5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Название5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
страница17/58
Дата конвертации13.02.2016
Размер6.64 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://megduna.ru/download/fizika-matematika_fakuleteti_5v011100__informatika_mamandi.doc
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   58

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Камардинов О., Жантелі Х. Delphi 5-6. Оқу құралы. Шымкент – 2002;

 2. Фаронов В.В. Delphi 6. Учебный курс. М., 2001

 3. Полянский А. Среда программирования Delphi 5-6. Справочное пособие. М., 2001.

 4. Бобровский С. Delphi 5. Учебный курс. М., 2001.

 5. Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Delphi. Учебное пособие в 4-х частях, М., 1997-1998

Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, тренинг

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалу тілдері теориясы және трансляция әдістері

Пәннің коды: РТТТА 2208

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Кенесары А.Б., информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: алгоритмдер құру амалдары мен әдістерін оқып білу, оларды формальды сипаттау және орындау әдістерін, программалау тілдерін құру және жүзеге асырудың жалпы концепцияларын оқып білу. Мәліметтердің жіктеулері мен типтері туралы түсініктерді қалыптастыру. Объектіге бағытталған программалау және олардың концеплиялары туралы түсініктерді қалыптастыру. Синтаксистік, лексикалық және семантикалық талдаулардың негізгі түсініктерін оқып білу.

Деректемелері/Пререквизиттері:

Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы информатиканы жақсы меңгеру қажет, программа құру алгоритмін, программалау тілдері мен негізін білуі керек.

Курстың/пәннің мазмұны: Мәліметтердің жіктелулері. Типтердің және объектілердің қасиеттері. Мәліметтердің объектілері, айнымалылар және тұрақтылар. Мәліметтердің элементарлық типтерін жүзеге асыру. Объектіге бағытталған программалаудың (ОБП) концепцияларының бірі – инкапсуляция. Кластар және объектілер. Программалау тілі синтаксисі. Жалпы синтаксистік қағидалар. Тілдің синтаксистік элементтері. Аудару кезеңдері. Аударудың формальды модельдері. Металингвистикалық айнымалылар, айқын емес металингвистикалық айнымалылар. Программалау тілдері семантикалары. Грамматиканы анықтау. Бэкус-Наур формасы. Тілдер және грамматикалаудың жіктелуі. Хомском бойынша грамматиктердің төрт түрі. Тілдердің жіктелуі. Лексикалық талдау блогының есептері және функционалдау. Ақырлы автоматты анықтау. Детерминделген және детерминделмеген ақырлы автоматтар. Контексті бос тілдер. КБ-тілдер қасиеттері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования. Разработка и реализация, 2002 г.

 2. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение.-СПб.:Питер, 2002 г.

 3. Бек Л. Введение в системное программирование.-М.:Мир.-1988 г.

 4. Под редакцией С.В.Симоновича Информатика. Базовый курс. Учебник для ВУЗов 2001 г.

 5. Симонович С., Евсеев Г., Практическая информатика: универсальный курс. 1999 г.

 6. Кнут Д. Искусство программирования, 1,2,3. 1973 г.

Сабақ беру әдістері: лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры, объектіге бағытталған программалар.


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Баспа ісіндегі компьютерлік жүйелер

Пәннің коды: BIKZh 2209

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Асанова Ж.С., информатика магистрі, оқытушы

Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – қазіргі баспа ісі мен жарнама ісінде пайдаланылатын компьютерлік програмалармен жұмыс істеу принциптерін үйрету.

Пәнді оқытудың негізігі міндеті- баспа және жарнама ісіндегі негізгі принциптер мен қағидаларды үйрету. Курстың ең негізігі мақсаты Adobe In Design, QuarkXpress, CorelDraw танымал жүйелерін меңгеру ғана емес, сонымен қатар баспа ісіндегі тапсырмаларды шешу және нақты қою, баспа өнімдерінің дизайны және оларды программалық қамсыздандыру болып табылады..

Пәнді игеру нәтижесінде студенттер білуге міндетті:

 • типографиканың негізгі міндеттері (қаріп, кегль, сызбалық үлгі, интерлиньяж, и т.б.)

 • макеттеу, түптеу, макет түпнұсқалары жөнінде түсінік.

 • Түптеу және макеттеу процесс барысын құраушы түсініктерді білу.

Жасауға тиісті:

 • Adobe Illustrator, Corel Draw графикалық векторлық бағдарламаларында бейне макеттерін жасау және редакторлеу

 • Adobe Photosop растрлық графикалық бағдарламасында бейнені құру және өңдеу.

 • Adobe In Design. бағдарламасында баспаға шығару барысында макеттеуді және түптеуді ұйымдастыру.

 • Компьютерлік графикада түстермен жұмыс жасау тәсілдерін білу

 • Баспаға шығару дайындығы барысында негізгі түстермен жұмыс жасай білу.

 • Баспаға макет түпнұсқасын дайындау тәсілдері.

Деректемелері/Пререквизиттері: Мектептің бейнелеу өнері, сызу курсының материалдары мен ЖОО орынындағы Компьютерлік графика курсының материалдары.

Курстың/пәннің мазмұны: Баспа ісінің негізгі түсініктері. Даму тарихы. Компьютерлік баспа жүйелері. Баспаны дайындаудың технологиялық процесі. Баспа жүйесінің интеграцияланған программалық қамсыздандырылуы. Публикацияны баспаға дайындаудың этаптары. Жаңа баспа әзірлеу. Баспаны шаблон ретінде сақтау. Публикацияны баспадан шығару және кәсіби баспаға әзірлеу. Компьютерлік типографика. Баспа және баспадан кейінгі іс әрекеттер. Газет және журналдарды түптеу негіздері. Компьютерлік графика. Графикалық файлдардың форматтары. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator программалары. Тиімді публикацияны дайындаудың тренинг- этаптары. Баспа ісінің негізгі композициялары. PageMaker баспа жүйесі. Adobe InDesign программасының ерекшеліктері: жүйені орнату және баптау, жаңа версияларының мүмкіндіктері. Қаріптерді орнату және баптау. Қаріптер туралы негізгі түсініктер. Adobe TypeManager бағдарламасымен қаріптерді баптау негіздері. AdobeInDesign жүйесінің интерфейсін баптау. Публикация макетін жасау. Макеттің негізгі параметрлері. Публикация элементтерінің жиынтығы. Публикация элементтерімен жұмыс. Фреймдармен жұмыс. Мәтінді импорттау және редакторлеу. Мәтінмен жұмыс. Суретті импорттау және байланыстыру. Түстермен жұмыс. Құжатты түптеу. Фалдарды кітап ретінде біріктіру. PDF- ке экспорттау. CorelDraw 12 ортасында жұмыс істеу. Программа интерфейсі. Құжаттармен жұмыс.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. В. Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – 432 с.

 2. Хиндерлитер Х. Настольные издательские системы: учеб. Пособие для вузов / пер. с англ. В. Вобленко, А. Пономарев, Н. Романова – М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. – 213 с.

 3. Комолова Н. Компьютерная верстка и дизайн: Практическое руководство по допечатной подготовке. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 512 с.

 4. Шапошников, А. Издательские компьютерные системы. Книга пользователя. [Текст]. - М.: ОЛМА-Пресс, 2005. - 848 с.

 5. Молочков. В. П. Издательство на компьютере. Самоучитель. [Текст]. - СПб: БХВ-Петербург, 2004. - 736 с.

 6. Роуз, К. Освой самостоятельно Adobe Photoshop 7 за 24 часа. [Текст]. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. - 448 с.

 7. Мураховский В. И. Компьютерная графика. [Текст]. - М.: "АСТПРЕСС СКД", 2002. –

640 с.

 1. Миронов Д. CorelDraw 9. Учебный курс. –СПб.: Питер, 1999г. Компьютерная графика. Учебник. Петров М.П., Молочков В.П. СПб.: Питер, 2003 г.

Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік желілер

Пәннің коды: KZh 2209

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Кенесары А.Б., информатика магистрі, аға оқытушы; Сейсеке Ж.Б., оқытушы

Курстың мақсаты: Компьютерлік желілер негіздерін үйрену, жергілікті желілер технологияларын және оларды қолдау түрлерін меңгеру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін мектеп информатикасының базалық ұғымдарын, операциялық жүйелер, схемотехника негіздері, дискретті математика, ЭЕМ және программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын, программалау тілдерін жақсы білу керек.

Курстың/пәннің мазмұны:

Компьютерлік желілер түсінігі және түрлері. Сервер. Клиент. Желілер қызметі. Негізгі топологиялар. Топологияны таңдау. Протоколдар, интерфейс, коммуникациялық протоколдардың стегі ұғымдары. Желінің OSI деңгейлерінің мақсаттары. Дискреттік мәліметтерді тасымалдау негізі. Кабельдердің стандарттары. Физикалық деңгейде мәліметтерді тасымалдау әдістері. Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. Пакеттердің коммутация принциптері. Жергілікті желілердің негізгі технологиялары. 802.х. IЕЕЕ стандарттарының құрылымдары. Жүйелік архитектуралар. ETHERNET, TOKEN RING, TCP протоколдар. Жергілікті желілердің коммуникациялы жабдықтауы. Желілі адаптерлердің функция, мінездемелері және күйге келтіру параметрлері. Концентраторлар. Көпірлер және коммутаторлар арқасында желіні структуризациялау. Виртуалды жергілікті желінің технологиясы. Маршрутизаторларды топтастыру және негізгі мінездемелері. ТСР/IР протоколдарының стегі. IР пакет құрылымы. IР желідегі адрестер. Маска қолдану. ТСР/IР утилиттері. Желілі операциялық жүйелер. Функция және архитектурасы. Локалды ресурстарды басқару. Қазіргі замандағы операциялық жүйелерге шолу. Басқарушы функциялары және басқару құралдары. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін архитектура. Мәліметтерді қорғау әдістері. Аутентификация әдістері және рұқсаттарды басқару. Қорларды тексеру.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Виснадул Б.Д., Лупин С.А. Основы компьютерных сетей. Учебное пособие. –М.:Форум, 2007. – 271 с.

 2. Шарапова М.М. Курс лекций по дисциплине «Компьютерные сети». Учебное пособие. –Усть-Каменагорск, 2007. – 184 с.

 3. Олифер В.Г., Олифер Н.А.Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы/ – СПБ: Издательство «Питер», 2006. – 960с.

4. Кожанов Ю.Ф. Интерфейсы и протоколы сетей следующего поколения: научно-популярное издание СПб., 2006. –218 с.

5. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 2. Протоколы и алгоритмы маршрутизации INTERNET. М:ИНТУИТ.РУ, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 – 832 с.

6. Самоучитель по работе с компьютерной сетью. ПК с нуля. Пособие для начинающих опытных пользователей ПК. Москва «Альянс-пресс» 2003. – 495с.

Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг

Бағалау әдісі: кредит оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға қойлады

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, компьютер класы, желі, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік математика

Пәннің коды: КМ 2210

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Алибаева Н.С., информатика магистрі , аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерді компьютерлік математиканың негізгі ұғымдарымен таныстыру және математикалық есептерді компьютерде шешу барысында қолданылатын өңдеу, талдау және тиянақтау әдістерін пайдалануға үйрету.

Деректемелері/ пререквизиттерi: Информатика, математика, алгебра, геометрия математикалық анализ, математикалық логика, дискретті математика, программалау тілдері.

Курстың/пәннің мазмұны: Math CAD бағдарламасының көмегімен аналитикалық есептеу негіздері. ЭЕМ-нің математикалық мүмкіндіктері. Есептеу математикасына кіріспе. Компьютерлік математика жүйесі. Сандық және символдық есептеулер.Сызықтық алгебралық теңдеулер. Қазіргі компьютерлік математика жүйесінің келешектегі даму бағыттары. MathCAD – та интегралдау, дифференциалдаудың математикалық нәтижесін жүзеге асыру жолдары; Math CAD бағдарламасының көмегімен көп айнымалы функциялар және олармен жұмыс істеу үшін компьютерді қолдану.. Шектерді есептеу. Интегралдарды есептеу. Сандар қатарлары. Функцияны Тейлор қатарына жіктеу. Дифференциалдық теңдеулер. Сызықтық функцияларды орындау. Векторлар және матрицалармен жұмыс. Кері матрицаны есептеу. Графикамен танысу. Функцияның графиктерiн салу. Функцияның нүктедегі мәнін есептеу және анықтау. Функцияның декарттық графигін тұрғызу. Үшөлшемді графиктер тұрғызу. Обьектіге бағытталған программалау. Жоғары деңгейлі графика. Берілгендерді импорттау және экспорттау. Дескрипторлық графика.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Говорухин В.Н., Цибулин В.Г., Введение в Maple. Математический пакет для всех. М.,1999

 2. Дьяконов В.П., Абраменкова И.В., MathCAD 8 PRO в математике, физике и Internet. М.,2000

 3. MathCAD 2.5 – Математический пакет для научных расчетов: Методическое пособие для студентов физико-математического факультета. /Сост. А.ВУ.Гуторов.-Нижний Тагиль, 1997.-59 с

 4. Сдвижков О. А. Математика на компьютере: Maple 8.– М.:Солон-пресс, 2003.

 5. Дьяконов В. П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании.– М.:Солон-пресс, 2006.

 6. Матросов А. П. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001.

 7. Пантелеев В.И., Перязева Ю.В. Система компьютерной математики Maple:Учебное пособие. – Иркутск, 2002.

Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/ юниттің атауы: Дербес электронды есептеуіш машинасындағы практикум

Пәннің коды: DP 2210

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Асанова Ж., информатика магистрі ,оқытушы

Курстың мақсаты: программаларды құру және түзету техникалық тәсілдеріне үйрену, практикалық программалау дағдысын қалыптастыру, сандық әдістерді оқып-үйрену және пайдалану

Деректемелер/Пререквизиттері: - Информатика, Программалау, Есептеу жүйелерінің архитектурасы

Курстың/пәннің мазмұны: Есептеу процесін алгоритмдеу, алгоритмдерді жазу, блок-схемаларды құру. Программаларды құру технологиялары және оларды жүзеге асыру. Деректер және олардың типтерімен жұмыс. Көмекші программаларды ұйымдастыру және пайдалану. Рекурсияға берілген есептерді шығару. Мәліметтерді енгізу-шығару. Массивтермен жұмыс. Сілтемелерді пайдалану. Динамикалық айнымалыларды пайдалану. Ақпараттық құрылымдармен есептер шығару. Сыртқы модульдермен жұмыс жасау. Обьектіге бағытталған программалау. Құрылымдармен берілген септерді шығару. Класстар және мұрагерлік механизмі. Қарапайым қосымшаларды әзірлеу технологиялары. Шаблон бойынша программалар әзірлеу. Стандартты панельдер мен кітапханаларды пайдалану. Қолданбалы программалық қамсыздандыру. Математикалық және статистикалық пакеттермен жұмыс жасау.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Абрамов С.А. Задачи по программированию.- М.: Наука, 1988 г

 2. Стивен Прата. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. Учебник:-К.: Издательство

 3. Фаронов В. Delphi 6. Учебный курс. М.: Горячая линия – Телеком, 2001

 4. Дьяконов В. Компьютерная математика. Теория и практика. М.: Горячая линия – Телеком, 2001

 5. Потемкин А. Инженерная графика. Просто и доступно. СПб.:Питер, 2000

 6. Форсайт Дж., Малькольм М. Машинные методы математических вычислений, - М.:Мир-1980

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   58

Похожие:

5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница