Нясими адына дилчилик институту сямяд вурьунун бядии дилинин изащлы лцьят и
НазваниеНясими адына дилчилик институту сямяд вурьунун бядии дилинин изащлы лцьят и
страница22/53
Дата конвертации12.02.2016
Размер7.7 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://dilcilik.org/kitablar/S.Vurgun-lugeti.doc
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   53
Эениш, сиф. 1. Ени чох олан, эен (дар якси). Эениш пянжяряляр ачылыр тай-тай. – Шящяря сыьмайыр эениш кцчяляр.

2. Ужсуз-бужагсыз, сонсуз. Гялбин кими ня эенишдир асиманын? – Эениш фязалардыр онун ойлаьы..

3. Бюйцк, ири. Ясрин эениш аддымлары сцрят тапандан бяри..

4. Мигйасы, даиряси, юлчцсц бюйцк. Сябяб олажагдыр бир эениш щярбя..

Цряйи эениш – сяхавятли, гайьыкеш, жомярд, эенишгялбли. Цряйин эенишдир, камалын дярин.. – Цряк эениш олсун!

Эеноссе, ис. [алм.] Йолдаш, партийа йолдашы. Ордусуну чякиркян йазды эеноссе Телман..

Эерчяк, з. Щягигятян, яслиндя. Ащ, тябият! Ян бюйцк ювладын инсандыр, эерчяк! – Мян бу сящняжийя инандым эерчяк..

Эери, з. 1. Архайа, арха тяряфя, дала. Бющтаныны эерийя уд! – Алман солдатлары эери гачырды.

2. ис. Дал, ард. Дцзялди мангалар эерийя доьру. o Эери галмаг 1) далда, архада галмаг. Мян щцжумдан эери галсам! 2) йубанмаг,, лянэимяк. Байырдадыр эежикянляр, эери галанлар. Эери(йя) дюнмяк – дала дюнмяк, гайытмаг. Эери дюнмяся дя эцнляр бир даща.. – Юз йайындан чыхан охлар бир дя эери дюнмяйяжяк. Эери чякилмяк – дала чякилмяк, эери аддымламаг. Басгын эцрущлары чякилди эери. Эялмя мяним эюйляримя, гара булут, чякил эери! Эеридян бахмаг – сейирчи кими узагдан бахмаг, йахын дурмамаг. Залымлар эеридян бахар сизинля..

Эет-эедя, з. Тядрижян, йаваш-йаваш; заман кечдикжя. Сойуду эет-эедя юмрцн илляри… – Чохалды эет-эедя, артды щярякят.. – Эет-эедя дцшся дя голу гцввядян..

Эет-эял, ис. Бир йеря чох эедиб-эялмя. Эет-эяли севмяйир бизим гурулуш…

Эет-эяля салмаг – ишини гясдян узатмаг, йубатмаг, сцрцндцрмяйя салмаг. Йухулу йорьун шикайятчиляри эет-эяля саланлар..

Эетмяк, ф. 1. Йеримяк, аддымламаг. Щей эедирям дурмадан; Бир йуважыг гурмадан.. – Щумайы чийниня эютцрцб эедир..

2. Олмаг, иштирак етмяк. Ня бир тойа эетдик, ня дя шадлыьа. – Байрамлара, шянликляря гоша эедирляр.

3. Жяряйан етмяк, давам етмяк. Ону да боьажаг эедян цсйанлар.. – ..Ижлас эедир..

4. Йола дцшмяк, истигамят алмаг. Эцндцзляр иглимдян-иглимя эедир. – Олмазмы Муьана йалныз эедясян?

5. Бир ишин далынжа вармаг; пешя сечмяк. Агроном эедирям, – дейиб Ямирхан.

6. Тярк етмяк, гойуб эетмяк. Мян эетсям гырьынын щесабы олмаз. – Йанындан эетмяйиб эцнлц, эежяли. – Биз эедяк, вахт эеждир. – Ана! Эетдим, саламат гал!..

7. Евлянмяк, яря эетмяк. Деди ки, разыйам, эедярям хана.

8. мяж. Ирялилямяк, истигамят алмаг. Эцлляляр эащ саьа, эащ сола эедир.

9. мяж. тех. Юзц аддымлайан, юзцйерийян; Эедян дирякляри, дямир телляри..

10. мяж. Юлмяк, дцнйаны тярк етмяк. Даш цстя бир даш да гоймады, эетди. – Эетди цряйиндя вятян мющняти. – Эетди сцфрясинин башында дуран..

11. Эедян шяклиндя ис. Йол эедян, пийада. Бир дайан, ай эедян, де щаралысан?

12. Ямр ядаты, мяслящят, ямр, хащиш билдирир. Эедин, достлар! Тябиятдян интигам алын. – Эедяк! Бизим йерляр хош кечяр сизя.

Аллаща хош эетмяз – налайиг, пис щярякятдир мянасында. Йох… хош эетмяз бу Аллаща..

Бада (зайа) эетмяк – щечя чыхмаг, пуч олмаг. Онларын юмрц дя тез эедяр бада.. – Бир йахшылыг эетмяз бада.. – Юмрцмцз эетди зайа. Ганы эетмяк – солмаг; гожалмаг. Эедир гялбимизин исти ганы да.. Зидд эетмяк – гаршы чыхмаг, разылашмамаг. Ханын тяклифиня зидд эетмяк олмаз. – коб. – юз иши иля мяшьул олсун мянасында. Эетсин кярмясини айагламаьа! Юмрцндян эетмяк – юмрцнц азалтмаг, юлцмя йахынлашмаг. Щяр аь эцн, гара эцн юмцрдян эедир.. – «Хош эцнляр юмцрдян эедир».. Сабаща эетмяк – иряли, габаьа эетмяк; эяляжяйя ирялилямяк. Црякля бир йердя эедир сабаща. Хейря гяншяр (гаршы) эедин – йахшы йол, саь-саламат эедин мянасында. Хейря гяншяр эедин, чох шад олдум мян.

Эейдирмяк, ф. Эеймяйя мяжбур етмяк. Шящяр гызларына эейдирирсиниз..

Эейим, ис. 1. Яйниня эейилян щяр шей; палтар, цст-баш, либас. Садя эейимимдян эилейлянирсян.. – Гамят эюзял, эейим тязя, гаш гара..

2. Йарашыг; йарашан, тутан, малы олан. [Амалийа:] Доьрудан эейимдир гадына зийнят.

Эейинмяк, гайыд. 1. Яйниня палтар кечирмяк, эеймяк; юз-юзцнц эейиндирмяк. ..Тяпядян-дырнаьа эейинир дцмаь..

2. Мцяййян дябдя, нювдя палтар эеймяк. Эейин хара, эейин ипяк.. Эащ коверкот, эащ да шевйот палтар эейинди.

3. мяж. Юртцлмяк. Йеня дя йамйашыл эейинир даьлар.. – Эейинмиш дан йери йеня гырмызы..

Эеймяк, ф. 1. Яйниня палтар, айаггабы кечирмяк. Яйниня дар эялди эейдийин палтар. – [Йадиэар:] Сящяр эейди донуну. o Ясэяр палтарыны эеймяк – ордуйа чаьрылмаг, ясэяр олмаг. Эейиб ясэяр палтарыны, силащланды гящряман..

2. мяж. Юртцлмяк, цстц юртцлмяк. Атлас эейяр эюй йайлаьы бизим йурдун. o Той либасы эеймяк – бязянмяк. Той либасы эейян ана тябият..

Гара эеймяк – йаса батмаг; йас сахламаг. Гара эеймиш.. полйакларын ана йурду. Саьлыгла эейясян! – тязя палтар эейян адама дейилян тябрик. Саьлыгла эейясян, мещрибан бала!

Эяда, ис. [фарс.] мяж. Дилянчи, йазыг, бинява. [Хосров:] Эядайя дюндярди мяни мящяббят. – Де ки, [Дцрряйя] Вурьун эядалара дюнцбдцр.

Эядя, ис. дан. Оьлан. Эядя лап диванядир.

Эялди-эедяр, сиф. Мцвяггяти, даими, сабит олмайан. Биз эялди-эедярик, сян йаша, дцнйа! – Демя, Сямяд Вурьун эялди-эедярди.. – Сяндян юзэя ня варса да, эялди-эедяр, яфсанядир.

Эяляжяк, сиф. 1. Заман бахымындан щяля чатмамыш, лакин чатмасы эюзлянилян. Эяляжяк эцнляря бялкя мцъдядир? – Эяляжяк эцнляря салам апараг.

2. ис. Щяля чатмамыш, лакин эюзлянилян заман. ..Сяадят дя, эяляжяк дя сизиндир.. Эюзял эяляжяйи эюрцрям сиздя.. – Мянимдир эяляжяк.. мцяллимим вар…

Эялян, ис. Зцщур едян; гонаг, мещман. Шащим! Гарабаьын шейхидир эялян. – Зийарятя эялянлярин аьзы гыфыл, дили лалдыр.

Эял-эял, ис. Чаьырыш, дявят, чаьырма. «Эял-эял!» – дейир тябиятин гужаьы.

Эялщаэял, ис. 1. Бол эялир; вар, дювлят. Вятян торпаьынын эялщаэялини..

2. мяж. Хош мягам. Яжяб бахтымызын эялщаэялдир.

Эялиб-чатмаг, ф. бах эялиб-чыхмаг. Сябр еля, севэилин эялиб-чатажаг. – Архада гонаглар эялиб-чатсынлар.

Эялиб-чыхмаг, ф. Чатмаг, йетишмяк. Биз эялиб-чыхырыг бир гябристана. – Эялиб-чыхмадымы бизим елчиляр?

Эялиб-эедян, ис. 1. Щяр щансы бир мцнасибятля бир йеря эялян. Щяр шяряфли кечмиш, щяр эялиб-эедян. – Эялиб-эедян сейр елясин гой..!

2. Йолдан ютян щяр кяс. Гяпик-гуруш атыр она эялиб-эедянляр. – Эюрдц ки, йыьышыр эялиб-эедянляр.

Эялиб-эетмяк, ф. Баш чякмяк, йохламаг, йолухмаг. Киминдир бу тяк мязар? Ня йазысы, ня дашы вар, Ня цстцня эялиб-эедян?

Эялиб-кечмяк, ф. 1. Эетмяк, щярякят етмяк, аддымламаг. Бибищейбят мядяниля эялиб-кечир издищам.. – Бу гапыдан нечя нясил эялиб-кечмиш.

2. Ютмяк, ютцб-кечмяк, совушмаг, гуртармаг. Гыш эялиб-кечяжяк бир бащар кими. – Илляр эялиб-кечди юмцрдян, илляр!

Эялин, ис. 1. Тойу едилмиш, яря эетмиш гыз. Эялинин йоллары эцл-чичяк олсун! – Бязян айна габаьында дайаныб эялин. o Эялин эялмяк – яря эетмяк, яр евиня кючмяк. Сян дя бизим бу шящяря эялин эялясян! Эялин эятирмяк – оьлуну евляндирмяк; евлянмяк. Еля о йаз Айэцнц дя эялин эятирди.

2. Гайынанайа, гайынатайа эюря оьлун арвады. Мяним чох аьыллы бир эялиним вар. – Он илдир, бу евин эялинийям мян.. – Эялининиз бир мяляк..

3. Жаван гадын. Елин кялаьайылы эюзял эялини.. – Цзсцн ган ичиндя эялинляр, гызлар.. – Шеирляр дейирдим эялиня, гыза..

4. сиф. мянасында. Эянж, жаван. [Елоьлу:] Мяни тярк етди эялин йашында. // Бязякли, эюзял, хошаэялян. Йеня эялин жамалыны ачажагдыр бизим даьлар..!

Эялинли, сиф. Башына эялинляр, жаван гадынлар, гызлар топланмыш. Сонунда юмрцмцн мязары олсун эялинли чешмяляр, сцнбцллц чюлляр.

Эялинлик, сиф. 1. Эялиня аид, эялиня мяхсус, эялин цчцн. Юз эялинлик палтарыны сандыьындан чыхардараг..

2. Эянж, жаван. Аь калаьай башында; Гыз эялинлик йашында.. – Гыз эялинлик йашында Ня човьун эюрмцш ня гар.

Эялиш, ис. Эялмяк иши, эялмя. ..Йазын эялишиндя бу ил юзэя бир дад вар. – Эялишин рущума дярд верир, аман!

Эялмяк, ф. 1. Щярякят едяряк, йерийяряк бир йеря чатмаг, йетишмяк. Бир кяндли эялмишдир, сюзц вар сизя. – Тойудур.. Эялдим ки, апарым сизи. – Щяр ахшам гапыма мин нахыр эялир. // Йол ачмаг, йол елямяк. .. Юзцня йол ачыб сящрайа эялир [Су]

2. Няглиййат васитясиля бир йеря чатмаг. Эянжядян эялмишик, гонаьыг сизя. – Инди албайраглы вапорлар эялир. // Бюйцк бир мясафя гят едяряк чатмаг. Гатарлашыб ня дийардан эялирсиз.. [Дурналар]

3. Кючмяк, кючцб мяскян салмаг. Гушлар бюлцк-бюлцк мешяйя эялир. – Ел ахыб дцзляря, чюлляря эялди.

4. Баш чякмяк, дяймяк, йохламаг. Валлащ, эялясийдик бу щяфтя сизя.. – Айда бир дяфя дя эяля билмязсян?

5. Йахынлашмаг, чатмаг. Эялир сцрцсиля бизи соймаьа. – Еля ки, гураглыг од чахыр, эялир.

6. Мювжуд олмаг, юзцня йер елямяк, чатмаг. Мядяниййят эялмямишдир щяля кяндляря. – Сяййар китаб юз йурдуна эялмялидир.

7. Йетишмяк, ачылмаг, дцшмяк. Кечди эежя, эялди сящяр. – Дцшдц ахшам… Эялди эежя…

8. Защир олмаг, эюрцнмяк; чюкмяк. Йаьышлы, йаьмурлу булудлар эялир. – ..Булудлар да эялди лай-лай – Саь олун, чян эялир, щава гаралыр.

9. Йаьмаг. Йаьышын далынжа бярк эялди гар да..

10. Тяйин олундуьу йеря чатмаг, йетишмяк. Дейирляр, кяндя бир машын эяляжяк.

11. Эюзлянилмяк. Оьул! Дейирляр ки, гыш бярк эяляжяк.

11. Йетишмяк, эялиб чатмаг; варид олмаг. Зянжирсиз, зиндансыз эцнляр эяляжяк. – Эялди заман.. Эялди бу эцн сянин нювбян…

12. Эял(ин) шяклиндя – нида. Бир ишя дявят мянасында хитаб кими ишлянир. Эял онун ешгини ужуз тутма сян.. – Эял инди Хязярин жялалына бах! – Эялин, сейря чыхаг даьлара бир аз.

Гапыйа эялмяк – елчи эялмяк. О эцн гапыныза эялди чохлары. Гара хябяр эялмяк – юлцм хябяри эялмяк. Эялир жябщялярдян гара хябярляр. Гялямя эялмяз – тясвир едиля билмяз. Ня вар бу дцнйада гялямя эялмяз.. Дар эялмяк – азлыг елямяк, чатмамаг. Рущума дар эялир бцтцн ханиман. Йумуртасы тярс эялмяк – наращатчылыг кечирмяк, юзцня йер тапмамаг. Эюзцня ишыг эялмяк – ейни ачылмаг; ращатланмаг. Йеня ишыг эялди Айын эюзцня.. Эюзц(нцн) гаршысына (юнцня) эялмяк – эюрцнмяк, жанланмаг. Эялир эюзц гаршысына цряк сирдашы.. – ..Эялир эюзляримин юнцня; Бир достумун.. суряти. Ойунжаг эялмяк – йцнэцл, ади шей эюрцнмяк. Ойунжагмы эялир сяня вятянимин щагг сяси? Ющдясиндян эялмяк – цстцн олмаг, галиб эялмяк. Эяляр ющдясиндян ляляшин Илйас.. Раст эялмяк – габаьына чыхмаг. Щяля раст эялмядим вяфалы йара! Сяси эялмямяк – йох олмаг. О эцндян эялмяди чобанын сяси. Сяждяйя эялмяк – диз чюкмяк, ситайиш етмяк. Эялир сяждясиня улдузлар, айлар. Хош эялмисян (эялмишсиниз)! – эяляня сюйлянян мещрибан салам ифадяси. Вагиф, хош эялмисян, цзцнц эюряк! – Сиз хош эялмишсиниз; Щяйата эялмяк – доьулмаг, анадан олмаг. Йашарыр Щумайын гара эюзляри Щяйата эялдийи о эцндян бяри.. Шир эялмяк – вящмяли тясир баьышламаг, ширя охшамаг. ..Даь эювдяси баханлара эялир шир. Ширин эялмяк – цряйя йатмаг, хош эялмяк. Сизя ширин эялир хяйалпловлар.

Эями, ис. 1. Су цзяриндя щярякят едян цзцжц няглиййат васитяси. Лап узагда о йанда ..Бир эями эюрсянди.. – Дянизляр дибиня батды эямиляр.

2. мяж. Эялиб кечян шей щаггында. Кечирди эямимиз щяр кечян эцнц.

Эямиляри (эямиси) дяниздя (дярйада) батмаг(гярг олмаг) – вар йоху ялдян чыхмаг, мцфлис олмаг (чох гямли, гцссяли адам щаггында). Дярйайи-ешгиндя гярг олду эямим. – Ачылмамыш боьуг рянэин эцляр цзлц бащарда; Еля бил ки эямин батыб гярг олмушдур сулара.

Эямичи, ис. Эямини идаря едян, эямидя ишляйян адам; дянизчи. Эямичи юзцнц итирся яэяр Туфанлар ичиндя гярг олуб эедяр. – Сонра бизим эямичиляр гайыдан баш; Мин совгатла эялярлярмиш йар йанына.

Эямирмяк, ф. 1. Бярк бир шейи дишляриля дишлямяк, дидишдирмяк. Тяпиклярдя йер эямирди о инэилис жасуслары..

2. мяж. Даьытмаг; гырыб тюкмяк. Сащилляри эямирся дя о, щирсиндян; Йеня бир саф ана гялби, бир ешги вар. – [Ахар чайлар:] Гайалары дялиб кечяр, Даьа эиряр, даш эямиряр.

Эянж, сиф. 1. Йенийетмя, жаван, щяля йаша долмамыш (гожа зидди). Щяр эянж бястякарын цряк няьмяси.. – Аьлайыр о йанда бир эянж эялин дя. – Сянин бу эянж йашында; Дайанмышам гаршында..

2. ис. Жаван, йенийетмя оьлан. Бу сябябдян о эянж иля мян бу гядяр сирдаш олдум. – Кюрпяляр бюйцдц; Эянжляр гожалды.

2. Эянждир шяклиндя – жцмлядя хябяр кими чыхыш едир. Фягят гцввятлидир, эянждир пролетар.

Эянжляшмяк, ф. 1. Жаванлашмаг, гывраглашмаг. Кюнцл истяр шеир йаза; Эянжляширям йаза-йаза…

2. мяж. Тярягги етмяк, инкишаф етмяк, йениляшмяк. ..Эянжляшир гожаман вятян торпаьы. мяж. Заман йаша долур, эянжляшир илляр.

Эянжлик, ис. 1. Эянж йашлар, жаванлыг. Кечиб эянжлийимдян отуз беш бащар; Кечдийим йоллара бахдым бир даща. – Эянжлийим тцкянмяз мялала дцшдц.

2. топ. Эянж нясил, жаванлар. ..Эянжлийя бир бах! Фикриндя, щиссиндя ингилаб йарат.. – Йеня эянжлик дуйажагдыр мящяббятин хош дадыны.. – Бащарла эянжлийин бир гялби вардыр..

3. сиф. мянасында. Жаванлыьа, эянжлийя хас олан. Сян юлдцн щяйатын эянжлик йашында; Адын сяадятя йазылды сирдаш… – ..Мяним эянжлик илляримдя эюстярдийим щцняр кими.

Эярайлы, ис. Ашыг шеиринин формаларындан бири. Щяр эярайлы пярдясиндя мин ананын гялби вар…

Эярчи, яд. [фарс.] Щярчянд; бахмайараг; яэярчи. Эярчи истяр чохлу жяфа йар.. – Ня гядяр олса гожа, эярчи Видади хястя..

Эярдян, ис. [фарс.] 1. Бойнун юн тяряфи; бойун. Гызыл сырьа, эцмцш кямяр, нечя даш-гаш; Дцзцлярмиш эюзяллярин эярдяниня. – Эярдянин минадыр, бойун тамаша..

2. мяж. (тяшбещлярдя). [Ахар чайлар] Эярдяниня зцмрцд тахар. – Дост гялбиндян ахыб-эялян сянят рущлу о сяси; Инжи кими сюзцн, шерин эярдяниня дцзцрям.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   53

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница