Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Скачать 191.95 Kb.
НазваниеБастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Дата конвертации12.02.2016
Размер191.95 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ayu.edu.kz/files/panderkatalogy/magistratura/6M010200.doc
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті


Тарих-педагогика факультеті

Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы


Мамандықтың пәндер каталогы


МАМАНДЫҚ (6М010200 -Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі )
Пән коды

Пән атауы, кредит саны,

Пререквизиттер, сабақ түрі

бойынша бөлінуі

Модуль (курс) мақсаты, міндеті,

қысқаша мазмұны

Білім алу нәтижесі

(білу, игеру, менгеру)1

2

3

4
1 КУРС
1 семестр

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

GFT1101

Ғылым тарихы мен философиясы

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

1+1+0

Мақсаты: Философия және әдістеме ғылымдары философиялық білімнің саласы ретінде өркениет пен мәдениеттегі ғылым және ғылымның пайда болуы мен ғылымның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, ғылыми білімнің құрылымын зерттейді.

Білім алу: ылыми қызметтерді ұйымдастыруын, құрылымын, белгілері мен критерилерін эволюциялық теория құрылымы мен принциптерін меңгерту. Қазіргі білімді дициплинарлық ұйымдастыруды талдау.

Psi 1103

Психология

2 кредит / 3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

1+1+0

Мақсаты: Жоғары мектеп психологиясының пәні мен міндеттері мен нарықтық экономика жағдайындағы білім беру үрдісінің гнесеологиялық және онтологиялық мәселелерін білу.

Міндеті: Қазіргі заман талабына сай оқытудың сапасы мен тиімділігін арттырудың психологиялық құралдары мен әдістерін тану. Оқытушы мен студенттер арасындағы өзара тұлғааралық мәселелерін білу.

Білім беру үдерісіндегі субъектілердің психологиялық бейімделуі мен эмоциялық жай-күйінің мәселелерін және педагогикалық әсер ету психологиясын меңгерту.

Меңгеру: Кәсіби-бағдарлы тұлғаның және студенттік тобының психодиагностика мәселелерін білу. Маманның келешектегі кәсіби іс-әрекет бейіндігін есепке ала отырып студенттер мен оқытушыларға психологиялық кеңес беру.

КӘСІПТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

GBBBKZP1102

Ғылым мен бастауыш білім берудің қазіргі заманғы проблемалары

2 кредит/3 ECTS

1+1+0

Мақсаты: Магистранттарды оқыту процесінің ғылыми негізі болып табылатын ғылым мен бастауыш білім берудің қазіргі жетістіктері мен оларды оқу-тәрбие процесінде қолдануда орын алатын проблемаларды шешу жолдары қарастырылады.

Пәннің міндеттері:

 • Қазіргі педагогикалық ғылымдардың қазіргі біліктілік жүйесіне талдау жасау арқылы бастауыш білім беру педагогикасының бүгінгі уақытқа жауап бере алатын әдіснамасының жасалу жолы мен мазмұны ашылады;

Магистранттардың бойында дүниежүзілік ғылыми-педагогикалық танымды, өзінің әдіснамалық мәні бар, қоғамдық-тарихи процесс ретінде қабылдауға дайындайтын білімді қалыптастырады, еліміздегі бастауыш білім берудің заманауи ғылыми педагогикадағы орны мен мүмкіндіктері және білім беру сапасын жетілдіру.

GMShTKM

1105

Педагогикалық технологиялар және инновация

2 кредит/ 3 ECTS

1+1+0

Пәннің мақсаты: Курс бойынша лекция, практикалық сабақтар және студенттердің өз бетімен орындайтын жұмыстары жүргізіледі.

Міндеті: Практикалық сабақтарда әралуан сипаттағы әдістемелік тапсырмалар (оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, әдістемелік құралдарды және кіші жастағы оқушыларға математиканы оқытудың әртүрлі жүйелерін, озат ұстаздардың іс-тәжірибелерін талдау) орындалады, тарихи-әдістемелік әдебиетпен оны шығармашылық тұрғыда пайдалану бағытындағы жұмыстар жүргізіледі.


Білім игеруі, меңгеруі: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі, позитивті ойлауға қабілетті болу, ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу, этикалық құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге бейім болу;

- әлеуметтік, педагогикалық жүйелер саласындағы білімдерді меңгеру, психологиялық-педагогикалық білімдер бойынша іздену,

- формализациялау, құрылымдау және жүйелеу біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық болмысты тұтас қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу;

BBMOTJGTN 1204

Бастауыш білім беру мазмұны және оқыту технологиясын жасаудың ғылыми-теориялық негіздері

3 кредит/ 5 ECTS

2+1+0

Пәннің мақсаты: Магистрлерді бастауыш оқытуда озат педагогикалық тәжірибелерді оқып-үйрену, жалпылау және тарату әдістемесі.

Міндеті: Пән жоғары оқу орнында магистрлері бастауыш білім берудің маңызы жоғары пән болып табылады. Магистрлерге курстан-курсқа көшуіне байланысты дербес әдістемелік пәндерді оқытудың әдістемесі, бастауыш оқытуда озат педагогикалық тәжірибелерді оқып-үйрену, жалпылау және тарату әдістемесі деп аталатын бейіндік пәндерді оқып-үйренумен тығыз байланысты.Білім игеруі, меңгеруі: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі, позитивті ойлауға қабілетті болу, ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу, этикалық құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге бейім болу;

әлеуметтік, педагогикалық жүйелер саласындағы білімдерді меңгеру, психологиялық-педагогикалық білімдер бойынша іздену, формализациялау, құрылымдау және жүйелеу біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық болмысты тұтас қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу;

PPOA

2306

Педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі

3 кредит/ 5 ECTS

2+1+0

Мақсаты: Жоғары оқу орындарында оқитын студенттерді педагогиканы оқытудың методологиялық жалпы теориялық мәселелермен қаруландыру.

Міндеті: оқыту процесіне қажет студенттерге практикалық білік пен дағдыларды қалыптастыру.

Мазмұны: Мамандыққа кіріспе. Педагогиканың жалпы негіздері, Дидактика, тәрбие теориясы, педагогика тарихы, Педагогиканың ғылыми зерттеу әдістері т.б. Педагогиканы оқыту методикасы ол – теория мен тәжірибеніің синтезі. Ол педагогикаға оқытуды білім берудегі мазмұн, оны ұйымдастыру формалары мен әдістерін оқытушы мен оқушылардың бірлігі негізінде қарастырады.

Болашақ мұғалімдерді, педагогтарды өзінің мамандығы бойынша кәсіптік даярлау мақсаты. Психологиялық-педагогикалық пәндерарнайы жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде мұғалімдердің терең кәсіби дайындығын методика мен принциптер негізге алыну міндет болды. Педагогиканы оқыту методикасы қазіргі уақытта тұтас жүйе ретінде қалыптаспаған, өйткені оқыту методикасы педагогиканың пәні ретінде қалыптасуына байланысты процесс.

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ (ЖБТ)

DAPOGTN 1204


Дербес әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-теориялық негіздері

3 кредит/5 ECTS

1+2+0

Курсты оқытудың мақсаты: мгистранттарды жоғары оқу орындарында Дербес әдістемелік пәндерді оқыту барысында туындайтын оқу-танымдық міндеттерді кәсіби деңгейде шешу үшін қажет болатын білім, білік және дағдылар жүйесімен қаруландыру.

Курстың міндеттері:

- Жоғары оқу орындарындағы дербес әдістемелік пәндердің теориялық негіздерін оқып үйрену;


 • Магистранттарды алған білімдерін және біліктерін студенттермен практикалық жұмыстар жүргізу барысында шығармашылықпен пайдалана білуге үйрету.2 семестр

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

ShT 1102

Шетел тілі

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

0+2+0

Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап қабылдау. Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер(баяндама, мәлімдеме, презентация, дөңгелек стол аясында сұхбаттасу, пікір-сайыс және т.б.) бойынша монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас жасау. Магистранттың ғылыми жұмысымен байланысты жазбаша мәлімдеме (ғылыми мақала, тезистер, баяндама, аударма, рефераттау және аннотациялау т.б.) дайындау.

Шет тілін С1 (тілдік емес мамандықтар) және С2 (тілдік мамандықтар), сонымен бірге LSP (арнайы мақсат үшін тілді игеру) халықаралық стандарт деңгейінде меңгеру. Ғылыми стильдің грамматикалық категорияларын ауызша және жазбаша формада меңгеру.

Ped 1102 K(O)T

Педагогика

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

1+1+0

Мақсаты: Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін тану.

Міндеті: Жоғары мектептегі оқыту теориясы мен жоғары мектепте оқытудың қағидалары мен қозғаушы күштерін меңгеру. Жоғары білім берудің мазмұнын және жоғары мектептегі қазіргі заманғы білім беру технологияларын талдау.

Мазмұны: Білім берудің оқу үдерісін кредиттік жүйесі негізінде ұйымдастырудың, ЖОО-да оқытудың белсенді формалары мен әдістерін пайдаланудың дағдыларын қалыптастыру.

PMA 1201

Педагогикадағы математикалық әдістер

2 кредит/ 3 ECTS

1+1+0

Мақсаты. Магистранттарға ғылыми-педагогикалық зерттеулерге математикалық әдістерді қолдана білуге бағыт беру.

Міндеті: - педагогикалық зерттеулердегі математикалық әдістерді оқып-үйрену;

- магистранттарға педагогикалық мәліметтерді өңдеудегі математикалық әдістер жүйесін меңгерту және өз бетімен жұмыс істеуге даярлау.

Пәннің мазмұны - педагогикадағы математикалық әдістер магистрдің 6М010200- Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік білім стандартын,а сәйкес кәсіби білімнің құрамдас бөлігі ретінде.

Магистранттар:

 • педагүогикада математикалық әдістерді қолдану туралы білімдер жүйесін меңгерулері қажет,

 • педагогикалық зерттеулердегі математикалық әдістерді білулері керек;

 • педагогикалық жүйелерді, құбылыстарды және жағдаяттарды, модельдеудің математикалық құралдары туралы түсініктері болуы керек.

КӘСІПТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

GZAA

1103

Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы және әдістемесі

2 кредит/ 3 ECTS

1+1+0Магистранттарды ғылыми зерттеу жұмыстарына даярлау, психологиялық оқыту әдісемесі бойынша талаптарды, психологиялық мәліметтерді статистикалық өңдеу әдісерін білу, ғылыми жұмысты жоспарлауда зерттеу әдістері практикалық жолмен пайдалану тралы. Танымдық, кәсіби және ғылыми іс-әрекеттерін білу және тәжірибелік қолдану, ғылыми зерттеу жұмысының қалыптасуы және дамуы жайлы мағлұмат беру.


Пәннің мазмұны: магистранттарды психологиялық зерттеудің негізгі құрылымдық принципі және ғылыми әдіснама ұғымдарымен таныстыру

 • психологиялық зерттеуді жоспарлау мен ұйымдастыру жұмыстарын дағдыландыру;

 • алынған мәліметтерді реттеу тәсілдері мен психологиялық зерттеу әдістерін игеру;

ғылыми-әдістемелік әдебиетпен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын бекіту;

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ (ЖБТ)

BOTZAA 2301Бастауыш оқытуда тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату әдістемесі

2 кредит/3 ECTS

1+1+0

Бастауыш оқытуда тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату әдістемесі пәнә лекция, практикалық, магистранттардың өзіндік жұмыстары және педагогикалық тәжірибе арқылы іске асырылады.

Аталмыш пәннің негізгі теориялық қағидалары, ең соңғы зерттеу жүмыстарының нәтижелері озат мүғалімдердің тәжірибелері сондай-ақ олардың ғылыми педагогикалық қағидалар және тұжырымдамаларымен үйлесімділігі жайында айтылады.

Пәннің мазмұны:

 • бастауыш оқытуда тәжірибені зерттеу, жинақтау және таратуға үйретудің заңдылықтары мен негізгі әдістемелік ұстанымдарды таныстыру:

магисірлерге бастауыш сыныпта оқылатын білім мазмұнының ерекшелігін және ондағы оқыту жүйесінің өзіндік сипатын тереңдетілген ғылыми-теориялық, тәжірибелік тұрғысынан білдіру.

PK 2302Педагогикалық қатынас

2 кредит/ 3 ECTS

1+1+0

Оқыту мақсаты: бұл сала адамтану жайындағы ғылыми пән болғандықтан маман тұлғасын қалыптастыруда қарым – қатынас мәдениетін меңгерту..

Оқыту міндеттері:

тұлға дамуы мен қалыптасуының психологиялық негіздерін студенттер біліп меңгеруінің алғышарттарын қамтамасыз ету;

қарым-қатнаста мақсат-мүддені жүзеге асыру жолдарын меңгерту;

 • болашақ мамандарға адам - өз іс - әрекеті мен дамуының субьектісі екендігін меңгерту;

BMKDAISGPKTEPN 1203
Болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлауда Ә.І.Сембаевтың ғылыми-педагогикалық қызметі тәжірибесін ендірудің педагогикалық негіздері

2 кредит/3 ECTS

1+1+0

Қазақстан педагогика ғылымының дамуы және қалыптасуы тарихындағы қазақ халқының зиялы өкілдерінің ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесін жинақтау, олардың педагогикалық негіздерін зерттеу, педагогикалық қызмет нәтижелеренің тиімділігін көрсету жүйесінде Ә.Сембаевтың ғылыми-педагогикалық кәсіби қызмет тәжірибесін оқытуды ғылыми тұрғыдан негіздеп, оқу–тәрбие процесіне енгізу.


Педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі, позитивті ойлауға қабілетті болу, ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу, этикалық құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге бейім болу;

- әлеуметтік, педагогикалық жүйелер саласындағы білімдерді меңгеру, психологиялық-педагогикалық білімдер бойынша іздену, формализациялау,

- құрылымдау және жүйелеу біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық болмысты тұтас қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу;
GOOTJA 2305


Жоғары оқу орындарындағы тәрбие жұмысының әдістемесі

3 кредит/5 ECTS

2+1+0

ЖОО тәрбие жұмыстарының әдістемесі жаңа парадигмалық мазмұнға сәйкес толық адам идеясымен толықтырылады. А.Маслоудың гуманистік тәрбие жүйесі негізінде болашақ маманның тәрбие берушілік қызметінің бес сатылық деңгейі жүзеге асырылады.

 • педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі, позитивті ойлауға қабілетті болу, ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу, этикалық құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге бейім болу;

 • жүйелеуші әлеуметтік, педагогикалық жүйелер саласындағы білімдерді меңгеру, психологиялық-педагогикалық білімдер бойынша іздену, формализациялау, құрылымдау және жүйелеу біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық болмысты тұтас қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу;UTB 23207


Ұлттық тәрбиенің бастауы

3 кредит/5 ECTS

2+1+0

Мақсаты: Бастауыш сынып оқушыларына ұлттық тәрбие берудің педагогикалық алғышарттарын қарастырады. Ұлттық тәрбие кешенінің зерттелуінің әдістемелік мәселелері және бастауыш сыныптардағы оқу-тәрбие жүйесінде ұлттық тәрбиенің қалыптасуының табиғаты көрсетіледі.

Міндеті: Ұлттық тәрбиенің тарихы-дәстүрлі тағылымы, оның қалыптасуына ықпалды факторлар, оқу-жүйесіндегі ұлттық тәрбиенің орнығуы.

Мазмұны: Ұлттық тәрбиені жүргізу барысында текті білу дәстүрі ата текке байланысты туыстық қатынастарды әдептілікпен, имандылықпен орындап, одан әрі дамытып қалыптастырған адамгершілік қатынастардың болуын уағыздайды.

Елжандылық, Отансүйгіштікке, оның ішінде қазақтандық патриотизмді мектеп оқушысының бойында қалыптастыру.
ЖБТ 2 Білім беру бағдарламасы

Дербес пәндерді оқыту әдістемесінің негіздері
BSAIANPOA 2301


Бастауыш сыныптарда адам іс-әрекетіне негізделген пәндерді оқыту әдістемесі


Аталмыш пәннің негізгі теориялық қағидалары, ең соңғы зерттеу жұмыстарының нәтижелері озат мүғалімдердің тәжірибелері сондай-ақ олардың ғылыми педагогикалық қағидалар және тұжырымдамаларымен үйлесімділігі жайында айтылады.

Ппедагогикалық жүйелер саласындағы білімдерді меңгеру, психологиялық-педагогикалық білімдер бойынша іздену, формализациялау, құрылымдау және жүйелеу біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық болмысты тұтас қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу;

Э 2302

Педагогикалық эксперимент

Бастауыш оқытуда тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату әдістемесі лекция, практикалық, магистранттардың өзіндік жұмыстары және педагогикалық тәжірибе арқылы іске асырылады.

Ғылыми-зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін пайдалана білуі керек.
BSJNO 1203


Бастауыш сыныптарда жаратылыстану ғылым негіздерін оқыту

Жоғары оқу орындарында оқитын студенттерді педагогиканы оқытудың методологиялық жалпы теориялық мәселелерімен, жаратылыстану ғылым негіздерімен қаруландыру.

.

Оқыту процесіне қажет студенттерге практикалық білік пен дағдыларды қалыптастыру
BSMM 1204


Бастауыш сыныптар мұғалімінің моделі

Позитивті ойлауға қабілетті болу, ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу, этикалық құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге бейім болу;

Педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі.
TBIU 2305


Тәрбие берудегі инновациялық үдерістер

Тәрбие беруде инновациялық үдерістерде, практикалық сабақтарда әралуан сипаттағы әдістемелік тапсырмалар (оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, әдістемелік құралдарды және кіші жастағы оқушыларға математиканы оқытудың әртүрлі жүйелерін, озат ұстаздардың іс-тәжірибелерін талдау) орындалады, тарихи-әдістемелік әдебиетпен оны шығармашылық тұрғыда пайдалану бағытындағы жұмыстар жүргізіледі.

Ұлттық тәрбиені жүргізу барысында текті білу дәстүрі ата текке байланысты туыстық қатынастарды әдептілікпен, имандылықпен орындап, одан әрі дамытып қалыптастырған адамгершілік қатынастардың болуын уағыздайды.

KGPBBD 2306


Қазақстандағы жоғары педагогикалық білім берудің дамуы

Әлеуметтік, педагогикалық жүйелер саласындағы білімдерді меңгеру, психологиялық-педагогикалық білімдер бойынша іздену, формализациялау, құрылымдау және жүйелеу біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық болмысты тұтас қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу;

Психологиялық-педагогикалық білімдер бойынша іздену, формализациялау, құрылымдау және жүйелеу біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық болмысты тұтас қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу;
ТТ 2307


Тәрбие тағылымдары

Ұлттық тәрбие кешенінің зерттелуінің әдістемелік мәселелері және бастауыш сыныптардағы оқу-тәрбие жүйесінде ұлттық тәрбиенің қалыптасуының табиғаты көрсетіледі.

Ұлттық тәрбиенің тарихы-дәстүрлі тағылымы, оның қалыптасуына ықпалды факторлар, оқу-жүйесіндегі ұлттық тәрбиенің орнығуы.

ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ

КТТ 1102


Кәсіби түрік тілі

1 кредит/ 2 ECTS

0+1+0

- кәсіби іс-әрекеттік нақты жағдайларында нақты коммуникативтік мінттерді шешуде;

- кәсіби тақырыптарға сөйлеуді дұрыс түсіндіруде құзыретті болуға ұйрету.

- кәсіби іс-әрекеттік нақты жағдайларында нақты коммуникативтік мінттерді шешуге баулу;

- кәсіби тақырыптарға сөйлеуді дұрыс түсіндіруде құзыреті болуы тиіс.
ZMN 1102

Зияткерлік меншік негіздері


Пәнді оқыту мақсаты: Саясаттану бөлімінің магистранттарына қоғамның қазіргі саяси өмірінің түрлі өзекті мәселелері бойынша жүйелі жинақталған саяси білімдер беру.

Мазмұны: зияткерлі меншік негіздері туралы. Саясатшы-маман қалыптасуында және қоғамдық өмір жүйесіндегі зияткерлі меншіктің алатын орны мен маңызы.


Саясаттану бойынша зияткерлік меншік талаптарына сәйкес оқулық пен оқу-әдістемелік құралдарын басылымға дайындауды үйрену. Зияткерлік меншік талаптары бойынша саясаттанудың ғылыми журналдарына қойылған талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жазып шығаруға әзірлеп үйрену. Зияткерлік меншік талаптары бойынша саясаттанудың белгілі ғылыми журналдарына қойылған талаптарына сәйкес импа-фактор ғылыми мақаланы шығаруға әзірлеп үйрену.
GZJKIK 1102

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын коммерциялизациялау және инновациялық кәсіпкерлік

Магистранттарды ғылыми зерттеу жұмыстарына даярлау, психологиялық оқыту әдісемесі бойынша талаптарды, психологиялық мәліметтерді статистикалық өңдеу әдісерін білу, ғылыми жұмысты жоспарлауда зерттеу әдістері практикалық жолмен пайдалану тралы. Танымдық, кәсіби және ғылыми іс-әрекеттерін білу және тәжірибелік қолдану, ғылыми зерттеу жұмысының қалыптасуы және дамуы жайлы мағлұмат беру.


 • психологиялық зерттеудің негізгі құрылымдық принципі және ғылыми әдіснама ұғымдарымен таныстыру

 • психологиялық зерттеуді жоспарлау мен ұйымдастыру жұмыстарын дағдыландыру;

 • алынған мәліметтерді реттеу тәсілдері мен психологиялық зерттеу әдістерін игеру;

ғылыми-әдістемелік әдебиетпен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын бекіту;


2 КУРС
3 семестр

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ (ЖБТ)

KPGD 2306

Қазақстандағы педагогика ғылымның дамуы

3 кредит/5 ECTS

2+1+0

Мақсаты: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі.

Міндеті: позитивті ойлауға қабілетті болу, ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу, этикалық құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге бейім болу;

әлеуметтік, педагогикалық жүйелер саласындағы білімдерді меңгеру, психологиялық-педагогикалық білімдер бойынша іздену, формализациялау, құрылымдау және жүйелеу біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық болмысты тұтас қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу;

Мазмұны: Қазақстандағы педагогика ғылымының дәстүрлі түрлері мен қатар жаңа бағыттарды қамтамасыз ететін пәндер енгізілді. Оның ішінде қазақ этнопедагогикасы менг әлем халықтары педагогикалық жүйесінің салыстырмалы мазмұнын ашатын пәндер енгізілуде.

Мұнда этнопедагогикалық және этнопсихологиялық бағыттар әрбір халықтық педагогикалық жүйесінің этномазмұндық ерекшелігін сипаттауға тиіс.

ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ

GJ 1101

Ғылыми жазба

Магистрлік диссертация ғылым мен практиканың қазіргі теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне негізделіп, қазіргі ғылыми-зерттеу әдістері қолданылып, негізгі қорғалатын мәселенің ғылыми-

зерттеу мазмұны әр тарау бойынша беріліп, әлемдік озық тәжірибелерге негізделуі, нақты практикалық

ұсыныстары болуы керек.


Магистрлік диссертация магистранттың ғылым докторы немесе ғылым кандидаты, PhD докторы академиялық атағы бар ғылымның осы саласында белсенді жұмыс істеп жүрген жетекшісінің басшылығымен дайындалуы керек.Похожие:

Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы icon«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасы «бекітемін»
М010200 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының магистратураға қабылдау емтиханының
Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы icon«Педагогика және спорт» факультеті “Педагогика бастауыш оқыту әдістемесі” кафедрасы “ Бастауыш мектепте
Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы” пәні бойынша 050102- “Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі”мамандықтарының...
Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы icon10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және
Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі) мамандықтары бойынша д 14....
Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconАлдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі (алгебраны оқыту мысалында)
Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі ақпараттандыру)
Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы icon«Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәнінің
«Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәнінен студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы
Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
«Ғылым тарихы мен философиясы» курсы ғылымды арнайы талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылымның тарихы мен теориясы туралы түсінік...
Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconЗаурбеков талғат талапбекұлы педагогикалық колледждерде бастауыш мектеп мұғалімдерінің математикадан дамыта оқытуға әдістемелік даярлығын арттыру
Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі математика)
Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Тарих – педагогика факультеті Дінтану және теология кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
«Ғылым тарихы мен философиясы» курсы ғылымды арнайы талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылымның тарихы мен теориясы туралы түсінік...
Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы icon«Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы»
«Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі» мамандығының типтік оқу бағдарламасы (Алматы: Абай атындағы ҚҰПУ) негізінде құрастырылды....
Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Мақсаты: Ағылшын тілін оқыту мақсаты – студенттердің коммуникативті және кәсіптік біліктілігін қалыптастыру
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница