Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
Скачать 299.74 Kb.
НазваниеТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
страница1/3
Дата конвертации13.02.2016
Размер299.74 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/83324.doc
  1   2   3

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus)

Ф

ФСО ПГУ 7.18.3./37


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы050602 «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған
Объектілі бағытталған программалауПӘНДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)
ПавлодарЛист утверждения программы обучения по дисциплине (Syllabus)

Ф

ФСО ПГУ 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ФМ ж АТ факультетінің деканы

_____________ Нурбекова Ж.К.

«____»_________2010ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Абдрахманов Бауыржан ТеңдікұлыОбъектілі бағытталған программалау пәні бойынша

Пәнді оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «____»________ 2010 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.


Кафедраның отырысында қарастырылған «____»________ 2010ж.

№___ хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________ А.Ж.Асаинова «__» ______ 2010ж.

ФМжАТ факультеті оқу-әдістемелік кеңесінде құпталған «_____»_____ 2010ж.

№___ хаттама


ОӘК төрайымы _______________ Ж.Г.Муканова
1. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланыс ақпараты

Абдрахманов Бауыржан Теңдікұлы, «Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы

«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы А1 ғимаратында 102 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 673687 (ішкі 1125).


2. Пән туралы мәліметтер

Курс 7 семестрге есептелген. Семестрде 3 кредит оның ішінде 22,5 сағат дәрістік сабақтар, 15 тәжірибелік, 7,5 зертханалык және 90 сағат студенттердің өздік жұмыстарына қарастырылған. Бақылау түрі - емтихан.

Сабақтардың, межелік бақылаулардың және сынақ - емтихан сессиясының кестелерін деканат қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.

3. Пәннің жұмыс көлеміСеместр

Кредит саны

Аудиториялық сабақтар түрлері бойынша сағаттар саны

Бақылау

формалары

Барлығы

Дәрістер

Тәжірибелік

ЗертханалыкСӨЖ

Емтихан

7

3

135

22,5

15

7,5

90  1. Пәннің мақсаты мен міндеттері:

Пәннің мақсаты:

Объектіге негізделген программалаудың қазіргі тәсілдерін зерттеу, объектіге бағытталған тілдерде программаларды жазу дағдысын алу, өндеу, тестілеу, толықтыру, талдау, қауіпсіздікті жабдықтау жөне программалардың сенімділік өдістерімен таныстыру.


Пәннің міндеттері:

Есептерді шешу алгоритмдерін қүра білу, алгоритмдерді құру әдістерін және маңызды тәсілдерін білу, пәндік салада есептерді шешу үшін объектіге бағытталған программалау тілдерін қолдана білу, программалардың қолданбалы пакетгерін қүру, объектіге бағытталган программалауда төжірибелік дағды алу, объектіге бағытталған жобалау жене талдау негіздерін зерттеу.


  1. Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

Қосымшаларды біріктіру ортада өндеудің барлық программаның алғашқы мөтінінен орындалу модулін алу арқылы - программалау қателерін табуға және жоюға мүмкіндік беретін түзету барысына дейнгі кезендерін орындау дағдысын алу; ңүсқаулар, операторлар және объектіге бағытталған программалаудың синтаксисін игеру.


  1. Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

Қірістірілген және пайдаланушы озі қүрған деректер типтерін білу жадымен дүрыс және тиімді айлалы өрекет жүргізе білу, стандарта кітапханалар мүмкіндіктерін пайдалана білу


  1. Пререквизиттер:

Бүған дейінгі пәндер тізімі: пәнді оқып үйрену информатика, математика, физика және математикалық талдау, дискретті математика, сызықты алгебра сабақтарында алынған білімдеріне негізделеді.


8. Тақырыптық жоспар

п/п

Тақырып

Сағат саны

Дәріс.

Практ. (сем)

Зерт.

Студ.

Жеке.

СӨЖ

1.

Кіріспе


2

1

16

2.

Объектіге бағытталған тілдердің негізгі концепциясы

7

5

230

3.

Жаратылысынан ие болу және композиция

8

5

330

4.

Объектіге бағытталған талдау мен жобалау негіздері

5,5

4

1,524

Барлығы:

22,5

15

7,590


8.1 Дәрістер мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе

Программалау технологиясының эволюциясы. Құрылымдық және объектіге бағытталған программалау қағидалары. Программа терминдерінің, және едістемелерінің сипаттамасы. Абстракция инкапсуляция, жаратылысынан ие болу және полиморфизм түсінігі. Компоненттік технология.

Тақырып 2. Объектіге бағытталған тілдердің негізгі концепциясы.

Объектіге бағытталған тілдердің (Object Pascal, С++, Java, VBasicJ SmallTalk және т.б.) негізгі конструкциялары. Операциялар, операторлар, құрылымдар және бірлестіктер, функциялар. Функцияны және операцияны қайта анықтау түсінігі, динамикалық жадыны бөлу. Тілдердің препроцессорлық құралдары, макроанықтамалар және макрокеңейтулері. Стандартты кітапханаларды қолдану. Объектіге бағытталған программалау| кластар және әдістер түсінігі және сипатамасы. Кластар элементіне кіру мүмкіндігін басқару. Конструкторлар және деструкторлар түсінігі. Кластың функция-мүшесіне кіру мүмкіндігін сипаттау және топтау.

Тақырып 3. Жаратылысынан ие болу және композиция.

Дараланған және көпшілік жаратылысынан ие болу - тілдерді қолдау принциптері, интерфейстерді пайдалану. Жаратылысынан ие болу түрлері. Ашық және жабық туынды кластар. Кластар және объектілер үшін кіру мүмкіндігінің ережелері. Абстракттық кластар және полиморфизм. Контейнерлік кластар. Полиморфизм түрлері және оны іске асыру. Параметрлік полиморфизм және нұсқалар. Функция нұсқалары. Кластар нұсқалары. Төтенше жағдайларды өңдеу. Ерекшеліктің генерациясы. Ағындарды енгізу-шығару класстары. Синхронды және кері синхронды ағындар. Енгізу-шығару класстар жүйесі. Файлдарды енгізу-шығаруды үйымдастыру. Объекттік типтер деректерін енгізу-шығару. Программалау жүйелер құралдарын тандау (Borland С++ Builder, Microsoft Visual С++, Delphi, Borland J++, Microsoft Visual J++) және олардың ерешіліктерін зерттеу.

Тақырып 4. Объектіге бағытталған талдау мен жобалау негіздері.

Объектіге бағытталған талдау мен жобалауға кіріспе. Программалық өнімдердің тіршілік циклі. Объектіге бағытталған жобалаудың аспаптары және оларды объектіге бағытталған талдауында қолдану. UML тілі және объектіге бағытталған талдау, диаграммалардың әртүрлілігі. Кластардың диаграммалары. CASE-күралдарын (Rational Rose, Visual Modeler) қолдану.


8.2. Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

Тақырып 1. Ағымдар. Стандартты кіру-шыгұды қолдану (iostream). Стандартты кіру- шығұды қолдану (fstream) C++Builder, Visual С++, Java JDK1.4, JBuilder 6, Visual Basic, Delphi, SmallTalk, Microsoft J++ құралдарын қолдану. Көрсеткіштерді және сілтемелерді пайдалану, жадыны динамикалы бөлу. Тектік функцияларды жазу және жергілікті және жалпы айнымалыларды пайдалану принциптері.

Тақырып 2. Класстар сипаттамасы және хаттамасы, конструктор және деструкторларды пайдалану, объектілер массивін құру. Класстың статикалық мүшелері. Конструкторлардың әр түрлігі, атрибуттар және класстар мүшелерін пайдалану әдістері, функцияны қайта анықтау. Типтерді түрлендіру. Операторларды қайта анықтау. Достық функция аппаратын пайдалану (С++ үшін). Жалғызданган жаратылысынан ие болу иерархиясын ұйымдастыру. Абстракттық Кластар (виртуалды функциялар аппараты).

Тақырып 3. Композиция. Контейнерлік және туынды кластар. Ашық және жабық туынды Кластар. Кластар иерархиясына кіру мүмкіндігінің ережесін қолдану. Кодты қайта пайдалану мүмкіндігі. Көпшілік жаратылысынан ие болу. Конструкторлар қолдану тәртібі. Аттар дауы. Функциялар және кластар нұсқалары. Төтенше жағдайларды
генерациялау және өңдеу. Ағындар. Файлдар және ағындар. Кірістірілген және пайдаланушы анықтаған типтерді енгізу-шығару. Ағындарды көшіру және сәйкес келтіру. Файлдарды енгізу және шыгару.

Тақырып 4. Объектіге бағытталган жобалау және талдау үшін CASE-құралдарын пайдалану.


8.3. Зертханалық сабақтарының мазмұны

Тақырып 1. Ағындар. Стандартты кіру-шыгұды қолдану (iostream). Стандартты кіру- шығұды қолдану (fstream) C++Builder, Visual С++, Java JDK1.4, JBuilder 6, Visual Basic, Delphi, SmallTalk , Microsoft J++ құралдарын қолдану. Көрсеткіштерді және сілтемелерді пайдалану, жадыны динамикалы бөлу. Тектік функцияларды жазу және жергілікті және жалпы айнымалыларды пайдалану принциптері.

Тақырып 2. Класстар сипаттамасы және хаттамасы, конструктор және деструкторларды пайдалану, объектілер массивін құру. Класстың статикалық мүшелері. Конструкторлардың әр түрлігі, атрибуттар және кластар мүшелерін пайдалану әдістері, функцияны қайта анықтау. Типтерді түрлендіру. Операторларды қайта анықтау. Достық функция аппаратын пайдалану (С++ үшін). Жалғызданган жаратылысынан ие болу иерархиясын ұйымдастыру. Абстракттық Кластар (виртуалды функциялар аппараты).

Тақырып 3. Композиция. Контейнерлік және туынды кластар. Ашық және жабық туынды кластар. Кластар иерархиясына кіру мүмкіндігінің ережесін қолдану. Кодты қайта пайдалану мүмкіндігі. Көпшілік жаратылысынан ие болу. Конструкторлар қолдану тәртібі. Аттар дауы. Функциялар және кластар нұсқалары. Төтенше жағдайларды
генерациялау және өңдеу. Ағындар. Файлдар және ағындар. Кірістірілген және пайдаланушы анықтаған типтерді енгізу-шығару. Ағындарды көшіру және сәйкес келтіру. Файлдарды енгізу және шыгару.

Тақырып 4. Объектіге бағытталган жобалау және талдау үшін CASE-құралдарын пайдалану.


8.4. Студенттің өздік жұмыс мазмұны

8.4.1. СӨЖ түрлерінің типтері

№ п/п

ОӨЖ түрлері

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сабақ көлемі

1

Дәрістік сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

12

2

Практика сабақтарына дайындалу Үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

12

3

Зертханалық сабақтарына дайындалу

Қажетті кестелерді құру және басқалар

ЗЖ қатынау

12

4

Есеп беруді дайындау және зерханалық жұмыстарын қорғау

Есеп беру

Зерханалық жұмыстарын қорғау

12

5

Аудиториялық сабақтарының мазмұнына кірмеген материалды оқу

Конспект

(және басқалар)

Коллоквиум

(және басқалар)

12

6

Семестрдегі тапсырмаларды орындау

Реферат (және басқалар)

Семестрдегі тапсырмаларды қорғау

10

7

Бақылау жұмыстарына дайындалу
МБ 1, МБ 2

коллоквиум (тестілеу және басқалар.)

20

Барлығы:

90

  1   2   3

Похожие:

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова Факультет филологии, журналистики и искусства
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница