Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі
НазваниеОқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі
страница3/7
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.35 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/OMKO/Baza_testovyh_zadanii/Informatika_gumanitarnaya_kaz.doc
1   2   3   4   5   6   7


201. Информатиканыњ басты ±ѓымы (информация ±ѓымымен қатар):

A) Алгоритм.

B) Объект.

C) Пән.

D) Информация.

E) ЭЕМ.


202. Алгоритм термині қандай ±лы математиктіњ атымен аталѓан:

A) Джон фон Нейман.

B) Чарльз Бебидж.

C) Мухаммед аль-Хорезми.

D) Вильгельм Лейбниц.

E) Ада Лавлейс.


203. Excel. Мәліметтерді с±рыптау командасы:

A) Данные – Сортировка.

B) Данные – Сортировка – По столбцам.

C) Данные – Сортировка – По данным.

D) Вставка- Сортировка.

E) Данные – Сортировать.


204. Excel. Кестеніњ бір ±яшыѓына қанша тањба енгізуге болады:

A) 32000.

B) 18560.

C) 26000.

D) 8.

E) 256.


205. Excel. Кестедегі #### белгілері нені білдіреді:

A) Сандық мәлімет ±яшыққа сыймайды.

B) Мәтіндік мәлімет ±яшыққа сыймайды.

C) Формула ±яшыққа сыймайды.

D) Формула д±рыс емес.

E) Графикалық объект.


206. Excel. ¦яшықтаѓы #ЗНАЧ! сµзі нені білдіреді:

A) Формуланыњ д±рыс еместігін.

B) Сµйлемніњ д±рыс еместігін.

C) Санныњ д±рыс еместігін.

D) Математикалық функция т±рѓандыѓын.

E) Б±л ±яшыққа мәлімет енгізуге болмайды.


207. Excel. Ctrl+K қандай қызмет атқарады:

A) Гиперсілтеме қояды.

B) К әрпін қояды.

C) Сµйлемді қарайтылѓан т‰рге ауысытырады.

D) Сµйлемді кµлбеу т‰рге ауысытырады.

E) Сµйлемді асты сызылѓан т‰рге ауысытырады.


208. Excel. Ctrl+1 қандай қызмет атқарады:

A) Формат ячейки с±хбат терезесін ашады.

B) Формат – Заливки с±хбат терезесін ашады.

C) Формат – Строка с±хбат терезесін ашады.

D) Формат - Столбец с±хбат терезесін ашады.

E) Формат - Условное форматирование с±хбат терезесін ашады.


209. Excel. F7 пернесі қандай қызмет атқарады:

A) Орфография.

B) Стилистика.

C) Словарь.

D) Тезаурус.

E) Расстановка переносов.


210. Excel. Ctrl+А пернелер комбинациясы қандай қызмет атқарады:

A) Парақты толыѓымен ерекшелеу.

B) Баѓанды толыѓымен ерекшелеу.

C) Жолды толыѓымен ерекшелеу.

D) ¦яшықты толыѓымен ерекшелеу.

E) Ешқандай қызмет атқармайды.


211. Excel. Ctrl+F5 пернелер комбинациясы қандай қызмет атқарады:

A) Ішкі терезені қалыпты к‰йге келтіреді.

B) Баѓанды толыѓымен ерекшелеу.

C) Жолды толыѓымен ерекшелеу.

D) ¦яшықты толыѓымен ерекшелеу.

E) Ешқандай қызмет атқармайды.


212. Жадыныњ элементар ±яшыѓында сақталатын екілік ж‰йеніњ саны қалай аталады:

A) Байт.

B) Кбайт.

C) Бит.

D) Мбайт.

E) Гбайт.


213. Байтта нольмен бірге қанша т‰рлі ондық санды жазуѓа болады:

A) 99999.

B) 32000.

C) 1024.

D) 256.

E) 8.


214. Дербес компьютер µњдейтін берілгендердіњ кµпт‰рлілігі қандай сандармен берілген:

A) 8 және 16.

B) 10 және 20.

C) 0 және 1.

D) 255 және 256.

E) 0 және 9.


215. ЭЕМ және баѓдарламалаудыњ логикалық негізі болып табылатын алгебралық пікірді 1854 жылы кім баспаѓа шыѓарды:

A) Г.Холлерит.

B) Т.Тьюринг.

C) Г.Эйкен.

D) Д.Буль.

E) Д.Нейман.


216. MS Word – та шаблонды қ±ру ‰шін мына командаларды пайдаланады:

A) Файл, Шаблон.

B) Файл, Вставить шаблон.

C) Файл, Создать, Шаблон.

D) Файл, Создать, Документ.

E) Файл, Открыть, Шаблон.


217. Word – та қ±жаттар қандай кењейтілуімен сақталынады:

A) .txt.

B) .xls.

C) .dot.

D) .dbf.

E) .doc.


218. MS Word – та қ±рылѓан шаблондардыњ кењейтілуі:

A) .txt.

B) .xls.

C) .dot.

D) .dbf.

E) .doc.


219. Word – та қ±жатты баспаѓа шыѓарар алдында, алдын ала қалай қарап µтуге болады:

A) Файл Алдын ала қарау.

B) Кµру Алдын ала қарау.

C) Файл Баспаѓа шыѓару.

D) Кµру Қ±жатты қарау.

E) Т‰зету Қ±жатты қарау.


220. Word – та автотексттіњ элементтері:

A) Лауазымды т±лѓалардыњ жазылуы, атақ және т.б.

B) ¦йымныњ толық аты.

C) Қ±жаттардыњ стандартты формалардыњ «шапкалары».

D) Қ±жаттардыњ типтік бланктар.

E) Барлық жауаптары д±рыс.


221. Word-та беттерді нµмерлеу ‰шін мына команда қолданылады:

A) Файл Нµмерлеуді енгізу.

B) Қою Беттердіњ нµмерлері.

C) Сервис Беттердіњ нµмерлері.

D) тышқанныњ оњ жақ батырманы шерткенде контекстік менюдан «Беттердіњ нµмерлерін қою» командасын тањдау.

E) Т‰зету Нµмерлерді қою.


222.

Берілген мәтінде кіші әріптерді бас әріптерге немесе бас әріптерді кіші әріптерге ауыстыру ‰шін келесі команданы қолданамыз:

A) Формат Регистр.

B) Т‰р Регистр.

C) Файл Беттіњ параметрлері.

D) Қою; Кіші/Бас әріптер.

E) Контекстік менюдіњ ішінде «Регистрді µзгерту» командасын тањдау.


223. Тез арада кез-келген мәтіндерді µрнектеуге арналѓан элементтік мәтіндердіњ форматы:

A) Қ±жаттыњ стилі.

B) Қ±жаттыњ т‰рі.

C) Қ±жаттыњ типі.

D) Қ±жаттыњ форматы.

E) Графика.


224. Word-та мәтінніњ тізімініњ ‰ш т‰рі бар:

A) Маркерленген, нµмірленген.

B) Маркерленген, нµмірленген, графиктік.

C) Маркерленген, графиктік.

D) Маркерленген, сандық.

E) Араб сандар, рим сандар, маркерлер.


225. Келесі амалдыњ қайсысы мәтінді форматтауѓа жатпайды:

A) Шрифтті µзгерту.

B) Эффекттерді шрифттарда анықтау.

C) Символды ара қашықтықты қою.

D) Жол арасындаѓы ара қашықтықты қою.

E) Кестені қ±ру.


226. Word-та ±яшықтарды біріктіру ‰шін:

A) Іргелес ±яшықтарды ерекшелеп Меню Таблица Объединить ячейки.

B) Іргелес ±яшықтарды ерекшелеп тышқанныњ оњ жақ батырманы екі рет шерту керек.

C) Іргелес ±яшықтарды ерекшелеп Меню Формат Ячейки-Объеденить.

D) Іргелес ±яшықты Delete батырмамен жою керек.

E) Тек қана Excel программасында ±яшықтарды біріктіруге болады.


227. Word-та беттердіњ нµмерлерін туралау қалай қойылады:

A) Оњ жаѓында, сол жаѓында.

B) Ортасында, оњ жаѓында, сол жаѓында.

C) Оњ жаѓында, сол жаѓында, ортасында, беттіњ сыртында немесе ішінде.

D) Оњ жаѓында, сол жаѓында.

E) Беттіњ сыртында немесе ішінде.


228. «Қ±жат» терминініњ анықтамасын беріњіз:

A) Ақпараттық қ±жатты іздеу ‰шін, арналѓан арнайы формальді тіл.

B) Б±л ақпараттық мәні бар мәтін немесе бейне.

C) Б±л табиѓи тіл.

D) Б±л ақпаратты беру тәсілі.

E) Б±л қолданылатын берілгендер.


229. Мәтінді ерекшелеу ‰шін, тізімніњ бірнеше элементтерін немесе кестеніњ ±яшықтарын ерекшелеу ‰шін, графикалық объектерді басқа орынѓа қою ‰шін Word-та «тышқан тетігімен» қандай амалдар орындалады:

A) Екі рет шерту.

B) Батырманыњ оњ жаѓын шерту.

C) Шерту.

D) Батырманы ‰ш рет шерту.

E) Созу.


230. Word-та ж‰йелік менюді шақыру ‰шін қандай пернені пайдаланамыз:

A) .

B) +<Пробел>.

C) +< - >.

D) .

E) .


231. Егер Word мәтіндік процессорында кейбір б±йрықтардыњ т±сында кµп н‰кте т±рса, онда:

A) Орындалуы ‰шін қосымша информация талап етеді.

B) Олар жиі пайдаланылады.

C) Б±л жаѓдайда олар орындалмайды.

D) Ішкі меню шақырады.

E) Олар сирек қолданылады.


232. Word мәтін процессорында сурет салуѓа, графикалық объектілермен ж±мыс істейтін саймандар қандай саймандар тақтасында орналасады:

A) Формалар.

B) Стандарттық.

C) Форматтау.

D) Кестелер және шекаралар.

E) Сурет салу.


233. Word – та мәтін ішіндегі сµзді белгілеу ‰шін және енгізілген объекттерді т‰зету ‰шін «тышқанныњ» қандай амаладары қолданылады:

A) Екі рет шерту.

B) Оњ жақ батырманы шерту.

C) Шерту.

D) Басқа орынѓа қою.

E) Оњ жақ батырманы екі рет шерту.


234. Word-та бірінші жолында сол жақ немесе оњ жақтыњ шегініњ және абзац шегін қою ‰шін келесі тізбекті пайдаланамыз:

A) Формат-Абзац.

B) Т‰рі-Абзац.

C) Формат-Отступ.

D) ¤згерту-Отступ.

E) Файл-Параметры страницы.


235. Word мәтіндік процессорында қ±жаттыњ бµлімдерін қамтитын және берілген типті қ±жатқа тән қ±ралдарды қамтитын файл қалай аталады:

A) Форма.

B) Тізім.

C) Жол.

D) Шаблон.

E) Стиль.


236. Word мәтіндік процессорында µзгерілетін берілгендерді қамтитын қ±жат облысы қалай аталады:

A) Форма.

B) Тізім.

C) Қатар.

D) Шаблон.

E) Стиль.


237. Word-таѓы ‰лгісіз, жања шаблонды қ±ру ‰шін мына командаларды орындау қажет:

A) Файл, Открыть, Новый, Ok.

B) Файл, Сохранить как, папка Шаблоны, Параметры, Ok.

C) Сервис, Шаблоны и Надстройки, Ok.

D) Файл, создать, Новый документ, Шаблон, Ok.

E) Файл, Версии, Сохранить, Ok.


238. Егер Word мәтіндік процессорында кейбір командалары қасында ‰шб±рыш т±рса, онда:

A) Оларѓа қосымша ақпарат керек.

B) Олар жиі пайдаланылады.

C) Б±л жаѓдайда орындалмайды.

D) Ішкі менюді шақырады.

E) Олар сирек пайдаланылады.


239. Жања қ±жаттыњ жеке структуралық элементы қ±райтын мәтіндік қ±жатты дайындау этапы:

A) Мәтін теру.

B) Мәтінді т‰зету.

C) Мәтінді форматтау.

D) Мәтінді баспаѓа шыѓару.

E) Мәтінді сақтау.


240. Мәтінді ақпаратты компьютерге енгізетін қ±жатты дайындау этапы : деп аталады:

A) Мәтінін теру сµздері.

B) Мәтінді редакциялау.

C) Мәтінді форматтау.

D) Мәтінді баспаѓа шыѓару.

E) Мәтінді сақтау.


241. Мәтінді ақпаратты магниттік жеткізушіге жазатын қ±жаттыњ этапы қалай аталады:

A) Мәтін теруі.

B) Мәтінді т‰зету.

C) Мәтінді форматтау.

D) Мәтінді баспаѓа шыѓару.

E) Мәтінді сақтау.


242. Word-та тез арада кестені салу ‰шін, шекараларды сызықтардыњ енін µзгерту жолдары және баѓананы тізімдеу ‰шін арналәан батырма қандай саймандар тақтасында берілген:

A) Web.

B) Стандартты.

C) Форматтау.

D) Кестелер және шекаралар.

E) Суреттеу.


243. Қ±жатты баспаѓа шыѓару мәтіндік қ±жатта :... деп аталады:

A) Мәтінді теру.

B) Мәтінді редакциялау.

C) Мәтінді форматтау.

D) Мәтінді баспаѓа шыѓару.

E) Мәтінді сақтау.


244. Мәтіндік мәліметтерді компьютерге енгізуге м‰мкіндік беретін қ±рылѓыларын анықтањыз:

A) Тышқан.

B) Джойстик.

C) Клавитура.

D) Сканер.

E) Принтер.


245. Мәтіндік процессорда экранда символды енгізу позициясы қалай аталады:

A) Курсор.

B) Қатар.

C) Скроллинг.

D) Мәтіндік терезе.

E) Ж±мыс облысы.


246. Access мәліметтер қорын басқару ж‰йесі келесі объектілермен ж±мыс істемейді:

A) Кесте.

B) Форма.

C) С±раныс.

D) Есеп беру.

E) Презентация.


247. Проводник (cілтеуші) терезесінде Саймандар тақтасын орнықтыру ‰шін:

A) Сервис – Параметры - Панели инструментов.

B) Жанама менюден Вид - Панели инструментов.

C) Вид - Панели инструментов.

D) Тақырып қатарына жанама меню шақырып, Панель инструментов бµлімін тањдаймыз.

E) Окно - Панели инструментов.


248. Тµмендегі жазудыњ қайсысы файлдыњ аты болуы м‰мкін:

A) :авсd. doc.

B) \авсd. doc.

C) <авсd. doc.

D) 1асd. doc.

E) :авсd. doc.


249. Компьютерге орнатылѓан программаларды қарап µту ‰шін:

A) Мой компьютер – Установка - Удаление.

B) Пуск.

C) Ж±мыс ‰стеліндегі жарлықтар.

D) Панель управления – Система – Установкаа - Удаление программ.

E) Панели управления – Установка - Удаление.


250. Windows ж‰йесінде қолданылатын калькулятор т‰рлері:

A) Кәдімгі, инженерлік.

B) Кәдімгі, к‰рделі.

C) Кәдімгі.

D) Инженерлік.

E) Программаланатын.


251. Paint терезесіндегі сурет масштабы немен µлшенеді:

A) Тањба саны мен.

B) Ақша эквивалентімен.

C) Пиксельдермен.

D) Пайызбен.

E) Объект санымен.


252. Windows ж‰йесінде FAT кестесіне берілген анықтама:

A) Файл информациясы орналасқан арнайы диск облысы.

B) Файл туралы мәтіндік информация.

C) Қатты дискіде т±рақты орын алатын арнайы программа.

D) Файл мен бірге сақталатын жалѓан информация.

E) Операциялық ж‰йеніњ µшіруге және жµндеуге болмайтын программасы.


253. Мультимедиа дегеніміз:

A) Тек қана бейне, берілгендер, анимациялар және мәтіндік информация.

B) Инженерлік схемалар, операциялық ж‰йеніњ программалары, утилиттер.

C) Мәтін, графика, электрондық информация.

D) Анимация, эффектілер, арнайы программалар, программалық интерфейс.

E) Бейнелер, берілгендер, дыбыс және графика комбинациялары, анимациялары.


254. Микропроцессор дегеніміз:

A) Ақпаратты µњдейтін және барлық есептеулерді орындайтын шаѓын электронды схема;

B) Магниттік таспада берілгендерді сақтайтын қ±рылѓы.

C) Компьютерге ақпаратты енгізуді женілдететін қ±рылѓы.

D) Мәтінді және графиктік ақпаратты баспаѓа шыѓаратын қ±рылѓы.

E) ДК қ±рлыѓыларын басқаратын элетрондық схема.


255. Контроллерлер дегеніміз:

A) Жазу және жањадан µњдіру қ±рылысы.

B) ДК қ±рылѓыларын басқаратын электрондық схема.

C) Телефон желісі арқылы басқа компьютерлермен мәлімет алмастыратын қ±рылѓы.

D) Ақпаратты µњдейтін және барлық есептеулерді орындайтын электрондық схема.

E) Компакт дискілердегі берілгендерді оқуды қамтамасыз ететін қ±рылѓы.


256. Негізгі микропроцессорѓа математикалық операцияларды орындауѓа кµмектесетін қ±рлыѓы:

A) Стример.

B) Сопроцессор.

C) Принтер.

D) Қоректену блогі.

E) Джойстик.


257. ДЭЕМ-ныњ ж‰йелік блогі неден т±рады:

A) Микропроцессор ОЕСҚ, ТЕСҚ, қоректену блогі, енгізу шыѓару портттары.

B) Микропроцессор, ақпаратты енгізу қ±рылѓысы, ақпаратты шыѓару қ±рылѓысы.

C) Микропроцессор, пернелік тақта.

D) Перифериялық қ±рлыѓы.

E) ЖЕСҚ, ТЕСҚ, қоректену блогі қамтиды.


258. Телефон желісі арқылы басқа компьютерлермен мәлімет алмасатын қ±рылѓы:

A) Стример.

B) Сканер.

C) Модем.

D) Плоттер.

E) Принтер.


259. Жергілікті желіде компьютерге ж±мыс істеуге жаѓдай жасайтын қ±рылѓы:

A) Модем.

B) Принтер.

C) Джойстик.

D) CD-ROM.

E) Желілік адаптер.


260. Мәтіндік және графиктік ақпаратты баспаѓа шыѓаратын қ±рылѓы:

A) Сканер.

B) Тышқан.

C) Принтер.

D) Стример.

E) Тексеруші.


261. Дискетаныњ негізгі параметрі болып есептеледі:

A) Т‰сі.

B) Корпус материалы.

C) Биіктігі.

D) Диаметрі.

E) Қалындыѓы.


262. Экранда берілгендерді бейне, дыбыс, мәтін, музыка, анимация т‰рінде кескіндеуге:

A) CD-ROM.

B) Мультимедиа.

C) Инициализация.

D) Шешілетін қабілеттілік.

E) Қосымша жедел жад.


263. Процессордыњ ерекше жоѓары жылдамдықты жады:

A) BIOS.

B) RAM.

C) CASH.

D) CMOS.

E) ROM.


264. Бақылаушы және шапшањ жад арасында деректерді тасымалдау магистралы:

A) Шина.

B) Слота.

C) Карта.

D) Плата.

E) Бақылаушы.


265. Компьютердегі ењ ‰лкен электронды плата:

A) Тексеруші.

B) Шина.

C) Винчестер.

D) Видео-карта.

E) Аналық (ж‰йелік) плата.


266. Компьютер конфигурациясыныњ параметрлерін сақтайтын жадтыњ шаѓын саласы:

A) BIOS.

B) CMOS.

C) Бейне жад.

D) КЭШ-жад.

E) RAM.


267. Экранѓа мәтіндік және графиктік ақпаратты шыѓаруѓа арналѓан қ±рлыѓы:

A) Принтер.

B) Стример.

C) Монитор.

D) Бейнеконтроллер.

E) Сканер.


268. Винчестер дегеніміз:

A) Компакт-дискіден ақпаратты оқитын қ±рылѓы.

B) Сирек қолданылатын деректерді сақтайтын және деректерді резервтеу қ±рылѓысы.

C) Ақпаратты қаѓазѓа шыѓару қ±рылѓысы.

D) Ақпаратты магниттік таспадан кассетаѓа жазатын қ‰рылѓы.

E) Қатты дискідегі жинақтаѓыш.


269. MS Excel электрондық кестесіндегі баѓаналар саны:

A) 65536.

B) 16356.

C) 255.

D) 256.

E) 289.


270. Excel кестелік процессорыныњ мәлімет енгізілетін ењ кіші элементі:

A) Блок.

B) Баѓана.

C) Қатар.

D) ¦яшық.

E) Диапазон.


271. Электрондық кесте қанша парақтан т±рады:

A)16.

B) 26.

C) 36.

D) 46.

E)56.


272. Excel – дегі аѓынды ±яшық дегеніміз не:

A) кестелік курсормен белгіленген ±яшық.

B) кµршілес орналасқан ±яшық.

C) ±яшықтар тізбектілігі.

D) ±яшықтар аралыѓы.

E) іргелес ±яшықтар тобы.


273. Excel – дегі кітап параѓын қалай µшіруге болады:

A) Парақ жарлықшасыныњ жанама менюінен µшіру командасын тањдау арқылы.

B) Парақ жарлықшасында тышқанды екі рет шертіп, Delete пернесін басу арқылы.

C) Кітап параѓын µшіруге болмайды.

D) Парақ жарлықшасында 1 рет шертіп, Delete пернесін басу арқылы.

E) Парақ жарлықшасында Backspace пернесін басу арқылы.


274. MS Excel электрондық кестесіндегі қатарлар саны қанша:

A) 65536.

B) 5.

C) 255.

D) 256.

E) 289.


275. Excel – де ж±мыс параѓын толық қалай ерекшелейміз:

A) Ж±мыс параѓыныњ бірінші орналасқан жарлықшасында тышқан батырмасын екі рет шерту арқылы.

B) Ж±мыс параѓыныњ соњѓы жарлықшасында тышқан батырмасын екі рет шерту арқылы.

C) Баѓаналар мен қатарлардыњ атауларыныњ қиылысқан жерінде тышқан ды шерту арқылы.

D) Ctrl пернесін басып т±рып, ж±мыс параѓын белгілеу арқылы.

E) Shift пернесін басып т±рып, парақ жарлықшасында 1 рет шерту арқылы.


276. Excel электрондық кестесініњ адрестерді кµрсету т‰рлері:

A) Aбсолютті, қарапайым, аралас.

B) Cалыстырмалы, қарапайым, абсолютті.

C) Aбсолютті, аралас, қарапайым.

D) Aбсолютті, салыстырмалы, аралас.

E) Cалыстырмалы, абсолютті, қарапайым.


277. Электрондық кестеде қандай функциялармен ж±мыс істеу м‰мкінідігі бар:

A) Физикалық.

B) Химиялық.

C) Арифметикалық.

D) Геологиялық.

E) Математикалық.


278. Электрондық кестеде ж±мыс істейтін сандық мәндер форматын кµрсетіњіз:

A) Аралас.

B) Логикалық.

C) К‰рделі.

D) Қарапайым.

E) Экспоненсиалдық.


279. .Excel – де диаграмма шењберінде бірінші қандай параметрлер таѓайындалады:

A) Диаграмма типін тањдау.

B) Диаграмма бейнеленетін мәліметтер аралыѓын енгізу.

C) Диаграмма ањызыныњ орналасуын, орнын анықтау.

D) Диаграмманыњ орналасатын орнын кµрсету.

E) Диаграмманыњ қосымша т‰сініктемелерін енгізу.


280. Диаграммаѓа қосымша қандай элементтер енгізуге болады:

A) Диаграмма атауы.

B) Диаграмма ањызы.

C) Мәліметтер жазылымы (подписи данных).

D) Осьтер мен тор сызықтар.

E) Графикалық объектілер.


281. Excel – де мәліметтер базасындаѓы µріс деген не:

A) Mәліметтер базасындаѓы ењ бірінші немесе соњѓы қатар.

B) Mәліметтер базасындаѓы ењ бірінші немесе соњѓы баѓана.

C) Mәліметтер базасындаѓы µзара тењ мәндер.

D) Mәліметтер базасы орналасқан кестеніњ баѓаналары.

E) Mәліметтер базасы орналасқан кестеніњ қатарлары.


282. Excel – де мәліметтер базасындаѓы жазба деген не:

A) Mәліметтер базасындаѓы ењ бірінші немесе соњѓы қатар.

B) Mәліметтер базасындаѓы ењ бірінші немесе соњѓы баѓана.

C) Mәліметтер базасындаѓы µзара тењ мәндер.

D) Mәліметтер базасы орналасқан кестеніњ баѓаналары.

E) Mәліметтер базасы орналасқан кестеніњ қатарлары.


283. Электрондық кесте ж±мыс парақтарыныњ µзара байланысы қалай ж‰зеге асады:

A) Бір парақтан екінші параққа буфер арқылы мәліметтер кµшірмесін енгізу арқылы.

B) Бірнеше парақтарды бір файл ретінде сақтау арқылы.

C) Байлау формуласында параққа сілтемені пайдаланып, басқа ж±мыс параѓына жасалѓан сілтеме кµмегімен буфер арқылы графиктік объектіні кµшіру кµмегімен.

D) Бір параққа басқа парақтаѓы ±яшыққа сілтеме жазылѓан формуланы енгізу арқылы.

E) Бірнеше парақта т±рѓан информацияны біріктіру арқылы.


284. NC. nc.exe, ncsmall.exe, ncmain.exe файлдары қандай функция атқарады:

A) NС программасын ж‰ктейді.

B) NC менюін ашады.

C) NC программасын жабады.

D) NС менюін ашады.

E) басқа терезеге ауысу.


285. NC ортасында дискетаны форматтау ‰шін мынадай команданы тањдауѓа болады:

A) ДискФорматировать дискету.

B) ДискКопировать дискету.

C) ФайлФорматировать дискету.

D) ЛеваяФорматировать дискету.

E) Правая  Форматирование.


286. Егер Правая  Полный формат режимі тањдалѓан болса, онда панельдердіњ біреуінде мыналар болады:

A) Имя, Размер, Дата.

B) Имя, Размер, Дата, Время.

C) Меню ашылады.

D) Имя ѓана.

E) NC екі терезесі.


287. NC терезесінде файл атыныњ жазылуы мен каталог атыныњ жазылуыныњ қандай ерекшеліктері бар:

A) Файлдар – кіші әріппен, Каталогтар – бас әріптермен.

B) Каталогтар да, файлдар да кіші әріппен.

C) Ешқандай ерекшелік жоқ.

D) Файлдар – бас әріппен, каталогтар – кіші әріппен.

E) Файлдар және каталогтар – бас әріппен.


288. Сол жақ терезеніњ т‰рін µзгерту ‰шін менюдіњ қандай командасы қолданылады:

A) Правая.

B) Файл.

C) Диск.

D) Левая.

E) Команды.


289. Файлдан шықпай т±рып атын қалай µзгертуге болады:

A) [F3].

B) [Ctrl+F4].

C) [Shift+F2].

D) [ALT+F4].

E) [CTRL+F3].


290. Егер екі панельде де бір каталог ашылып т±рѓан болса, онда F6 қандай функцияѓа жауап береді:

A) Орын ауыстыру.

B) Атын µзгерту.

C) Каталог қ±ру.

D) Меню ашу.

E) Программадан шыѓу.


291. ЭЕМ-да латын, қазақ алфавиті әріптері мен цифрлар екілік сандар тілі кµмегімен қалай кодталады:

A) 1 және 1 сегіз екілік белгімен.

B) 0 және 0 он екілік белгімен.

C) 0 және 1 сегіз екілік белгімен.

D) 0 және 2 алты екілік белгімен.

E) 0 және 10 сегіз екілік белгімен.


292. Компьютердіњ жадында сақталатын информацияныњ барлық т‰рлері – : бәрі де екілік сандар тізбегі т‰рінде жазылады:

A) Сµздер, сандар, суреттер, компьютер ж±мысын басқару монитор.

B) Компьютер ж±мысын басқарылатын тек қана сандар.

C) Тек қана суреттер және компьютер ж±мысын басқару программалары.

D) Сµздер, сандар, суреттер, компьютер ж±мысын басқару программалары.

E) Кодтар, суреттер ж. т. б.


293. 1 байт … т±рады:

A) 8 бит.

B) 32 бит.

C) 16 бит.

D) 7 бит.

E) 18 бит.


294. Егер 12 ондық санды екілік санѓа айналдырѓанда нәтижесі : шыѓады:

A) 10102 екілік сан.

B) 00012 екілік сан.

C) 11002 екілік сан.

D) 10012 екілік сан.

E) 00102 екілік сан.


295. Егер 10 ондық санды екілік санѓа айналдырѓанда нәтижесі...шыѓады:

A) 10102 екілік сан.

B) 00012 екілік сан.

C) 11002 екілік сан.

D) 10012 екілік сан.

E) 11002 екілік сан.


296. Бит - аѓылшын тіліндегі bit (binary digit) … деген қысқарѓан сµз:

A) Ондық тањба.

B) Екілік тањба.

C) Алтылық тањба.

D) Екі-ондық тањба.

E) Оналтылық сан.


297. 1 Мегабайт қаншаѓа тењ:

A) 16 ГБайт.

B) 1024 КБайт.

C) 32 Мбайт.

D) 8 бит.

E) 16 Гбайт.


298. 10112 екілік санды ондық санѓа айналдырѓанда қандай нәтижесі шыѓады:

A) 1010.

B) 1210.

C) 1110.

D) 128.

E) 148.
299. 1112 екілік санды ондық санѓа айналдырѓанда қандай нәтижесі шыѓады:

A) 1510.

B) 1610.

C) 1010.

D) 138.

E) 208.
300. «АНА» деген сµзі : бейнелейді (10000000 10001011 10000000):

A) 24 – разрядты екілік сандармен.

B) 25 – разрядты ондық сандармен.

C) 24 – разрядты ондық сандармен.

D) 20 – разрядты екілік сандармен.

E) 2 – разрядты сегіздік сандармен.

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconОқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 20. 01. 2011 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі
Негізгі түсініктер: сигналдар мен деректер, деректер мен әдістер, аппараттық қамтамасыздандыру, программалық қамтамасыздандыру, ақпарат,...
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconҒылыми Кеңес отырысына қатысқандар саны 21. Қатысқандар тізімі қатысу парағында көрсетілген
Кеңес отырысына қатысқандар саны 21. Қатысқандар тізімі қатысу парағында көрсетілген
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconОқу түрі күндізгі Кредиттер саны 3 Курс 3 Семестр 6 Барлық сағат саны 135 Аудиториялық сағаттар саны 48
Ақпараттық жүйелер мамандығына арналған «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнінің оқу бағдарламасы (Syllabus) типтік...
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconТерістаңбалы ауылдық округінің 2015 жылғы
Зейнеткерлер саны 52 адам. Өндірістік мекемелер саны – шаруа қожалық – 16, бастауыш мектеп – 1, негізгі мектеп – 1, фельдшерлік пункт...
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі icon9-сыныпта физика пәні бойынша мемлекеттік аралық бақылауды (маб) өткізуге арналған ашық үлгідегі тест тапсырмалардың үлгі нұсқалары
Серіппелі маятниктің тербеліс периоды 1,5 с болса, 30 с уақытта жасайтын тербеліс саны
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
«Психология» пәні бойынша тестік тапсырмалардың базасына енгізілген тақырыптар тізімі, қазақ тілінде білім алатын бөлім үшін
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі icon«философия» пәні бойынша № тақырыптар сағат саны
Философияның мәдени-тарихи алғышартары. Философияның негізгі кезеңдері мен басты бағыттары
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі icon«Маркетинг» пәні бойынша 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы» мамандықтарына арналған Тест саны: 300
Б маркетинг – бұл ұйымдардың, адамдардың және территориялардың тауарлар мен қызметтерге деген сұранысын қанағаттандыру
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconҚаңбақты ауылдық округі әкімінің 2013 жылдың
Алмалы, Ақжар, Дөңши елді мекендері орналасқан. Ондағы тұрғын халық саны 1330 адамды құрап отыр. Аула саны 215
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconАвангард селолық округі 26336 га алқабын қамтиды, ауыл шаруашылық мақсаттағы жерлер 21240 га, оның ішінде егістік жер 17264 га, жайылым 3976 га
Аумағында 2 елді-мекен орналасқан: округ орталығы- полтавка селосы, халық саны-727 адам және Хлеборобное селосы -366 адам. Бүгінгі...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница