Қызылорда облысының Әкімдігі
Скачать 61.96 Kb.
НазваниеҚызылорда облысының Әкімдігі
Дата конвертации13.02.2016
Размер61.96 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.enu.kz/downloads/nauka/shokay-syn-narodov.doc
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

2015 жылғы 14 қазанда Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде Алаш қайраткері Мұстафа Шоқайдың есімін ұлықтау мақсатындағы «Мұстафа Шоқай – түркі халықтарының ұлы перзенті» атты республикалық ғылыми - тәжірибелік конференция өткізіледі.

Конференцияның мақсаты: Алаш қайраткері Мұстафа Шоқайдың өмірі мен рухани мұрасын кең көлемде насихаттау, оның ел алдындағы еңбегін зерттеуге арналған ғылыми жұмыстар нәтижелерін баяндау, жаңа деректерді ғылыми айналымға ендіру.

Конференция жұмысының негізгі бағыттары:

1. Мұстафа Шоқай және Тәуелсіздік идеясы;

2. Мұстафа Шоқай мұрасы және қазақ руханияты.

Конференцияға республикамызға және халықаралық деңгейде танымал ғалымдар қатысады.

Конференцияның жұмыс тілдері - қазақ, орыс.

Конференция бағдарламасына ену үшін ұйымдастыру комитетіне қатысушының тіркеу формасын және баяндаманың электронды нұсқасын өткізу мерзімі 2015 жылғы 1 қазанға дейін.

Конференция материалдарын ғылыми жинақ түрінде алдын-ала баспадан шығару жоспарлануда.

Қатысу тәртібі:

Материалдардың баспадан шығуы үшін мақала келесі талаптарды қанағаттандыруы қажет:

1. Баяндама (мақала) мәтіні 4 парақтан кем болмауы және тіркеу формасы MS Word мәтіндік редакторы бойынша жазылуы тиіс.

2. Кестелердің, схемалар мен суреттердің тақырыбы көрсетіліп, Wіndows-да терілген болуы қажет.

3. Парақтың параметрлері: жоғарғы - 2,5 см, төменгі - 2,5 см, оң – 2,0 см, сол -2,5 см.

4. Шрифт: Tіmes New Roman, KZ Tіmes New Roman, кегль – 12.

5. Жоларалық: 1 интервалмен.

6. Бірінші беттің сол жағына міндетті түрде ӘОЖ көрсетілуі тиіс.

7. Жаңа жол: 0,9 см.

8. Келесі жолда – ортасынан баяндама (мақала) тақырыбы бас әріптермен (қою шрифтпен).

9. Баяндаманың (мақаланың) тақырыбы астына – парақ ортасына бас әріптермен (қою шрифтпен) автор (лар)-дың тегі, аты-жөні жазылады.

10. Одан төмен жұмыс орындалған мекеменің толық атауы (қою шрифтпен).

11. Бір интервалдан кейін жаңа жолдан – баяндама (мақала) мәтіні.

12. Бір қатардан кейін – Аңдатпа үш тілде: қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде (әрқайсысы 7-8 сөйлемнен кем болмау керек),сондай - ақ баяндама мен автор (лар)-дың тегі, аты-жөні үш тілде жазылады.

13. Кілт сөздер (4-5 сөзден тұратын) үш тілде.

14. Қолжазбаның соңында ГОСТ 7.1-2003 талаптарына сәйкес әдебиеттер тізімі мәтін ішіндегі сілтеменің реттілігіне орай нөмірленеді. Кесте мен графикалық материалдар мақаланың мәтініне сай орналастырылады. Суреттер cdr, pdf форматтарында векторлық графикамен салынады.

Тіркеу формасы

Тегі, аты-жөні (толығымен) _______________________ ___________

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы ______________________________

Мекеме атауы, лауазымы ______________________________________

Мекен-жайы (индекс көрсету міндетті) ___________________________

Телефон (халықаралық байланыс кодымен) ______________________

E-maіІ (міндетті) ____________________________________________

Мақала тақырыбы ___________________________________________

Секция _____________________________________________________

Керекті техникалық құралдар __________________________________

Қонақ үй орындарын бекіту қажеттігі (ия, жоқ) ________________

120014, Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, 29а, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, ғылым және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім департаменті.

Телефондар: (8-7242), 27-48-02, 26-33-01 факс.

E-maіІ: kaliom@mail.ru


Ұйымдастыру комитеті

АКИМАТ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОРКЫТ АТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

14 октября 2015 года в Кызылординском государственном университете имени Коркыт Ата состоится республиканская научно-практическая конференция «Мустафа Шокай - великий сын тюркских народов», посвященная памяти общественного и политического деятеля Алаша М.Шокая.

Цель конференции: Широкая пропаганда жизни и духовного наследия общественного и политического деятеля Алаша М.Шокая, представление результатов научных работ, посвященных исследованию его заслуг перед страной, введение в научный оборот новых архивных документов.

Работа конференции будет осуществляться по следующим направлениям:

1. Мустафа Шокай и идея Независимости.

2. Наследие Мустафы Шокая и духовность казахского народа.

В работе конференции примут участие известные в республике и на международном уровне ученые.

Рабочие языки конференции – казахский, русский.

Оргкомитет планирует публикацию материалов до начала конференции. Для включения в программу конференции сроки предоставления регистрационной формы участника и доклада в электронном виде в адрес оргкомитета до 1 октября 2015 года.

Условия участия:

Для публикации материалов статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со следующими требованиями:

1. Текст статьи (доклада) объемом не менее 4 страниц и регистрационная форма должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word:

2. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и быть набраны в среде Wіndows.

3. Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, правое – 2,0 см, левое – 2,5 см.

4. Шрифт: Tіmes New Roman, KZ Tіmes New Roman, размер кегля – 12.

5. Интервал: одинарный.

6. На первой строке листа слева обязательно указать УДК.

7. Абзацный отступ (красная строка): 0,9 см.

8. На следующей строке – по центру название статьи прописными буквами (жирным шрифтом).

9. Под названием статьи – по центру строчными буквами (жирным шрифтом) инициалы имени, отчества и фамилия автора (-ов).

10. Ниже: полное название учреждения, где выполнена работа (жирным шрифтом).

11. Через один интервал (пустую строку) после абзацного отступа – непосредственно текст статьи.

12. Через строку – Аннотации (на казахском, русском и английском языках) из не менее 7-8 предложений,а также название доклада, имя, отчество и фамилия автора (-ов)на трех языках.

13. Ключевые слова (4-5 слов) на трех языках.

14. В конце рукописи приводится список литературы, оформленный по ГОСТ 7.1-2003, в тексте указываются номера ссылок в порядке цитирования. Таблица и графические материалы располагаются по тексту статьи. Рисунки выполняются векторной графикой в форматах cdr, pdf.

Регистрационная форма

Фамилия, имя, отчество (полностью) _____________________________

Ученая степень, ученое звание _________________________________

Организация (учреждение), должность ____________________________

Адрес (указание индекса объязательно) ___________________________

Телефон (с кодом международной связи) __________________________

E-maіІ _______________________________________________________

Название доклада ______________________________________________

Секция ______________________________________________________

Необходимые технические средства ______________________________

Необходимость бронирования номера в гостинице (да, нет) ___________

120014, г.Кызылорда, ул.Айтеке би, 29а, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Департамент науки и послевузовского образования.

Телефоны: (8-7242) 27-48-02, 26-33-01 факс.

E-maіІ: kaliom@mail.ru

Оргкомитет

Похожие:

Қызылорда облысының Әкімдігі iconҚызылорда облысы әкімінің дағдарысқа қарсы Іс-қимыл жоспары туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23...
Қызылорда облысының Әкімдігі icon2013-2015 жылдарға арналған Қызылорда облысының облыстық деңгейдегі азаматтық бюджет
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы №1251 қаулысымен бекітілген «Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы ережесіне» сәйкес...
Қызылорда облысының Әкімдігі iconДиссертация Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ғылыми-техникалық кітапханасында танысуға болады
Сыр еліндегі тарихи-сәулет мұраларын дәуірлеудің әдістемелік жаңаша пайымы (Қызылорда облысының материалдары бойынша)
Қызылорда облысының Әкімдігі iconШығыс Қазақстан облысының әкімдігі Шығыс Қазақстан облысының аумақтарын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған бағдарламасы
Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2010 жылғы әң желтоқсандағы №26/315-iv шешімімен бекітілген
Қызылорда облысының Әкімдігі iconШығыс Қазақстан облысының туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы
Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2011 жылғы 11 наурыздағы №27/336-iv, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде...
Қызылорда облысының Әкімдігі iconШығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы
Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2011 жылғы 11 наурыздағы №27/336-iv, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде...
Қызылорда облысының Әкімдігі iconБатыс Қазақстан облысының агроөнеркәсіптік кешен саласында инновациялық жобаларды іріктеуді ұйымдастыру
«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының...
Қызылорда облысының Әкімдігі iconПавлодар облысының дене тәрбиесі және спорт басқармасы
Заңына, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Президентінің...
Қызылорда облысының Әкімдігі icon«Қызылорда қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»
Ағы Заңына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына және «Қазақстан Республикасы мемлекеттік...
Қызылорда облысының Әкімдігі iconНуркабылова гульмира жеткергеновна
Мұнай-газ саласының қоршаған ортаға әсерін экономикалық бағалау (Қызылорда облысының мәліметтері негізінде)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница