Бекітемін
Скачать 118.89 Kb.
НазваниеБекітемін
Дата конвертации12.02.2016
Размер118.89 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/29399.doc
Әдістемелік нұсқау ПМУ ҰС Н 7.18.2/05


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті


Экономикалық теория кафедрасы


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

пәнді оқуға арналған

«Экономикалық болжау» пәні бойынша

050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттері үшін


Павлодар


Әдістемелік нұсқау ПМУ ҰС Н 7.18.1/05БЕКІТЕМІН


ҚЭФ деканы

_________________Т.Я. Эрназаров

200_ж. «___»_________________


Ќұрастырушы: аға оқытушы Кожикова А.А.


Кафедра «Экономикалық теория»


Әдістемелік нұсқау

пәнді оқуға арналған


«Экономикалық болжау» пәні бойынша

050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттері үшін


Кафедра мәжілісінде ұсынылды

200_ж. «__»_______№___хаттама


Кафедраның мењгерушісі______________ Байтаева Г.Р.


Қаржы – экономикалыќ факультетінің ОӘК құпталды

200_ж. «__»_______№___хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Л.А Сидорова

  1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР


«Экономикалық болжау» курсын оқу экономикалық болжаудын қағидалары, ұйымдастыруы, әдіснамасы, мәні туралы білімдерді студенттерге игеруге көмектеседі.

«Экономикалық болжау» пәнінің оқу процесіндегі мақсаты мамандардың іргелі, негіздік, теоретикалық, экономикалық дайындықты қамсыздандыру, экономикалық болжаудың тәсілдерін, жалпы заңдылықтар студенттермен, игеру.

«Экономикалық болжау» курсын оқу үшін келесі әдебиет ұсынылады:

Негізігі әдебиет

1 Прогнозирование и планирование в условиих рынка: Учебное пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Морозовой, М.: Юнити, 2000.

2 Статистическое моделирование и прогнозирование/Под ред. Гранберг А.Г., М.: Финансы и стат., 1990.

3 Голанский М.М. Экономическое прогнозирование, М.: Наука, 1983.

4 Замков О.О. Математические методы в экономике: Учебник, М.: Дело и сервис, 1998.

5 Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для ВУЗов / Под. ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999.


Қосымша

6 Государственное регулирование рыночной экономики: Учебное пособие для вузов./Отв.ред. И.И. Столяров, М.: Дело, 2002.

7 Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник, М,: Юрист, 2000.

8 Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник, М,: Юрист, 2003.

9 Гайнуллин Ф. Основы экономической теории: Учебное пособие, Алматы: РИК,1998.

10 Добрынин А.И. Журавлева Г.П. Общая экономическая теория: Учебное пособие, СПб.: Питер, 2003.

11 Дорнбуш Р, Фишер С. макроэкономика: Учебник. Пер. с англ., М.: Инфра-М, 1997.

12 Мамыров Н.К. ГРЭ в условиях рынка Казахстана, Алматы: Экономика, 1998.

13 Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник, М,: Юрист, 1999.

14 Бункина М.К. Семенов А.М. Макроэкономика: Основы экономической политики: Учебное пособие, М.: ДиС, 1996.

15 Гайнуллин Ф.Р. Введение в экономическую теорию: Учебное пособие, Алматы, 1997.

16 Экономическая теория (политэкономия) учебник/Под ред. В.И. Видялина, Г.Л. Журавлевой, М.: Высшая школа, 1999.

17 Дорибуш Р, Шмолензи Р. экономика, М.: Дело, 1997.

18 Экономическая теория/Под ред. Добрынина А.И. Тарасовича Л.С. Учебник для вузов.-2-е изд., доп. и испр., СПб: Питер, 1997.

19 Экономическая теория: Учебник. Камаев В.Д., 2-е изд., перераб. и доп., М.: Владос, 1998.

20 Лопатников Л.И. Краткий экономико-математический словарь. - М.: Наука, 1979.

21 Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический словарь. – М.: Знание, 1990.

22 Основы экономического и социального прогнозирования / Под. ред. В.Н. Мосина, Д.М. Крука. – М.: Высш. шк., 1985.

23 Прогностика. Терминология .- М.: Наука, 1978.

24 Рабочая книга по прогнозированию / Под. ред. И.В. Бестужева-Лады. – М.: Мысль, 1982.

25 Стратегическое планирование / Под. ред. Уткина Е.А. – М.: “ТАНДЕМ”. Издательство ЭКМОС, 1998.

26 Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. – М.: ПРИОР, 1999.


2 КУРСТЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫН ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


2.1 Экономикалық болжаудың ғылыми-методологиялық негіздері

Бұл тақырыпты оқу барысында келесіге назар аударуға қажет: Экономикалық болжаудың түсінігі, оның мәні мен құралдары.

Элеуметтік-экономикалық болжаудың объектілері мен субъектілері. Болжау масштабы, уақыт, мұрагерлікпен берілетін объекттердің мінез-құлқы, функционалдық белгісі бойынша; болжау объектілерінің детермендеушілік (белгілілік) деңгейі бойынша; уақытта болжау объектілерінің дамуының мінез-құлқы бойынша; болжау объектілерінің ақпаратпен қамтылу деңгейі бойынша болжау типологиясы.

Бұл тақырыпты оқу нәтижесінде студенттер

білуге тиісті:

- Элеуметтік-экономикалық болжаудың объектілері мен субъектілерін;

- Болжау типологиясын.

істей білуге тиісті:

- болжау типологиясын айыра білуді.

Бұл тақырыпқа қатысты сұрақтар, мұна әдебиетте ұсынылған (1, 3, 5, 22, 23, 24, 26.)


2.2 Әлеуметтік-экономикалық болжаудың ғылыми негіздері

Бұл тақырыпты оқу барысында келесіге назар аударуға қажет: Әлеуметтік-экономикалық болжаудың мәні, оның алдын ала болжаудың негізгі формаларына.

Блжаудың үш формасына: гипотеза, болжам, жоспарлау.

Оқулық және ғылыми пәні ретінде әлеуметтік-экономикалық болжаудың тәсілдері. Экономикалық болжау процесінде зерттеудің жалпы ғылыми тәсілдер мен амалдарымен бірге спецификалық тәсілдер де қолданады.

Бұл тақырыпты оқу нәтижесінде студенттер

білуге тиісті:

- Әлеуметтік-экономикалық болжаудың мәні, оның алдын ала болжаудың негізгі формаларын;

- Оқулық және ғылыми пәні ретінде әлеуметтік-экономикалық болжаудың тәсілдерін

істей білуге тиісті:

- Экономикалық болжау процесінде зерттеудің жалпы ғылыми тәсілдер мен амалдарымен бірге спецификалық тәсілдерді де қолдануды.

Бұл тақырыпқа қатысты сұрақтар, мұна әдебиетте ұсынылған (22, 1, 3, 5, 18, 24, 26.)


2.3 Стратегиялық жоспарлаудағы болжаудың орны мен функциялары

Бұл тақырыпты оқу барысында келесіге назар аударуға қажет: Жоспардың ерекше сипаттарына: анықтылығы, нақтылығы, мекенжайлығы, міндеттілілігі және индикативтілігі.

Жоспар – бұл бір мағыналықты шешім, ал болжау өзінің мәні жағынан ықтимал мазмұнды иеленеді. Экономикалық болжаудың міндеті, бір жағынан, зерттеу облысындағы жақын арадағы немесе алысырақ болашақтың перспективасын айқындау, ал екінші жағынан, құрылған болжауға сүйеніп, ағымды және перспективалы жоспарлау мен экономиканы реттеу оптимизациясына жағдай жасаудан тұрады.

Бұл тақырыпты оқу нәтижесінде студенттер

білуге тиісті:

- Жоспардың ерекше сипаттарын;

- Экономикалық болжаудың міндетін.

істей білуге тиісті:

- зерттеу облысындағы жақын арадағы немесе алысырақ болашақтың перспективасын айқындауды.

Бұл тақырыпқа қатысты сұрақтар, мұна әдебиетте ұсынылған (25, 1, 3, 5, 11, 24, 26.)


2.4 Экономикалық болжаудың негізгі принциптері

Бұл тақырыпты оқу барысында келесіге назар аударуға қажет: Болжаудың негізгі топтары: технико-экономикалық болжаулар; ғылыми-техникалық болжаулар; әлеуметтік-экономикалық болжаулар; табиғи болжаулар; сыртқыэкономикалық болжаулар.

Болжаудың негізгі принциптері. Әлеуметтік-экономикалық болжау бірқатар принциптерге негізделеді. Болжаудың жүйелілік принципі. Саясат пен экономиканың бірлігі принципі. Ғылыми дәлелдену принципі. Объективті заңдылықтарға болжамның адекваттық (сәйкестік) принципі. Болжаудың нұсқалық принципі. Мақсаттылық принципі.

Болжау кезеңдері: ретроспекция, диагноз, проспекция.

Болжаудың негізгі функциялары.

Бұл тақырыпты оқу нәтижесінде студенттер

білуге тиісті:

- Болжаудың негізгі топтарын;

- Болжаудың негізгі принциптерін.

істей білуге тиісті:

- Болжаудың негізгі функцияларын айра білуді.

Бұл тақырыпқа қатысты сұрақтар, мұна әдебиетте ұсынылған (1, 3, 5, 24, 23, 22, 26, 9, 13.)


2.5 Экономикалық болжаудың тәсілдер жүйесі

Бұл тақырыпты оқу барысында келесіге назар аударуға қажет: Экономикалық болжаудың спецификалық тәсілдері мен оның классификациясы.

Болжаудың интуитивті тәсілдері.

Индивидуалды эксперттік бағалау тәсілдері. “Интервью” тәсілі. Аналитикалық тәсіл. Сценарийді жазу тәсілі. “Мақсаттар ағашы” (“Дерево целей”) тәсілі. “Мақсаттар ағашы”.

Ұжымдық эксперттік бағалау тәсілдері. “Комиссия” тәсілі. “Дельфи” тәсілі. “Идеялардың ұжымдық генерациясы” тәсілі.

Формализацияланған болжау тәсілдері. Экстраполяция тәсілі. Модельдеу тәсілдері. Нормативті тәсіл.

Бұл тақырыпты оқу нәтижесінде студенттер

білуге тиісті:

- Экономикалық болжаудың спецификалық тәсілдері мен оның классификациясын;

- Формализацияланған болжау тәсілдерін. Экстраполяция тәсілін. Модельдеу тәсілдерін. Нормативті тәсілін.

істей білуге тиісті:

- зерттеу облысында экономикалық болжаудың тәсілдерін қолдана білуді.

Бұл тақырыпқа қатысты сұрақтар, мұна әдебиетте ұсынылған (1, 4, 3, 5, 20, 24, 26, 23.)


2.6 Экономикалық өсуді болжау

Бұл тақырыпты оқу барысында келесіге назар аударуға қажет: Экономикалық өсу, оның өлшемі мен факторлары.

Экономикалық өсу факторлары.

Экономикалық өсуді болжаудың модельдері мен тәсілдері.

Экономикалық өсуді болжау үшін ең көбірек таралуда факторлық модельдер орын алған.

Экономикалық теорияда экономикалық өсуді болжаудың факторлық модельдерімен қатар экономикалық өсудің кейнсиандық және неокейнсиандық модельдері белгілі.

Экономикалық өсудің көрсеткіштерінің болжамдық бағалаулары. Демографиялық болжам.

Бұл тақырыпты оқу нәтижесінде студенттер

білуге тиісті:

- Экономикалық өсу факторларын;

- Экономикалық өсуді болжаудың модельдері мен тәсілдерін;

- Демографиялық дамудың факторлары мен көрсеткіштері.

істей білуге тиісті:

- Экономикалық өсудің көрсеткіштерінің болжамдық бағалауларын талдай білуді.

Бұл тақырыпқа қатысты сұрақтар, мұна әдебиетте ұсынылған (1, 3, 5, 6, 21, 11, 14, 24, 26, 22.)


2.7 Ғылыми-техникалық прогрессті болжау

Бұл тақырыпты оқу барысында келесіге назар аударуға қажет: ҒТП мәні мен кезеңдестірілуі, оны болжау концепциясы.

ҒТП болжаудың оның әртүрлі даму сатыларындағы міндеттері мен тәсілдері.

Приоритетті бағыттар мен ҒТП дамуының болжамдық бағалаулар.

Ғылыми-техникалық прогрессті болжау – экономикалық дамуды болжаудың құрамдас бөлігі. Ғылыми-техникалық прогресстің болжау тәсілдері. ҒТП болжаутәсілдері классификациясы, оның кемшіліктері мен артықшылықтары.

Бұл тақырыпты оқу нәтижесінде студенттер

білуге тиісті:

- ҒТП мәні мен кезеңдестірілуі, оны болжау концепциясын;

- Ғылыми-техникалық прогресстің болжау тәсілдерін.

істей білуге тиісті:

- ҒТП болжау тәсілдерінің кемшіліктері мен артықшылықтарын айыра білуді.

Бұл тақырыпқа қатысты сұрақтар, мұна әдебиетте ұсынылған (1, 3, 4, 5, 6, 21, 11, 19, 24, 26, 22.)

2.8 Динамикалық салааралық балансының модельдері және оны қолдану

Бұл тақырыпты оқу барысында келесіге назар аударуға қажет: Динамикалық салааралық баланс моделі және оны қолдану.

Салааралық баланстың динамикалық моделі халық шаруашылығының өндірістік байланысын бірқатар жылға сипаттайды, динамикадағы ұдайы өндіріс процессін бейнелейді. Ең кең таралуды салааралық баланста матрицалық экономико-математикалық модель алды. Салааралық баланс ғылым мен практикада В. В. Леонтьевпен өңделген “шығын-шығарылым” тәсілі ретінде танымал.

Бұл тақырыпты оқу нәтижесінде студенттер

білуге тиісті:

- Салааралық баланстын матрицалық экономико-математикалық моделін;

- “Шығын-шығарылым” тәсілін.

істей білуге тиісті:

- Салааралық баланстың динамикалық моделіне анықтама бере білуді.

Бұл тақырыпқа қатысты сұрақтар, мұна әдебиетте ұсынылған (2, 1, 3, 5, 11, 14, 24, 26, 23.)


2.9 Қоғамдық өндірістің нәтижелілігінің көрсеткіштерін болжау

Бұл тақырыпты оқу барысында келесіге назар аударуға қажет: Қоғамдық өндірістің құрылымының дамуын болжау. Қоғамдық өндірістің құрылымы, оның құрамы, негізгі элементтері мен қалыптасу факторлары.

Қоғамдық өндірістің құрылымының дамытуын болжау негізінде нақты методологиялық принциптер жатыр: болжам процесінің интеративтігі (қайталанушылығы); оның үздіксіздігі; біріңғай құрылымдық саясатты жүзеге асыру; Құрылымдық саясат.

Қоғамдық өндірістің құрылымын болжау сатылары мен көрсеткіштері және тәсілдері.

ҚР-нда қоғамдық өндірістің құрылымының қалпы және болжамдық бағалауды жетілдіру.

Бұл тақырыпты оқу нәтижесінде студенттер

білуге тиісті:

- Қоғамдық өндірістің құрылымы, оның құрамы, негізгі элементтері мен қалыптасу факторларын;

- Қоғамдық өндірістің құрылымын болжау сатылары мен көрсеткіштері және тәсілдерін.

істей білуге тиісті:

- Қоғамдық өндірістің құрылымының дамытуын болжау негізінде жатқан принциптерді айыра білуді.

Бұл тақырыпқа қатысты сұрақтар, мұна әдебиетте ұсынылған (1, 3, 5, 12, 8, 21, 14, 24, 26, 22, 16.)


2.10 Экономикалық болжаудың модельдері

Бұл тақырыпты оқу барысында келесіге назар аударуға қажет: Болжаудағы экономико-математикалық, факторлық, құрылымдық модельдеріне. Динамикалық салааралық баланс моделі және оны қолдану.

Салааралық баланстың динамикалық моделі халық шаруашылығының өндірістік байланысын бірқатар жылға сипаттайды, динамикадағы ұдайы өндіріс процессін бейнелейді. Ең кең таралуды салааралық баланста матрицалық экономико-математикалық модель алды. Салааралық баланс ғылым мен практикада В. В. Леонтьевпен өңделген “шығын-шығарылым” тәсілі ретінде танымал.

Болжаудағы макроэкономикалық модельдер. Балансталынған экономиканың факторлық, лаголық, құрылымдық аспектілері.

Бұл тақырыпты оқу нәтижесінде студенттер

білуге тиісті:

- Болжаудағы экономико-математикалық, факторлық, құрылымдық модельдерін;

- Болжаудағы макроэкономикалық модельдерін.

істей білуге тиісті:

- Салааралық баланстың динамикалық моделіне анықтама бере білуді.

Бұл тақырыпқа қатысты сұрақтар, мұна әдебиетте ұсынылған (2, 1, 3, 5, 11, 14, 24, 26, 23.)

Похожие:

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін icon“Бекітемін”

Бекітемін iconСабақ кестесі "бекітемін"

Бекітемін iconСабақ кестесі "бекітемін"

Бекітемін iconБекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму»

Бекітемін iconБекітемін химиялық технология және

Бекітемін iconБекітемін тжҚ факультет деканы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница