Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі
НазваниеОқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі
страница2/7
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.35 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/OMKO/Baza_testovyh_zadanii/Informatika_gumanitarnaya_kaz.doc
1   2   3   4   5   6   7

A) Файл.

B) Вид.

C) Вставка.

D) Формат.

E) Правка.111. Қ±жатты бірнеше колонкада теру ‰шін:

A) Формат – Столбцы командасын орындау.

B) Вставка – Колонки командасын орындау.

C) Сервис – Колонки командасын орындау.

D) Формат – Колонки командасын орындау.

E) Файл – Создать командасын орындау.


112. Колонтитул жайлы теріс пікірді анықтањыз:

A) Колонтитул беттіњ жоѓарѓы және тµменгі жаѓында орналасады.

B) Колонтитул әр бетте автоматты турде кµрсетіледі.

C) Колонтитулды редакторлау ‰шін Вид-Колонититулы командасы орындалады.

D) Беттер номерлері - колонтитул.

E) Беттер номерлері колонтитул болмайды.


113. Word менюініњ қай пункті «Параметры страницы командасын қамтиды:

A) Файл.

B) Правка.

C) Вид.

D) Вставка.

E) Окно.


114. Нµмірленген немесе маркерленген тізім қ±ру ‰шін:

A) «Рисование» тақтасындаѓы «Список» қ±ралын қолдану.

B) «Вставка - Номера» командасын орындау.

C) «Форматтау» тақтасындаѓы «Кисть» қ±ралын қолдану.

D) «Рисование» тақтасын қолдану.

E) «Формат - Список» командасын орындап, қажетті т‰рін тањдау.

115. Word редакторында кµлденењ менюдіњ қай бµлімі арқылы т‰сініктемені қоюѓа болады:

A) Вид.

B) Файл.

C) Правка.

D) Формат.

E) Вставка.


116. EXCEL – де ‰нсіз келісім бойынша мәтін ... тураланады:

A) Ортасы бойынша.

B) Сол жақ шеті бойынша.

C) Оњ жақ шеті бойынша.

D) Ені бойынша.

E) ¦зындыѓы бойынша.


117. EXCEL – де ‰нсіз келісім бойынша сандар ... тураланады:

A) Ортасы бойынша.

B) Сол жақ шеті бойынша.

C) Оњ жақ шеті бойынша.

D) Ені бойынша.

E) ¦зындыѓы бойынша.


118. Excel. ¦яшықа формуланы енгізуді растау ‰шін:

A) Басқа ±яшықта тышқанды шертеміз.

B) [Enter]- ді басамыз.

C) Файл-Сохранить командасын орындаймыз.

D) [ESC] пернесін басамыз.

E) [CTRL] пернесін басамыз.


119. Excel. Қатарды толық белгілеу ‰шін:

A) Тақырып жарлыѓында шертеміз.

B) Тышқанныњ батырмасын басып т±рып, белгілеуді астыѓа созамыз.

C) Правка-Выделить командасын орындаймыз.

D) Қатардыњ нµмірінде шертеміз.

E) Тышқанныњ оњ жақ батырмасында шертеміз.


120. Excel. Алдында енгізілген информацияны т‰зету ‰шін:

A) [F2] – ні басамыз немесе осы ±яшықта екі рет шертеміз.

B) Правка-Очистить командасын береміз.

C) ¦яшықты белгілеп, [Del] пернесін басамыз.

D) ¦яшықты белгілеп, [ALT] пернесін басамыз.

E) ¦яшықты белгілеп, [CTRL] пернесін басамыз.


121. Excel. Есептеу нәтижесін қамтитын ±яшықтаѓы берілгендер келесі символдан басталады:

A) + .

B) = .

C) * .

D) / .

E) \ .


122. Excel. Формулалардыњ қайсысы д±рыс жазылѓан:

A) а1+а2+а3=.

B) а1+а2+а3.

C) =а1+а2+а3.

D) =а1+2a.

E) =1a+2a.


123. Excel. Аѓымдық ±яшықтыњ сол, оњ, жоѓарѓы және тµменгі жаѓындаѓы ±яшықтар қалай аталады:

A) Кµршілес.

B) Арнайы.

C) Іргелес.

D) Іргелес емес.

E) Кірістірілген.


124. Excel. Абсолютті адрестеу келесі м‰мкіндік береді:

A) Кµшіру кезінде формулада ±яшықтыњ адресін µзгертпеу.

B) Жања орынѓа байланысты формулада ±яшықтыњ адресін µзгерту .

C) Жања орынѓа байланысты формулада тек ±яшық баѓаныныњ адресін µзгертпеу.

D) Жања орынѓа байланысты формулада тек ±яшық қатардыњ адресін µзгерту.

E) Жања орынѓа байланысты формулада тек ±яшық баѓаныныњ адресін µзгерту.


125. Exсel. Іргелес орналаспаѓан ±яшықтарды ерекшелеу ‰шін келесі пернені пайдаланамыз:

A) SHIFT.

B) ALT.

C) ESC.

D) CTRL.

E) TAB.


126. Excel. Аталѓан формуланыњ қайсысы д±рыс жазылѓан:

A) =A+5/B4.

B) =3F-SUM(A1-A5).

C) =SUM(C5-C30).

D) =A46*SUM(F1:F46).

E) =SUM(A1:B14)-1A/B14.


127. Excel. 10 қатардаѓы 1-ден 4-ші баѓанадаѓы сандардыњ қосындысын есептеу формуласы:

A) Sum(1:4).

B) Sum(10,1:4).

C) Sum(A10:D10).

D) Sum(A1:A4).

E) Sum(A1:D10).


128. Excel. Формуланы кµшіру кезінде нақты облысқа сілтеме жасау келесі адрестеуде сақталады:

A) Салыстырмалы.

B) Абсолютті.

C) Аралас.

D) Нақты .

E) Д±рыс.


129. ¦яшықтыњ салыстырмалы адресі дегеніміз:

A) Баѓананыњ номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі.

B) Қатарлардыњ номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі.

C) Баѓананыњ және қатарлардыњ номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі .

D) $ кµмегімен және баѓана және (немесе) қатар номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі.

E) Латын әріптерінен қ±ралѓан ±яшықтыњ белгіленуі.


130. ¦яшықтыњ абсолютті адресі дегеніміз:

A) Баѓананыњ номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі.

B) Қатарлардыњ номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі.

C) Баѓананыњ және қатарлардыњ номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі.

D) Баѓана және (немесе) қатар номерініњ алдына $ символы қойылѓан ±яшықтыњ белгіленуі.

E) Латын әріптерінен қ±ралѓан ±яшықтыњ белгіленуі.


131. Excel. Егер символдар тізбегі "=" белгісінен басталса, онда оны Excel …деп есептейді:

A) Функция.

B) Формула.

C) Сан.

D) Мәтін.

E) Диаграмма.


132. Word редакторыныњ кµлденењ менюініњ қай пунктінде фрагменттерді кµшіруге, қыстыруѓа болатын командалар бар:

A) Файл.

B) Правка.

C) Вид.

D) Окно.

E) Справка.


133. Аѓымдық немесе ±яшықтар диапазонында берілгендердіњ форматын µзгерту ‰шін тµмендегі командаларды пайдаланамыз:

A) Правка – Заменить.

B) Вставка – Ячейки.

C) Формат – Ячейки.

D) Сервис – Исправления.

E) Правка –Ячейки.


134. Ж±мысшы кітапты келесі тәсілдердіњ бірімен қ±руѓа болады (Қате жауабын кµрсетіњіз):

A) Файл – Открыть командасын тањдаймыз.

B) Стандартты саймандар тақтасыныњ Открыть т‰ймесін қолданамыз.

C) Аlt + N пернелер комбинациясын қолданамыз.

D) Файл – Создать командасын тањдаймыз.

E) MS Word программасын іске қосамыз.


135. Eхcel электрондық кестелік процессоры мынадай м‰мкіншіліктер береді:

A) Берілгендерге анимация қолдану.

B) Әрт‰рлі типтегі салынѓан объектілерді жасау.

C) Сурет қ±ру.

D) Берілгендерді ені бойынша форматтау.

E) Кестелік мәліметтерді µњдеу.


136. Excel кестелік процессорында қ±жатты қалай атайды:

A) Кітап.

B) Парақ.

C) Бет.

D) Презентация.

E) Десте.


137. Excel-діњ ж±мысшы кітабында : орын алады:

A) Арнайы саймандардыњ кµмегімен кесте қ±руѓа болатын таза парақ.

B) Кестеніњ кез келген шаблон .

C) Баѓаналары латынныњ бас әріптерімен аталѓан және жолдары номерленген дайын кесте.

D) Таблица и границы тақтасын қамтитын стандартты терезе.

E) Буманыњ ж±мысшы аймаѓы.


138. Excel кестелік процессорына тән элементті кµрсетіњіз:

A) «Пуск» батырмасы.

B) Есептер тақтасы.

C) Объектілердіњ жарлықтары және белгілері.

D) Кµлденењ менюдіњ «Таблица» пункті.

E) Формула қатары.


139. Экранѓа формула және қалып қатарын шыѓарып/алып тастау ‰шін:

A) Сервис – Параметры – Вид командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.

B) Сервис – Настройка – Вид командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.

C) Вид – Параметры командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.

D) Сервис – Вид командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.

E) Правка – Параметры – Вид командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.


140. Электрондық кестеде А1:С2 ±яшықтар тобы белгіленген. Б±л топқа қанша ±яшықтар енеді:

A) 6.

B) 5.

C) 3.

D) 4.

E) 7.


141. F6: H9 іргелес ±яшықтар диапазонын белгілеу ‰шін:

A) Алдымен F6 ±яшыѓында, содан кейін H9 ±яшыѓында шертеміз.

B) Алдымен F6 ±яшыѓында, содан кейін Ctrl пернесін басулы к‰йде H9 ±яшыѓында шертеміз.

C) Алдымен F6 ±яшыѓында, содан кейін тышқанныњ сол жақ батырмасын басулы к‰йде сілтемені H9 ±яшыѓына жылжытамыз.

D) ¦яшыққа жанама - тәуелді меню шақырамыз.

E) Терезеніњ ж‰йелік менюін шақырамыз.


142. Іргелес емес F6, H9 ±яшықтарын белгілеу ‰шін:

A) Алдымен F6 ±яшыѓында, содан кейін H9 ±яшыѓында шертеміз.

B) Алдымен F6 ±яшыѓында, содан кейін Ctrl пернесін басулы к‰йде H9 ±яшыѓында шертеміз.

C) Алдымен F6 ±яшыѓында, содан кейін тышқанныњ сол жақ батырмасын басулы к‰йде сілтемені H9 ±яшыѓына жылжытамыз.

D) ¦яшыққа жанама - тәуелді меню шақырамыз.

E) Терезеніњ ж‰йелік менюін шақырамыз.


143. Excel ж±мысшы параѓыныњ атын µзгерту ‰шін:

A) Парақтыњ жарлыѓында екі рет шертіп, жања ат енгіземіз.

B) Файл менюінде Переименовать пунктын тањдап, жања ат енгіземіз.

C) Правка менюінде Переименовать пунктын тањдап, жања ат енгіземіз.

D) Сервис менюінде Лист пунктын тањдап, жања ат енгіземіз.

E) Вид менюінде Переименовать пунктын тањдап, жања ат енгіземіз.


144. Диаграмма шебері кµмегімен диаграмма қ±рудыњ д±рыс ретін кµрсетіњіз:

A) Диаграмма т±рѓызуѓа негіз болатын берілгендерді белгілейміз.

B) Стандарттық тақтасындаѓы Мастер диаграмм сайманын тањдаймыз.

C) Диаграмма типін тањдаймыз.

D) Диаграмма т‰рін тањдаймыз.

E) Барлыѓы бар.


145. Excel – діњ функциясы туралы қате пікірді кµрсетіњіз:

A) Функция – программаѓа орнатылѓан арнайы формула.

B) Әрбір функция екі бµліммен анықталады: функцияныњ атымен және аргументімен.

C) Функциялар тек формулаларда пайдаланылады.

D) Функцияны формулаѓа қою ‰шін Функция шеберін пайдалануѓа болады.

E) Функцияны берілгендердіњ кез келген типінде қолдануѓа болады.


146. Мәліметтер қоры дегеніміз не:

A) Мәліметтер қоры – арнайы т‰рде ±йымдастырылѓан жазбалар жиымы.

B) Мәліметтер қоры – арнайы т‰рде ±йымдастырылѓан файлдар жиымы.

C) Мәліметтер қоры – арнайы т‰рде ±йымдастырылѓан символдар жиымы.

D) Мәліметтер қоры – арнайы т‰рде ±йымдастырылѓан жазбалар мен файлдар символдар жиымы.

E) Мәліметтер қоры – арнайы т‰рде ±йымдастырылѓан берілгендер жиымы.


147. Реляциялық мәліметтер қоры дегеніміз не:

A) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты бір объектке ѓана қатысты информацияны қамтитын болса.

B) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты бірнеше объектке қатысты информацияны қамтитын болса.

C) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты екі объектке ѓана қатысты информацияны қамтитын болса .

D) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты ‰ш объектке ѓана қатысты информацияны қамтитын болса.

E) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба кез келген объектке ѓана қатысты информацияны қамтиды.


148. (СУБД) мәліметтер қорын басқару ж‰йесі дегеніміз не :

A) СУБД функцияныњ негізгі екі типін қамтиды: берілгендердіњ анықтамасы (структурасын беру және сипаттау) және берілгендердіњ µњделу.

B) СУБД функцияныњ негізгі ‰ш типін қамтиды: берілгендердіњ анықтамасы (структурасын беру және сипаттау), берілгендердіњ µњделуі және берілгендерді басқару .

C) СУБД функцияныњ негізгі екі типін қамтиды: берілгендердіњ анықтамасы (структурасын беру және сипаттау) және берілгендерді басқару.

D) СУБД функцияныњ негізгі екі типін қамтиды: берілгендердіњ µњделуі және берілгендерді басқару.

E) СУБД функцияныњ негізгі ‰ш типін қамтиды: берілгендердіњ анықтамасы (структурасын беру және сипаттау), берілгендердіњ жиымы және берілгендерді басқару.


149. Access мәліметтер қорыныњ негізгі объектілерін атањыз:

A) Кестелер, есеп берулер , макростар және модулдер.

B) Кестелер, с±раулар, есеп берулер, формалар, макростар және модулдер.

C) С±раулар, формалар, есеп берулер.

D) Кестелер, с±раулар, макростар және модулдер.

E) Кестелер, есеп берулер, макростар және формалар.


150. Access мәліметтер қорындаѓы кесте:

A) Берілгендерді анықтап, оларды манипуляциялайтын объект.

B) Берілгендерді анықтайтын және оларды µшіруге қолданатын объект.

C) Берілгендерді анықтайтын және оларды сақтауѓа қолданатын объект.

D) Берілгендерді анықтайтын және оларды беруге қолданатын объект.

E) Берілгендерді анықтайтын және оларды берілгендермен алмастыруѓа қолданатын объект.


151. ACCESS кестесініњ қ±рамында:

A) ¤рістер (баѓаналар) және жазбалар.

B) ¤рістер (баѓаналар).

C) Жазбалар.

D) Жолдар мен баѓаналар.

E) Жолдар.


152. С±раныс дегеніміз:

A) Берілгендерді енгізуге арналѓан объект.

B) Берілгендерді шыѓаруѓа арналѓан объект.

C) Берілгендерді енгізуге және экранѓа бейнелеуге арналѓан объект.

D) Берілгендерді экранѓа бейнелеуге арналѓан объект.

E) Берілгендерді қаѓазѓа бейнелеуге арналѓан объект.


153. Форма дегеніміз:

A) Берілгендерді экранѓа бейнелеуге арналѓан объект.

B) Берілгендерді экранѓа шыѓаруѓа арналѓан объект.

C) Берілгендерді енгізуге және экранѓа бейнелеуге арналѓан объект.

D) Берілгендерді енгізуге арналѓан объект.

E) Берілгендерді шыѓаруѓа және оларды экранѓа бейнелеуге арналѓан объект.


154. Есеп беру дегеніміз:

A) Қ±жатты сақтауѓа арналѓан объект.

B) Қ±жатты қ±руѓа арналѓан объект.

C) Қ±жатты µшіруге арналѓан объект.

D) Қ±жатты баспаѓа шыѓаруѓа арналѓан объект.

E) Word орындайтын бірнеше әрекеттерді структураландырылып сипаттайтын объект.


155. Макрос дегеніміз:

A) Access Basic орындайтын бір немесе бірнеше әрекеттерді бірнеше бµліктерге бµліп, структураландырылып сипаттайтын объект.

B) Access Basic орындайтын бір ѓана әрекеті структураландырылып сипаттайтын объект.

C) Access Basic орындайтын бірнеше әрекеттерді структураландырылып сипаттайтын объект.

D) Бір әрекетті структураландырылып сипаттайтын объект.

E) Word орындайтын бірнеше әрекеттерді структураландырылып сипаттайтын объект.


156. Access.Терезеніњ жоѓарѓы жаѓында, тақырыптыњ астында қандай т‰ймелер орналасқан:

A) Қ±ру және ашу.

B) Қ±ру, ашу және конструктор.

C) Қ±ру және конструктор.

D) Ашу және конструктор.

E) Конструктор және белгілеу.


157. Access. Создать т‰ймесі:

A) Жања кесте енгізеді.

B) Кестені бµледі.

C) Жања кесте қ±рады.

D) Кестеденіњ автоформатын орындайды.

E) Баспаѓа шыѓаруды .


158. Access. Открыть т‰ймесі : орындау м‰мкіндігін береді:

A) Кестедегі берілгендерді қарауды.

B) Кестедегі берілгендерді т‰зетуді.

C) Кестедегі берілгендерді сақтауды.

D) Кестедегі берілгендерді қарап µтуді және т‰зетуді.

E) Баспаѓа шыѓаруды.


159. Access. Конструктор т‰ймесі : орындау м‰мкіндігін береді:

A) Кестені қарап µтуді.

B) Кестені қарап µтуді және оны анықтауды µзгертуді.

C) Кестені анықтауды µзгертуді.

D) Кестеніњ мәтінін с±рыптауды.

E) Кестені сақтауды.

160. Access. Кестені қ±ру (проектілеу) ‰шін қандай т‰ймені тањдаймыз:

A) Файл т‰ймесін.

B) Таблица т‰ймесін.

C) Создать т‰ймесін.

D) Вид т‰ймесін.

E) Правка т‰ймесін.


161. Access. Алѓашқы кілтті беру ‰шін қандай амалдар орындау қажет:

A) Алѓашқы кілт болатын µрісті белгілеп алып, Файл менюіндегі Просмотр командасын тањдаймыз.

B) Алѓашқы кілт болатын µрісті белгілеп алып, Правка менюіндегі Определить Ключ командасын тањдаймыз.

C) Алѓашқы кілт болатын µрісті белгілеп алып, Вид менюіндегі Масштаб командасын тањдаймыз.

D) Алѓашқы кілт болатын µрісті белгілеп алып, Сервис менюіндегі Макрокоманда командасын тањдаймыз.

E) Алѓашқы кілт болатын µрісті белгілеп алып, Вставка менюіндегі Название командасын тањдаймыз.


162. Access. Жазбалардыњ кµшірмесін алу ‰шін қандай амалдар орындау қажет:

A) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Правка менюінен Заменить командасын тањдаймыз.

B) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Правка менюінен Перейти командасын тањдаймыз.

C) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Формат менюінен Автоформат командасын тањдаймыз.

D) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Правка менюінен Копирование командасын тањдаймыз.

E) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Вставка менюінен Примечание командасын тањдаймыз.


163. Access. Жазбаларды жою ‰шін қандай амалдар орындау қажет:

A) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Правка менюінен Заменить командасын тањдаймыз.

B) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Правка менюінен Удалить командасын тањдаймыз.

C) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Сервис менюінен Опции командасын тањдаймыз.

D) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Формат менюінен Колонки командасын тањдаймыз.

E) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Вставка менюінен Примечание командасын тањдаймыз.


164. Мәліметтер қорын басқару ж‰йесіне (СУБД) аталѓандардыњ қайсысы жатады:

A) MS OutLook.

B) MS Powerpoint.

C) MS Access.

D) Adobe Illustrator.

E) Corel Draw.


165. MS Access - те µњделетін объект : кењейтілуі бар файл:

A) .mdb.

B) .doc.

C) .txt.

D) .ppt.

E) .xls.


166. Access. мультимедиялық объектілерді сақтауѓа арналѓан µрістер типі:

A) Текстік.

B) Сандық.

C) МЕМО.

D) Логикалық.

E) OLE.


167. Хабарларды жіберуде қандай кілт қолданылады:

A) Ашық.

B) Жабық.

C) Жекеленген.

D) ¤зіндік.

E) Енгізу/шыѓару.


168. Хабарларды тексеруде қандай кілт қолданылады:

A) Ашық.

B) Жабық.

C) Жекеленген.

D) ¤зіндік.

E) Енгізу/шыѓару.


169. Word. Қандай пернелер комбинациясы кµмегімен қ±жатты сол µзініњ атымен сақтауѓа болады:

A) Shift+Ѓ12

B) Ctrl+F12.

C) Alt+F12.

D) F12.

E) Alt+F10.


170. Программаны ЭЕМ-ныњ жадына перфокарта кµмегімен енгізуді ±сынѓан:

A) Джон фон Нейман.

B) Чарльз Бебидж.

C) Вильгельм Лейбниц.

D) Блез Паскаль.

E) Пресперт Экерт.


171. Word. Қ±жат колонтитулын қалай µзгертеміз:

A) Вид – Колонтитулы

B) Вставка – Колонтитулы

C) Формат – Колонтитулы

D) Сервис – Колонтитулы

E) Правка - Колонтитулы


172. Word. Сµзді немесе сµз тіркесін іздеу қандай пернелер комбинациясымен атқаралыдаы:

A) ctrl+F

B) ctrl+E

C) ctrl+R

D) ctrl+D

E) ctrl+P


173. Word. Қ±жатты автоматты т‰рде форматтау ‰шін қандай команданы қолдану керек:

A) Формат – Автоформат

B) Вставка - Автоформат

C) Сервис - Автоформат

D) Вид - Автоформат

E) Файл - Автоформат


174. Word. Таблица – Сортировка командасыныњ қызметі:

A) Баѓан мәліметтерін кезекпен с±рыптау.

B) Жол мәліметтерін с±рыптау.

C) Жол мәліметтерін с‰зіп алу.

D) Баѓан мәліметтерін шарт бойынша с‰зіп алу.

E) Кестені жол бойымен т‰гелімен с±рыптау


175. Word. Кестеде функциялармен ж±мыс істеу ‰шін мына команда орындалады:

A) Таблица - Формула.

B) Вставка - Формула.

C) Вставка - Символ.

D) Формат - Формула.

E) Сервис – Формула.


176. Word. Кµлденењ сызѓышты орнату ‰шін мына команда орындалады:

A) Вид - Линейка.

B) Вставка - Линейка.

C) Вставка - Колонтитулы.

D) Формат – Границы и заливки.

E) Вид - Колонтитулы.


177. Word. Қ±жатқа жиек орнату ‰шін мына команда орындалады:

A) Формат – Границы и заливки.

B) Формат - Рамки.

C) Таблица – Нарисовать таблицу.

D) Вставка - Рамки.

E) Қ±рал – саймандар тақтасынан.


178. Excel. Диагарамма қ±руда бірінші қадамында не кµрсетіледі:

A) Диаграмма типі.

B) Диаграмма параметрлері.

C) Диаграмма т‰рлері.

D) Диаграмма диапазоны.

E) Диаграмманыњ орны.

179. Excel. Диагарамма қ±руда екінші қадамында не кµрсетіледі:

A) Диаграмма диапазоны.

B) Диаграмма параметрлері.

C) Диаграмма т‰рлері.

D) Диаграмма типі.

E) Диаграмманыњ орны.


180. Excel. Диагарамма қ±руда ‰шінші қадамында не кµрсетіледі:

A) Диаграмма параметрлері.

B) Диаграмма типі.

C) Диаграмма т‰рлері.

D) Диаграмма диапазоны.

E) Диаграмманыњ орны.


181. Excel. Диагарамма қ±руда тµртінші қадамында не кµрсетіледі:

A) Диаграмманыњ орны.

B) Диаграмма параметрлері.

C) Диаграмма т‰рлері.

D) Диаграмма диапазоны.

E) Диаграмма типі.


182. Excel. Кестеде қажетті мәліметтерді с‰зіп алу ‰шін мына команда орындалады:

A) Данные - Фильтр - Автофильтр.

B) Фильтр- автофильтр.

C) Вставка – Фильтр - Автофильтр.

D) Сервис – Данные - Фильтр.

E) Д±рыс жауабы жоқ.


183. Excel. MАКС функциясы қандай категорияѓа жатады:

A) Статистикалық.

B) Математикалық.

C) Логикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


184. Excel. СУМ функциясы мыналардыњ қайсысына жатады:

A) Математикалық.

B) Статистикалық.

C) Логикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


185. Excel. «ЖӘНЕ» функциясы қай категорияѓа жатады:

A) Логикалық.

B) Статистикалық.

C) Математикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


186. Excel. «АҚИҚАТ» функциясы мыналардыњ қайсысына жатады:

A) Логикалық.

B) Статистикалық.

C) Математикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


187. Excel. «ЖАЛЃАН» функциясы мыналардыњ қайсысына жатады:

A) Логикалық.

B) Статистикалық.

C) Математикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


188. Excel. «ЕГЕР» функциясы мыналардыњ қайсысына жатады:

A) Логикалық.

B) Статистикалық.

C) Математикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


189. Excel. MИН функциясы мыналардыњ қайсысына жатады:

A) Статистикалық.

B) Математикалық.

C) Логикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


190. Excel. СРЗНАЧ функциясы мыналардыњ қайсысына жатады:

A) Статистикалық.

B) Математикалық.

C) Логикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


191. Броузер дегеніміз:

A) Программалаудыњ жоѓарѓы дењгейлі тілі.

B) Гипертексті белгілеу тілі.

C) Компьютерлердіњ арнайы т‰рі.

D) Интернеттіњ арнайы хаттамасы.

E) Гипертексті қ±жатты кескіндейтін арнайы программа.


192. Электронды пошта дегеніміз:

A) Пошта арқылы емес, электронды қ±рылѓы арқылы жіберілетін кәдімгі хат .

B) Локалды желі арқылы информация алмасу.

C) Бір компьютерден екінші компьютерге информация кµшіру.

D) Интернет арқылы электронды информациямен алмасатын желілік қызмет.

E) Компьютер орнатылѓан пошта.


193. Неѓ±рлым кµп таралѓан Интернет қызметі (д±рыс емес жауапты кµрсету керек):

A) Провайдер.

B) Электронды пошта.

C) WWW.

D) Телеконференциялар.

E) Internet Relay Chat.


194. Хаттама дегеніміз:

A) Internet-тегі сеанс туралы есеп.

B) Желі абоненттері арасында информация алмасу ‰шін арналѓан қ±жат .

C) Internet-ке шыққан барлық мәліметтер сақталатын файл.

D) Internet-тіњ арнайы қызметі.

E) Internet хабарларын қ±ру және хабар форматтары ережелері туралы және желі абоненттері арасында информация алмасу әдістері туралы келісімдер жиыны.


195. Internet деген не:

A) Локалды желі.

B) Корпоративті желі.

C) Глобалды желі.

D) Регионалды желі.

E) ¦лттық желі.


196. Excel. Кестеде мәліметтер енгізілген ±яшықтарды біріктіру ‰шін:

A) Қажетті ±яшықтарды ерекшелеп «Объединить и поместить в центре» батырмасын басу.

B) Қажетті ±яшықтарды ерекшелеп «Удалить ячейки» командасын орындау керек.

C) Қажетті ±яшықтарды ерекшелеп «Разбить ячейки» командасын орындау керек.

D) Қажетті ±яшықтарды ерекшелеп «Объединить ячейки» командасын орындау керек.

E) Формат – Ячейки – Переносить по словам.


197. Домен дегеніміз:

A) Интернеттегі компьютерлер тобыныњ ортақ бµлігі, ол компьютердіњ орналасқан жерін және сол ±йымныњ категориясын анықтайды.

B) Қолданушыныњ чаттарда қолданатын арнайы аты.

C) Программаларѓа ж±мыс жасау ‰шін желі арқылы мәліметтерді тасмалдайтын компьютер.

D) Web беттер жиыны.

E) Гиперсылкалар қолданылѓан қ±жат.


198. Іздеу серверлер мыналардан т±рады:

A) Интернеттегі компьютерлер тобыныњ ортақ бµлігі, ол компьютердіњ орналасқан жерін және сол ±йымныњ категориясын анықтайды.

B) Қолданушыныњ чаттарда қолданатын арнайы аты.

C) Қ±жаттардыњ, сайттардыњ, беттердіњ адрестері және сипаттары.

D) Мәтіндер, суреттер, сайттар.

E) Интернеттіњ арнайы қызметі.


199. Сайт дегеніміз:

A) Информациядан т±ратын файл.

B) Кәдімгі текстік және графикалық информациямен қатар, басқа қ±жаттарѓа жасалѓан сілтемелері бар қ±жат, және б±л сілтемелер берілген қ±жаттыњ текстік фрагменттеріне немесе графикалық объектілеріне қойылѓан.

C) Бір адам немесе ±йым дайындаѓан, қандай да бір Web-серверде орналасқан Web-беттері жиынтыѓы.

D) Парақ.

E) Web-беті.


200. Информатика дегеніміз:

A) ЭЕМ арқылы информацияны жинау, сақтау, жеткізу және оны пайдалану зањдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ѓылыми пән.

B) Информацияны зерттейтін пән.

C) Ѓылымныњ информация туралы саласы.

D) Информацияны сақтау тәсілдері мен әдістерін зерттейтін ѓылыми пән.

E) Есептеу техникасынныњ тарихы мен дамуы жайлы ѓылым.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconОқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 20. 01. 2011 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі
Негізгі түсініктер: сигналдар мен деректер, деректер мен әдістер, аппараттық қамтамасыздандыру, программалық қамтамасыздандыру, ақпарат,...
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconҒылыми Кеңес отырысына қатысқандар саны 21. Қатысқандар тізімі қатысу парағында көрсетілген
Кеңес отырысына қатысқандар саны 21. Қатысқандар тізімі қатысу парағында көрсетілген
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconОқу түрі күндізгі Кредиттер саны 3 Курс 3 Семестр 6 Барлық сағат саны 135 Аудиториялық сағаттар саны 48
Ақпараттық жүйелер мамандығына арналған «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнінің оқу бағдарламасы (Syllabus) типтік...
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconТерістаңбалы ауылдық округінің 2015 жылғы
Зейнеткерлер саны 52 адам. Өндірістік мекемелер саны – шаруа қожалық – 16, бастауыш мектеп – 1, негізгі мектеп – 1, фельдшерлік пункт...
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі icon9-сыныпта физика пәні бойынша мемлекеттік аралық бақылауды (маб) өткізуге арналған ашық үлгідегі тест тапсырмалардың үлгі нұсқалары
Серіппелі маятниктің тербеліс периоды 1,5 с болса, 30 с уақытта жасайтын тербеліс саны
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
«Психология» пәні бойынша тестік тапсырмалардың базасына енгізілген тақырыптар тізімі, қазақ тілінде білім алатын бөлім үшін
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі icon«философия» пәні бойынша № тақырыптар сағат саны
Философияның мәдени-тарихи алғышартары. Философияның негізгі кезеңдері мен басты бағыттары
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі icon«Маркетинг» пәні бойынша 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы» мамандықтарына арналған Тест саны: 300
Б маркетинг – бұл ұйымдардың, адамдардың және территориялардың тауарлар мен қызметтерге деген сұранысын қанағаттандыру
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconҚаңбақты ауылдық округі әкімінің 2013 жылдың
Алмалы, Ақжар, Дөңши елді мекендері орналасқан. Ондағы тұрғын халық саны 1330 адамды құрап отыр. Аула саны 215
Оқытушы Оразгалиева М. А. Окытушы Бейсенова Д. Р. Парақтар саны: 51 Тестік тапсырмалар саны: 300 Жасалған күні: 13. 10. 2009 маб сынақ тестілеріне арналған Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі iconАвангард селолық округі 26336 га алқабын қамтиды, ауыл шаруашылық мақсаттағы жерлер 21240 га, оның ішінде егістік жер 17264 га, жайылым 3976 га
Аумағында 2 елді-мекен орналасқан: округ орталығы- полтавка селосы, халық саны-727 адам және Хлеборобное селосы -366 адам. Бүгінгі...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница