Ќолданылѓан єдебиеттер кіріспе
НазваниеЌолданылѓан єдебиеттер кіріспе
страница1/6
Дата конвертации12.02.2016
Размер1.2 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.diplomkaz.kz/wp-content/uploads/2013/02/Дип.-ҚЫЛМЫСТЫҚ-ІС.rtf
  1   2   3   4   5   6
ЖОСПАР

КІРІСПЕ1. Тарау. АйыпталушыНЫњ Т‡СІНІГІ ЖӘНЕ Казаќстан Республикасыныњ ќылмыстыќ іс ЖҮргізу Кодексі

БОИНША ЌЫЛМЫСТЫЌ ПРОЦЕСКЕ КЕЛТРУІ


2. Тарау. ЌЫЛМЫСТЫЌ ІС БОИЫНША ІС Ж‡РГІЗУ

2.1 ЌЫЛМЫСТЫЌ ІСТЕРДІ БІРІКТІРУ МЕН Б¤ЛЕКТЕУ

2.2 ІС БОЙЫНША ІС Ж‡РГІЗУДІ ТОЌТАТА Т¦РУ

2.3 ЌЫЛМЫСТЫЌ ІСТІ ЌЫСЌАРТУ

2.4. ІС Ж‡РГIЗУ МЕРЗІМДЕРІ


3. тарау. ЌЫЛМЫСТЫЌ ПРОЦЕСКЕ ЌАТЫСУШЫЛАР

3.1 ҚЫЛМЫСТЫЌ ПРОЦЕСКЕ ЌАТЫСУШЫЛАР ¦ЃЫМЫ.

ОЛАРДЫЊ ЖІКТЕЛУІ

3.2. СОТ ЌЫЛМЫСТЫЌ СОТ ІСІН Ж‡РГІЗУДІ Ж‡ЗЕГЕ

АСЫРУШЫ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАН РЕТІНДЕ

3.3. ПРОКУРОР

3.4. ТЕРГЕУ Б¤ЛМІНІœ БАСТЫЃЫ

3.5. ТЕРГЕУІШ

3.6. АНЫЌТАУ ОРГАНЫ

3.7. АНЫЌТАУШЫ

3.8. СЕЗІКІ

3.9. Айыпталушы

3.10. КУЄГЕР


ҚОРТЫНДЫ

ЌОЛДАНЫЛЃАН ЄДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕСоњѓы жылдардаѓы єлеуметгік-саяси жєне экономикалык µзгерістер завдарды батьш т‰рде µзгерту ќажелігін тушзды. ‡лттык ќ±ќыќты ќалыптастыру жаѓдайывда социалисіік т‰сініктегі категориялар мен инстатуттардьщ жєне олардыњ осы заманѓа лайыќ мазм±нмен толыѓуыныњ арасывдаш ќарамаќайшылыќ аныќ кµзге т‰се бастады. КСРО Конституциясына, КСР Одаш мен одаќтас республикалардыц Ќылмыстыќ сот ісін ж‰ргізу негіздеріне, Кењестер Одаƒы Коммунистік партиясынын шешімдеріне баѓдарланѓан б±рынгы Ќылмыстык Іс ж‰ргізу ќ±ќыган жања ќ±ќыќтыќ саясатќа жауап бермейтіњціклсп толыќ кµлемде ќабылдау м‰мкін емес еді.

Ќ±ќыќты реформалау ќажеттігі кенетген жєне КСРО-нын ыдырауына байланысты пайда бола ќалѓан жоќ. 80-ші жылдардыњ аяшнда теоретиктер де, практиктер де 1959 - 1961 жыддарда ќабылданѓан зањдар ќ±ќыќташ осы заманѓы тенденцияларды объективді турде бейнелей алмайды, ењ жоѓары байлыќ ретіњде адамныњ, ќалыптасып келе жатќан ќатынастар ж‰йесіндегі оныњ орнын, мемлекеттіњ рµлін жєпе адам мен мемлекеттіњ µзара ќатынасыныњ сипатын белгілейтін, ќ±ќыќтыќ мемлекеттегі басым баѓыттарын белгілейтін єлемдік ‰лгілерге жауап бермейді деген ойга келді.

Б±рын ќолданылып ж‰рген зандарѓа енгізілген толып жатќан толыќтырулар мен µзгертулер карамаќайптылык µткірлігш белгілі бір дењгейде жамап-жасќаганымен социалистік т‰сініктеп ќ±кыктыќ баѓыты мен мазм±ныныњ негіздеріне ыќпал еткен жоќ.

Ќылмыстык іс ж‰ргізу ќ±ќыѓыныњ жайк‰йі туралы айта келіп, профессор В. М. Савицкий: "ЌІЖК-ін жамап-жасќап одан єрі жетілдіру енді тиімді бола алмайды. Жања кылмыстыќ іс ж‰ргізу зањын жасайтын уаќыт келді, онда КСР Одаѓы мен одаќтас республикалардыњ ќ±ќыќтык шыѓармашылыќ пен к±ќыќ ќолдану тєжірибесіндегі барлык баѓалы к±ндылыктар ескерілуі, зањдардын аралас салаларындагы жегістіктер пайдаланылуы, шетелдік мемлекетгердіњ іс ж‰ргізу институттары біздіњ болмысымызѓа орай т‰зетіліп пайымдалуы жєне ж‰зеге асырылуы тиіс"1 деп жазды.

КСРО-ныњ ыдырауы теоретиктердіњ ќорытыњдыларын расќа шыѓарды, µйткені ол бірќатар жанама т‰рдегі факторлармен катар негізінен зандылыктыњ саќталуына наќты кепілдіктері жок ережелерге ќ±рылѓан ќ±ќыќ саясатыныњ жарамсыздыѓын єйгілеп берді.

Сонымен, ќылмыстыќ іс ж‰ргізу ќ±ќыѓыныњ жалгасып отырган ќалыгтгасу процесі объективті т‰рде себепші болатын мынадай к±былыстармен катар ж‰ріп отырады:

 • социалистік ±ѓымдаѓы ќ‰ќыќтан бас тарту;

 • жалпы адамзаттыќ жетіслік болып табылатын к±ќыќ институттарын саќтау;

 • ќ±кмќтыќ мемлекет ќ±рылысьшыњ міндетгерiне жауап беретін жања ќ±ќыќтыќ институтгарды ќ±ру мен ќабыдцау;

 • шетелдік ќылмыстыќ іс ж‰ргізу ќ±ќыѓын сын т±рѓысынан талдау, Ќазаќстан Республикасындаѓы ќылмыстыќ сот ісін ж‰ргпудіњ маќсатгары мен міндеттеріне анаѓ±рлым толыќ жауап беретін институттар мен категорияларды ѓана ќабыдцау;

 • ќылмыстыќ іс ж‰ргізу ќ±ќыѓыныњ барлык кµздерініњ арасындаш ‰йлесім мен ‰ндестікке ќол жеткізу.

Б±л орайда дамудыњ социалистік кезењіњдегі ќ±кыќта бар ±йымды, теориялыќ т±ргыдан сенімді жєне негізделген, іс ж‰зіњце ќолдануѓа лайыќ нєрсеніњ бєрі де саќтауѓа жєне жања мемлекетгік-ќ‰ќыќтыќ жаѓдайларѓа ќатысты т‰сіндірілуге тиіс екенін назарда ±стау ќажет. Сонымен бірге ќылмыстыќ іс ж‰ргізу ќ±кыѓын ќалыптастырудыњ шетелдік тµжірибесіне сын кµзбен ќарамай, механикалыќ т‰рде ќабылдау алда т±рѓан міндеттерді шешуді ќамтамасыз ете алмайды.

Ќ±ќыќтыќ мемлекетті ќалыптастыру процесініњ жалпы ж‰йесінде µтпелі кезењ ретінде т‰сіндірілетін ќазіргі уакыт к±ќыќтыќ ќызметтіњ кез келген саласында кµрініс тауып отырран серпінмен сипатталады. Осы серпінді процестердіњ бєрі де µзара байланыста бола отырып, нормаларды ќалыптастыру процесіне ыкпал етеді. Біздіњ кµзќарасымызша экономиканы кайта ќ±рылымдау, басќару институттарын ќайта ќ±ру (б±рын ќолданылып ж‰рген к±рылымдардагы баѓыныштылыќ сипатты µзгертудіњ µзі зандарды жаќсартуды талап ететін ќосымша жаѓдайлар туѓызады); зањдардыњ т±раќтылышна ыкпал ететіп жања к‰рылымдарды ќ±ру (мєселен, салыќ полициясын ќ±ру аныќтау органдарына жататын субъектілер тізбесіндегі µзгерістерге объективтік т‰рде µкеліп соќты); Ќазаќстан Республикасындаѓы ќ±ќыќ ќорѓау органдары ж‰йесін реформалау (реформалаудыњ мемлекетгік багдарламасын кезењкезењімен ж‰зеге асыру тиісті новеллалар енгізіп, м±ныњ µзі µзініњ теориялыќ-практикалыќ пайымдауын талап етеді); жања салалыќ Кодекстерді ќальштастыру мен ќабылдауѓа байланысты процестер (Ќылмыстыќ кодекс, Азаматтыќ кодекс жєне басќалары); кылмыстык іс ж‰ргізу ќатьшастарын, Жарлыќтарды белгілі бір дењгейде ретгейтін жања завдардыњќабылдануы жєне осыган байланысты ±йымдастыру-баскару мµселелерін шешуге баштталѓан зањѓа баѓынышты ведомстволыќ актілерді калыптастыру сияќты факторлар ќылмыстыќ іс ж‰ргізу зандарын ќалыптастыруѓа ыќпал етеді. Келтіріліп отырѓан тізбе факторлардын барлыќ ќырын т‰гендеп бере алмайды, оларды есегасе алу мен білу Ќазаќстан Республикасыныњ жањадан ќабылданган Ќылмыстыќ іс ж‰ргізу кодексінін мазм±ны мен мµнін теориялыќ-ќ±ќыќтыќ пайьщдау ісінде, жанд Кодекстіњ ±лттыќ ќ±ќыќ ж‰йесіњдеп орньш белгілеуде, Ќазаќстан Республикасыныњ Ќылмыстыќ іс ж‰ргізу кодексі мен Казаќстанныњ кылмыстыќ іс ж‰ргізу ќ±ќыѓы арасындаѓы іс ж‰зіндегі катынастарды аныќтауда ќажет.


1. ТАРАУ. АйыпталушыНЫњ Т‡СІНІГІ ЖªНЕ Казаќстан Республикасыныњ ќылмыстыќ іс Ж‰ргізу Кодексі

БОИНША ЌЫЛМЫСТЫЌ ПРОЦЕСКЕ КЕЛТРУІ


¤зіне ќатысты айыпталушы ретінде жауапќа тарту туралы ќаулы шыќќан адам не µзіне ќатысты сотта жеке айыптайтын ќылмыстыќ іс ќозѓалѓан адам, сондай-аќ оѓан ќатысты аныќтау органыныњ бастыѓы айыптау хаттамасын жасаѓан жєне бекіткен адам айыпталушы болып танылады. iс бойынша басты соттыњ талќылауы таѓайындалѓан айыпталушы, - сотталушы, µзіне ќатысты айыптау ‰кімі шыѓарылѓан айыгтталушы, - сотталѓан адам, µзіне ќатысты аќтау ‰кімі шыѓарылѓан айыпталушы, - аќталушы деп аталады.

Айыпталушы: зањѓа ќайшы келмейтін ќ±ралдармен жєне тєсілдермен µзініњ ќ‰ќыќтары мен зањды м‰дделерін ќорѓауѓа жєне ќорѓануѓа дайындалу ‰шін жеткілікті уаќыты мен м‰мкшдігі болуѓа; µзініњ не ‰шін айыпталѓандыѓын білуге жєне µзін айыпталушы ретінде тарту туралы ќаулыныњ кµшірмесін алуѓа, ќылмыстыќ ізге т‰су органынан µзіне тиесілі ќ‰ќыќтар туралы дереу т‰сіндірме алуѓа; ќылмыстыќ процесті ж‰ргізуші органнан µзініњ ќ±ќыќтарын жєне м‰дделерін ќозѓайтын Іс ж‰рпзу шешімдерін ќабылдау туралы хабардар етілуге, б‰лтартпау шараларын ќолдану туралы ќаулыныњ кµшірмесін алуѓа; µзіне таѓылѓан айып бойынша т‰сініктеме мен айѓаќ беруге; айѓаќ беруден бас тартуѓа; дєлел ‰сынуѓа; µтініш пен ќарсылыќ мєлімдеуге; ана тілінде немесе µзі білетін тілде айѓаќ беруге жєне т‰сінісуге; аудармашыныњ тегін кµмегін пайдалануѓа; ќорѓаушысы болуѓа; Казаќстан Республикасыныњ Кылмыстыќ іс Ж‰ргізу Кодексі (ҚР КІЖ) Кодексте кµзделген жаѓдайларда жєне тєртіппен µзінен алѓашќы жауап алудыњ алдындаѓы кезден бастап ќорѓаушымен оњаша жєне ќ±пия жолыѓуѓа; тергеушініњ немесе аныќтаушыныњ р‰ќсатымен µзініњ µтініші бойынша немесе µзініњ ќорѓаушысыныњ не зањды µкілініњ µтініші бойынша ж‰ргізілетін тергеу єрекеттеріне ќатысуѓа; осы єрекеттердіњ хаттамаларымен танысуѓа жєне оларѓа ескертулер беруге; сарапшыныњ алдына мєселелер ќоюѓа, сараптама таѓайындау туралы ќаулымен жєне сарапшыныњ ќорытындысымен танысуѓа; тергеу аяќталѓаннан кейін істіњ барлыќ материалдарымен танысуѓа жєне одан кез келген мєліметті кез келген кµлемде кµшіріп алуѓа; соттыњ, прокурордыњ, тергеушініњ жєне анык,таушыныњ іс-єрекеті мен шешіміне шаѓым беруге; аќтамайтын непздер бойынша істі ќысќартуѓа ќарсылыќ білдіруге; жария сот талќы-лауын тапап етуге ќ‰ќылы. Сотталушыныњ бірінші жєне апелляциялыќ сатыдаѓы соттарда істі соттыњ ќарауына ќатысуѓа жєне тараптыњ барлыќ ќ‰ќыќтарын пайдалануѓа, сонымен бірге аќырѓы сµз ќ±ќыѓына да ќ‰ќы бар. Сотталѓан немесе аќталѓан адамныњ сот отырысыныњ хаттамасымен танысуѓа жєне оѓан ескертпелер беруге; соттыњ ±кіміне, ќаулысына, судьялардыњ ќаулыларына шаѓымдануѓа жєне шаѓымдалѓан шешімдердіњ кµшірмесін алуѓа; іс бойынша келтірілген шаѓымдар мен ќарсылыќтар туралы білуге жєне оларѓа ќарсылыќ беруге; мєлімделген шаѓымдар мен ќарсылыќтардыњ сотта ќаралуына ќатысуѓа ќ±ќыѓы бар.

Іске айыптапушыныњ ќорѓаушысыныњ немесе зањцы µкілініњ ќатысуы айыпталушыныњ ќандай да болмасын ќ‰ќыѓын жою немесе шектеу ‰шін негіз бола алмайды1.

Б±лтартпау шарасы ретінде ќамауѓа алу ќолданылѓан сезіктілер мен айыптапушылар тергеу изоляторларында ±сталады Оларды ±стаудыњ тєртібі мен ережелері зањдармен белпленеді

Б±лтартпау шарасы ретшде ќамауѓа алу ќолданылѓан сезіктіні, айыпталушыны тергеу изоляторларына єкелу жердіњ шалѓайлыѓына немесе тиісті ќатынас жолдарыныњ болмауына байланысты м‰мкін болмаѓан жаѓдайда м±ндай адамдар прокурордыњ ќаулысы бойынша, сондай-аќ прокурор, оныњ орынбасары санкцияландырѓан аныќтаушыныњ немесе тергеушшіњ ќаулысы бойынша отыз тєулікке дейін уаќытша ±стау изоляторларында ±сталады Осындай тєртіппен ол адамдар тергеу Іс-єрекеттерін ж‰рпзу немесе iстi соттыњ ќарауы ‰шін аталѓан мерзімге тергеу изоляторларынан уаќытша ±стау изоляторларына ауыстырылуы м‰мкін М±ндай адамдарды ќамауда ±стаудыњ тєртіб: мен шарттары зањдармен айќындалады

Ќылмыс жасады деп айыптау ‰шін непз беретін жеткілікті дєлелдемелер болѓан кезде тергеуші адамды айыпталушы ретінде жауапќа тарту туралы дєлелді ќаулы шыѓарады

Тергеуші айыгтталушыѓа айып таѓылѓан к‰н туралы хабарлайды жєне сонымен бір мезгілде оѓан ќорѓаушыны шаќыру не тергеушіден ќорѓаушыныњ ќатысуын ќамтамасыз ету туралы µтіну ќ±ќыѓы т‰сіндіріледі.

ҚР КІЖ Кодекстіњ ережелеріне сєйкес айып таѓу кезінде ќорѓаушыныњ ќатысуы міндетті болып табылатын істер бойынша тергеуші, егер ќорѓаушыны айыпталушыныњ µзі, оныњ зањды µкілі не оныњ тапсырмасы немесе келісімі бойынша басќа адамдар шаќырмаса, ќорѓаушыныњ келуін ќамтамасыз ету жµнінде шаралар ќолданады.

Айыпталушы ретінде жауапќа тарту туралы ќаулыда мыналар кµрсетілуге тиіс:

 1. оныњжасалѓан уаќыты мен орны: ќаулыны кім жасаѓан, айыпталушы ретінде жауапќа тартылатын адамныњ тегі, аты мен єкесініњ аты, оныњ туѓан к‰ні, айы, жылы жєне жері;

 2. айыпталушы айыпталып отырѓан ќылмыстыњ жасалѓан уаќыты, орны кµрсетілген сипаттамасы, сондайаќ Кодекстіњ 117-бабына сєйкес дєлелденуге тиісті µзге де жаѓдайлардыњ сипаттамасы;

 3. аталѓан ќылмыс ‰шін жауаптылыќты кµздейтін ќылмыстыќ зањ (бап, бµлік, тармаќ).

Бірнеше ќылмыс бойынша айыптапѓан кездегі айыпталушы ретінде жауапќа тарту туралы ќаулыда к,ылмыстыќ зањныњ єрбір бабы (бµліктер, тармаќтар) бойынша айыпталушыѓа ќандай накты іс-єрекеттер тањылатыны кµрсетілуге тиіс

Ќаулыда адамды тергеліп отырѓан іс бойынша айыпталушы ретінде жауапќа тарту туралы шешім болуѓа тиіс

Айыпталушы ретінде жауапќа тарту туралы ќаулыныњ кµшірмесі ол шыѓарылѓаннан кейін жиырма тµрт саѓаттыњ Ішінде прокурорѓа жіберіледі.

Бостандыќта ж‰рген айыпталушы жазбаша хабарлама-шаќыру ќаѓазы арќылы жауап алуѓа шаќырылады. Хабарлама телефонограмма немесе жеделхат арќылы да берілуі м‰мкін

Шаќыру ќаѓазында айыпталушы ретінде кім, ќайда жєне кімге шаќырылатыны, келетін к‰ні мен саѓаты, сондай-аќ келмей ќалуыныњ сапдары кµрсетілуге тиіс.

Шаќыру ќаѓазы айыпталушыдан ќолхат алып тапсырылады, ал ол уаќытша болмаѓан жаѓдайда айыпталушыѓа беруі ‰шін шаќыру ќаѓазы кємелетке толѓан отбасы м‰шесше тапсырылады немесе т±рѓылыќты жеріндегі т±рѓын ‰й-пайдалану ±йымына немесе єкімшілікке не ж±мыс орнындаѓы єкімшілікке беріледі, олар жауап алуѓа шаќырылып отырѓан айыпталушыѓа шаќыру ќаѓазын беруге міндетті. Айыпталушы басќа да байланыс ќ±ралдарын пайдалана отырып шаќыртылуы м‰мкін.

Бостандыќта ж‰рген айыпталушы тергеушініњ шаќыртуы бойынша белгіленген мерзімде келуге міндетті.

Тергеушініњ шаќыртуы бойынша айыпталушыныњ келмей ќалуына мыналар дєлелді себеп деп танылады:

 1. айыпталушыныњ келуіне м‰мкіндік бермейтін ауру;

 2. жаќын туыстарыныњ ќайтыс болуы;

 3. д‰лей апаттар;

 4. шаќыру ќаѓазыныњ (хабарламаныњ) ќолына тимеуі;

 5. айыпталушыныњ белгіленген мерзімде келуіне м‰мкіндік бермейтін µзге жаѓдайлар.

Айыпталушы белгіленген мерзімде келмей ќалу себептері туралы тергеушіге хабарлауѓа міндетті.

Дєлелсіз себептермен келмей ќалѓан жаѓдайда айыпталушы айдап єкелінуі м‰мкін.

К‰зетпен ±стауда ж‰рген айыпталушы ќамау орныныњ єкімшілігі арќылы шаќыртылады.

Айып, егер ќорѓаушыныњ ќатысуы зањ бойынша міндетті болса немесе б‰л туралы айыпталушы µтінім білдірген болса, ќорѓаушыныњ кµзінше жєне адамды айыпталушы ретінде жауапќа тарту туралы ќаулы шыѓарылѓан кезден бастап ‰ш тєуліктен кешіктірілмей таѓылады. Айыпталушы немесе оныњ ќорѓаушысы келмей ќалѓан жаѓдайда айып ‰ш тєулік µткеннен кейін де таѓылады.

Айдап єкелінген айыпталушыѓа айып айдап єкелінген к‰ні таѓылады. Б±л ретте тергеуші айып таѓу кезінде ќорѓаушыныњ ќатысуы зањ бойынша міндетті болѓан жаѓдайларда ќорѓаушыныњ ќатысуын ќамтамасыз ету шарапарын ќолдануѓа тиіс.

Тергеуші айыпталушыныњ жеке басын аныќтаѓаннан жєне ќорѓаушыныњ ќорѓауды ж‰ргізу тапсырмасын тексергеннен кейін айыпталушыѓа жєне оныњ ќорѓаушысына айыпталушы ретінде жауапќа тарту туралы ќаулыны хабарлайды.

Тергеуші айыпталушыѓа таѓылып отырѓан айыптыњ мєнісін т‰сіндіруге міндетті.

209 - баптыњ ‰шінші жєне тµртінші бµліктерінде кµрсетілген іс-єрекеттерді орындау айыпталушы ретінде жауапќа тарту туралы ќаулыѓа айып таѓудыњ к±ні мен саѓатын кµрсете отырып айыпталушыныњ, ќорѓаушыныњ жєне тергеушініњ ќол ќоюымен куєландырылады.

Айыпталушы ќол ќоюдан бас тартќан жаѓдайда, егер ол айып таѓылѓан кезде ќатысќан болса, тергеуші жєне ќорѓаушы айыпталушы ретінде жауапќа тарту туралы ќаулыда ќаулыныњ мєтіні айыпталушыѓа жарияланѓанын куєландырады.

Айыпталушыѓа оны айыпталушы ретінде жауапќа тарту туралы ќаулыныњ кµшірмесі тапсырылады.

Егер алдын ала тергеу кезінде таѓылѓан айыпты µзгертуге немесе оны толыќтыруѓа непздер пайда болса, тергеуші ҚР КІЖ Кодекстіњ 207-бабыныњ талаптарын саќтай отырып, айыпталушы ретшде жауапќа тарту туралы жања ќаулы шыѓаруга жєне оны айыпталушыѓа ҚР КІЖ Кодекстiн 208-209-баптарында белпленген тєртіп бойынша ±сынуѓа міњцетті

Егер алдын ала тергеу барысында таѓылѓан айыптыњ єлде-бір бµліп расталмаса, тергеуші µзініњ ќаулысы арќылы осы бµлік бойынша ќылмыстыќ iзге т‰суді ќысќартады, ќабылданѓан шешімніњ кµшірмелерін тапсыра отырып, б±л туралы айыпталушыѓа жєне процестіњ басќа да ќатысушыларына хабарлайды

Айыпталушыдан жауап алуды тергеуші айып таѓылѓаннан кейінгі жиырма тµрт саѓаттан кешіктірмей, ал айыпталушы келуден жалтарѓан жаѓдайда немесе оѓан іздеу салынѓан жаѓдайда ол айдап єкелінгеннен немесе ‰сталѓаннан кейін дереу ж‰ргізеді.

Жауап апу басталар алдында тергеуші айыпталушыѓа оныњ айѓаќ беруден бас тарту ќ‰ќыѓын т‰сіндіреді жєне айыпталушыныњ айтќандары оныњ µзіне ќарсы пайдаланылуы м‰мкін екенін хабарлайды. Айыпталушы айѓаќ беруден бас тартќан жаѓдайда одан жауап алу хаттамасында б±л турапы белгі ќойылады.

Бір іс бойынша шаќырылѓан айыпталушылардан жеке-жеке жауап алынады, б±л орайда тергеуші олар µзара сµйлеспейтіндей шаралар ќолданады.

ЌР КІЖ Кодекстіњ 71-бабында кµзделген жаѓдайларда ќорѓаушыныњ ќатысуы міндетті болады.

Жауап алудыњ басында тергеуші оѓан таѓылѓан айыптыњ мєнісін т‰сіндіре отырып, ол таѓылѓан айып бойынша µзініњ толыќ немесе ішінара кінєлі екенін мойындайтынын не µз кінєсін теріске шыѓаратынын аныќтайды. Егер айыпталушы жауап бермесе, онда ол µзініњ кінєлі екенін мойындамады деп есептеледі.

Айыпталушыныњ таѓылѓан айыпќа кµзќарасын аныќтаѓаннан кейін оѓантергеуші таѓылѓан айып пен іс ‰шін мањызы болуы м‰мкін баска жаѓдайлар бойынша айѓаќтар беруді ±сынады.

Калѓан жаѓдайда айыпталушыдан жауап алу ҚР КІЖ Кодекстіњ 213-бабыныњ ережелері бойынша ж‰ргізіледі.

Жауап алудыњ барысы мен нєтижелері ҚР КІЖ Кодекстіњ 203-бабыныњ талаптарын саќтай отырып жасалѓан хаттамада кµрсетіледі. Айѓаќтар бірінші жаќтан жєне м‰мкіндіпнше сµзбе-сµз жазылады. Ондаѓы с±раќтар мен жауаптар жауап алу кезіндегі реті бойынша жазылады. Хаттамада жауап алуѓа ќатысќан адамдардыњ тергеуші ќабылдамаѓан сураќтары да немесе жауап алынып отырѓан адам жауап беруден бас тартќан с±рак,- тар да, оларды ќабылдамаудыњ немесе олардан бас тартудыњ себептері кµрсетіле отырып, кµрініс табуѓа тиіс

Бірінші жауап алу хаттамасында жауап алынып отырѓан адамныњ жеке басы туралы деректер, соныњ ішінде теп, аты єкесініњ аты, туѓан уаќыты мен жері, азаматтыѓы, ±лты, білімі отбасылыќ жаѓдайы, ж±мыс орны, ж±мысыныњ т‰рі немесе лауазымы, т±ратын жері, сондай-аќ істіњ мєнжайы бойынша ќажет болатын басќа мєліметтер кµрсетеді Сезіктіден, айыпталушыдан жауап алу хаттамасында б±рын сотталѓаны немесе сотталмаѓаны туралы кµрсетіледі. Б±дан кейінгі жауап алуларда жауап алынып отырѓан адамныњ жеке басы туралы деректерді, егер олар µзгермеген болса, оныњ аты-жµнін кµрсетумен шектеуге болады

Заттай дєлелдер мен ќ±жаттарды кµрсету, хаттамаларды жариялау жєне тергеу іс-єрекеттерініњ дыбыс - жєне бейнежазбаларын, киноѓа т‰сірілуін, сондай-аќ осыѓан байланысты жауап алынушы берген айѓаќтарды кµрсету міндетті т‰рде хаттамада жазылуѓа тиіс

Жауап алынып отырѓан адам тергеу іс-єрекеті барысында схемалар, сызбалар, суреттер, диаг раммалар жасай алады олар хаттамаѓа ќоса тігіп хаттамада ол туралы белп ќойылады.

Еркін баяндаудан кейін жауап алынып отырѓан адам айѓаќтарын µз ќолымен жазуѓа ќ±ќылы Жауап алынатын адам µз ќолымен жазып, оѓан ќол ќойѓаннан кейін тергеуші толыќтыратын жєне наќтылайтын с±раќтар ќоя алады

Жауап алу аяќталѓаннан кейін хаттама оќып шыѓу ‰шін жауап алынып отырѓан адамѓа ±сынылады не оныњ µтініші бойынша дауыстап оќылады Жауап алынып отырѓан адамныњ хаттамаѓа толыќтыру мен наќтылау енпзу туралы талабы міндетті т‰рде орындалуѓа тиіс

Айѓаќтармен таныстыру фактісі жєне олардыњ д±рыс жазылѓанын жауап апынып отырѓан адам хаттаманыњ соњында µз ќолын ќою арќылы куєландырады Жауап алынып отырѓан адам сонымен ќатар хаттаманыњ єрбір бетіне ќол ќояды Жауап алынып отырѓан адам хаттамаѓа ќол ќоюдан бас тартќан жаѓдайда тергеуші бас тарту себептерін аныќтайды, оларды хаттамаѓа енпзеді жєне хаттаманы µзі ќол ќойып куєландырады

Егер жауап алынып отырѓан адам тєн кемістігіне немесе µзге себептерге байланысты хаттамаѓа µзі ќол ќоя алмайтын болса, оныњ µтініші бойынша хаттамаѓа ќорѓаушы, жауап алынып отырѓан адам сенетін µкіл немесе µзге адам ќол ќояды б±л туралы хаттамада белп жасалады

Егер жауап апуѓа аудармашы ќатысса, онда ол да хаттаманыњ єрбір бетіне жєне т±тас хаттамаѓа ќол ќояды Ол жауап алынатын адамныњ µз ќолымен жазѓан айѓаќтарыныњ аудармасына да ќол ќояды

Хаттамада жауап алуѓа ќатысќан барлыќ адам кµрсетшеді Олардыњ єрќайсысы хаттамаѓа ќол ќоюѓа тиіс

Ќылмыс ізін, µзге материапдыќ объектілерді аныќтау, сондай-аќ іс ‰шін мањызы бар жаѓдайларды айќындау маќсатында тергеуші, ал ол жоќ болѓан жаѓдайда аныќтаушы немесе ќылмыс т‰ралы арыз немесе хабар т‰скен аныќтау органыныњ лауазымы жаѓынан жоѓары ќызметкері жерді, ‰й-жайларды, заттарды, ќ±жаттарды, кµзі тірі адамдарды, мєйіттерді, жануарларды тексереді. Тексеруді ж‰зеге асыратын адамныњ н±сќаулары сол тергеу іс-єрекетіне ќатысушылардыњ барлыѓы ‰шін міндетті.

Ќылмыстыќ істі ќозѓау туралы шешім шыѓару тексеруді ж‰ргізбейінше м‰мкін болмайтын жаѓдайларда ол ќылмыстыќ іс ќозѓалѓанѓа дейін ж‰ргізілуі м‰мкін.

Адам денесіндеп ерекше белплерді, ќылмыс іздерін, денсаулыѓына келтірілген зиянныњ белплерін аныќтау, мас болу жаѓдайын немесе іс ‰шін мањызы бар µзге де ќасиеттер мен белплерді аныќтау ‰шін, егер б±л ±шін сараптама ж‰рпзу талап етшмесе, сезіктіге, айыпталушыѓа, жєбірленушіге жєне куєѓа куєландыру ж±рпзілуі м‰мкін

Куєландыру ж‰рпзу туралы тергеуші сезікті, айыпталушы ‰шін міндетті болып табылатын ќаулы шыѓарады Жєбірленушініњ, куєніњ мєжб‰рлеп куєландырылуы прокурордыњ санкциясы бойынша ж‰ргізіледі

Куєландыруды тергеуші дєрігердіњ немесе басќа маманныњ ќатысуымен, ал олар ќатыса алмаѓан жаѓдайда куєлердіњ ќатысуымен ж‰рпзеді Б‰л тергеу іс-єрекеті куєландырылатын адамды шешшдіруді ќажет еткен жаѓдайларда куєландыру сол жынысты куєлердіњ ќатысуымен ж‰рпзшеді

Егер куєландыруда адамныњ денесі жалањаштандырылатын болса, онда тергеуші жынысы басќа адамды куєландыру кезінде ќатыспайды Б±л жаѓдайда куєландыруды сот медицинасы саласындаѓы маман немесе куєлердіњ ќатысуымен дєрігер ж‰рпзеді

Тексеру, куєландыру, эксгумация ж‰рпзу туралы тергеуші ҚР КІЖ Кодекстіњ 203-бабыныњ талаптарын саќтай отырып хаттама жасайды

Хаттамада тергеушшіњ барлыќ іс-єрекеті, сондай-аќ тексеру, куєландыру, эксгумация кезшде аныќталѓандардыњ барлыѓы аталѓан тергеу іс-єрекеттері ж‰рпзшген ретпен жєне тексеру, куєландыру, эксгумация кезінде аныќталѓандар ќандай к‰йінде байќалса, сол к‰йшде сипатталады Хаттамада тексеру, куєландыру, эксгумация кезінде алынѓан барлыќ объектшер кµрсетіліп, сипатталады

Б±ѓан ќоса хаттамада тексеру, куєландыру, эксгумация ќай уаќытта, ауа райы жєне жарыќтыњ т‰суі ќандай болѓанда ж‰рпзілгені, ќандай техникалыќ ќ±рапдар ќолданылып, ќандай нєтижелер алынѓаны, аталѓан тергеу іс-єрекеттерін ж‰рпзуге кімдер тартылѓаны жєне олардыњ ќалай ќатысќаны, ќандай объектілер жєне ќандай мµрмен бекітілгені, тексеруден кейін мєйіт немесе іс ‰шін мањызы бар заттар ќайда жіберілгені кµрсетілуі тиіс


  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Ќолданылѓан єдебиеттер кіріспе iconИнформационный бюллетень (Выпуск 3 й) ¤скемен Усть-Каменогорск 2009 г
Д. Серікбаев атындаѓы ШЌмту кітапханасына келіп т‰скен жања єдебиеттер” атты ќазаќ тіліндегі аќпараттыќ бюллетень 1993 жылдан бері...
Ќолданылѓан єдебиеттер кіріспе iconИнформационный бюллетень (Выпуск 3 й) ¤скемен Усть-Каменогорск 2008 г
Д. Серікбаев атындаѓы ШЌмту кітапханасына келіп т‰скен жања єдебиеттер” атты ќазаќ тіліндегі аќпараттыќ бюллетень 1993 жылдан бері...
Ќолданылѓан єдебиеттер кіріспе iconИнформационный бюллетень «Новые поступления литературы в библиотеку вкгту им. Д. Серикбаева» издается с 1991 года
Д. Серікбаев атындаѓы ШЌмту кітапханасына келіп т‰скен жања єдебиеттер” атты ќазаќ тіліндегі аќпараттыќ бюллетень 1993 жылдан бері...
Ќолданылѓан єдебиеттер кіріспе iconИнфляция: пайда болу себептері, салдары және онымен күресі жолдары Мазмұны Кіріспе
Кіріспе 3
Ќолданылѓан єдебиеттер кіріспе iconМазмұны Кіріспе і-тарау. Америка мен Жапонияның тарихы, саясаты және тарихи-саяси қарым-қатынастары
Кіріспе
Ќолданылѓан єдебиеттер кіріспе iconIi мазмұны Кіріспе
Кіріспе «Геронтология және гериатрия» жас ерекшелігі физиологиясын, қартаю заңдылықтарын, егде және қарттык кезеңдегі ауруларды зерттейтін...
Ќолданылѓан єдебиеттер кіріспе iconПән: «клиникалық медицинаға кіріспе»
Силлабус ішкі аурулары пропедевтикасы кафедрасымен 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша «Медиициналық клиникаға кіріспе»...
Ќолданылѓан єдебиеттер кіріспе icon«Мамандыққа кіріспе» пәнінен барлық мамандық студенттеріне арналған
ПОӘК оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы «Мамандыққа кіріспе» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Ќолданылѓан єдебиеттер кіріспе iconШетел филологиясы кафедрасы О. Қ. Жармакин тіл біліміне кіріспе гуманитарлық мамандықтар студенттеріне арналған негізгі дәрістердің конспектісі Павлодар
Т93 Тіл біліміне кіріспе: дәрістер конспектісі/құраст. О. Қ. Жармакин. –Павлодар, 2007. – 81б
Ќолданылѓан єдебиеттер кіріспе icon«Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы
«жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе» ПӘні бойынша оқУ-Әдістемелік кешені
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница