«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Скачать 165.35 Kb.
Название«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Дата конвертации06.02.2016
Размер165.35 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kaznu.kz/content/files/pages/folder9724/туркология каз.doc
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми - әдістемелік кеңесінің

2012 ж. «_____»_____ мәжілісінің

____ хаттамасымен

бекітілген
«6M021200– ТҮРКІТАНУ»

мамандығы бойынша

МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН

МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ


АЛМАТЫ 2012


Бағдарлама «6М021200Түркітану: филология» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған.

Бағдарламаны құрастырған филология магистрі, аға оқытушы Қалиев А.Қ.


Бағдарлама кафедра мәжілісінде қарастырылған.

2012 ж. 5 маусым № 38 Хаттама

Кафедра меңгерушісі, ф.ғ.д., проф. Авакова Р.А.


Факультеттің әдістемелік бюросында мақұлданған ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Әдістемелік бюро төрағасы __________________ Атабай Б.


Ғылыми кеңес мәжілісінде бекітілген

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Ғылыми кеңес төрағасы,

Факультет деканы __________________ Жұбатова Б.Н.

Ғалым хатшы __________________ Алжанбаева Ұ.Т.


6N021200- Түркітану: Филология мамандығы бойынша магистратураға түсу емтихан бағдарламасының

МАЗМҰНЫ

 1. Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері:

Бұл бағдарлама білім бағытындағы мамандық бойынша пәннің типтік оқу бағдарламасы негізінде жасалынды. Бағдарлама қазіргі түркітанудың және түркі тілдерінің жалпы теориялық мәселелерін қамтиды.

Мақсаты – түркітану: филология мамандығына қатысты барлық пәндер бойынша ғылыми негізде оқыту технологиясын меңгертудің ғылыми-әдістемелік негіздерін анықтай отырып, түркі тілдерін оқытудың әдістемелік жүйесін жасау және оның тиімділігі мен сапалылығын дәйектеу болып табылады.

Зерттеу жұмысының міндеттері:

 • Түркітану: филология бойынша білім сапасын арттыра оқытудың жаңа технологияларының маңызын, түрлері мен типтерін саралай отырып оқыту технологиясының ерекшелігі мен мәнін анықтау;

 • мамандық пәндерін оқыту технологиясының ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздерін айқындау, философиялық, антропологиялық тұғырларын нақтылап, тұжырымдау;

 • салалық оқыту технологиясының нәтижесінде қалыптасатын тілдік-коммуникативтік құзыреттіліктерді саралау;

 • түркі тілдерін меңгертуде ғылыми-әдістемелік негіздей оқыту технологиясы түрлерін жүзеге асырудың ұтымды амал-тәсілдері мен әдістерін ұсыну.


Оқуға түсу емтиханының формасы – аралас жазбаша-ауызша жауап. Талапкер өз билеттерінде берілген сұрақтарының жауаптарын жауап беру парақтарына жазады да, емтихан комиссиясының мүшелеріне ауызша жауап береді. Апелляцияға берген жағдайда талапкердің жазбаша жауап парағындағы жазбасы негіз болады.


 1. Магистратураға түсуші тұлғалардың даярлық деңгейлеріне қойылатын талаптар:

Талапкер білуі қажет:

 • Түркітану ғылымын және оның ғылыми-әдістемелік негіздемесін;

 • Түркі тілдерінің зерттелу тарихын;

 • Түркі тілдерінің қалыптасуы мен даму кезеңдерін;

 • Түркі тілдерінің жіктелуін;

 • Түркі тілдерінің антропоцентристік парадигма аясында салыстыра зерттелуін;

 • Түркі халықтарының салт-дәстүрі мен наным-сенімдерін.


Талапкер істей білуі керек:

1.Түркі халықтарының тілі мен әдебиетіне, мәдениеті мен өнеріне, діні мен діліне тән мәселелер бойынша ғылыми зерттеулер мен әдебиеттерді қолдана білуі;

2. Өзінің кәсіби және ғылыми-педагогикалық қызметін жобалау және оны жүзеге асыра алу;

3. Кәсіби және ғылыми қызметінің нәтижелерін болжау; түркітаншының кәсіби қызметінің технологияларын;

4. Ар-ұждан және сенім бостандығы принциптерін, Конституция ережелерін, Қазақстанның және шетелдік мемлекеттік құқықтық құжаттардың мазмұнын, халықаралық құқықтық құжаттарды білу және т.б.


3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері:

1. «Тіл біліміне кіріспе» – «Жалпы тіл білімі»

2. «Базалық шет тілі» – «Теориялық грамматика»

3. «Аударманың теориясы» – «Лексикология»


4. Емтихан тақырыптарының тізімі:

1. Тіл білімінің нысаны мен пәні, мақсат, міндеттері.

1) Жалпы тіл білімі мен жеке тіл білімі: тілдік әмбебаптар және тілдік арнаулы белгілер.

2) Тіл білімінің нысаны мен пәні, мақсат, міндеттері.

3)Жалпы тіл білімі мен жеке тіл білімі: тілдік әмбебаптар және тілдік арнаулы белгілер.

2. Түркі тілдері және олардың классификациясы

1) Түркі тілдерінң қыпшақ тобы

2) Түркі тілдерінің оғыз тобы

3) Түркі тілдерінің қарлұқ тобы

4) Түркі тілдерінің алтай тобы

3.Түркі жазуы және жазу түрлері

1) Әріп жазуы

2) Буын жазуы

3) Пиктографиялық жазу

4) Идиографиялық жазу

4. Әлеуметтік лингвистика.

1) Тіл және қоғам.

2) Тіл – әлеуметтік феномен.

3) Тілдік жағдаят, тіл саясаты, тілдік жоспарлау.

4) Тіл туралы заң және тіл мәртебесі.

5) Мемлекеттік тіл, ресми тіл, жергілікті тіл.

6) Әлемдік тіл, дәнекер тіл, аймақтық тіл.

5. Тілдің сөздік құрамының стилистикалық тұрғыдан жіктелуі.

1) Стилистикалық бейтарап сөздер.

2) Кітаби лексика.

3) Ауызекі және жалпыхалықтық лексика.

4) Әдеби тіл лексикасы және диалектілік лексика.

6. Лексикография.

1) Сөзтізбе және лемма.

2) Сөздік типтер.

3) Сөздік құрастырудың принциптері: әліпбилік, кері, жиілік.

4) Лексикографиялық жұмыстардың компьютерленуі.

7. Тіл білімінің ғылым ретіндегі сипаты.

1) Тіл білімінің негізгі салалары.

2) Тілдің негізгі қызметтері.

3) Тіл мен сөйлеудің арақатынасы.

4)Паралингвистика.

8. Тілдің қоғамдық сипаты.

1) Тіл және қоғамдық сана.

2) Тіл және ойлау.

3) Тілдің қызметі.

4)Тіл және сөйлеу.

5)Вербалды және бейвербалды қарым-қатынас.

9. Түркі халқы қолданған әліпбилер

1) Көне түркі тілі әліпбиі

2) Араб әліпбиі

3) Латын және орыс графикасына негізделіп жасалған түркі жазуы

10. Аударматану ғылымы

1) Аударманың тарихы

2) Аударманың жалпы мәселелері

3) Аударма теориясының негізгі әдістемесі

11. Аударманың түрлері

1) Ақпараттық аударма

2) Ауызша аударма.

3) Жазбаша аударма

4) Ілеспе аударма

12. Тіл – ерекше таңбалық жүйе.

1) Лингвосемиотика.

2)Тілдің басқа таңбалық жүйелермен байланысы: жалпы және арнаулы.

13. Орталық және Орта Азияны мекендеген түркі тілдес тайпалар

1) Сақтар туралы алғашқы мағлұматтар.

2) Үйсіндер туралы мағлұматтар.

3) Хундар туралы мағлұматтар.

4) Көне түркілердің этникалық жақындық проблемасы.

14. Сөз – лексикология пәні.

1) Тілдегі сөздердің типтері.

2) Сөз және морфема.

3) Лексикологияның бөлімдері: семасиология, ономасиология, этимология, лексикография. Фразеология.

4) Сөздердің еркін және тұрақты тіркестері.

5) Фразеологиялық бірліктердің семантикалық тұтастығы және құрылысы тұрғысынан жіктелуі.

15. Қазіргі түркі тілдерінің фонетикасы

1) Қазіргі түркі тілдерінің дауысты дыбыстары

2) Қазіргі түркі тілдерінің дауыссыз дыбыстары

3) Қазіргі түркі тілдері дауыстыларының өзгерістері

4) Қазіргі түркі тілдері дауыссыздарының өзгерістері

16. Қазіргі түркі тілдерінің грамматикасы

1) Қазіргі түркі тілдерінің морфологиясы

2) Қазіргі түркі тілдерінің синтаксисі

17. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы

1) Атауыш сөздер

2) Көмекші сөздер

3) Одағайлар

18. Қазіргі қазақ тілінің атауыш сөздері

1) Қазіргі қазақ тілінің зат есім категориясы

2) Қазіргі қазақ тілінің сын есім категориясы

3) Қазіргі қазақ тілінің сан есім категориясы

4) Қазіргі қазақ тілінің есімдік категориясы

5) Қазіргі қазақ тілінің үстеу категориясы

6) Қазіргі қазақ тілінің етістік категориясы

19. Қазіргі түркі тілдерінің лексикологиясы

1) Қазіргі түркі тілдерінің сөз байлығы

2) Қазіргі түркі тілдерінің байырғы сөздері

3) Қазіргі түркі тілдерінің игерілген сөздері

4) Қазіргі түркі тілдерінің кірме сөздері

20. Қазіргі түркі тілдерінің семасиологиясы

1) Сөз мағынасы және оның түрлері

2) Сөздің тура және ауыспалы мағынасы

3) Грамматикалық және лексикалық мағына

21. Қазіргі түркі тілдерінің стилистикасы

1) Стиль және оның түрлері

2) Публицистикалық стиль

3) Көркем әдебиет стилі

4) Ғылыми стиль

5) Ауызекі сөйлеу тілі стилі

6) Ресми тіл стилі

22. Қазіргі түркі тілдерінің фразеологиясы

1) Түркі тілдерінің мақал-мәтелдері

2) Түркі тілдерінің тұрақты сөз тіркестері

23. Қазіргі түркі тілдерінің мақал-мәтелдері

1) Мәндес мақал-мәтелдер

2) Қарсы мәндес мақал-мәтелдері

3) Мақал-мәтелдердің тақырыптары

4) Мақал-мәтелдер мен тұрақты сөз тіркестерінің байланысы

24. Қазіргі түркі тілдерінің этимологиясы

1) Ғылыми этимология

2) Халықтық этимология

25. Қазіргі түркі тілдерінің сөзжасамы

1) Есімдердің сөзжасамы

2) Етістіктердің сөзжасамы

26. Қазіргі түркі тілдерінің жай сөйлем синтаксисі

1) Атаулы сөйлемдер

2) Жалаң және жайылма сөйлем

27. Қазіргі түркі тілдерінің құрмалас сөйлем синтаксисі

1) Құрмалас сөйлемнің түрлері

2) Сабақтас құрмалас сөйлем

3) Салалас құрмалас сөйлем

4) Аралас құрмалас сөйлем

28. Мағыналық және формалық байланыстағы сөздер

1) Қазіргі түркі тілдерінің мәндес сөздері

2) Қазіргі түркі тілдерінің қарсы мәндес сөздері

3) Қазіргі түркі тілдерінің омонимдері

29. Қазіргі түркі тілдерінің дауысты дыбыстары

1) Дауыстылардың жақтың қатысына қарай бөлінуі

2) Дауыстылардың иектің қатысына қарай бөлінуі

3) Дауыстылардың тілдің қатысына қарай бөлінуі

4) Дауысты өзгерістері

30. Қазіргі түркі тілдерінің дауыссыз дыбыстары

1) Дауыссыздардың үн мен салдырдың қатысына қарай бөлінуі

2) Дауыссыздардың жасалу орнына қарай бөлінуі

3) Дауысыз өзгерістері

31. Қазіргі түркі тілдерінің есім категориясы

1) Зат есімдер және олардың түрленуі

2) Сын есім және оның шырай категориясы

3)Есімдердің орнына қолданылатын сөздер

4) Сан есімнің мағыналық және құрамдық түрлері

32. Қазіргі түркі тілдерінің етістік категориясы

1) Етістіктің құрамдық және мағыналық түрлері

2) Сабақты және салт етістіктер

3) Етіс категориясы

33. Қазіргі түркі тілдерінің көмекші сөздері

1) Көмекші есімдер

2) Көмекші етістіктер

3) Шылаулар

34. Қазіргі түркі тілдерінің табу мен эвфемизмдері

1) Түркі тілдерінде табулар

2) Түркі тілдерінде эвфемизмдер

35. Қазіргі түркі тілдерінің үндестік заңы

1) Буын үндестігі

2) Дыбыс үндестігі

36. Қазіргі түркі тілдерінің лексикографиясы

1) Сөздіктану және оның ғылым саласы ретінде қалыптасуы

2) Сөздік түрлері

3) Түркі тілдеріне ортақ сөздіктер және олардың зерттелуі

37. Қазіргі түркі тілдерінің кірме сөздері

1) Араб, парсы тілдерінен енген сөздер

2) Батыс тілдерінен енген сөздер

3) Моңғол тілінен енген сөздер

38. Түркі тілдерінің шақ категориясы

1) Өткен шақ және оның түрлері мен атқаратын қызметі

2) Осы шақ және оның түрлері мен атқаратын қызметі

3) Келер шақ және оның түрлері мен атқаратын қызметі

39. Түркі тілдерінің рай категориясы

1) Бұйрық рай және оның атқаратын қызметі

2) Қалау рай және оның атқаратын қызметі

3) Шартты рай және оның атқаратын қызметі

4) Қажеттілік райы және оның атқаратын қызметі

40. Сөзжасам тәсілдері және олардың функциялары

1) Сөзжасамның аналитикалық тәсілі

2) Сөзжасамның синтетикалық тәсілі

3) Сөзжасамның семантикалық тәсілі

4) Сөзжасамның калькалау тәсілі

41. Түркі тілдерінің салыстырмалы фонетикасы

1) Түркі тілдерінің көмекші дауыссыздары

2) Түркі тілдері дыбыстарының саны мен сапасы

42. Түркітану ғылымы және оның қалыптасуы мен дамыуы

1) Түркі халықтарының тілі

2) Түркі халықтарының әдебиеті

3) Түркі халықтарының мәдениеті

4) Түркі халықтарының тарихы

5) Түркі халықтарының этнографиясы

43. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы

1) Түркі тілдерінің құрылысы

2) Түркі тілдерінің грамматикалық категориялары

3) Түркі тілдерінің грамматикалық формалары

44. Түркі тілдерінің лексикологиясы

1) Түркі тілдерінің сөздік қоры

2) Түркі тілдерінің сөздік құрамы

45. Түркі тілдерінде сөйлемнің тұрлаулы мүшелері

1) Бастауыш және оның атқаратын қызметі

2) Баяндауыш және оның атқаратын қызметі

46. Түркі тілдерінде сөйлемнің тұрлаулы мүшелері

1) Анықтауыш және оның атқаратын қызметі

2) Толықтауыш және оның атқаратын қызметі

3) Пысықтауыш және оның атқаратын қызметі

47. Түркі тілдерін зерттеудің әдіс-тәсілдері

1) Салыстырмалы-тарихи әдіс

2) Салғастырмалы әдіс

3) Сандық әдістер

48. Түркі тілдерінің сөз тіркесі синтаксисі

1) Есімді сөз тіркесі

2) Етістікті сөз тіркесі

49. Түркі тілдерінде термин және терминтаным мәселесі

1) Лингвистикалық терминтаным

2) Медициналық терминтаным

3) Терминдердің жасалуы

50. Аударматанудың тарихы мен болашағы

1) Алғашқы аударма және аударма мектептері

3) Аударматануға еңбек сіңірген ғалымдар

4) Қазіргі аударма және аудармашылар 1. Дайындалу үшін ұсынылатын әдебиеттер тізімі:


Негізгі әдебиет:


 1. Айдаров Ғ. Күлтегін ескерткіші. Алматы, 1996.

 2. Айдаров Ғ., Құрышжанов Ә., Томанов М. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. Алматы, 1971.

 3. Аманжолов А.Түркі филологиясы және жазу тарихы. Алматы, 1996.

 4. Базылхан Б.Қазақ және монғол тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 2000.

 5. Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучение. М., 1981.

 6. Баскаков Н.А.Ведение в изучение тюркских языков. М.,1984.

 7. Бизаков С. Түрік әлемі. Алматы, 1998.

 8. Бүркіт О.Түркітану. Алматы, 2003.

 9. Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. Л.,1983.

 10. Вопросы методов изучения истории тюрксих языков. Ашхабад,1961.

 11. Гаджиева Н.З. Природа изафета в тюркских языках\\ Советская тюркология, 1970. N2,3.

 12. Гаджиева Н.З. Тюркоязычные ареалы Кавказа. М.,1979.

 13. Проблемы тюркской ареальной лингвистики.Среднеазиатский ареал. М.,1975.

 14. Гаджиева Н.З. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. М.,1973.

 15. Гумилев Л.Н.Древние тюрки. М., 1967.

 16. Дмитриев А.К. Строй тюркских языков. М., 1962.

 17. Древние тюркские диалекты и их отношение к современным языкам. Фрунзе, 1971.

 18. Ескеева М.Қ. Көне түркі және қазіргі қыпшақ тілдерінің моносиллабтық негізі. – Алматы: Арыс, 2007.- 360 б.

 19. Ескеева М.Қ. Тарихи дыбыс өзгерістері. – Астана, 2004. – 190 б.

 20. Зарубежная тюркология. Вып.1. Древние тюркские языки и литературы. М.,1986.

 21. Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. І.Фонетика. М.,1955; ІІ. Морфология. М.,1956; ІІІ. Синтаксис. М., 1961; ІҮ. Лексика. М.,1962.

 22. Исследование в области этимологии алтайских языков. Л.,1979.

 23. Историческое развитие лексики тюркских языков. М.,1961.

 24. Источники формирования тюркских языков Средней Азии и Южной Сибири. Фрунзе, 1966.

 25. Кажибеков Е.З. Глагольно-именная корреляция глагольных корней в тюркских языках. Алматы, 1986.

 26. Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке. Алматы, 1986.

 27. Қайдаров Ә.Т. Оразов М.Түркітануға кіріспе.Алматы, 2004.

 28. Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник истории Средней Азии. М.,1964.

 29. КондратьевВ.Г. Грамматический строй языка памятников древнетюркской письменности ҮІІІ-ХІ вв. Л.,1981.

 30. КононовА.Н. История изучения тюркских языков в России. Дооктябрский период. Л., 1982.

 31. Рысбаев Г. Қазақ тілі (Грамматикалық анықтағыш), Казахский язык (Грамматический справочник), Kazak Dili (Gramer Kılavuzu). Алматы, 2008.

 32. Сабыр М. Орта ғасыр түркі тілі мен қазақ тілінің сабақтастығы. – Алматы, 2004. – 312 б.

 33. Cағындықулы Б. Қазақ тілі лексикасының этимологиялық негіздері. – Алматы, 2006.

 34. Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Баку, 1979.

 35. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. М., 1984.

 36. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология.М., 1988.

 37. Сағидолдақызы Г. Түркі (қазақ) және монғол халықтарының тарихи-мәдени байланыстарының топонимияда бейнеленуі. Алматы, 2000.

 38. Сағидолдақызы Г. Поэтикалық фразеологизмдердің этномәдени мазмұны (қазақ және монғол тілдерінің материалдары бойынша салыстырмалы зерттеу). Алматы, 2003.

 39. Структура и история тюркских языков.М., 1971

 40. Тенишев Э.Р. Түркі тілдері (Қазақ тіліндегі басылымы). ҚР ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. –Алматы, 2002.


Қосымша әдебиет:


 1. Антонов Н.К. Лекции по тюркологии. Якутск, 1976.

 2. Андреев Н.Д., Суник О.П. О проблеме родства алтайских языков и методах ее решения\\ ВЯ.1982.N2.

 3. Бахаддин Өгел. Ұлы хун империясының тарихы. Т.ІІ. Алматы, 1998.

 4. Батманов И.А. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959.

 5. Баскаков Н.А. Роль уйгуро-карлукского литературного языка Караханидского государств \\ Советская тюркология.N4.1970.

 6. Библиографический словарь отечественных тюркологов. М.,1974.

 7. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии. М.-Л.,1950. Т.1, Т.2.

 8. Богородицкий В.А. Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками. М.,1953.

 9. Боровков А. Очерки по истории узбекского языка. Советское Востоковедение.5. М.-Л.,1948.

 10. Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхасского наречия. М.,1998.

 11. Голубовский П.В. Печенеги, тюрки, половцы до нашенства татар. Киев, 1881.

 12. Гумилев Л.Н. Хунну. СПб.,1983.

 13. Древние авторы О Средней Азий. Ташкент, 1940.

 14. Дьяконов И.М. Языки древней передней Азии. М.,1967.

 15. Иванов С.Н. Николай Федорович Катанов. М.,1973.

 16. Кажибеков Е.З. Тюркский лексико-грамматический синкретизм односложных корней основ. АКД, 1981.

 17. КононовА.Н. В.В.Радлов и отечественная тюркология\\ Тюркологический сборник. М., 1972.

 18. КононовА.Н. Махмуд Кашгарский и его “Девану луғат ит-турк” \\ Советская тюркология.N4, 1972.

 19. КононовА.Н. П.М.Мелиоранский и отечественная тюркология\\ Тюркологический сборник. М., 1973

 20. КононовА.Н Грамматика языка тюркских рунических памятников (ҮІІ-ІХвв.). Л., 1980.

 21. Корш Ф.Е. Классификация тюркских языков \\ Этнографический сборник. СПб. 1910.

 22. Котвич В.Л. Исследование по алтайским языкам. М.,1962.

 23. Курышжанов А. Исследование по лексике “Тюрко-арабского словаря”. Алма-Ата, 1970.

 24. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л., 1951.

 25. Малов С.Е. Древние и новые тюркские языки №№ Известия АН СССР. ОЛЯ. Вып. 2.1952.

 26. Менгес К.Г. Восточные элементы в “САлове о полку Игорове”. М.,1984.

 27. Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник ХІҮ века “Гулистан” С.Сараи и его язык.І-ІІ. Л.,1975

 28. Наджип Э.Н. Кипчакско-огузский литературны й язык мамлюкского ЕгипетаХҮІ века. АДД. 1965.

 29. Нұрмұханова Ә.Н. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алметы, 1971.

 30. Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л., 1972.

 31. Очерки сравнительной морфологии алтайских языков. Л., 1970.

 32. Проблемы общности алтайских языков. Л.,1971.

 33. Проблемы этимологии тюркских языков. Алма-Ата, 1990.

 34. Проблемы современной тюркологии. Алма-Ата, 1980.

 35. Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. М., 1957.

 36. Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1950.

 37. Самойлович А.Н. Некоторые дополнения к классификации тюркских языков. СПб. 1922.

 38. Сарыбаев Ш.Ш. Библиографический указатель литературы по тюркологии. М., 1989.

 39. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркскихз языков. І-ІҮ. М., 1974-1989.

 40. Хусаинов К. В.В. Радлов и казахский язык. Алматы, 1981.

 41. Цинциус В.И. К этимологии алтайских терминов родства \\ Очерки сравнительной лексики алтайских языков. Л., 1972.

 42. Шайхулов А. Введение в изучение алтайских языков. Уфа, 1984.

 43. Щербак А.М. Грамматический очерк тюркских текстов Х-ХІІ вв. Из Восточного Туркестана. М.-Л., 1961.

 44. Щербак А.М.Названия домашных и диких животных в тюркских языках \\ Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961.

 45. Щербак А.М Огузнама, Мухаббатнама. М., 1959.

 46. Щербак А.М Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1971.

 47. Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Имя).Л., 1977.

 48. Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (глагол). Л., 1981.

 49. Щербак А.М.Ранние тюркско-монгольские языковые связи (ҮІІІ-ХІҮ вв.). Санкт-Петербург, 1997.

 50. Языки мира: Тюркские языки. Бишкек,1997.

Похожие:

«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012

«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 iconАлматы 2012
«Философия» мамандығына түсушілерге арналған мамандық бойынша магистратураға түсу емтиханының бағдарламасы
«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «050110 –Физика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушысы...
«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051300 – Әлемдік экономика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051300 – Әлемдік экономика»» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған
«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051100 маркетинг» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051100 Маркетинг» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М060700 биология» мамандығы бойынша
Магистратураға түсушілерге арналған мамандық бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М075000 метрология» мамандығы бойынша
Магистратураға түсушілерге арналған мамандық бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051600 – Халықаралық журналистика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051600 халықаралық журналистика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жасалған....
«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051600 – Халықаралық журналистика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051600 халықаралық журналистика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жасалған....
«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6M021000 – Шетел филологиясы: шығыс тілдері» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6M021000 – Шетел филологиясы» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница