Нясими адына дилчилик институту сямяд вурьунун бядии дилинин изащлы лцьят и
НазваниеНясими адына дилчилик институту сямяд вурьунун бядии дилинин изащлы лцьят и
страница6/53
Дата конвертации12.02.2016
Размер7.7 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://dilcilik.org/kitablar/S.Vurgun-lugeti.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Бахт, ис. [фарс.] Бах бяхт. 1. Тале, гисмят. Инди севин шейх Алы; Бахтына эцн доьалы – Шаирим, белядир бизим бахтымыз – Эялди жаван юмрцмцзцн; Тярлан бахты.. [Исмят] Сян нийя бахтындан кцсян кишисян?

2. Мянсубиййят (нисбят) шякилчиси иля, чыхышлыг щалда. Бахтымдан – бир щадися, кейфиййят вя с. мцнасибяти иля мямнунлуг, разылыг ифадя едир. Беля бир китабдыр, Мяним бахтымдан..

Баис, ис. [яр.] Сябябкар, сябяб олан адам. Ещ… баисин еви йансын.

Бакал [фр.] Ири гядящ, ички пийаляси. Ичяк бу бакалы о саьлыьа ки… Достлар гапыны дцшмян галдырарды юз бакалында.

Бал, ис. 1. Арыларын чичяк вя мейвя ширясиндян щасил етдикляри гаты ширин маддя. Шанада бал тутан бармаьын йалар. Пятяйи бал сцзян ары мяндядир.

2. мяж. Чох ширин, чох дадлы, чох ляззятли шей щаггында. Бал кимидир додагларын.

Бал. 2. ис. [фарс.] [клас.] ганад классик ядябиййатда чох вахт «балц пяр» йахуд «пярц бал» шяклиндя ишлянир – гол-ганад. Дюйцшдцкжя гожа гартал; Гцввят алыр балц пяри. …цряк / …балц пяр ачар…

Бала. 1. ис. Ювлад, ушаг, оьул. Ана иэид баласына; Ачды юз голларыны – Бешикдя боьулду балаларымыз. Билирсян ня шейтан баладыр Эцлнар? Доьма баланыз да йад олажагдыр. Балалар гуш кими версин сяс-сяся. Балалар бясляйин! Щаггы данмасын. Мяж. мянада Хяйал доьма баласыдыр. Бизим ана щяйатын. – Азярбайжан баласы – Йазыг, бядбяхт баласыны басажагдыр баьрына. [Бану:] Ахшамыныз хейир, иэид балалар!

2. Кичик, кюрпя щейван, гуш! …Йанында баласы йаьыш эюлцндян; Яйилиб су ичир бир ана жейран…

3. Хитаб йериндя (чох вахт «а балам», «ай балам», «балам» шяклиндя дя ишлянир). Сян дя, гызым, эюзял балам, севсян црякля. [Бану:] Щаны ширин балам? Ня олду гызым? Оху, бала, динляйирям тяраняни. Аж галарыг сабащдан; Де, нейлярям, балажан?! Олсун, ай бала! Йох, ай бала! Саьлыгла эейясян мещрибан бала! Сяндян узаг олар… эюйярчин балам!

4. сиф. Кичик, балажа, хырда, кюрпя. …Аьлайыр, аьлайыр бала гызжыьаз.. Сарайда гыз балалар – Анасыз аьлашыр кюрпя балалар!

Балажа, з. мянасында. Ящямиййятсиз, жцзи, йцнэцлвары; бир гядяр, бир аз. Эярай бяй бу сюзц дедийи заман; Ялиндян щядяри дцшцб тюкцлцр. «Ничево» дейяряк балажа эцлцр.

Балыг, ис. Суда йашайан, гялсямяляр васитясиля няфяс алан, цзэяжляри олан, сойуганлы онурьалы щейван. Эирдаблары йара-йара; Йем олмушдур балыглара. – Суйу балыг кими тян; Кюнлц балыг истяйян; Эяряк эирсин дянизя. – Бил ки, балыг гядяр ганым сойугдур.

Балыгчы, ис. Балыг овлайан, балыг тутмагла мяшьул олан адам. Ики гардаш ики цряк; Балыгчыймыш бу дяниздя. О балыгчы эянж йашында; Йемми олсун балыглара?

Балыгчылыг, ис. Балыг тутма сяняти, балыгчы пешяси; балыг тутмагла мяшьул олма. Балыгчылыг дейил пешям.

Баллы, сиф. Балы олан, ичиндя бал олан. Баллы пятякляря бянзяр бейнимиз.

Балта, ис. Одун доьрамаг, аьаж кясмяк вя с. цчцн ишлядилян саплы, енли вя итиаьызлы дямир алят. Балта вурар, эцлцнэ чалар йорулмайан голлары – Гызыр балталары полад пянжяси..

мяж. Балта вурмаг. Биринин ялейщиня иш эюрмяк, зиддиня данышмаг; бириня гуйу газмаг. Балталар вурулуб юмцр дашыма; Бу ешгин йолунда йаман олмушам.

Балталы, сиф. Ялиндя балта олан, балта иля ишляйян. …яли балталы бир жяллад..

Бамбашга, сиф. Тамамиля башга, тамамиля айры. Башында бамбашга бир севдасы вар – Бамбашга зювгц вар буэцнкц тойун. Щцняриниз варса, бир «Раст» охуйун. Сянинся мяналы нязярляриндя; Ачылды бамбашга йени бир алям. Ня гядяр бамбашга олса да заман; Йеня Вятян мцлкц щеч гожалмамыш.

Бан, ис. Хоруз сяси, хоруз банламасы. Хоруз баны. Дан улдузу. Шяфягли цряк; Вцгар иля мян анырам ютян эянжлийи.

Бана, яв. «Мяня» мянасында йюнлцк щалда. Доьрусу шу щяриф (майдан) / Бана чох хяжалят верирди.

Бандит [итал.] Сойьунчу, гулдур, гаряткар, таланчы. Эежяляри бандитляря эцлля дашыйан.

Бандура, ис. [ясли йун.] бармагла чалынан чохсимли, эениш голлу Украйна мусиги аляти. Киминдир бандуру сюйлядян елляр? Йашыл баьлар телляняжяк; Бандуранын хош сясиндян…

Бар, ис. [фарс.] Мейвя, мящсул. Бел эютцрцб су вердикжя торпаьа; Щяр аьаждан немят алыр, бар алыр. – Сюйцд аьажында бар ола билмяз.

Баря [фарс.] Адятян нисбят (мянсубиййят) шякилчиляри иля ишлянир – хцсусда, хцсусунда, щаггында. Бу кяламын барясиндя гилц-гал олсун эяряк!

Бархана, ис. [фарс.] (кющн.) Ев шейляри, ев лявазиматы, мцхялляфат, аваданлыг, дирилик, башга бир йеря апарылмаг цчцн йыьылыб баьланмыш шейляр, йцк. [Азяр баба:] Аьыр барханамы чякян дя сянсян.

Бары, яд. [фарс.] Щеч олмаса. Бары, кор вижданын бахсын Аллаща! Йазыглар ки, бир нишан да галмамышдыр ондан бары. Щяйат да романдыр.. Фягят бу романы сонуна гядяр; Оху­йан олмушму бары бир няфяр? Ямр един, дайансын йаньынлар, бары. Бары сянят гцдрятими; Онлар данмасын. Бары бир эцн эюрсцн ювладларым… солду барым.. Бары йцз аддымлыг бир мянзил ися; Баша вурмамышдыр ирадясизляр.. Алышдыр юзцнц бары мющнятя.

Барышдырыжы, сиф. вя ис. Барышдыран, ики дцшмян арасында сцлщ вя йа кцсцлц арасында йенидян достлуг вя сямимилик йарадан. – Йцз барышдырыжы китаб да йазсан, Тутгун цфцглярдя ачылмаз сабащ.

Барышмаг, ф. мяж. Узлашмаг, йоллашмаг, разылашмаг, сазишя эялмяк. Барышыр заман.

Барышмаз, сиф. Щеч бир сазишя, щеч бир сцлщя йол вермяйян; кяскин амансыз. Жянуб, Шимал, Шярг, Гярб бюлцнсцн; Ики дцшмян вя барышмаз жябщяйя! – Ел бюлцндц ики дцшмян вя барышмаз сянэяря..

Барыт, ис. Одлу силащлардан ютрц патрон, мярми щазырламаг цчцн партлайыжы маддя. Барыт вардыр щаваларда… ◊ Барфт гохусу – мцщарибя горхусу …Барыт гохусу, ..тцстц.. щис.. мцщарибя эедир.

Барлы, сиф. Мейвяли, мящсуллу, барэятирян, мейвяверян. Ялинля гурдуьун барлы баьчалар; Туфанлар гопса да саралыб солмаз.

Бармаг, ис. 1. Инсанын вя бязи щейванларын ял вя айагларынын гуртаражаьындакы беш мцтящяррик цзвдян щяр бири. – Бармаьыны хяритядя о эяздиряряк. – бармаьлар динжялир, ялляр шад олур.

Баррикáда [фр.] Кцчя вурушмасында ингилаби кцтлялярин мцхтялиф ири шейлярдян (шалбан, ичи торпагла долу кисяляр, даш, аьаж вя с.-дян) дцзялтдикляри сянэяр. Зящярли гуршунлара гурбан олунду револйусион баррикадалар. – Кечир албайраглы баррикадалар.

Басдырмаг, ф. Якмяк, санжмаг. Бу эцн басдырдыьын кюрпя шитилляр.

Басылмаг, ф. т-сиз. Мяьлуб олмаг. Бязян басылыр щцняр. – Ялбяття, басылар… ­Йарашмайыр басылмаг.

1. Цстдян сыхмаг, тязйиг етмяк, аьрылыг вермяк. – Йеня гар басажаг даь дюшлярини.

2. Галиб эялмяк. Бу дяфя басды Гожа.

3. Бир шейин чохлуьуну, сыхлыьыны эениш сащя тутдуьуну, йайылдыьыны билдирир. – Кюрпцнц басмышдыр йабаны отлар.

4. Юртмяк. Басыб даш йаьыны дар дюнэяляри..

5. Бир сыра исимляря гошулараг, мцряккяб феил вя мцхтялиф ифадяляр дцзялдилир: айаг басмаг, баьрына басмаг. Басма айаьыны бизим торпаьа; Иландан-ягрябдян йар ола билмяз. Сянся юз баьрына басыб йарыны. – Ким басды баьрына жан­щажан сяни? – Йазыг бядбяхт баласыны басажагдыр баьрына.

Басылмаз, сиф. Мяьлуб едиля билмяйян, мяьлубедилмяз. О деди ки: Басылмаздыр гадир инсан / Йаша, йаша! О басылмаз гцдрятинля.

Басылмыш, ф. сиф. Мяьлуб едилмиш, мяьлуб олмуш. Басылмыш ордусу чякилиб эери..

Басгын, ис. Ансыз щцжум, гярилдян, эюзлянмядян едилян щцжум. Басгына кечмишдир Мящяммяд Гажар. – Басгын эцрущлары чякилди эери.

Басмаг, ф. 1. Тапдаламаг, айагламаг, басдаламаг.

2. Батырмаг, ичиня салыб ислатмаг. О мяни дянизя басыб деди: – Хан, Бир сыра исимляря гошулараг, мцряккяб феил вя мцхтялиф ифадяляр дцзялдилир, мяс. Айаг басмаг. Басма айаьыны бизим торпаьа; Иландан, ягрябдян йар ола билмяз. – Йох… йох… Басылмаз Вятян!

Баш, ис. 1. Инсан бядянинин кялля вя сифятдян ибарят олан йухары щиссяси. Дурналар башын цстдян кечяндя – Дейирям мяним дя башымда бу вар. // Щейван бядянинин, бейин олан йухары вя йа юн щиссяси. Бяхтийар сахлайыр атын башыны.

2. Бир шейин ян йухары щиссяси, тяпяси, зирвяси, цстц. Гялбинин башында чырпыныр бир гуш.

3. Бир шейин башландыьы йер, башланьыж. Щяр булаг башында бир сющбят олур. – Булаглар башында гурбан кясярмиш..

Баш вермяк – 1) ямяля эялмяк, мейдана эялмяк, ваге олмаг, гадир олмаг, ортайа чыхмаг, олмаг. Хаталар баш верир щяр вуран ялдян… Баш вурмаг – баш ендирмяк, тязим етмяк. Галхдылар, баш вуруб отуран заман. Баш галдырмаг – цзя дурмаг, итаятсизлик эюстярмяк, табе олмамаг. – Бир дя баш галдырыб дейинмясинляр! – Инди баш галдырыр мцстямлякяляр. Башдан кечмяк – жандан кечмяк, юзцнц фяда етмяк. – Юз башындан кечянляря ……… щейран галырсан? Баш яймяк – 1) ещтирам етмяк, тязим етмяк, салам вермяк. – Бяс баш яймядиниз! – Бяли, яймядим. Мяж. Рцзэарлара баш яйдикжя су йолунда щяр гамыш, Дурналара баш яйир. 2) табе олмаг, итаят етмяк, алчалмаг – Баш яймядин ханлара. Баш йармаг – (дин.) кечмишдя: Мящяррям айында ашура эцнц гаты мювщуматчыларын баш чапмаг, баш йармаг айини. Ня зянжир вуран вар, ня дя баш йаран. Башына йыьмаг (тапмаг) – башына топламаг. Комсомол Бяхтийар кяндя эяляли; Топлайыб башына йолдашларыны. Баш эютцрцб ахмаг – гаршысына эялян истигамятя доьру эетмяк, баш эютцрцб эетмяк, гачмаг. Эцнляр баш эютцрцб ахыр иряли. Баш чякмяк – щал сорушмаг, биринин щалыны билмяк цчцн онун йанына эетмяк; дяймяк, йохламаг. Мяжлися баш чякир, щяр эялиб эедян; Онларын цстцня юзц баш чякир. Баша кечмяк – мяжлисин йухарысына кечмяк, ян щюрмятли йери тутмаг, башда отурмаг. Йох бир баша кечсин чийниндя чомаг. Баша вурмаг – ахыра чатдырмаг, битирмяк, тамамламаг, тамама йетирмяк. Ийирми ил вурдум баша. Башы гарышмаг – бир шейля мяшьул олмаг. Гарышсын жябщядя онларын башы, Тяки бюйцкляря, бяйляря гаршы. Башыны галдырмаг – Шашгалар башыны галдырды эюйя.. Башыны гуртармаг – жаныны гуртармаг, хилас олмаг. Башыны гуртармаг истяйир бир аз. Башындан од чыхмаг – мющкям ясябиляшмяк, бярк щирслянмяк. Башындан од чыхыр данышдыгжа сян. Язял башдан – лап яввялдян, лап башдан, чохдан, йаранандан. Язял башдан дцшмянимдир цзц мурдар гаранлыг. Щяр торпаьын юз ешги вар, щяр миллятин юз ады. Язял башдан бу баьдайам.

Баш-айаг, з. Тярс (тярсиня), яксиня, башы айаьына вя айаьы башына тяряф.

Баш-айаг данышмаг (вурмаг) – данышыьынын ня башы, ня айаьы олмаг, данышыьында щеч бир мянтиг вя рабитя олмамаг. Эюрцрям сюзлярим баш-айаг вурур, Бязян гуш йериня даь-даш учурдур.

Баш-баша, з. Бир йердя, йан-йана, бир-бириня сыхылараг ужа даьлар баш-башадыр, Гайалары баш-башадыр. – «Гоша йатыб… бащарла». Баш-баша, динжялим бир эюй чямяндя. Бизик дянизляри баш-баша чатан.

Баш-баша вермяк – бир-бириня йахын дурмаг, йанашы дурмаг, йан-йана дцзцлмяк, дурмаг. Сайрышан улдузлар вериб баш-баша; Бир жцт улдуз кими вериб баш-баша; Сцзцлцб эедяндя хяйала эюзляр. Гайалар! Гайалар, вериб баш-баша. Баш-баша дурмаг – бир йердя отурмаг, бир йердя дурмаг, йан-йана отурмаг, бир йеря жямлянмяк. Сыхнашыб бир йеря баш-баша дурур. Баш-баша эялмяк – цз-цзя эцлмяк, растлашмаг. О гопан цсйанын зялзялясиндян; Баш-баша эялмишдир бюйцк биналар. Баш-баша эялмишдир юлцмля щцняр. Топлар, тяййаряляр эялмиш баш-баша.

Башдан, з. Яввял(ин)дян, ибтида(сын)дан, тязядян, йенидян. Оьул, мян азадам башдан, бинадан…

Башдан-айаьа, з. Бцтцнлцкля, тамамиля, щяр йери, щяр тяряфи; бцтюв, тамам, сялт. Башдан-айаьадяк эеймиш гырмызы..

Башдан-баша, з. Тамамиля, бцтюв, тамам. Дцнйа башдан-баша тязя эюрцнцр. Йахшылыг инсанла бир сянят олсун; Дцнйа башдан-баша гой жяннят олсун. Гара эеймиш башдан-баша; Полйакларын ана йурду. Юмрцн башдан-баша бир ахтарышдыр.

Башдашы, ис. Гябрин цзяриндя баш тяряфдя санжылан даш вя с.-дян ибарят нишанэащ. «Бир мязар ки, ня башдашы» ня ады вар.. Гярибядир сарайдакы башдашлары; Бир чохуну йахына эял, сейр ет бары.

Башыачыг, з. Башында щеч бир шей олмадыьы щалда, папагсыз, башы юртцксцз. Йаьыш йаьыр нарын-нарын.. Башыачыг дайанмышыг гябрин йанында.

Башыашаьы, сиф. (мяж.). Сакит, динж, фаьыр, щеч кясля иши олмайан, анжаг юз иши иля мяшьул олан. …Эюрцрсян? Сяссизжя, башыашаьы.. Мяним илщамыма йахындыр дцзц..

Башыбатмыш, сиф. вя ис. (дан.). Сюйцш, гарьыш йериндя ишлянян ифадядир. Дцм аь эейиндикжя о, башыбатмыш; Йеня гар басажаг даь дюшлярини.

Башысойуглуг, ис. Юз ишиня, вязифясиня сойуг бахма, сящлянкарлыг; диггятсизлик, гейдсизлик. Эцлцнждцр бу башысойуглуг шяксиз..

Башыужалыг, ис. Мяьрурлуг, вцгарлылыг, мянлик, шяряфлилик. Даьлар биздян юйрянмишдир нядир башыужалыг. [Лоьман] Эянжлик йаранмышса башыужалыг.

Башыйелли, сиф. (мяж.) Сцрятля, гейзля, ажыгла, ити, кюпцкляня-кюпцкляня. ..Башыйелли ахар чайлар.

Башкясян, сиф. Жяллад, инсан гатили, хунхар; вящши, йыртыжы дялядуз. Евйаран, башкясян гулдурлар кими.

Башга, сиф. Бу йох, диэяр, о бири, яввялкиндян фяргли, гейри, айры, саир, юзэя.Бизя йасаг олду башга китаблар / Башга бир зювгц вар буэцнкц тойун; Щцняриниз варса бир раст охуйун. Башга бир гисас да сиз алын ондан. – Бу эцн мян башга бир дцнйайа чыхдым. Башга зювг алырам бу эцн алямдян.

Башгалашмаг, ф. Башга вязиййят, шякля, щала дцшмяк; башга жцр олмаг; тамамиля дяйишмяк. Бир дя севэилими алдатмаг цчцн; Дяйишиб жилдими башгалашмадым.

Башламаг, ф. 1. Бир ишя эиришмяк, шцру етмяк. [Шащбаз:] Башланажаг имтащан. – Сян ей башладыьым думанлы ясяр.

2. Бир ишин ясасы гойулмаг, ямяля эялмяк, мейдана эялмяк. Бир сяйащят эцнц башламышам мян.

Башланмаг, ф. Мейдана чыхмаг, тюрямяк; тюрямяйя ортайа чыхмаьа, ямяля эялмяйя башламаг. Гулаг ас, башланыр бир йени дастан.

Башлыжа, сиф. 1. Ян ясас, ян мцщцм, ян цмдя. Деди: – Мяним кцсмяйимин башлыжа бир сябяби вар.

Башлыг, ис. Йаьышдан, сойугдан, кцлякдян горунмаг цчцн баша эейилян юртцк. Яйниндя боз шинел, башында башлыг / Ня ися пычылдайыр о, фящляляря – Йун башлыг эюндярирям..

Башмаг, ис. (кющн.) Цзцюртцлц, дабан тяряфи вя пянжянин йарысы ачыг, наллы киши вя гадын айаггабысы. Галхыб башмаьыны эейир щяр сящяр.

Башсаьлыьы, ис. Йахын адамы юлмцш бир шяхся йа аиляйя тясялли вермя, сябр вермя; тязийя. Йетирин шаирин башсаьлыьыны.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница