Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе
НазваниеКурс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе
страница1/36
Дата конвертации12.02.2016
Размер5.84 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/384-582-ПС-РГ-ЭК.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Зоопсихология

Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе.

Курс постреквизиті: жалпы психология, эксперименталды психология бойынша практикум және психодиагностика, тұлғаның дифференциалды психологиясы.

Мақсаты: жануарлар мен адамдардың психикасының қалыптаcуы жайлы білімдерді қалыптастыру.

Құзырлылығы: пәнді оқыған студент білуі тиіс:

- психика дамуының проблемаларын;

- адам санасының пайда болуын;

қолынан келуі:

 • жануарлар мен адамдардың мінез-құлқына талдау жүргізу;

 • адам өміріндегі табиғи және әлеуметтік факторларын талдау;

 • филогенез және онтогенез үрдісінде психикалық функциялардың дамуының ортақ заңдылықтарын ажырата білу;

дағдыларды меңгеру:

 • жұмыстарды талдау және олардың нәтижелері бойынша баяндамалар мен рефераттар жазу.

 • Эволюция теориясы тұрғысынан психиканың даму үрдісін қарастыру.

Зоопсихология пәні - психологияның бір саласы, жануарлардың психикасы туралы ғылым, осы деңгейдегі психикалық заңдылықтардың айнасы. Зоопсихология пәні – психологияның бір саласы, жануарлардың психикасы жайлы ғылым. Сонымен қатар, жануарлардағы психикалық процестер мен мінез-құлықтарының қалыптасуы, онтогенездегі мінез-құлықтың дамуы, эволюциядағы мінез-құлықтың рөлі, адам санасының биологиялық қалыптасуының алғы шарты жайлы ғылым.

Зоопсихология

Пререквизиты курса: Введение в общую и сравнительную психологию

Постреквизиты курса: Общая психология, Практикум по экспериментальной психологии и психодиагностика, Дифференциальная психология личности.

Цель: сформировать знания об особенностях формирования психики животных и человека.

Компетенции: Студент, изучивший дисциплину, должен:

Знать

-проблемы развития психики;

- возникновение сознания человека

Уметь

- проводить анализ поведения животных и человека;

- анализировать взаимоотношение природных и социальных факторов в жизни человека;

- отличать общие закономерности в развитии психических функций в процессе филогенеза и онтогенеза.

Владеть навыками

- анализа работ и написания по ним докладов и рефератов;

- рассмотрения процесса развития психики в свете теории эволюции.

Дисциплина зоопсихология - отрасль психологии, наука о психике животных, о закономерностях психического отражения на этом уровне. Предмет зоопсихологии - формирование поведения и психических процессов у животных, развитие поведения в онтогенезе, роль поведения в эволюционном процессе, биологические предпосылки становления человеческого сознания.

Zoo psychology

Pre-requisites of the course: Introduction to general and comparative psychology

Post-requisites of the course: General psychology, Workshop on experimental psychology and psycho diagnostics, Differential psychology of a personality.

Purpose: To create students’ knowledge in zoo psychology.

Competences:

To know

- mentality evolution problems

- human consciousness emergence

To be able

- to carry out animals and persons’ behavior analysis;

- to analyze relationship of natural and social factors in human life;

- to distinguish general regularities in development of mental functions in phylogenies and ontogenesis processes.

To master skills of

- analysis of works and writing on them of reports and papers;

- considerations of mentality evolution in theory of evolution.

Zoo psychology – is a science of psychology branch about mentality of animals, regularities of mental reflection on this level. The subject of zoo psychology is the formation of animals’ behavior and mental processes, behavior development in ontogenesis, the role of behavior in evolutionary process, biological preconditions of human consciousnessZoopsychology –is a science of psychology branch about mentality of animals, regularities of mental reflection on this level. The subject of zoopsychology is the formation of animals’ behavior and mental processes, behavior development in ontogenesis, the role of behavior in evolutionary process, biological preconditions of human consciousness.

Мінез-құлықтың физиологиялық негіздері

Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе.

Курс постреквизиті: жалпы психология, эксперименталды психология бойынша практикум және психодиагностика, тұлғаның дифференциалды психологиясы.

Мақсаты: жануарлар мен адамдардың психикасының қалыптаcуы жайлы білімдерді қалыптастыру.

Құзырлылығы: пәнді оқыған студент тиіс:

білуі:

 • психика дамуының проблемаларын;

 • адам санасының пайда болуын;

қолынан келуі

 • жануарлар мен адамдардың мінез-құлқына талдау жүргізу;

 • адам өміріндегі табиғи және әлеуметтік факторларын талдау;

 • филогенез және антогенез үрдісінде психикалық функциялардың дамуының ортақ заңдылықтарын ажырата білу;

дағдыларды меңгеру:

- эволюция теориясы тұрғысынан психиканың даму үрдісін қарастыру.

Мінез-құлықтың физиологиялық негіздері – ғылыми пән ретінде психология мен физиология негізінде пайда болды. Оның оқу пәні ретінде адамның мінез-құлқы мен психикалық іс-әрекетінің физиологиялық негіздері боып табылады.

Курстың мақсаты болып адамның мінез-құлқы мен психикалық іс-әрекетінің (кореляттар, механизмдер, заңдылықтар) физиологиялық негізде қарастыру.

Физиологические основы поведения

Пререквизиты курса: Введение в общую и сравнительную психологию

Постреквизиты курса: Общая психология, Практикум по экспериментальной психологии и психодиагностика, Дифференциальная психология личности.

Цель: Сформировать знания о физиологии поведения людей, о рефлекторных особенностях поведения.

Компетенции: Студент, изучивший дисциплину, должен:

Знать

-проблемы развития психики;

- возникновение сознания человека

Уметь

- проводить анализ поведения животных и человека;

- анализировать взаимоотношение природных и социальных факторов в жизни человека;

- отличать общие закономерности в развитии психических функций в процессе филогенеза и онтогенеза.

Владеть навыками

- рассмотрения процесса развития психики в свете теории эволюции.

Физиологические основы поведения - научная дисциплина, возникшая на стыке психологии и физиологии, предметом ее изучения являются физиологические основы психической деятельности и поведения человека. Целью курса является изучение физиологические основы (корреляты, механизмы, закономерности) психической деятельности и поведения человека.


Physiological bases of behavior

Pre-requisites of the course: Introduction to general and comparative psychology

Post-requisites of the course: General psychology, Workshop on experimental psychology and psycho diagnostics, Differential psychology of a personality.

Purpose: To create knowledge of people behavior physiology, of reflex features of behavior.

Competences:

To know about

- mentality evolution problems

- human consciousness emergence

To be able

- to carry out animals and persons’ behavior analysis;

- to analyze relationship of natural and social factors in human life;

- to distinguish general regularities in development of mental functions in phylogenies and ontogenesis processes.

To master skills of

- analysis of works and writing on them of reports and papers;

- considerations of mentality evolution in theory of evolution.

Zoo psychology – is a science of psychology branch about mentality of animals, regularities of mental reflection on this level. The subject of zoo psychology is the formation of animals’ behavior and mental processes, behavior development in ontogenesis, the role of behavior in evolutionary process, biological preconditions of human consciousnessThe ground of all multi-cellular animals’ behavior except the most primitive is the nervous activity system. Irritations going out from the outside world and from an organism of the animal, are perceived by the nervous terminations, and transferred to nerves, to certain nervous centers.

Салыстырмалы психология

Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияның кіріспесі. Курс постреквизиті: жалпы психология, эксперименталды психология практикумы және психодиагностика, тұлғаның дифференциалды психологиясы.

Курс постреквизиті: жалпы психология, эксперименталды психология бойынша практикум және психодиагностика, тұлғаның дифференциалды психологиясы.

Мақсаты: Мінез-құлық пен психиканың эволюциялық қалыптасуының негізгі заңдылықтары туралы білімді студенттерде қалыптастыру.

Құзырлылығы: пәнді оқыған студент тиіс:

білуі:

 • психика дамуының проблемаларын;

 • адам санасының пайда болуын;

қолынан келуі:

 • жануарлар мен адамдардың мінез-құлқына талдау жүргізу;

 • адам өміріндегі табиғи және әлеуметтік факторларын талдау;

 • филогенез және антогенез үрдісінде психикалық функциялардың дамуының ортақ заңдылықтарын ажырата білу.

дағдыларды меңгеру:

 • жұмыстарды талдау және олардың нәтижелері бойынша баяндамалар мен рефераттар жазу;

 • Эволюция теориясы тұрғысынан психиканың даму үрдісін қарастыру.

Бұл курста студенттер жануарлар мен адамдардың мінез-құлықтарымен психикасының ұқсастығы мен айырмашылығын, сондай-ақ, антропогенез үрдісінде мінез-құлық пен психиканың эволюциасын оқиды.

Сравнительная психология

Пререквизиты курса: Введение в общую и сравнительную психологию

Постреквизиты курса: Общая психология, Практикум по экспериментальной психологии и психодиагностика, Дифференциальная психология личности.

Цель: Сформировать у студентов знания об основных закономерностях эволюционного становления поведения и психики.

Компетенции: Студент, изучивший дисциплину, должен:

Знать

-проблемы развития психики;

- этапы формирования сознания человека

Уметь

- проводить анализ поведения животных и человека;

- анализировать взаимоотношение природных и социальных факторов в жизни человека;

- отличать общие закономерности в развитии психических функций в процессе филогенеза и онтогенеза.

Владеть навыками

- анализа работ и написания по ним докладов и рефератов;

- рассмотрения процесса развития психики в свете теории эволюции.

В этом курсе студенты изучат сходства и различия в поведении и психике между животными и человеком, а также эволюцию поведения и психики в процессе антропогенеза;

Comparative psychology

Pre-requisites of the course: Introduction to general and comparative psychology

Post-requisites of the course: General psychology, Practicum in experimental psychology and psycho diagnostics. Differential psychology of a personality.

Purpose: To create students’ knowledge in Comparative psychology

Cometences: To know about

- mentality evolution problems

- human consciousness emergence

To be able

- to carry out animals and persons’ behavior analysis;

- to analyze relationship of natural and social factors in human life;

- to distinguish general regularities in development of mental functions in phylogenies and ontogenesis processes.

To master skills of

- analysis of works and writing on them of reports and papers;

- considerations of mentality evolution in theory of evolution.
Цикл ООД БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


2

БД


Арт-терапия

Арт-терапия

Art Therapy

AТ 2201-KV

2

3

2

3

к.б.н., и.о. доцент

Файзулина Ф. Р.


м.психол.,ст. препод.

Махамбетова А. М.

AТ 2201-KV

2

3

2

3

AТ 3201-KV

3

5

2

3

Өнер терапиясының негіздері

Основы терапии исскуством

Art Therapy bases

OTI 2201-KV

2

3

2

3

м.психол.,ст. препод.

Камбаркызы А.

к.психол.н.,доцент

Нургалиева У. С.

OTI 3201-KV

3

5

2

3

OTI 2201-KV

2

3

2

3

Арт-терапияға кіріспе

Введения в арт-терапию

Introduction to Art Therapy

VvAT 2201-KV

2

3

2

3

к.психол.н.,ст.препод.

Абдрахманов А. Э.


VvAT 3201-KV

3

5

2

3

VvAT 2201-KV

2

3

2

3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Похожие:

Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе icon«Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы
«жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе» ПӘні бойынша оқУ-Әдістемелік кешені
Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе iconЖапондық және американдық менеджменттерді салыстырмалы сараптау және жетілдіру
Кіріспе
Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе iconЖапондық және американдық менеджменттерді салыстырмалы сараптау және жетілдіру
Кіріспе
Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе iconСтуденттерге µздігінен оќуѓа берілетін таќырыптар
Жалпы халықтық тілі және оның нормалары. Зерттеу нысандарының ауқымына, көлеміне байланысты жалпы стилистика салыстырмалы-салғастырмалы...
Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе iconСиллабус «Археология» пәні бойынша 5В011400 «Тарих» мамандығы и-131 топ 1 курс студенттеріне арналған
Пәннің пререквизиті: Алғашқы қоғам тарихы, Ежелгі дүние тарихы, Ежелгі Шығыс тарихы, Орта ғасырлар тарихы, Ежелгі және және ортағасырлық...
Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе iconКіріспе
Жылжымайтын мүліктің нарықтық құнын бағалау әдістері мен салыстырмалы сату әдісін тәжірибеде қолдану
Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе iconЛисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение. 2-е изд., перераб и доп
«Біріншілік сандық белшілердің статистикалық өңдеу, олардың әртүрлігінің маңыздылығын бағалау. Денсаулық сақтау және денсаулықты...
Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе iconБарлығы – 90 сағат
Курс бағдарламасы Салыстырмалы құқықтану оқу жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылды
Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе iconПән: Өзекті жұқпалы аурулардың диагностикасы мен еміне заманауи көзқарас. Мамандығы: Жалпы медицина Сабақ сандар көлемі: 135с Курс және семестр зерттеу 5 курс, 9,10 семестры
Пәннің жұмыс бағдарламасы апат медицинасы және жұқпалы аурулар кафедрасымен құрылған
Курс пререквизиті: Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиті: Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница