Программалау технологиясы
Скачать 51.09 Kb.
НазваниеПрограммалау технологиясы
Дата конвертации13.02.2016
Размер51.09 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://kaznpu.kz/docs/postupaushim/6M070300-Infor_systemi_kaz.docҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бекітемін»

Математика, физика және информатика институтының директоры

________ М.Ж.Бекпатшаев

«_____» _________ 20___ ж.

№ ____ хаттама


«6M070300 – Ақпараттық жүйелер»

магистратура мамандығына түсу емтиханына арналған

БАҒДАРЛАМА


Алматы, 2013

Ақпараттық жүйелердің негізі

Ақпарат теориясының негізгі міндеттері. Ақпарат теориясының терминалогиясы. Ақпараттық жүйе түсінігі.

Жүйелік талдау. Ақпараттық жүйелерді сипаттаудағы сапалық және сандық әдістері. Ақпараттық жүйелерді динамикалық сипаттау; ақпараттық жүйелерді канондық бейнеленуі.

Ақпараттық жүйелерді агрегат арқылы сипаттау. Кіріс және шығыс операторлары.Агрегаттардың ақпараттық байланыстарының минималдылық принциптері.

Кездейсоқ процесс ретіндегі агрегат. Ақпарат және басқару. Ақпараттық жүйелердің моделдері.

Ақпараттық жүйелерді синтездеу және декомпозициялау. Шешім қабылдаудың ақпараттық модельдері.

Ақпараттық жүйлерді жобалау тәжірибесінде жүйенің жалпы теориясын қолдану мүмкіндігі.

Программалау технологиясы

Алгоритмдеу. Алгоритмдерді жазу тәсілдері. Программалар құрылымы.

Деректер типтерін, құрылымын баяндау.

Жоғары денгейлі тілдердің негізгі операторлары.

Құрылымдық программалау элементтері.

Модульдік программалауды пайдаланып программа әзірлеу.

Объектілі-бағытталған программалау туралы жалпы мағұлұматтар (ОБП).

Объектілі-бағытталған программалау тұжырымдамасы. Абстракті деректер типі. Кластар, нысандар, жағдайлар.


Тұтынушының интерфейсін жобалау.

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау

Ақпараттық жүйелерде ақпаратты қорғау. Негізгі түсініктер мен анықтамалар; ақпаратқа шабуыл көздері, қауіп–қатерлері және формалары; қауіпсіздік саясаты; қауіпсіздік стандарттары.


Криптографиялық модельдер.

Шифрлау алгоритмдері.

Негізгі ОЖ қауіпсіздігінің модельдері.

Торапты әкімшілік ету; пайдаланушыларды аутентификациялау алгоритмдері; Корпоративтік тораптардың көпдеңгейлі қорғанышы; тораптарда ақпаратты қорғау; ақпарат қорғау жүйелеріне қойылатын талаптар.


Мәліметтер қоры жүйесі

Мәліметтер қоры жүйесінің негізгі компоненттері. ДББЖ. Сұлбалар, ішкісұлбалар, тілдер.

Мәліметтерді көрсету деңгейлері. Мәліметтердің тұтастығы. Мәліметтерде орындалатын негізгі операциялар. Қатынасты қалыптандыру.

Мәліметтердің иерархиялық, тораптық және реляциялық моделдері. Реляциялық алгебра. SQL тілі.

Алдыңғы қатарлы МҚБЖ негіздері; мәліметтер базасын құру және модификациялау; іздеу және реттеу.

МҚ-н жобалаудың жалпы барысы. Қазіргі заманғы реляциялық МҚБЖ. МҚ-н үлестіру.

Компьютерлік модельдеу негіздері

Модельдерді жіктеу. Компьютерлік модельдеудің жалпы принциптері. Модельдерді құру технологиясы.

Кездейсоқ заңдылықтарды бейнелеу әдістері.

Мәліметтерді интерпретациялау. Модельдеу нәтижелерін талдау және өңдеу.

Көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу.

Петри тораптарын модельдеу.

Үздіксіз жүйелерді модельдеу әдістері.

Әлеуметтік - экономикадық жүйелерді модельдеу. Өндіріс үдерістерін модельдеу.


WEB технологиялары

Интернет құрылымының жалпы принциптері. Интернет сервисі. WEB дизайны.

Базалық HTML.

Сервер мен клиент жағында орындалатын WEB қосымшаларды бағдарламалау.

Интернет бизнес- қосымшаларының түрлері.

Интернеттегі ақпараттар мен түйіндерді қорғау.

Компьютерлік желілер

Компьютерлік желілердің жіктелуі.

(Ашық жүйелердегі өзара қатынасты ұйымдастырудың эталондық моделі.

Желілердің коммуникациялық құрылғылары.

Жергілікті және желілердің желілік технологиялары. Коммуникациялық хаттамалардың ағындары.

Желілерді басқару және талдау құрылғылары.


Әдебиеттер

 1. Бобровский С. Технология Петагона на службе российских программистов. Программная инженерия.-СПб.:Питер,2003.-222 с.

 2. Материалы сайта http://www.uran.donetsk.ua.

 3. Материалы сайта http://www.lib.aswl.ru/books/methodology/ programming.

 4. Острейковский В.А. Информатика: Учеб. для вузов. – М.: Высш.шк., 1999.-511 с.

 5. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов. –СПб: Издательство «Питер», 1999.-640 с.

 6. Жужжалов В.Е. Основы интеграции парадигм программирования в курсе программирования.-М.: Образование и информатика, 2004. -128 с.

 7. Фути К., Судзуки Н. Языки программирования и схемотехника СБИС. Пер. с япон.-М.:Мир,1988.-224 с., ил.

 8. Ben-Ari M. Understanding Programming Language. John & Sons Ltd.-New York.1998.

 9. Открытое образование - стратегия ХХI века для России/ Под ред. В.М. Филиппова и В.П. Тихомирова. М.: Изд-во. МЭСИ, , 2000. 356 с.

 10. Ефимова Л.А., Дмитриевская Н.А. Принципы разработки учебных материалов для Интернет //Интернет-технологии в открытом образовании. Тез. докл. семинара. 2.10.2000. М.: Изд-во МЭСИ. С.59-61.

 11. Denning 1989 - Denning P., et al. Computing as a Discipline // CACM, January, 1989. V. 32, N 1, pp. 9-23.

 12. Glass 1996 - Robert L. Glass. The Relation Between Theory and Practice in Software Engineering. // CACM, November 1996. V. 39, N 11, pp. 11-13.

 13. Lethbridge 2000 - Timothy C. Lethbridge. Priorities for the education and training of software engineers. // The Journal of Systems and Software, 53, 2000, pp. 53-57.

 14. Leveson, Turner 1993 - Nancy G. Leveson, Clark S. Turner. An Investigation of the Therac-25 Accidents // Computer, July, 1993, pp. 18-41.

 15. Parnas 1990 - Parnas D. L. Education for Computing Professionals // Computer, January, 1990. V. 23, N 1, pp. 17-22.

 16. Tucker 1991 - Tucker A., et al. Computing Curricula 1991, Report of the ACM/IEEE-CS Joint Curriculum Task Force, ACM Press, N. Y. 1991.

 17. Вирт Н. Алгоритмы и структура данных. –М.:Мир, 1989

 18. О.А.Меженный. Turbo Pascal. -M.:Издательский дом
  «Вильямењ, 2001. -448 с.

 19. А.М.Епанешников, В.А.Епанешников. Turbo Pascal 7.0 - М «Диалог-Мифи», 2002.

 20. Г.Рапаков, С.Ржеуцкая. Turbo Pascal для студентов и школьников - Санкт-Петербург, 2002.

 21. Эллиот Б. Коффман. Turbo Pascal - М «Санкт-Петербург»Киев, 2002.

 22. В. Шел ест. Программирование - Санкт-Петербург"БХВ-Петербург", 2002.

 23. О.П.Зеленяк. Практикум программирования на TurboPascal - М»Санкт-Петербург»Киев, 2002.

 24. С.А.Немнюгин. Turbo Pascal практикум - Санкт-Петербург «Питер», 2001.

 25. А.Н.Моргун. Решение задач средствами языка TurboPascal 7.0 - Киев «ЮНИОРњ, 2002.

 26. Фаронов В. В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. -М.: "Нолидж", 1997. -616с.

 27. Форонов В. В. Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования. Учебное пособие. -М.: "Нолидж", 1997. -432с.

 28. Чернов Б. И. Программирование на алгоритмических языках. Бейсик, Фортран, Паскаль: Кн. Для внеклас. чтения учащихся 9-11 кл. сред. Шк. -М.: Просвещение, 1991.-192с.

 29. Зуев Е.А. Язык программирования Turbo Pascal 6.0.-М.: Унитех, 1992.-298с.

 30. Программное обеспечение микроЭВМ. В 11 кн. Кн.7. Программирование на языке ПАСКАЛЬ: Учебное пособие для ПТУ/В.Ф. Шаньгин, Л..М. Поддубная; Под. Ред. В.Ф. Шаньгина. -2-е изд., перераб.и доп. -М.: Высш.шк.,1991.-142с.

 31. Лапчик М.П. Вычисления. Алгоритмизация. Программирование: Пособие для учителья. -М.: Просвещение, 1988.-208с.

 32. Абрамов С. А., Зима Е.В. Начала программирования на языке паскаль. -М.: Наука. Гл. Ред. Физ.-мат. Лит., 1987.-112с

 33. Грогано П. Программирование на языке ПАСКАЛЬ. -М.: Мир, 1982.

 34. Перминов О.Н. Язык программирования Паскаль. М.Радио и связь, 1986

 35. Вирт Н. Систематическое программирование. Введение. Москва.Мир, 1984

Похожие:

Программалау технологиясы iconПрограммаға қойылатын талаптарға талдау (анализ) жасау
Программалау технологиясы. Негізгі түсініктер мен ұстанымдар. Программалау технологиясының даму кезеңдері
Программалау технологиясы iconПрограммалау технологиясы типтік оқу бағдарламасы
Пәннің оқу әдістемелік кешені Қр мемб және Программалау технологиясы типтік оқу бағдарламасы
Программалау технологиясы iconПрограммалау технологиясы типтік оқу бағдарламасы
Пәннің оқу әдістемелік кешені Қр мемб және Программалау технологиясы типтік оқу бағдарламасы
Программалау технологиясы iconПрограммалау технологиясы типтік оқу бағдарламасы
Пәннің оқу әдістемелік кешені Қр мемб және Программалау технологиясы типтік оқу бағдарламасы
Программалау технологиясы icon«Программалау іі»
«Программалау тілдері» пәнінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050111 мамандығы бойынша Информатикадан...
Программалау технологиясы iconПрограммалау
Мәліметтер қоры (программалау) пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен кредиттік оқыту технологиясы бойынша ”Информатика ” мамандығының...
Программалау технологиясы iconПрограммалау технологиялары
Программалау процесін жақсартатын және кең қолданылатын әдістердің бірі – құрылымдық программалау. Құрылымдық программалаудың 3 бөлігі...
Программалау технологиясы icon«Паскаль программалау тілі» (Таңдау курсы-7) пәнінен ОҚУ-Әдістемелік кешен «Физика»
«Паскаль программалау тілдері» таңдау компонентінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050110 «Физика» мамандығы...
Программалау технологиясы iconПрограммалау технологиясы пәні бойынша
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Программалау технологиясы iconПрограммалау технологиясы пәні бойынша
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница