Дипломдық жұмыс тақырыптары
Скачать 148.67 Kb.
НазваниеДипломдық жұмыс тақырыптары
Дата конвертации12.02.2016
Размер148.67 Kb.
ТипДиплом
источникhttp://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder7357/Темы_диплом_География - 5В060900_перевод.doc
География, жерге орналастыру және кадастр кафедасының 2013-2014 оқу жылындағы 5В060900 – География мамандығы бойынша

дипломдық жұмыс тақырыптары


№№

Аты – жөні

Тақырыптары

Ғылыми жетекшінің аты –жөні (қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы)

Рецензенттің аты – жөні (жұмыс орны, қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы)

Қазақ бөліміАғайнбекова

Әдемі Нұрбахытқызы

Қарағанды облысында туризмді дамытудың географиялық ерекшеліктері

Географические особенности развития туризма в Карагандинской области

Geographical features of development of tourism in the Karaganda Oblast

Калиаскарова З.К. г.ғ.к., доцент

Актымбаева Б.И.

Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

г.ғ.к., доцентАманкулова Альмира Маликқызы

Қазақстанның оңтүстік – шығыс аумағының неотектоникалық қозғалысының сипаттамасы

Характеристика неотектонических движении юго-восточной части Казахстана

Characteristic neotectonic movement of southeast part of Kazakhstan


Кусайынов С.А. г.ғ.к., ҚазҰУ - дің профессорыБоранқұлова Д.М.

Абай атындағы ҚазҰПУ г.ғ.к., доцент
Аубакиров

Абылай Жанайдарұлы

Орталық Қазақстанның түсті металл кен орындарын экономикалық – географиялық бағалау

Экономико–географическая оценка месторождений цветных металлов Центрального Казахстана

Economical and geographical assessment of fields of non-ferrous metals of the Central Kazakhstan


Ғабдолла О.Ж.

аға оқытушы

.

Әбдіманапов Б.

Абай атындағы ҚазҰПУ г.ғ.к., доцентӘбдірәймова Камилә Ахмадиқызы

Алтын емел ұлттық бағының ландшафтық ерекшеліктері

Ландшафтные особенности национального парка Алтын Емель

Landscape features of the National park Altyn Emel


Сағымбай Ө.Ж. г.ғ.к., И.о доцент


Тұрсынова А.А.

ҚР БжҒМ География институты

«Су ресурстары» зертханасы меңгерушісінің міндетін атқарушы

г.ғ.к.Әділхан

Ажар

Махсұтқызы

Қазақстан Республикасы түсті металлургия кешенінің даму мәселелері


Проблемы развития цветной металлургии Республики Казахстан


Problems of development of non-ferrous metallurgy of the Republic of Kazakhstan

Токбергенова А.А. г.ғ.к., доцент


Әбдіманапов Б.

Абай атындағы ҚазҰПУ г.ғ.к., доцентДандыбаева

Ботагөз Қалдыбайқызы

Оңтүстік Қазақстан облысында мақта шаруашылығын дамытудың экономикалық – гографиялық негіздері

Экономико-географические основы развития хлопководства в Южно-Казахстанской области

Economical and geographical bases of development cotton growing of the Southern Kazakhstan Oblast

Темирбеков А.Т. г.ғ.к., ҚазҰУ - дің профессоры


Сарқытқанұлы Қ.

Абай атындағы ҚазҰПУ

г.ғ.к., доцентЕділова

Жадыра Әбілғазықызы

Оңтүстік Қазақстан облысындағы Қазғұрт ауданының экономикалық – географиялық сипаттамасы

Экономико-географическая характеристика Казыгуртского района Южно-Казахстанской области

Economical and geographical characteristic of the Kazygurt region of the Southern Kazakhstan Oblast

Темирбеков А.Т. г.ғ.к., ҚазҰУ - дің профессоры


Сарқытқанұлы Қ .

Абай атындағы КазҰПУ

г.ғ.к., доцентЕрубай

Нұрдәулет Ерланұлы

Төрттік кезең шөгінділерімен байланысты пайдалы қазбалардың қалыптасуы

Формирование полезных ископаемых связанные с четвертичными отложениями

Formation of minerals related with quaternary deposits

Кусаинов С.А. г.ғ.к., ҚазҰУ – дің профессорыБоранқұлова Д.Н.

Абай атындағы ҚазҰПУ г.ғ.к., доцентЖұмабекова Қымбат Жомартқызы

Қазақстан Республикасы қара металургия өнеркәсібінің даму мәселелері

Проблемы развития черной металлургии Республики Казахстан

Problems of development ferrous metallurgy of the Republic of Kazakhstan

Токбергенова А.А.

г.ғ.к., доцент


Каймулдинова К.Д.

Абай атындағы ҚазҰПУ

г.ғ.д., доцентИльясова

Перизат Құдайбергенқызы

Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындарының көшіп–қонуының географиялық ерекшеліктері

Географические особенности миграции населения Южно-Казахстанской области

Geographical features of the migration of South Kazakhstan Oblast

Дуйсенбаев С.М. аға оқытушыУәлиев Т.О.

Абай атындағы ҚазҰПУ. г.ғ.к., доцентҚайратұлы Дінмұхамед

Қазақстан Республикасында құбыр көлігінің даму мәселелері

Проблемы развития трубопроводного транспорта Республики Казахстан

Problems of development of pipeline transport in the Republic of KazakhstanТугельбаев С.С. г.ғ.к., доцент

Мұса Қ.Ш. Абай атындағы ҚазҰПУ г.ғ.к., доцентҚаржаубаева

Жанар Айтқалиқызы

Қазақстан Респуликасында көлік шаруашылығын дамытудың негізгі бағыттары

Основные направления развития отраслей транспорта Республики Казахстан

Main directions of transport industry sector’s development of the Republic of Kazakhstan

Ақашева Ә.С. г.ғ.к., доцентӘбдіманапов Б.

Абай атындағы ҚазҰПУ г.ғ.к., доцентМанапова

Гүлбану Берікбайқызы

Қазақстандағы содамен тұзданған топырақтардың қалыптасуларының физикалық-географиялық жағдайы

Физико–географические условия формирования содово-засоленных почв в Казахстане

Physiographic conditions of formation of the soda salted soils in Kazakhstan

Макаш К.К.

аға оқытушыМухамадинова Н.А. ҚазҰҚПУ экология кафедрасының меңгерушісі

п.ғ.к., доцентМеңдалиева

Айна

Мұратқызы

Маңғыстау облысы аумағындағы туристік маңызы бар нысандарды пайдалану мәселелерін шешудің жолдары

Пути решения проблем использования значимых туристских объектов Мангистауской области

Solutions of usage problems of significant tourist objects of Mangistau Oblast


Келинбаева Р.Ж.

аға оқытушы


Ранова С.

ҚР БжҒМ География институты АҒҚ

г.ғ.к.Мусакулова

Айгул

Аскерқызы

Оңтүстік Қазақтан облысындағы Қазығұрт ауданын территориялық талдау

Территориальный анализ Казыгуртского района Южно-Казахстстанской области

Spatial analysis of Kazygurt area of Southern Kazakhstan Oblast


Мамутов Ж.У.

б.ғ.д., профессор

Бейсеева Г.Б.

Ө.О.Оспанов атындағы топырақтану және агрохимия ғылыми зерттеу институты БҒҚ

а/ш.ғ.д., профессорОнгарова

Шынар

Сериковна

Неотектоникалық қозғалыстардың көрініс беруіндегі қатпарлы және айырылымды дислокациялардың рөлі

Роль складчатых и разрывных дислокации в проявлении неотектонических движении

Role folded and explosive dislocations in manifestation neotectonic movement

Кусаинов С.А. г.ғ.к., ҚазҰУ профессорыБоранқұлова Д.М.

Абай атындағы ҚазҰПУ г.ғ.к., доцентОшурова

Джамиля Абдулловна

Орта Азия елдерінде аумақтық геосаясаттық тұрғыда экономикалық – географиялық баға беру

Экономико-географическая оценка региональной и геополитической ситуации в странах Центральной Азии

Economical and geographical assessment of a regional and geopolitical situation of Central Asia countries

Надыров Ш.М.

г.ғ.д., профессор


Сүйітбаева С.Т.

Абай атындағы ҚазҰПУ э.ғ.к.Өзенбекова

Гаухар Бақытжанқызы

Қазақстан Републикасының электр энергетика кешені және оның даму мәселелері

Электроэнергетический комплекс Республики Казахстан и проблемы его развития

Electrical power complex of the Republic of Kazakhtsan and problem of its development

Токбергенова А.А. г.ғ.к., доцент


Уәлиев Т.О.

Абай атындағы ҚазҰПУ. г.ғ.к., доцентСаудабаева

Балжан Оразахановна

Іле өзенінің төменгі ағысы бойындағы топырақтардың қалыптасуындағы табиғи факторлар

Природные факторы формирования почв низовье реки Или

Natural factors of soil formation in lower reach of the river Ili


Макаш К.К.

аға оқытушы

Мухамадинова Н.А.

Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық университеті(ҚазМҚПУ) экология кафедрасының меңгерушісі

п.ғ.к.Сауранбаева Алтыншаш Қайратқызы

Қазақстанның Батыс экономикалық ауданындағы еркін экономикалық аймақтардың дамуы

Развитие свободных экономических зон Западно-Казахстанского экономического района

Development of free economic zones of the West Kazakhstan economic region

Мылқайдаров Ә.Т.

г.ғ.к., И.о доцент

Уәлиев Т.О.

Абай атындағы ҚазҰПУ. г.ғ.к., доцентУтемисова

Айман

Маратқызы

Сарыағаш курортының минералдық суларын экономикалық – географиялық бағалау

Экономико-географическая оценка минеральных вод курота Сарыагаш

Economic – geographical estimation of mineral water of Saryagash resort

Надыров Ш.М.

г.ғ.д., профессор

Бердыгулова Г.И

Абай атындағы ҚазҰПУ г.ғ.к., доцентШамшиденов Айдын Сайфитденулы


Алакөл аумағын территориялық талдау

Территориальный анализ Алакольского района

Territorial analysis of the Alakolsky area

Мамутов Ж.У

б.ғ.д., профессор

Қозыбаева Ф.Е.

Ө.О.Оспанов атындағы топырақтану және агрохимия ғылыми зерттеу институты БҒҚ

б.ғ.д., профессорШахмаев Мұхамеджан Жұмаханұлы

Алматы облысының тамақ өнеркәсібінің даму ерекшеліктері

Особенности развития пищевой промышленности Алматинской области

Features of food industry development of Almaty Oblast

Дүйсенбаев С.М.

аға оқытушы


Әбдіманапов Б.

Абай атындағы ҚазҰПУ г.ғ.к., доцент

Орыс бөліміАйтбаева

Анар Бакытжановна


ХХ ғ.екінші жартысында – ХХІ ғ.басында Талас және Асса өзен бассейндерінің мұздану серпіні

Динамика оледенения бассейнов рек Талас и Асса во второй половине XX – начале XXI вв

Dynamics of a freezing of basins of the Talas Rivers and Assa in the second half of XX – the beginning of the XXI centuries

Вилесов Е.Н.

г.ғ.д., профессор

Гуляева Т.С

БжҒМ География институты АҒҚ

г.ғ.к.Ахаев

Алексей

Андреевич

Өскемен агломерациясының экономикалық – географиялық дамуы.

Экономико – географическое развитие Усть – Каменогорской агломерации

Economic – geographical development of Ust - Kamenogorsk agglomeration

Надыров Ш.М.

г.ғ.д., профессор

Бердыгулова Г.И.

Абай атындағы КазҰПУ

г.ғ.к., доцентБондаренко

Вадим

Анатольевич

Тұйықсу мұздығы: гляциологиялық мінездемесінің кешенді тәжірибесі

Ледник Туюксу: Опыт комплексной гляциологической характеристики


Tuyuksu's glacier: Experience of the complex glyatsiologichesky characteristic


Вилесов Е.Н.

г.ғ.д., профессор

Крылова В.С.

БжҒМ География институты АҒҚ

г.ғ.к.
Изтаева

Азиза

Мирзаевна

Каспий теңізінің Қазақстандық секторындағы мұнай кен орындарын игеру мәселелері

Проблемы освоения морских нефтегазовых месторождений Казахстанского сектора Каспийского моря

Problems in offshore oil and gas fields development in the Kazakhstan sector of the Caspian SeaУваров В.Н.

г.ғ.к., доцент


Бурлібаев М.Ж

«ҚЭҚА» ЖШС бас директорының орынбасары

г.ғ.д., профессорКайбалдиева

Ляззат

Бекеткызы

Қазақстан Республикасының адам дамуының экологиялық – демографиялық мәселелері

Эколого – демографические проблемы человеческого развития Республики Казахстан

Ecology-demographic problems of human development in the Republic of Kazakhstan

Нюсупова Г.Н.

г.ғ.д., И.о. профессор

Мусатаева Г.Б.

БжҒМ География институты АҒҚ

к.г.н.Ким

Виктория Леонидовна

Шағын қалаларды қайта құрудағы аумақтық мәселелері. Мысалы Текелі қаласы

Проблемы территориальной реконструкции малых городов на примере города Текели

Problems of small towns territorial reconstruction on the example of Tekeli

Надыров Ш.М.

г.ғ.д., профессор

Гельдыева Г.В.

БжҒМ География институты БҒҚ

г.ғ.д., профессорКимелов

Шынгыс Кайратович

Қазақстан мен Ресейдің шекаралас байланыстарындағы Павлодар облысының дамуы

Место Павлодарской области в развитий приграничных связей Казахстана и Россий

Place of Pavlodar region in the development of cross - border relations of Kazakhstan and Russia

Надыров Ш.М. г.ғ.д., профессор


Есайдар У.С.

Алматы технологиялық университеті туризм және сервистік қызмет көрсету кафедрасының меңгерушісі

э.ғ.к., доцентКонысбаева Айгерим Бауыржанкызы

Қазақстан Республикасында индустриялды-инновациялық даму бағдарламасын іске асыруды экономикалық-географиялық талдау


Экономико-географический анализ реализации индустриально-инновационной программы Республики Казахстан


Economical and geographical analysis of implementation of the industrial and innovative program of the Republic of Kazakhstan

Калиаскарова З.К.

г.ғ.к., доцент

Актымбаева Б.И.

Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

г.ғ.к., доцентТаниртаева

Енлик

Ерлановна

Қазақстан Республикасының "Жасыл экономикаға" өту ерекшеліктері

Особенности перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике»


Specifics of the Republic of Kazakhstan conversion to the "green economy"

Калиаскарова З.К.

г.ғ.к., доцент

Актымбаева Б.И.

Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

г.ғ.к., доцентПохожие:

Дипломдық жұмыс тақырыптары iconДипломдық жұмыс тақырыптары
География, жерге орналастыру және кадастр кафедасының 2013-2014 оқу жылындағы 5В011600 – География мамандығы бойынша
Дипломдық жұмыс тақырыптары iconГеография, жерге орналастыру және кадастр кафедрасының 2013-2014 оқу жылындағы 5В090300 – Жерге орналастыру мамандығы бойынша дипломдық жұмыс тақырыптары

Дипломдық жұмыс тақырыптары iconДипломдық ЖҰмыс жетекшісінің пікірі
Бітіруші өз алдына жұмыс істеуге дағдыланған әр дипломдық жұмыста шешуде зерттеу әдістемесін игерген. Кітапханатану саласындағы көкейкесті...
Дипломдық жұмыс тақырыптары icon«Экономика» мамандығы студенттеріне арналған дипломдық жұмыстардың тақырыптары
Экономикалық талдаудың логистикалық әдістері және оларды Қазақстан Республикасы өнеркәсібінде пайдалану (кешен, сала мысалында)
Дипломдық жұмыс тақырыптары icon0809000–«Мұнай және газ кенорындарын пайдалану» мамандығы бойынша дипломдық жобаның тақырыптары
Жалғызтөбе кенорнында мұнай өндіру үрдісі кезінде кездесетін қиыншылықтармен күрес шаралары
Дипломдық жұмыс тақырыптары iconМазмұны Кiрiспе
Дипломдық жұмыстың өзектiлiгi сол ақша реформаларының қоғам өмiрiндегi, ел экономикасындағы ролiне байланысты болып отырғаны анық....
Дипломдық жұмыс тақырыптары iconДиплом тақырыбы
Математика, физика және информатика институтының 2014/2015 оқу жылында күндізгі және сырттай бөлімдерінде оқитын студенттердің дипломдық...
Дипломдық жұмыс тақырыптары iconДипломдық ЖҰмыс на тему: «Қазақстан Республикасы Президенті өкілеттіктерінің ерекшеліктері»
Дипломдық жұмыстың маңыздылығы. Қазақстанның құқықтық мемлекет құру идеалы мен азаматтық қоғамды орнатуға ұмтылу ынтасының іске асуы,...
Дипломдық жұмыс тақырыптары icon«Муниципалды менеджмент» пәні бойынша
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығындағы студенттерге арналған курстык жұмыс тақырыптары
Дипломдық жұмыс тақырыптары iconДипломдық ЖҰмыс

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница