіпорын экономикасы” пәні бойынша 050506 “Экономика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 68 сағ
Эем-дегі практикум” пәні бойынша 010510,050111 “Информатика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 30 сағ
Этнопедгогика” пәні бойынша 050102, “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” – мамандығының студенттері үшін
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 52 сағ
Информатика” пәні бойынша 050102 “ПБӘ”, 050117“Қазақ тілі”, 050119 “Математика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 30 сағ
...
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 15 сағ
...
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 15 сағ
Философия” пәні бойынша 050509 “Қаржы”, 050506 “Экономика”, 050508 “Есеп және аудит” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 15 сағ
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница