Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Скачать 115.25 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации13.02.2016
Размер115.25 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/2520.doc

Жұмыс бағдарламасы

ПМУ ҰСН 7.18.2/07
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Есептеу техникасы және бағдарламау кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Мамандыққа кіріспе


050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студентеріне арналған

Павлодар


ПМУ ҰСН 7.18.1/08

Мамандық бойынша элективтіқ пәндер катологы негізінде әзірленген пәннің жұмыс бағдарламасын бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

ОІЖ проректор

_______________Н.Э.Пфейфер “___”_____________200_ж.


Құрастырған: аға оқытушы__________ Исабеков Жанат Бейсембаевич

(қолы)


Есептеу техникасы және бағдарламау кафедрасы


«Мамандыққа кіріспе» пәні бойынша

050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама білім беру мамандықтары студенттеріне арналған


Жұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы жұмыстын оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген 050704 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама» мамандығы бойынша жұмыс оку жоспары негізінде өнделген және С.Торайгыров ат. ПМУ ғылыми кенісінің отырысында бекітілген «__» _________ 200_ ж. №__ хаттамасы.


Кафедра мәжілісінде ұсынылған «___» _______200_ ж № __ хаттамасы


Кафедра меңгерушісі ______________ О. Г. Потапенко

(қолы)


“Физика, математика және ақпараттық технологиялар” факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды

«__» _________ 200_ ж. №__ хаттамасы

ӘК төрағасы _______________________ А.Т. Кишубаева


(қолы)
КЕЛІСІЛДІ
ФМ және АТ факультет деканы _____________________ С. К. Тлеукенов

(қолы)

«__» _________ 200_ ж.

ОӘБ ҚҰПТАЛДЫ

ЖжӘҚб бастығы ________________________А.А. Варакута


(қолы)

«___» _______200_ ж.


  1. ПӘННІҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОРНЫ, МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ


1.1 Пәннің мақсаты:

Тәлімгерлерді қазіргі компьютерлік технологиялардың бағдарламалық құралдары мен пайдалануға үйрету – құжаттармен, кесте түрінде берілген мәтін мен деректер.


1.2 Пәнді игеруде тәлімгерлер білуге тиісті:

Ақпарат және ақпараттану, компьютердің құрылғылары, дербес компьютерді іске қосу және өшіру, бағдарламалық құралдар, компьютерлік вирустар, архивтеу бағдарламалары, компьютерлік желілер, Интернет желісі, электрондық пошта.


1.3 Пәнді игеруде тәлімгерлер істей білуге тиісті:

Тәлімгерлер дербес компьютерлермен жұмыс жасау білу керек, олар әртүрлі архивтеу бағдарламалармен, антивирустық бағдарламалармен компьютерлік желісінде, интернет желісінде және электрондық поштасында хатты дайындауға жұмыс істеуді білу керек.


1.4 Пререквизиттер:

“Мамандыққа кіріспе” пәнін оқу орта мектепте ақпараттану, математика және математикалық логика элементтері сабақтары бойынша алынған білімдерге негізделеді.Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.2/10


Пәннің тақырыптық жоспары


  1. Сағаттардың таратуы сӘйкестікте бағыт тақырыптарымен мамандық оқулық жоспары


Күндізгі оқу формасы, жалпы орта білім негізінде оқитын

050704 «Есептеу техника және бағдарламалық қамтама»

мамандығының студенттер үшін


пәндердің тақырыптар жоспары
р/с


Тақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс


ТӨЖ

1

2

3

4

1

Ақпарат және Ақпараттану.

1
2

Компьютерлердің құрылғылары.

1
33

Дербес компьютерлерді іске қосу және өшіру.

2
44

Бағдарламалық құралдар.

2
5

Компьютерлік вирустар.

2

10

6

Архивтеу бағдарламалары.

2
7

Компьютерлік желілер.

2

10

8

Интернет желісі.

2

10

9

Электрондық пошта.

1Барлығы

15

303 ПӘННІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМІНІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 ДӘРІС САБАҒЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

1 Тақырып. Ақпарат және ақпараттану

Ақпарат. Ақпараттану. Ақпарат және есептеу машиналары. Жаңа ақпараттық технологиялар.

2 Тақырып. Компьютердің құрылғылары

Тарихи деректер. Компьютерлік жүйелер. Компьютерлік жүйелдерді пайдалану. Аппараттық жабдықтар. Дербес ЭЕМ.

3 Тақырып. Дербес компьютерді іске қосу және өшіру

Дербес компьютерді іске қосу және өшіру. Дербес компьютердің пернетақтасы. Командалық меню.

4 Тақырып. Бағдарламалық құралдар

Бағдарлама. Интерфейс. Бағдарламалық жасақтама. Операциялық жүйелер. Сервистік бағдарламалар. Ойын бағдарламалары. Оқыту бағдарламалары. Аспаптық құралдар.

5 Тақырып. Компьютерлік вирустар

Вирустар және олардың түрлері. Бүлінген вирус жұққан файлдар. Компьютерлік вирустардан сақтанудың негізгі тәсілдері. Компьютерлік вирустардың қысқаша жіктелуі.

6Тақырып. Архивтеу бағдарламалары

Файлдарды архивтеудің қажеттілігі. Архивтік файл. Файлдарды архивке енгізу. Архивті бүлінуден сақтау.

7 Тақырып. Компьютерлік желілер

Компьютерлерді желілерге біріктіру. Принтерлер. Мәліметтер базасы. Жергілікті желі. Ауқымдық желілер.

8 Тақырып. Интернет желісі

Аздаған тарихи дерктер мен статистикалық мәліметтер. Интернетпен қатынас құру.

9 Тақырып. Электрондық пошта

Хатты дайындау. Файлдық серверлер. Телеконференциялар. Кодтау туралы.


3.2 ТӘЛІМГЕРЛЕРдіҢ Өздік жұмысыныҢ мазмҰны

Күндізгі оқу формасы, жалпы орта білім негізінде оқитын 050704 «Есептеу техника және бағдарламалық қамтама» мамандығының студенттер үшінТӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарға дайындалу
Сабаққа қатысу

8

2

Аудиторлық сабақтың мазмұндамасына кірмеген тақырыпты оқу

Конспект

Жеке сұраныс

12

3

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Конспект

Жеке сұраныс

5

4

Бақылау түрлеріне дайындалу
1МБ,2МБ (тестілеу)

5

Барлығы

30


4 Өзіндік жұмыстың тақырып тізімі


5 Тақырып. Компьютерлік вирустар

Вирустар және олардың түрлері. Бүлінген вирус жұққан файлдар. Компьютерлік вирустардан сақтанудың негізгі тәсілдері. Компьютерлік вирустардың қысқаша жіктелуі.

7 Тақырып. Компьютерлік желілер

Компьютерлерді желілерге біріктіру. Принтерлер. Мәліметтер базасы. Жергілікті желі. Ауқымдық желілер.

8 Тақырып. Интернет желісі

Аздаған тарихи дерктер мен статистикалық мәліметтер. Интернетпен қатынас құру.Мамандықтың жұмыс мамындығы оқу жоспарынан үзінді көшірме

ПМУ ҰСН 7.18.1/10

Мамандыққа кіріспе” пәні бойынша

050704 «Есептеу техника және бағдарламалық қамтама»

мамандықтың жұмыс оқу жоспарының көшірмесі
Оқу формасы

Бақылау түрлері

Тәлім. жұмыс көлемі, сағ

Курс және семестр бойынша

сағаттарды бөлу (сағ)

Емт.

Сынақ

К.жоба

К.жұм

ЕГЖ

Б.жұм

барлығы

Дәріс

Сарам

Зерт.

ТӨЖ

Дәріс

Сарам

Зерт.

ТӨЖ

Барл

Ауд

ТӨЖ

1.

Күнд. оқу формасы,

жалпы орта білім

1
45

15

30

1семестр

2 семестр

15

-

-

30

-

-

-

-5 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


Негізгі әдебиет

1 Аладьев В.З. и др. Основы информатики:Учеб.пособие для вуз-ов/Аладьев В. З. ,Хунт Ю.Я.,Шишаков М.Л.-2-е изд.,перераб.и доп.-М.:Филинъ,1999.

2 Балапанов Е.Ә., Бөрiбаев Б. Жаңа информациялы· технологиялар ин-форматикадан 30 сабақ Тәжiрбиелiк оқулық.-Алматы,2001.

3 Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере:Учеб. пособие для вузов/Под ред. Н.В. Макаровой.-М.:Финансы истатистика,1997.-384с.:ил.

4 Камардинов, О. Информатика:жоғары және орта оқу орындарында арналған оқу құралы/О. Камардинов.-2-шi басылымы.-Алматы:Қарасай,2006.-360 б.

5 Шәрiпбаев А. Информатика:Жоғары оқу орындарының студенттерiне арналған оқу құралы.-Алматы,1992.


Қосымша әдебиет

6 Кушниренко А. Г. и др. Основы информатики и вычислительной техники: Проб. учеб. для сред. Уч-еб. ведений/Кушниренко А.Г.,Ле-бедев Г.В., Сворень Р.А.-3-е изд.-М.:Просвещение,1993.

7 Симонович С.В. и др. Специальная информатика:Учебн. пособ./Симонович С.В., Евсеев Г. А., Алексеев А.Г.-М.:Аст-пресс, 2000.-480с.

Похожие:

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница