Нясими адына дилчилик институту сямяд вурьунун бядии дилинин изащлы лцьят и
НазваниеНясими адына дилчилик институту сямяд вурьунун бядии дилинин изащлы лцьят и
страница7/53
Дата конвертации12.02.2016
Размер7.7 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://dilcilik.org/kitablar/S.Vurgun-lugeti.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   53
Башсыз, сиф. Азьын, габаьыалынмаз, юнцалынмаз. // мяж. Дайанын, жар чякян башсыз кцлякляр!

Батаглыг, ис. Дурьун су, лыь, лещмя, палчыг иля юртцлц йер; батаг чох олан йер. [Валентин:] Бурда бир батаглыг чыхырды дизя.

Батырмаг, ф. Гярг етмяк, суйун дибиня чюкдцрмяк, жумдурмаг. …батыр суда, вур гуруда, щавада!

Батлаг, бах палчыг. Дюшцндя сары эил, дизиндя батлаг.

Батмаг, ф. 1. Шиш тяряфи иля бир йеря санжылмаг, эирмяк, сохулмаг. Цзцмя ох батар. – Онун эюзляриня батыр ох кими.

2. Суйун дибиня далмаг, жуммаг, дцшмяк. Дянизляр дибиня батды эямиляр.

3. Гцруб етмяк, эюздян итмяк. Щяр батан ахшамын бир ады вардыр… – Щяр батан ахшамын, доьан сящярин щцснц саламлайыр пянжярялярин. – Бир ахшам эцняшин батдыьы заман; Сизин билдийиниз о топал Эярай. // мяж. Сян бир Эцняш идин, доьдунда батдын. Эащ доьур, эащ батыр кюнцл риггятим.

4. Мящв олмаг, пуч олмаг, щядяр эетмяк, йох олмаг. Йер алтында батыб эетмиш; О дювранын дастанлары.

5. мяж. (дан) Галиб эялмяк, цстцн эялмяк, эцжц чатмаг. Батмаг олармы Хана. Гой улдузу атсын, эцняши сюнсцн.

◊ Еля бил ки, эямин батыб гярг олмушдур сулара.

Эюзц батмаг. - Юлмяк, жаныны тапшырмаг // чох арыгламаг. Эюзляри чухура дцшмяк. Шащсувар тяряфя патрон бошалды, Гцввядян дцшяряк эюзляри батды. Эюз йашына батмаг – аьламаг нечин эюз йашына батсын аналар. Эюзц чухура батмаг // бах эюзц батмаг. Эежян гара, эцнцн гара, Батды эюзцн чухурлара. Эюзцня ох кими батмаг – чох тясир етмяк. Онун эюзляриня батыр ох кими. Эюзцня батмаг – эюзцнц кор етмяк, мцгавимят эюс­тярмяк. Кимдир гартал кими га­йа­да йатан; Пянжяси дцшмянин эюзцня батан.

Байаг, з. Бир аз бундан яввял, габагжа. Байаг сюйляди­йин о тющмятляря; Инди ня дейирсян? – Байаг сизи эюстяряряк аркадашым сюйляди. Америка! Йени дцнйа! – вятянимдир, дедим байаг. [Ширин:] Байаг гулаг асдым црякдян она.

Байагдан, з. (бязян «бяри» сюзц иля бярабяр). Бир аз яввялдян; чохдан. Тулалар да зинэилдяшир.. байагдан.

Байаты, ис. 1. Азярбайжан халг мусигисиндя щязин бир щава ады. Диллярдя байаты, кясмя шикястя. – Бир байаты… Бир шикястя, мин шам йаныр гябрин цстя. Эютцр Шямшядини. Бир байаты чал.

2. ис. Азярбайжан шифащи халг ядябиййатында нязм формаларындан бири, чох заман онун дюрд мисрасындан 1, 2 вя 4-жцсц щямафийя, 3-жц мисрасы ися сярбяст олур. Мяним дилимдядир байатылар, гошмалар. – Чобан тцтяйиндян ахан байаты.

Байьын, сиф. вя з. Мяж. Хумар, мястаня, сцзэцн. Байьын эюзлярин етди ящвалымы пяришан.

Байыр, ис. Бинанын вя с.-нин харижи; ешик, щяйят, чюл, кянар, ачыг йер. Байырдыр эежикянляр, эери галанлар.

Байгуш, ис. 1. Ириэюзлц, эирдябашлы, чиркин сясли, гармагбурун, йыртыжы эежя гушу. Эежяляр, чох сяссиз олур, йащныз улар байгушлар.

2. ис. Мянщуслуг, уьурсузлуг символу кими. [Елоьлу:] Юлцм­ляр охуйур бизя о байгуш?! [Хосров:] Фялакят? Байгушсан доьрудан да сян – ютцр йаваш-йаваш о байгуш сяси – суссун о байгушун пяришан сяси.

Байраг, ис. 1. Узун вя назик бир аьажын баш тяряфиня рябт едилмиш вя адятян цзяриндя дювлятин, йахуд щярби вя йа ижтимаи тяшкилатын хцсуси яламяти – нишаны чякилмиш бир вя йа мцхтялиф рянэли гумаш парчасы. – Вериляжяк бу байраг биринжилик газанан инсанлара шцбщясиз. Бир байраг алтында фыртыналардан… -

2. мяж. Рящбяр идейа, мярамнамя, гайя мянасында. Мярд оьуллар бу байрагла галхды айаьа / – Байраг олдун елляря.

Байрагдар, ис. 1. Байраг тутан, байраг дашыйан адам. О бюйцк байраьын байрагдарына..

2. мяж. Башда эедян, габагда эедян. Щяр эцня, щяр иля байрагдар олдуг. Байаг сур етдийин о байрагдарын; Кама йетишмямишди щаггы, сурады – Бир гожа онлара байрагдар олмуш.

Байраглы,сиф. Байраьы олан, ялиндя байраг олан. Ингилаб байраглы бизим елляря.. – Нишан верир байраглы бир издищамы.

Байрам, ис. 1. Щяр щансы бир тарихи вя с. щадися шяряфиня кечирилян шадлыг эцнц; тянтяня. Май байрамы, Бакы бюйцк. Парад кечир, бах / – Эял, язиз байрамым, бир дя эюрцшяк, Бу байрамдан йеня гялбим эцж алды..

2. Шадлыг, шянлик, хошбяхтлик, сяадят мянасында. Байрамлара, шянликляря гоша эедирляр – Бу байрам ахшамы, бу язиз эцндя – Бир байрам сюзц вар, бир дя ки матям… Эяляндя щяр бащар Новруз байрамы.

Байрамгабаьы, сиф. вя з. Байрама йахын, байрам яряфясиндя олан. Бизим эялинлярин байрамгабаьы; Фясяли йаймаьы йадыма дцшдц.

Базар, ис. 1. Алыш-вериш йери. Базар башларында соьан сатанлар… Топланыб башына «саь ол!» – дейирляр.

2. Алвер, алыш-вериш, альы-сатгы. Сянятин базарына сцрцлмясин бу сахта маллар.

Бежярмяк, ф. Хидмят едяряк, бясляйяряк, йетишдирмяк. Бол тахыл бежярся.. Гышын шахтасында тахыл бежярян.

Бел1, ис. 1. Инсанын вя бязи щейванларын гарнынын арха тяряфи, саьры иля чийинляр арасында щисся, дал. Ня щяйат инсанын белиндя йцкдцр. – Сычрайыб; Гыратын белиня галхдын.. Ат белиня галхмаьы.

2. мяж. Щцндцр даьын ики тяпяси арасындакы яйилмиш йер вя алчаг кечид. Мин Газахда Кющлян ата; Эюй йайлаглар белиня галх.

3. мяж. Дювря, ятраф. Тифлисин архасы Газаьын бели.. [Кцр]

Бели бцкцлмяк – 1) гожалмаг. Инди бцкцлмцшдцр бюйля тез бели. Бцкцлмцшдц бели кечя атмагдан.. 2) аьыр мцсибят, бядбяхтлик, фялакят цз вермяк – синяси гуруду, бели бцкцлдц. – О эцлцшлярля белиндян бцкцлян. Йени бир сящнядя жовлан едирям. Белини сындырмаг – чох аьыр мяняви зярбя вурмаг, сон дяряжя сарсытмаг, бядбяхт етмяк. Белими сындырыб онун щясряти. Бели сынмаг – фялакят цз вермяк. Сынды бели салонларын.

Бел2, ис. Саь вя йа сол йанында айагла басмаг цчцн чыхынтысы олан узун саплы газма аляти. Дедиляр архамжа «Ел шаиридир, кцлцнэ шаиридир, бел шаиридир». Зцлмцн… гябрини газан / Кцрякляр, ..белляр биздядир. Ялляр дя йапышды белдян, кцрякдян Гялям дя, сцнэц дя, бел дя, кетмян дя..

Беля, явяз. 1. Бу жцр, бу тящяр, бу кими, бу сайаг. Кимин вардыр беля йары? Доьрудурму бунлар бары? Беля жаваб верян дилин жар олсун! Дахили вязиййят белядир дцзц. Белядир бабалар дюврцндян бяри. [Вязир:] Ширини Афярин беля камалы.

2. «щятта» мянасында баьлайыжы кими ишлянир. Гушлар беля цркцб гачыр. «Йашым ются беля, гулаг верин».. Вулкан олуб од пцскцрся дяниз беля, цмман беля. Сянин мящяббятин беля солмасын.

3. Бу бойда, бу йекяликдя. Кцрд гызындан беля оьул?

4. «Бундан», «бу эцндян» сюзляри иля бярабяр бундан сонра, бундан етибарян, башлайараг. Мянжя, ня олса да бу эцндян беля.

5. Йалныз жям шяклиндя: беляляр(и) – бу жцр адамлар. Беляляри дя вар.

6. «Беляси» шяклиндя дя (мянсубиййят шякилчиси иля) ишлянир – бу жцр. Беляси эцдаза тез веряр бизи…

7. «Беля». Гары, щардан беля? Беля, аь эцн эюрясиниз.

Белибцкцлц, сиф. Гожалмыш, бели бцкцлмцш. О бир вахт эюрдцйцм белибцкцлц.

Бензин [хар.] Ясасян нефтдян вя йа йаш кюмцр китрясиндян дистилля йолу иля йахуд сцни сурятдя алынан рянэсиз, тез алышан учужу майе. Мян няфясляри бензин вя кцкцрд гохулу милйонларын шаирийям..

Беш, сай. Дюрддян сонра эялян ядяд – 5. Мян щяр заман беш алардым ихтисасымдан. Беш гара гыш кечди / Беш гара бащар (5 ил вятян мцщарибяси нязярдя тутулур). Доланды беш бащар; Доланды беш гыш. Мяж. Чох аз, жцзи мянасында. Бу дцнйа беш эцндцр, беши дя гара. Беш-алты – аз, жцзи, бир нечя, ящямиййятсиз мигдарда. Эютцр беш-алты атлы.

Бешбужаглы, сиф. Беш бужаьы олан. Йаныр Кремлин бешбу­жаглы йагут улдузу. Эюрдцм: …Дюшцндяки бешбужаглы гырмызыны.. Бешбужаглы улдузун цлкяридир бахтымызын..

Бешдаш, ис. Хырда дашларла ойнанан бир ойун ады. [Мярйям:] Бешдаш ойнамасын мянимля дювран.

Бешжя, сиф. Анжаг беш, йалныз беш. Бешжя эцнцн гонаьыйыг бу алямдя биз.

Бешэушяли, сиф. Беш типли, беш эушяси олан. Бешэушяли йылдыз тахдын башына.

Бешэцнлцк, сиф. мяж. Аз давам едян, аз сцрян; мцвяггяти, сцряксиз, давамсыз. Бешэцнлцк алямя эцля-эцля эял.

Бешик, ис. 1. Кюрпя ушаглара мяхсус йырьаланан кичик йатажаг. Бешикдя боьулду балаларымыз / Бешик йырьалайыб, палтар йумаг. [Амалийа:] Йатма… гундаг беля… бешик йырьала.

2. мяж. (тянт.) Бир шейин тюряндийи, мейдана эялдийи йер; мянбя, йурд, ожаг, вятян мянасында. Ей кюнцл бешийи – бюйцк мящяббят / Эюзял вятян! Мянан дярин бешийисян эюзяллярин!

Беш-он, сай. Аз, жцзи, ящямиййятсиз мигдарда, бир нечя. Сян, ей беш-он долларын ешгиня 150 милйон азад инсанлары сатан Шарлатан! О йериди беш-он аддым..

Бешйцзиллик, сиф. Беш йцз ил йашы олан. Бешйцзиллик бу сарайын юмрц вардыр.

Бетяр, сиф. [фарс. бядтяр] Даща пис, даща йаман, даща бярбад, лап пис. Бил ки, гайьыдан бетяр.

Бетон [фр.] 1. Чынгыл, хырда чайдашы, гум вя семент мящлулу вя с. гарышыьындан ибарят тикинти материалы. Семент верин! Бетон тюкцн! Гачырмайын Кцрц эюздян / Полад няслимизин варлыьы бетон!

Бейин, ис. 1. (анат.) Мяркязи синир системинин ян мцщцм цзвц, щабеля бу цзвц тяшкил едян вя кялля иля бел сцмцйц каналыны долдуран маддя. Дцшцнян бир бейин бир торпаг олур – Дцшцнян бир бейин йашайажагдыр. Баллы пятякляря бянзяр бейнимиз.

2. мяж. (дан.) Аьыл, шцур, фящм, зяка, баш мянасында. Щяля тохтамамыш бейни ган бащар. Ня башымыз галды, ня дя бейнимиз. …бейнимин гцввятини юз синфимя верирям.

Бейниня ган вурмаг – сон дяряжя гязяблянмяк, юзцндян чыхмаг, щиддятдян юзцнц билмямяк. …Дальа-дальа вурур бейнимизя ган.. Бейнини йормаг – жана дойдурмаг, бездирмяк, тянэя эятирмяк. Йорду мяним бейними бу сайсыз билмяжяляр. Бейин йемяк – Башымы, бейними овуб йедиляр – Бейин йейян… бир иблиссян.

Бейнялмилял, ис. [яр.] тар. Бейнялхалг бирляшмя. Эюзляримиз айыг, охумалыйыг бейнялмилял щавасыны – Ян бюйцк няьмямиз бейнялмилялдир. Алыб дальалара бейнялмиляли.

Бейниганлар, сиф., ис. Жаванлар щяля бяркя-боша дцшмяйянляр, бир гярара эялмякдя тяряддцд едянляр мянасында. .. бейниганларын да ганы гайнар, гялби жошар.

Безикмяк, ф. Усанмаг, безмяк, тянэя эялмяк, жана эялмяк, безар олмаг, быьмаг. Доьрусу, йорулуб безикмядин сян; Еля вятян, вятян демякдян?

Безмяк, ф. Безикмяк, усанмаг, тянэя эялмяк, жана эялмяк. Йорулуб безмядик вурушмалардан.

Бябяк, ис. Эюз эилясинин ортасындакы гара даиряжик.. «Эюз» сюзц иля бярабяр шяфгят вя нявазишля мцражият. Деди: – Оьлум! Эюз-бябяйи, сян ей юмцр чичяйим; Тарихлярин шащидидир мяним бу аь бирчяйим.

Бядбяхт, сиф. [фарс. бяд вя яр. бяхт] Талесиз, бяхтсиз, талейи пис, уьурсуз. Ня олсун? Бядбяхт, бядбяхтям, инан! Бядбяхт йаранмышдыр бязи китаблар. Йазыг бядбяхт баласыны басажаг­дыр баьрына.

Бядбяхт олмаг – бядбяхтлийя мяруз галмаг, йазыг олмаг. [Вязир:] Бир дя, бядбяхт олур ашиг оланлар.

Бядбин, сиф. [фарс] Щяйатда щяр шейи пис эюрян, щяр шейя цмидсиз бахан, эяляжяйя инанмайан. Бу фярйад бядбинляря мяхсус, бизи шад етмяйяжякдир. О бядбин гялбимя чох аьыр вурду.

Бядбинлик, ис. Бядбин адамын ящвали-рущиййяси; цмидсизлик, эяляжяйя инамсызлыг, дцшкцн ящвали-рущиййя. Шащим! Йарашмайыр бядбинлик сизя.

Бядян, ис. [яр.] Инсанын вцжуду; эювдя. Еля бил од тутуб йаныр бядяним. Ян эюзял гцввя ки, парлар бядянин. [Хосров:] Мярйямля йашамыш йалныз бядяним.

Бядянсиз, сиф. Мяж. Эювдяси олмайан, вцжуду олмайан. Йериндян данышан бядянсиз башлар.

Бядсифят, ис. [фарс бяд вя яр. сифят] Сярт, гашгабаглы, цзцэцлмяз. Бядсифят, ажыдил олур бир чоху.

Бядуьур, сиф. [фарс бяд вя уьур] Бяхти эятирмяйян, уьурсуз. Билмяздим бядуьур гуш олдуьуну.

Бящаня, ис. [фарс.] Бир иш цчцн ясас олан билян кейфиййят, сябяб, дялил. Щижран эюз йашына бир бящанядир.

Бящри-бипайан. Кюнцл йеня бящри-бипайан кими…

Бящри-Хязяр, ис. [яр.] (кющн.) Дяниз, дярйа; Хязяр дянизи. Бир тяряфин Бящри-Хязяр.

Бяхт, ис. [фарс.] Тале, гисмят. Кяндляр дя чахнашыр мяним бяхтимдян. [Ширин:] Гой олсун, бяхти дя щяр... [Азяр баба:] Ширин ана йурдун доьма гызыдыр / Бизим бяхтимизин дан улдузудур.

Бяхтиня эцлмяк – талейи эятирмяк, иши эятирмяк, бахт аь олмаг. Бяхтиня ня эцняш, ня дя ай эцлдц. Бяхтиня гара демяк – хошбяхт олмамаг, бядбяхт – нийя юз бяхтиня гара дейирсян? Сян дя тязя-тязя гялбя дяйирсян! Горхма, бяхтиня дя сюйлямя гара. Бяхтиня эцн доьмаг – Бяхтиня эцн доьалы. Бяхтиндян кцсмяк. Талейиндян разы олмаг. Адым чякиляли бяхтимдян кцсдцм – Бяхтиниздян кцсцн. Бяхтиня гисмят олмаг бяхти, талейи эятирмяк– О да кор бяхтимя гисмят олмады.

Бяхтигара, сиф. (бязян «бяхтигаря» шяклиндя ишлядилир). Бцтцн юмрц бойу талесиз, гара эцн, язиййят вя мяшяггятля йашайан, бядбяхт, талесиз. Бый, а Йахшы, ня дейим, мян бяхтигара? Нийя юз бяхтиня гара дейирсян!

Бяхтийар, сиф. вя з. [фарс.] Хошбяхт, бяхтли. Инсанлар гайьысыз, щяйат бяхтийар. Бяхтийардыр о шаир ки, бу дцнйада; Йахын досту шеир дуйан инсан олсун. [Шащбаз:] Бир онун ешгиля бяхтийарам мян. Ащ, дуйан, дцшцнян ня бяхтийардыр..

Бяхтийарлыг, ис. Хошбяхтлик. Бу мцгяддяс тябиятин саф шеириййяти; Инсанлыьы дявят едир бяхтийарлыьа. [Лоьман:] Жащанда йол ачар бяхтийарлыьа. Гой онларын.. бяхтийарлыьы… щечлийя варсын.

Бяклямяк, ф. эюзлямяк. Щардасан, эюзлярим щяп сяни бякляр; Бах, ювладын нежя эирйандыр, ана!

Бяла, ис. [яр.] 1. Уьурсузлуг, бядбяхтлик, мцсибят, фялакят, афят. [Ширин:] Ащ, Аллащ.. ня бюйцк зцлмцн олармыш! Башынын ня йаман бяласы вармыш. Бу бялайа пяк еркян дцшмяйими билмядин. Йашамаьын мин бяласы вар…

2. Гям, гцсся, кядяр, дярд, язаб, изтираб. Мяндян чох узагдыр щяр бяла, щяр гям. Орда ня гям вардыр, ня бяла вардыр. Бялалар танрысы о мящяббятдян.

Бялайа дцшмяк – язиййятя, мцсибятя мяруз галмаг, хатайа дцшмяк, чятин вязиййятя дцшмяк. Бу бялайа пяк еркян дцшмяйими билмядин. Башына бялалар эялмяк – бядбяхтлийя дцшмяк, мцсибятя дцшмяк. Чатандан бяридир он беш йашыма. Чох бялалар эялиб ганлы башыма.

Бялалы, сиф. Мцсибят вя язиййят чякмиш, аьыр эцнляр кечирмиш, уьурсуз, бядбяхт. О шаир мядщ едир мин бир эцлзары / Бялалы ашиги, севдалы йары. – Бялалыдыр башым язялдян бяри.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   53

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница