Нясими адына дилчилик институту сямяд вурьунун бядии дилинин изащлы лцьят и
НазваниеНясими адына дилчилик институту сямяд вурьунун бядии дилинин изащлы лцьят и
страница9/53
Дата конвертации12.02.2016
Размер7.7 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://dilcilik.org/kitablar/S.Vurgun-lugeti.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   53
Билмярря, з.я. Щеч, ясла, щяр бир дяфя, гятиййян, тамамиля, бцсбцтцн. …Йа билмярря щейван олуб бийабанда от отла!

Бимцрвят, сиф. [фарс. би… вя яр. мцрцввят] Мцрцввятсиз, инсафсыз, амансыз, рящмсиз, ядалятсиз Видади, гардашым, сянмисян, эял-эял; Бизи айры салды бимцрвят яжял // Бязян сюйцш кими илямир. Ащ, жяллад, бимцрвят! / Инди гулаг ас.

Бин, турк. Мин (1000). Сящяр иришничя бин няьмя урар.

Бина, и.я. Тикили, мцлк ев. Эюрдцйцн бир бина, бир йцксяк сарай.

Бинасы гойулмаг – 1) олунмаг, Ясримин бинасы гойулду мющкям. 2) тикилмяк, гурулмаг, тясис едилмяк, ясасы гойулмаг. Елмин бинасы гойулду мющкям / Эцлцмсяр каинат, эцлцмсяр щяйат.

Бинамус, сиф. фар. би… вя я. намус. Намуссуз. Бинамус… Ня дедин? – Эюзцмдян итил!

Биня, и. Кючярилярин мал-гара иля кючцб кянддян кянарда мяскян салдыглары йер, йурд. Биняляри чадыр-чадыр; Чох эязмишям юзцм, даьлар!

Бинява, сиф. фарс. Йазыг, фаьыр, бядбяхт, заваллы. Бир йазыьын эялсин мян бинявайа.

Бир, с. 1. 1 рягями иля ишаря олунан сайын ады, мигдар сайынын илк ващиди. Ал няня! Юзцня эет бир иняк ал.

2. з. Бир йердя, бирликдя, бирэя. Эцняш иля бир ойаныр евдя щяр сящяр.

3. Биржя, йеэаня, анжаг. Короьлунун бир тямиз ады.

4. Бир сыра сюзлярин габаьында гейри-мцяййянлик билдирир. Халама бир плов щазырла.

5. Феллярин габаьында тякид, исрар, лцзум билдирир. Бир бах! Гылынжымда ганлара бир бах!

6. Сифятля исмин арасында йахуд исимля хябяр арасында тя­йинлик дяряжясини артырыр, йа да азалдыр. Тез олун, йахшы бир кабаб биширин!

7. Тяряф, йан жящят кими сюзлярин яввялиня эятирилдикдя бюл­эц мязмуну ифадя едир. Бабам да бир йандан белими гырыр.

8. «Олду» сюзц иля бярабяр – ики йаш йа щадисянин сцрятинин анилийини, ейни заманда баш вердийини билдирир. Олду, бир ишдир бу да.

Бир аз – 1) азажыг, азжа, аз мигдарда. Йалныз Араз цстя бир аз мешя вар; 2) бир гядяр, азажыг, заман. Эял, ана! О евдя ращатлан бир аз. Бир аздан – тезликля чох кечмядян, азажыг. Бир аздан эюзцнц ачажаг сящяр. Бир ан – бир лящзя, бир санийя. Юмрц бир ан цчцн йазыг тярк едир. Бир анлыг – бир санийялик. [Шапур:] Шярабын няшяси бир анлыг олур. Бир анлыьа – чох аз мцддятдя, чох гыса. Аьрысыны унутмушдур бир анлыьа йаралылар. Бир бюлцк – бир дястя, бир груп. Узагдан эюрцндц бир бюлцк атлы; Атлары гушлардан ити ганадлы. Бир вахт – вахтиля, бир заман, кечмишдя, яввялляр. [Хосров:] Бир вахт бцрцмцшдц мяни дцшмянляр. Бир гужаг – чох, чохлу. Сачлары бир гужаг, йерля сцрцнцр. Бир даща – 1. Бир дяфя дя, йеня дя. Тякрар. [Шируйя:] Мян она бир даща аз анам десям; Гой дилим Гурусун!

2. бах бир дя. О эцндян бир даща эюрмяди ону. Бир дя – 1. Бундан сонра, даща артыг. Бир дя ешитмяйяк щижран сясини. 2. бир даща. Бир дя аталарын бир мясяли вар.

3. ялавя, башга, цстялик. Жянуб мцгяссирдир; Бир дя, шаирляр. Бир дцнйа – бир алям, чохлу, щядсиз. Бир дцнйа кюнцлдя яманятин вар. Бир заман – вахтиля, бир заманлар. О дярдля бир заман мян дя инлядим. Бир йыьын – чохлу, кцлли мигдарда. Бир йыьын эюз йашы, бир йыьын ялям. Бир пара – бязи. Бир пара Худпясянд инсанлар кими.. Бир парча – бир аз, азьын, азжа, бир тикя. Бир парча чюряйя, суйа мющтаждыр. Бир тящяр – бир жцр, бир нюв. Биз баша вермядик юмрц бир тящяр. Бир сцрц – чохлу, хейли, чох мигдарда. Бир сцрц бош сюз анбары!

Биранлыг, з. Чох аз мцддятдя, чох гыса бир заман цчцн, бир лящзялик. Аьрысыны унутмушдур биранлыьа йаралар, Чцнки юмцрлцкдцр, биранлыг дейил.

Бирбаш(а), з. Арада щеч бир йердя дурмадан, билаваситя, дцз. Балтик дянизиндян Хязяря бирбаш… Азадлыг ордусу варсын бирбаша… // бир няфяся, арасы кясилмядян, дурмадан. Карваным йол алыб эедир бирбаша; Ясирди дурмадан бирбаша йелляр. Бирбаша мцмкцнмц буну охумаг.

Бир-бир, з. 1. Тяк-тяк, айры-айрылыгда. Сонра гадынлар да нювбяйля бир-бир. Доьрайыб алнындан сачыны бир-бир.

2. Бир-биринин ардынъа, ардыъыл сурятдя, нювбяиля. Щяр эцн дястясини йохлайыр бир-бир.  Бир-бириня гарышмаг - гарышыглыг дцшмяк, гарышмаг. Гарышды бир-бириня аьлашмалар, алгышлар.

3. Тяфсилаты иля, тяфяррцатына гядяр, щяр бири айры олараг. Сайым эюрдцйцмц бир-бир, гулаг ас. Бахырам, кечдийимиз йоллара бир-бир бахырам. Щяр бири шеирдир сайылса бир-бир. Бир-бир… Мцхтялиф щал шякилчиляри иля // Бир-бириня, бир-бириндян, бир-бирини – гаршылыг билдирир. Бир-бириня щей жан дейиб, жан ешидирляр – Аьажлар бянзяди бири-бириня… Шеиримиз охшайыр бири-бириняБир-бирини гова-гова эялиб кечир айлар, илляр.

Биржя, сай. 1. Йалныз бир, тяк бир, йалнызжа, тякжя, йеэаня, ващид. О бюйцк дцнйада биржя ганун вар. [Вязир:] Она биржя дяфя тяпинсян йалныз; Бил ки, горхусундан юдц саралар. Биржя овуж торпаг атдын о мязара юз ялинля.

2. Анжаг, йалныз. Биржя эцняш нур сяпяжяк // Щеч олмаса, щеч олмаса бир… Юлцб эетмяди биржя бу гары.

3. яд. Арзу билдирир. Эедяк, эедяк, тез гайыдаг биржя шящяря.

4. яд. Тякид, хащиш билдирир. Биржя фараьат дур, ..эюз дяйяр сана!

Бирчяк, ис. Йарашыг цчцн алнына тюкцлян сач телляри, цмумиййятля сач. Тюкцлсцн синяня гара бирчякляр.

Бирдяфялик, з. Щямишялик, гяти. Хейр, достум! Зянн етмя ки, мян онлары; Бирдяфялик унутмушам бу дцнйада. Юлян капиталы бирдяфялик сусдуражаг. …Гой юзцмц бирдяфялик асым аьаждан.

Бирдян, з. Эюзлянилмядян, гяфлятян, гяфилдян, наэащ. Ишыг карванлары эюрцндц бирдян. Бирдян йаман хябяр де, гыз ня ешитмяк йахындыр, бирдян? Аста бах, гаралар бирдян эюзлярин.

2. Ейни заманда, бир вахтда. ..Жансыз дямири дя яридир бирдян. Нечин шимшяк олуб бирдян чахырсан?

Бирдян-биря, з. Эюзлянилмядян, гяфлятян. Ичиб гызышырыг биз бирдян-биря.. Йапышды бирдян-биря.

Биряйцз, з. Щяр бир сайа гаршы йцз, йцз дяфя артыг. Адятян биря-бир, биря-ики, биря-йцз вя с. шяклиндя ишляняряк, икинжи рягям кямиййятин яслиндя олдуьундан нечя дяфя артырылдыьыны эюстярир. Щяр эцн дюйцшлярдя вурдуг биря-йцз; Даьлара сяс салыр щцжум борусу.

Бирэя, з. Бир йердя, бирликдя, бярабяр. Бирэя гонаг эетдик.

Биринжи, «Бир»дян сыра с. 1. Сиф. Йахуд явязлик мяналарында. Биринжи аддымда ловьалананлар.. Икинжи аддымда йыхылажаглар. // илк дяфя олан, яввялинжи.. [Шарур:] Нежя? Эюзял Пяри… Бу ола билмяз! Биз ки эюрцшцрцк биринжи кяря.

2. Бир нечя шейи садаладыгда йахуд тутушдурдугда, о бириляриндян яввял ады чякилян шейи эюстярмяк цчцн ишлянир. Биринжиси ойнаг, гайьысыз хошцз..

Биринжилик, ис. Щяр щансы бир кейфиййят, наилиййят, хидмят вя с. жящятдян цстцнлцк, биринжи йер. Вериляжяк бу байраг; Биринжилик газанан инсанлара шцбщясиз.

Бирляшмяк, ф. 1. Бир арайа топлашараг, бир-бириня гарышараг бир кцлл щалына эялмяк. Араз иля Кцр чайынын бирляшмясини

2. Иттифаг баьламаг, щямряй олмаг, бир арайа топлашмаг, юз гцввялярини бирляшдирмяк. Шаирляр! Бирляшяк бцтцн дцнйада. Бирляшин! – дедиляр, бир шцур эюрдцм. Гцввяти чох олар бирляшян елин.

Бирлик, ис. 1. Бир олма, бцтювлцк, бюлцнмязлик, вящдят. Эцндцзляри бирлийи щесабына йашайан.

2. Иттифаг, щямряйлик, цмумилик. Бу ток, бу току йарадан «блок». Ишчи-кяндли бирлийидир!

Бирликдя, з. Бир йердя, бярабяр, бирэя, башгасы иля бир олараг, ялбир сурятдя, елликля. Бирликдя жан булур щяр гяриб ниййят ..Та чожуглардан бирликдя чалышар якин якярдик!..

Бирняфяся, з. 1. Арасы кясилмядян, арамсыз, арада дурмадан, дайанмадан. Инсан бирняфяся дырманыр даьа.

2. Тялясик, щамысыны бирдян. Гачыр бирняфяся кяндя чатмаьа.

Бирсясля, з. Йекдилликля, щамылыгла. Эюряжяйям… Колхоза бирсясля йазылан.. Аьсачлы гарысыны.

Бисмиллащ, [яр.] 1. Ясл мянасы «Аллащын ады иля» олуб, мцсялманларын бир ишя башларкян дуа кими ишлятдикляри сюз. Мярд оьуллар йелкян вуруб эямиляря, «Бисмиллащ»ла атылармыш даьлара.

2. мяж. (дан.) Буйур, башла, еля, ет мянасында. Йазылардан эюзя чарпан бир «бисмиллащ».

Биширмяк, ф. Одун цстцндя гайнатмагла, гыздырмагла йейиляжяк щала эятирмяк, щазырламаг. Тез олун, йахшы бир кабаб биширин!

Бишмяк, ф.мяж. Тяжрцбялянмяк, усталашмаг, пцхтяляшмяк, бяркдян-бошдан чыхмаг. Бешикдя говрулдуг… Гундагда бишдик..

Бит, ис. Инсан вя щейван ганыны сормагла гидаланан кичик, ганадсыз жцжц. Язизим Ибращим хан! Бит йерисин йахандан.

Битлямяк, ф. Битляри тямизлямяк. Ялиля битлямиш сары кцркцнц.

Битмяк1, ф. Тамам олмаг, гуртармаг, баша чатмаг, ахыра чатмаг. Битиб тцкянмяйир бяхтийарлыьы. Топ-тцфянэ сясляри йеня битмяди

Битмяк2, ф. Йетишмяк, жцжярмяк, чыхмаг. [Фярщад:] Щяр булаг башында битян сюйцдцн; Щяр гожа чинарын юз вцгары вар. Эцл ачды, от битди гайа дюшцндя.

Бивяфа, сиф. [фарс. би … вя яр. вяфа] Вяфасы олмайан; вяфасыз сядагятсиз, етибарсыз. Достлугда, мящяббятдя сабит вя мющкям олмайан. Севэи дилдя шцур олсун! Вяфасыза чох ар олсун! Итил эюзляримдян бивяфа йарым! Яьйара дил верян о бивяфайа / Де ки, Вурьун эядалара дюнцбдцр. // ис. мяж. Жанан цз дюндярди…, Дювран бивяфа.

Бийабан, ис. [фарс.] Отсуз, биткисиз дцз йер; сящра, чюл (бязян «чюл-бийабан» шяклиндя ишлянир). Мяжнунун бяхтийар вя эянж йашында; Ахыр гярарэащы олду бийабан. Бийабанда от отла! Газанар щяр кясдян севинж, щявяси; Чюлц, бийабаны бизим даьларын.. Ня Мяжнун, ня Лейли; Ня дя бийабан галмамыш.

Биз, биринжи шяхс явязлийинин жям шякли. Данышан шяхс бу сюзля юзцнля бярабяр бир нечя няфяр йахуд бир чох адам олдуьуну билдирир. Биз йеня йашадыг торпаг цстцндя / Юмцр вяфасыздыр бизи тярк едир / Щяр аь эцн, гара эцн юмцрдян эедир. Шащим, биз гардашыг… бирдир ганымыз. Бизя гящят олмаз бир парча чюряк.

Бизар, сиф. [фарс. бизар] Усанмыш, безмиш, тянэя эялмиш, инжик, наразы. Зцлм ялиндя щяйатдан бизар иди..

Бизимки, 1. явяз. Бизя мяхсус олан, бизя аид олан. Ушаг бизимкидир, мцбаряк олсун!

2. явяз. ис. мянасында, адятян жям шяклиндя: бизимкиляр – бизя йахын олан адамлар, бизим йолдашларымыз, бизимля ишля­йян бизимля щяммясляк йа щямвятян олан адамлар, йахуд бизим аиля (цзвляри). Ня топ вар, ня тцфянэ бизимкилярдя.

Блок [инэ.] (мех.) Юзц бир сыра елементляр вя щиссялярдян ибарят гурьунун вя с.-нин айры-айры щиссяси ..Бу ток, бу току йарадан «блок» ишчи-кяндли бирлийидир.

Блокнот, [фр.] Гопардылан аь каьыз вярягляриндян ибарят дяфтяр. …Шеири.. охуйур йаздыьы блокнотундан..

Боьаз, ис. 1. (анат.) Бойунун, гида борусунун башы вя няфяс йолларынын йерляшдийи юн щиссяси. Аьыз ичинин дал тяряфиндяки бошлуг, щулгум. Гуршун тюкцр боьазына.. Щямин кямянд кечди дцз боьазына. Чякин боьазымдан мяни мин дара.

Боьазындан йапышмаг – чыхылмаз вязиййятя салмаг, мяжбур етмяк. Боьазындан йапышажаг онун (асланын) гадир пянжяси. Боьаздан йапышыр аьыр ялляри.

Боьмаг, ф. 1. Боьазы сыхмагла няфяс йолуну, няфясини кясмяк. Боьмаьа жящд едир… ..Инсаны ади сятялжям, Улу Щцрмцз Ящримяни юз ялиля боьажагдыр – шащлар бизи боьса да.. Боьар айлар, илляр мяни..

2. мяж. Инкишаф етмяйя, йайылмаьа, эцжлянмяйя гоймамаг, габаьыны алмаг. Бцтцн мяслякляри бир мясляк боьар. [Мащниэар:] Мяним дя гялбими аьрылар боьур.

3. Йатыртмаг, мящдудлашдырмаг, цзя чыхмасына, эюрцнмясиня, ешидилмясиня мане олмаг. Ону да боьажаг эедян цсйанлар. Боьсун азьынлары – виждансызлары. Ган боьа билмяди зяфяр одуму…

4. Боьуб юлдцрмяк.. Боьарыг сярчя кими. Йер оьлуну боьмайажаг йерин мющняти.

Боьуг, сиф. 1. Айдын олмайан, айдын ешидилмяйян, ащянэдар олмайан. Боьуг щычгырыглар, думанлы ащлар.

2. Тутгун, зяиф. Ачылмамыш боьуг рянэин..

Боьуглуг, ис. Боьуг шейин щалы. Онун рянэиндяки боьуглуьа бах!

Боьулмаг, ф. 1. Щава азлыьындан няфяси чятинляшмяк, няфяс ала билмямяк. Бцркцдян дарыхыр, боьулур Муьан.. Боьулдугжа, аьладыгжа о эцлцмсяр.

2. мяж. Мящв олмаг, тяляф олмаг, гейб олмаг, йох олмаг. Эюрцрям илк дяфя улдузун, айын; Аловлар ичиндя боьулдуьуну. Боьулур варлыьым щяр бир аддымда. О гялбидир ки, йетимликдя, йохсуллугда боьулду.

3. мяж. Сон дяряжя сыхынты, тязйиг, мяняви вя жисмани язаб щисс етмяк. Йазыгда галмайыр тагятдян ясяр; Боьулур гяфясдя бир бцлбцл кими. Бешикдя боьулду балаларымыз. – Бу щисс иля боьулурам бязян фикир дярйасына. // Еля бил боьулуб гаралыр щава.

Бол, сиф. Чохлу, сон дяряжя чох, щяддян артыг. Йашасын буьда бичян ялляримиз, Суйу бол, торпаьы бол елляримиз.

Бол олмаг – чох олмаг нясилдян-нясиля бол олсун чюряк. Чюряк бол оларса, басылмаз Вятян!

Бол-бол, з. 1. Чох, чохлу, артыг, щяддиндян артыг. Тутдуьум чичякли рейщанлы бу йол Щяр гялбя севинжляр вяд едяр бол-бол…

2. Артыгламасы иля. Аразын суйундан бол-бол ичдикжя…

Болланмаг, ф. Бол олмаг, хейли чохалмаг, артмаг. Болланажаг йурдумузун баьчалары, баьлары.

Боллу, сиф. Чохлу, щяддян артыг, бол …Боллу эцнляр эяляжяк…

Боллуг, ис. Фираванлыг, рифащ. Азярбайжан эюзял бир йаз.. Щяйат боллуг, ишыг чох. Боллуг ичря юмцр сцряр сярбясяр.

Болшевик, [рус.] Болшевизм тяряфдары. Эюрдцм.. кяндимизя юзяк катиби эедян болшевик ишчиляри.. О дилсиз-аьызсыз гяриняляри; Дяйишди гцдряти болшевиклярин!

Бомба [фр.] Ичярисиня партлайыжы маддяляр долдурулуб, ял вя йа силащ васитясиля, йахуд да тяййарядян атылан мярми, гумбара. Шящярляря бомба йаьыр. О эярди юз кюксцнц бомбаларын сясиня.

Бомбош, сиф. вя з. Тамамиля бош, лап бош, ичиндя щеч бир шей олмайан. Щяйятляр бомбошдур.

Бомбоз, сиф. Тцнд боз рянэли. Шых кянди, даь дюшц, бомбоз гайалар Бомбоз тяпяляри доланды овчу.

Боран, ис. Кцлякли гар вя йаьыш; човьун, гасырьа. Эяряк чякинмяйяк борандан, гардан. Ня йаьмур, ня йаьыш, ня боран, ня гар ..Ня думан, ня чян ..Сяни горхутмады. Габагдан аь эейиб эялир гара гыш / Истинин сойуьу, бораны вармыш. // мяж. Мцсибят, фялакят, бяла мянасында. Няфяси човьунла, боранла долу Гыш… Башындан мин боран кечмиш, дя­йиш­миш ганлы дювранлар.

Боранлы, сиф. Кцлякли гар вя йа йаьышлы; бярк кцлякли, гасырьалы. Цзцндя рягс едир боранлы бир гыш. [Шащбаз:] Нядир цзцндяки бу боранлы гыш?

Борж, ис. 1. Гайтармаг шярти иля бириндян алынан, йа бириня верилян пул вя саиря; алажаг, веряжяк. Бизя миннят гойма, боржуну гайтар. Юз боржуму юдяйярсям бу эцн сана.

2. Вязифя. Йох, йох! Бу, боржумдур, боржумдур мяним.

Борж олмаг – вязифя олмаг, юдянилмяси лазым эялмяк, цзяриня вязифя гоймаг. Лакин бу щцнярин гядярини билмяк; Щяр щцняр ящлиня борж олсун эяряк!

Боржлу, сиф. вя ис. Боржу олан; башгасындан борж алмыш олан; веряжякли. Щяйатым олдугжа боржлуйам сана!

Бору, ис. Няфясля чалынан, эурултулу сяс чыхаран мусиги аляти. Сабащын гойнунда борулар чалан… (шейпур).

Бостан, ис. [фарс.] Говун, гарпыз, хийар, бадымжан кими тярявяз биткиляри йетишдирилян тарла. Таладын бцтцнжя бостаны, баьы. Мяж.Башында бостан якмяк – чох инжитмяк, язиййят вермяк. Башында щяр заман бостан якилмиш.

Бош, сиф. вя з. 1. Ичиндя щеч бир шейи олмайан. Ди эет, йерин олсун о бош маьара.

2. Мцдафиясиз, сащибсиз. Ах! Намярд… Демяли бош галды габаг.

3. Ябяс, щядяр, ясассыз. Бир сцрц бош сюз анбары. – Юмцр рюйа кими бош кечяжякдир.

4. мяж. мянасыз, мязмунсуз, гейри-жидди. Бу дцнйа бош дейил, юз гануну вар. Бош сюздцр, дцнйаны щечдян йарадан.

5. Ишсиз, эцжсцз, вейл. Аьыл уммайырам, бош кютцклярдян.

6. Аьылсыз, сафещ. Анжаг мяним бош башым.

7. Мянасыз, файдасыз. Чцнки бошдур наля гылмаг, чцнки бошдур ащузар.

Боша чыхмаг – бошалмаг, пуч олмаг, щядяр эетмяк, щеч бир нятижя чыхмамаг. Алдыьын нишанлар чыхмасын боша. Чянясини бош гоймаг – мянасыз, жяфянэ сюзляр данышмаг. Индидян бош гойуб сян юз чяняни. Бош йеря – 1) ябяс, нащаг; 2) сямярясиз, файдасыз, щядяр. Бош йеря йапышма о дальалардан.

Бошалмаг, ф. 1. Бош олмаг, бош галмаг, бош щала эялмяк. – Ей эюйляр сулары сян бошалма. Шяргин вары бошалмайажаг Авропанын лиманларына.

2. Жиддиййятини итирмяк, зяифлик эюстярмяк, ирадясизлик эюс­тярмяк. // Мяж. Бярклийи бошалмыш синирляримиз. Дцнйа бошалса да, дцнйа долса да. // юлмяк мянасында. Бир йандан бошалыр, бир йандан долур.

Бошалтмаг, ф. Атмаг (одлу силащдан). Дайанмадан тц­фян­эими бошалдтым / Далларынжа бир нечя эцлля атдым.

Бошбоьаз, сиф. Аьзына вя аьлына эяляни данышан, бошуна данышан, наггал, эявязя. Шаир щябс еляйир бошбоьазлары.

Бошлуг, ис. 1. Бош йер, бош сащя. Бязян дя бошлуьа раст эялир йолун… // мяж. фяза. Учурур фикрими бошлуглара, Эюйц хянжяр кими дцмдцз дарараг. ..Дярин вя дибсиз эюйлярин «мялякми» бошлуьуна. Чалханды нящайятсиз олан бошлуьа яфкар..

2. мяж. (дан.) Цмумиййятсизлик, лагейдлик, зяифлик. Утанмадан бошлуьуну алим кими эюстярир.

Бой, ис. 1. Бядянин узунлуьу; гядд, гамят, бядян гурулушу, бядяндя тянасцб. Ня эюзял дя бойу вар! О мяним бойуму юпцб охшарды. Лап сярвдир бойун сянин.

2. Адятян бойда шяклиндя – бюйцклцкдя. Лондон бойда бир шящяр дя… суйа мющтаждыр. // Адятян бойу, бойунжа, бо­йунда, бойу иля / Бцтцн ижлас бойу о, щеч динмяди. Бир эцн дцнйа бойу бир ахын вар ки / Араз бойундакы шор гышлагларда.

Бой атмаг – 1) Узанмаг, бюйцмяк, инкишаф етмяк. Чинарлар бой атды жярэяляняряк.. Бурда, бу аьажда щяр оьлан, щяр гыз / Бир заман бой атыб бир няр олажаг. Сых мешяляр юз-юзцня щейран олуб бой атармыш. 2) мяж. Инкишаф етмяк, тярягги етмяк, ирялилямяк. Бой атыр йурдумун эялини, гызы.. О, елляр ешгиля эцндя бой атды. Бой атыр сцнбцлцн, эцлцн мющняти. Бойа-баша чатмаг – йетишмяк, бюйцмяк, тярбийяляниб ортайа чыхмаг. Онун чюряйиля бойа-баша чатмаг.

Бойа, ис. 1. Бир шейя мцяййян рянэ вермяк бир шейи бойамаг, йахуд рясм чякмяк цчцн ишлядилян рянэ маддяси. Йарамаз шей бойа, шу гырмызы рянэ, Айазда, шахтада донан ялляри; Ня бойа эюрмцшдц, ня дя бир ялжяк.

Бойаг, ис. Бир шейя мцяййян рянэ вермяк, бир шейи бойамаг, йахуд рясм чякмяк цчцн ишлядилян рянэ маддяси. Башга бойаг, башга бир рянэ вурса ялиня, Мемар йолдаш! Пуча чыхар юз ямялин. Ахшам кими зянэ едяряк щяр сящяри / Щягигятя бойаг вурмуш яфсаня тяк.

Бойагсыз, сиф. Бойанмамыш, рянэлянмямиш. Бойагсыз, рянэсиз, яммасыз олан сюз…

Бойалы, сиф. Бойанмыш, рянэли; бойа сцртцлмцш. О бойалы сима, о дюнцк иман.

Бойанмаг, ф. 1. мяж. рянэлямяк, бойа иля юртцлмяк. Бу ешгин исти нуриля бцтцн даьлар бойанмышдыр. Сящралар ал-ялван рянэя бойаныр, Эцнцн шяфягиля бойансын, – деди.

2. Батмаг, буланмаг. Гойнумдакы эцллц йайлыг… …Бойанмышдыр юз ганыма.. Бойансын демишям, ал гана, даьлар!

Бойасыз, сиф. Бойасыз рянэли олмайан, рянэсиз, рянэ чякилмямиш. Алгыш о бойасыз, рянэсиз цзцня! Бакынын сайрышан улдузларындан, Чадрасыз, бойасыз тцрк гызларындан…

Бойлана-бойлана, з. Ятрафа баха-баха, бахына-бахына. Бойлана-бойлана сямада тярлан.

Бойланмаг, ф. 1. Бойнуну узадыб бахмаг, башыны чыхарыб бахмаг. Мяжлисин эялини, гызы, гарысы; Цзцня бойланыб бахдылар мат-мат.

2. Цмумиййятля, башыны галдырыб бахмаг, ятрафына бахынмаг, эюз эяздирмяк. Бир шейя бойланды, бир инсанлара. // мяж. Думанлар ичиндя.. яли эюз цстя; Гожа Шярг бойланыр далынжа сянин.

Бойлу1, сиф. Ужабой, бойлу-бухунлу, гядд-гамятли. Рущум бойлу бир чинар кими севяр. Етила – Бир гатар-гатар бойлу чинарлар. Лачын бойлу танкчыйа бах.

Бойлу2, сиф. (дан.) Икижанлы, щамиля. Эежя бойлу бир гадындыр аьры чякяряк.

Бойнубцкцк, сиф. Мязлум, мящзун, йазыг, фаьыр. // з. йазыг-йазыг, фаьыр-фаьыр. Бойнубцкцк дуран тяр бянювшяляр.

Бойсуз, сиф. Бойу кичик, гыса. Йарпаг тюкцб чылпаг галыр бойсуз аьажлар. Бойсуз олмайажаг отлар, аьажлар..

Бойун, ис. 1. Бядянин, башы бядянля бирляшдирян щиссяси. Бир бойну олсайды бяшяриййятин; Ону бу гылынжла вурардым йягин. Бойнуна тах даш-гашлары.

2. Йерлик щалында: бойнунда, бойнумда, бойнумузда вя с. – цзяриндя, цзяримиздя; ющдясиндя, ющдямдя, ющдямиздя вя с. Бойнумузда ана йурдун оз аталыг щаггы вар.. Йахшылыг бойнунда галмайажагдыр.

Бойнуна эютцрмяк – ющдясиня эютцрмяк, разы олмаг, цзяриня эютцрмяк. Бойнумуза эютцрцрцк щамы гад олур. Бойнундан атмаг – рядд етмяк, цзяриндян атмаг, ющдясиня эютцрмяк. Сян дя юз бойнундан ат бу минняти. Бойнуну бурмаг – фаьыр-фаьыр дурмаг. Де, бойнуну ажы рузэар / Йетим кими нийя бурмуш? Йетим ушаг кими бойнуну бурма. Бойнуну бцкмяк – мязщун-мящзун, йазыг-йазыг, мязлум-мящзум отурмаг. Бцкцр даь дюшцндя бойнуну марал.. бир дястя йаьы. Бойун бцкцб ясир эялир… Бойун бцкдц сары сцнбцл. Бойун гачырмаг – бойнундан атмаг, имтина етмяк, гябул етмямяк. [Мярйям:] Хосровун вяфасы олсайды бир ан / Бойун гачырмазды юз пейманындан. ..чыхаг йарыш, ким бойун гачырса, она ар олсун! Бойун яймяк – табе олмаг, итаят етмяк. Сянин сюзляриня бойун яймямяк / Бойун яйир мястяли шащ, Щажы Гара. Бойун яйиб чешмялярдян су ичяр. Бойнуну вурмаг – башыны кясмякля едам етмяк // жяза олараг юлдцрмяк. О, аьыллы олса беля, Йеня ханмыш; Адятиймиш эюз чыхарыб, бойун вурмаг. Бойнуна сарылмаг – гужагламаг. Сянся она кюнцл вердин вя сарылдын бойнуна.

Боз, сиф. Кцл рянэли, гара рянэля аь рянэин гарышмасындан ямяля эялян рянэ. Ясрляр бойунжа бу боз чюллярдя; Бир Вятян ешгиля сиз йашадыныз. Юнцндя диз чюкцр боз гайа, Боз даь.

2. Тутгун, думанлы, чискин. Сых булудлар, боз думанлар..

3. Биткисиз, чылпаг. Буругларым щайгырараг, няря салыр боз чюлляря.. Йеня юз йериндя, боз даьлардадыр / Лакин мяним торпаьым боз, ня чичяйим, ня эцлцм вар. Бу дянизин саф су­йу­ну / Бу боз даьлар ичяжякдир.

Боз цз эюстярмяк – цзя бозармаг, нязакятсизлик етмяк, юзцнц гаты апармаг. Боз цзмц эюстярир елляря шоран?

Бозармаг, ф. 1. Боз рянэ алмаг, бозлашмаг; солмаг, рян­эи гачмаг, рянэи эетмяк. Бу сюздян Жялалын рянэи бозарды.

2. мяж. Цзя габармаг; щюрмятсизжясиня, ядябсизжясиня, габажасына жаваб вермяк, ажыгланмаг. Гачаглар далынжа ялдя тцфянэи; Щирсиндян бозарыб гызарыр рянэи. Эащ бозарыр, эащ гызарыр, цшцтмяляр вар жанында. – Эярай бяй бозарыб бир дя сохулур.

Бозцзлц, сиф. Мяж. Сярт, сойуг, кцлрянэли. Ясдикжя бозцзлц амансыз кцляк. Бозцзлц дашларла пянжяляшяряк.

Бющран, ис. [яр.] (игт.) Хырда истещсалатчыларын ифласына, истещсалын азалмасына сябяб олан дюврашыры нисби щяддян артыг ямтяя истещсалы. Щяр цсйана сябяб олан бющран йеня чохалды.

Бющтан, ис. [яр.] Бирини лякялямяк цчцн нащагдан она пис бир шей иснад етмя; ифтира, шяр. Десям, бир бющтан олмазмы? Тарих жаваб веряр бу бющтанлара … Йаланлар, бющтанлар сцрцр щюкмцнц.

Бющтан атмаг – бириня олмайан бир иши вя йа сюзц иснад вермяк; ифтира демяк, лякя вурмаг. Бизим тямиз вижданлара бющтан атыр алчаг. Гачыр Бяхтийара бющтан атмаьа. Бющтана дцшмяк – нащагдан шяря дцшмяк, ифтирайа мяруз галмаг. Юзц бющтанлара дцшся дя щярдян.

Бющтанлы, сиф. Бющтаны олан, эцнащкар, тямиз олмайан. Бир чоху фитняли, щям бющтанлыдыр (гялбляр).

Бюлмяк, ф. 1. Бир шейи парчалара, пайлара, щиссяляря айырмаг. Гузулар, гойунлар дцздя бюляндя..

2. Арасыны кясмяк, айырмаг. Йцз хятт бюлцр щяр цмманы, щяр кичик чайы.

Бюлцк, ис. Пийада вя бязи хцсуси гошун щиссяляриндя баталйон тяркибиня дахил олан ясэяри щисся; бюлцк (рота). Бир бюлцк эюндярин архайа сары.

Бюлцк-бюлцк, з. Дястя-дястя, дястяляр щалында. Эюрмядин сян; Ажлыьындан дишляри килидлянян, бюлцк-бюлцк, йыьын-йыьын жанлары.. Бюлцк-бюлцк сых мешяляр.

Бюйля, явяз. Беля, бу жцр. Щяля йазылмамыш бюйля бир ясяр; Юляр айрылса одлардан / Вятянсиз бюйлядир инсан / О бюйля эцнляри йашамыш… Бюйля бирхабидя булмушдум ращят. Бу эцн матям, сабащ байрам / Язялдян бюйлядир алям.

Бюйляжя, З. беляжя, бу жцр. Чыхырам бюйляжя бязян о хяйал даьына мян.

Бюйряк, ис. (анат.) Инсан вя щейванларда; сидик ифраз едян бядян цзвц. Йаь ичиндя бюйряк кими.

Бюйцк, сиф. 1. Кямиййятжя, юлчцжя йекя, ири (кичик зидди). Бюйцк бир гайыьа долду дястямиз. // Эениш, сонсуз. Ана гялби бюйцк олар. Дцнйа чох бюйцкдцр, мин бир йувам вар. Елин бюйцк гялби вар.

2. Бязи исимлярин габаьында эцжляндирижи мяна дашыйыр. [Хосров:] Ня гядяр бюйцкмцш ондакы вцгар. Щяр бюйцк мянадан гялбя нур йаьыр. Бу бюйцк дастанын илк варианты / Сябр иля йараныр щяр бюйцк зяфяр. Мяня бюйцк дярд олар. Бюйцк бир алямя чаьырыр бизи..

3. Чох эцжлц, чох шиддятли.. О щейкялин сурятини чякдир бир эцн / Жаббарлынын мяндян бюйцк сюз гцдрятин.

4. Йашжа о бириндян артыг олан. Ис. мянасында.  Бюйцкля бюйцк, кичикля кичик – щяр кясля йола эедян, щяр шейин мягамыны билян; щюрмятжил адам щаггында. Бюйцкля бюйцксян, ушагла ушаг. // Ис. мянасында. Йашлы, гожа (чох вахт жям шяклиндя ишлянилир). Юз йашындан бюйцклярля дуруб-отурду.

5. Тянтяняли, дябдябяли, язямятли. Бизя тясяллидир бюйцк эяляжяк. Бурда няфяс алыр бюйцк бир шящяр. Ел ахыб, ел эялир бу бюйцк эцня. Бу бюйцк сабащын хош щавасыны.

6. Фювгяладя тарихи вя сийаси ящямиййяти олан. [Сящяр:] Щеч, Шащбаз, чох бюйцк мцщарибядир. Нечя илляр бундан габагкы чаьы, О сольун баьчаны, о виран баьы, Хатырламазмысан, ей «бюйцк дащи!»

7. Дащи, улу, харигцладя зяка сащиби олан. Инсанлыг бюйцкдцр язялдян бяри… Бюйцк бястякар. Бюйцк Фцзулинин шу кцчцк баьы; Эцлцмсяр щяр эежя мялащятиндян. Фягят, сян ей зянэинлярин, бюйцклярин йаврусу. [Фярщад:] О инди гяфясдя чырпыныр, аман; Гялбиня гцввят вер, бюйцк йарадан! // Тарихдя чох эюркямли рол ойнамыш шяхсиййятлярин адларына ялавя едилян епитет. Бюйцк бир инсан олмасам да щяйатда.. Дейир хош буйурмуш бюйцк щюкмдар.. Чох бир патавалы кичик бир юлкя.. Бюйцк Фирдовсиляр йаратды бялкя / Бюйцк дащилярин щяр бир кяламы.. Бюйцк щцрмцз! Бюйцк Щцрмцз! Юлцмцндян интигам ал ки.. Бир дя ки, дцнйада бюйцк адамлар / Сатылдыьында бюйцк ад алмамышлар.. Дцнйасынын бюйцк башы! (Зярдцшт щагда) / Мящяббят бюйцкдцр язялдян бяри.

8. Чох мцщцм, ящямиййятли, важиб. Эялин ки, щяр бюйцк, щяр кичик ясяр.. Бюйцк фикирлярля мяшьулдур алям. Фягят натамамдыр о бюйцк китаб.

9. ис. (дан.) Башчы, ряис, рящбяр, йцксяк вязифя сащиби. Атадан, бабадан бюйцйцмцздцр. [Азяр баба:] Ахшамыныз хейир, бюйцк щюкмдар. Буна да бир «бюйцк вязир» дедиляр.

10. Мцгяддяс, улу. Йохса аь олурсан бюйцк Аллаща?

11. Явязсиз, мисилсиз. Бюйцк бир йахшылыг олар бу бизя.

Бюйцк-кичик, ис. 1. Йашларындан асылы олмайараг щамы. Бюйцк-кичик дальа-дальа щей ахын-ахын.

Бюйцклцк. «Бюйцк»дян Кямиййятжя, юлчцжя йекя, ири. Даьлар! Сиздяки бу бюйцклцк, вцгар. Ня олур бир заман олсайды мяндя.

Бюйцмяк, ф. 1. Щяжмжя вя йа мигдаржа артмаг, эенишлянмяк. Кяндимиз бюйцйцб бир шящяр олар!

2. Артмаг, шиддятлянмяк, эцжлянмяк. Онун эюзляриндя бюйцйцр бирдян…

3. Бой атмаг, узанмаг, инкишаф етмяк, йетишмяк. Кюрпяляр бюйцдц, эянжляр гожалды. Пащо… Лап бюйцйцб, йахшы жавандыр.

4. Щяр щансы бир йердя юмцр кечирмяк, йашамаг, жаванлыьыны, ушаглыьыны кечирмяк. Бязян дя ютярки бир щяйат гями; Црякдя бюйцйцб бир дастан олур.

Бюйцтмяк, ф. Бойа-баша чатдырмаг, тярбийяляндирмяк, йетишдирмяк. Ону башга рущда бюйцдцб заман. Алгыш сизи бюйцдян бу торпаьа, бу суйа. Ону Хязяр дянизи бюйцт­мцш­дцр гойнунда.

Брилйант [фр.] Жилаланмыш (тяраш едилмиш) алмаз, чох баща гиймятли (бащалы) парлаг даш. …Брилйант да… саралыр..

Бу, иш. явяз. Заман вя йа мякан дахилиндя билаваситя эюз габаьында олан шейи эюстярир, щям дя исмя конкретлик верир (о мцгабили). Чох кечмишям бу даьлардан.. Дурна эюзлц булаглардан.

2. ис. мянасында. Щаггында данышылан, эюз габаьында олан щадися, шей. Ай ев йийяси? Аман бу олмасын Вагифин сяси?

Буэцнкц, сиф. Бу эцня аид олан. Сцбутлу Китайын буэцнкц щалы..

Букет [фр.] Эцл, чичяк дястяси. Эцняш букет верир ялляримизя. Бизя букет баьлайыр кюнцл йарпагларындан.

Булаг, ис. 1. Йерин алтындан сызыб чыхан су мянбяйи; чешмя, гайнаг. Чох кечмишям бу даьлардан; Дурна эюзлц булаглардан. Сящянэини сюйкяйяряк булаг дашына. // мяж. шаираня тясвир вя тяшбещлярдя.. Сянин сянят булаьындан нечя нясил шярбят ичди.

Буламаг, ф. Бязи исимляря гошулараг мцхтялиф ифадяляр дцзялдилир, мяс.: башыны буламаг. Булайыб башыны сары Шямис­тан.

Буланмаг, ф. мяж. Жошмаг, щяйяжанланмаг. Мян аь эцнляр шаирийям; фягят йаман бир хябярдян; Дяниз кими буланнам мян.

Булуд, ис. 1. Щавада топланан кясифляшмиш су бухары йыьыны. Узагда даьылыр булудлар лай-лай. Йеня юз йериндя йуварланыр ай.

2. мяж. Ящвал позьунлуьу, гям, кядяр, тутгунлуг; пяришанлыг, мяйуслуг символу кими ишлядилир. Ачылажаг дярдлилярин булуд алмыш гашгабаьы.

3. Адятян йерлик щалында: булудларда – чох ужаларда. Анан йердя дейил, булудлардадыр; Она йетишмяйир инсанын сяси.

Бурахмаг, ф. 1. Тярк етмяк, ял чякмяк, ваз кечмяк, бошалмаг, атмаг. Юлцб эедянлярин йасыны бурах, Анла ки, щяр заман ахыр бу щяйат.

2. Ялагяни кясмяк, узаглашмаг, ял чякмяк. Истясян алями эяз гарыш-гарыш / Хаин адамлары тез эюрцб, бурах..

Буся, ис. [фарс.] Юпцш. Дейирляр шириндир бусянин дады; О да кор бяхтимя гисмят олмады.

Буйнуз, ис. Бязи щейванларын башында сцмцк кими бярк маддядян ибарят чыхынты. О, шиш буйнуз иля адам вурармыш.

Буйнузламаг, ф. мяж. Буйнузу иля вурмаг, итялямяк. Эюзц эютцрмямяк, сыьышдырмамаг, биринин ялейщиня эетмяк, инжитмяк. [Буьа:] Сяни буйнузламаг, вурмаг истяркян. Бейниня сычрамыш гязябиндян ган.

Буйруг, ис. Ямр, щюкм, сярянжам. Буйруг сизинкидир, адил щюкмдар! Буйруг сянинкидир!

Буйурмаг, ф. 1. Ямр етмяк, щюкм етмяк. [Шапур] Аща, шащ щязряти буйурур, йягин. // Ейни заманда нязакят вя щюрмят мянасында дейилир. Буйурмуш пейьямбяр ялейщцссялам!

2. (кющн.) Сюйлямяк, демяк, тяклиф етмяк (щюрмят вя нязакят ибаряси олуб, бязян зарафат йахуд кинайя вя истещза цчцн дейилир). Ня буйурурсан? Ня буйурсан эюз цстядир.. Оф… достум, гардашым хош буйурмусан.

3. Ямр формасында: буйур, буйурун – нязакятля дявят мцражият, тяклиф билдирир, йахуд бир шейи тягдим етдирдикдя дейилир. Буйурун, гапымыз ачыгдыр сизя; Дедим: – Буйур, шад оларам, Буйур дойунжа ич тюкдцйцн гандан! Буйур кюмякчим ол, йапыш ялимдян эцл-чичякля бязянмишдир, буйурун, бахын.

Буз, ис. Донмуш су.  Буз баьламаг [тутмаг] – бузла юртцлмяк, донмаг. Севэилим, гыш эялир, шахта дцшяжяк / Йеня ахар чайлар буз тутажагдыр. Гарлы-бузлу юлкяляр.. Мяня дцнйада (галды) гарлы-бузлу юлкяляр.

Бцдрямяк, ф.мяж. Йолуну азмаг, сапмаг, йанылмаг. Бцдряйянин, йыхыланын голундан тутур; Гой щамынын иши эетсин, дейя, габаьа.

Бцкцлмяк, ф. Гатланмаг, яийлмяк, бцкцк щала дцшмяк. [Тамара:] Кцляк ясяр, эцл бцкцляр.

Бцкцлмяз, бцкцлмяйян, сиф. Бцкцля билмяйян, гатланмаз, яйилмяз. // мяж. сарсылмаз, гцввятли, мющкям. Буна шащид, гожалсам да, бцкцлмяйян гамятимдир.

Бцрцмяк, ф. Ятрафыны алмаг, дюврялямяк, ящатя етмяк, арайа алмаг, орталыьа алмаг, мцщасиряйя алмаг. Бцрцйцр дюврями сайсыз улдузлар.

Бцрцнмяк, гайыд. Гапланмаг, чульаланмаг, юртцлмяк. // образлы тяшбещлярдя. Сящралар ал эейиб эцля бцрцнцр, севинир йурдумун оьулу, гызы.

Бцсбцтцн, з. Тамам, тамамиля. Ей дан улдузу! Издищам чохалыр, гящряман шящяр; Бцсбцтцн айаьа галхмышдыр бу эцн.

Бцтцн, явяз. Щамы, щамысы, цмум, жям. Бцтцн арзуларым эцлцр йарына / Хяйалдан илщамлар алмамаг цчцн..

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   53

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница