Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады
Скачать 245.06 Kb.
НазваниеМемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады
Дата конвертации12.02.2016
Размер245.06 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish625724_6705.doc


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 47-қосымшаМемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы
21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 47-қосымша


Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны

Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

Приложение 47

к приказу исполняющего обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына респонденттің тұрғылықты жері бойынша тапсырылады.

Представляется территориальному филиалу Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения респондента.


Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.

Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.


Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.

Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық нысан коды 7612205

Код статистической формы 7612205

Кәсіпорындарды төлем балансы бойынша тексеру сауалнамасы


ТБЗ-1

ОПБ-1

Анкета обследования предприятий по платежному балансу


Бір жолғы

Единовременная
Кәсіпорындар ұсынады.

Представляется предприятиями.
КҰЖЖ коды

Код ОКПОБСН коды

Код БИН

Кұрметтi респондент!
Уважаемый респондент!

Статистикалық нысанды 20__ ж. _____________ дейін қайтаруды сұраймыз. Осы статистикалық нысан төлем балансын жасау мақсатында статистикалық тексеруге енгізілуі тиіс кәсіпорындарды анықтауға арналған. Сыртқы сауда саясаты, шетелдік инвестицияларды қолдау саясаты (несиелерді және сауда кредиттерін қоса алғанда) және теңгенің айырбас бағамы саясаты саласында шешімдер қабылдаудың негізі болып табылатын төлем балансының шынайылығы осы статистикалық нысанды толтыруға байланысты болады. Тиісті жауаптарға «» белгісін қоюды және ұсынылған кестелерді толтыруды сұраймыз.

Пожалуйста, возвратите статистическую форму до _____________ 20__ г. Данная статистическая форма предназначена для определения предприятий, которые должны быть включены в статистическое наблюдение в целях составления платежного баланса. От заполнения данной статистической формы зависит достоверность платежного баланса, являющегося основой принятия решений в области внешнеторговой политики, политики поддержки иностранных инвестиций (включая ссуды и торговые кредиты) и политики обменного курса тенге. Просим проставить знак «» в соответствующих ответах и заполнить предлагаемые таблицы.

1 Бөлім. Иеленушілер


Часть 1. Владельцы


1.1 Сіздің кәсіпорын сауалнаманы толтырған күнгі жағдай бойынша резидент емес компанияның еншілес, қауымдастырылған кәсіпорны болып табыла ма?

Является ли Ваше предприятие дочерним, ассоциированным предприятием компании-нерезидента по состоянию на дату заполнения анкеты?


Иә

Да( )


Жоқ

Нет( )


1.2 Сіздің кәсіпорынның барлық иеленушісін, оның ішінде резиденттерді атап шығыңыз

1.2 Перечислите, пожалуйста, всех владельцев Вашего предприятия, в т.ч. резидентов

Нөмірі

Номер

Иеленушілердің
атауы/аты-жөні


Наименование /ФИО владельцев

Иеленушілер тіркелген ел

Страна регистрации

владельцев

Сіздің компанияның жарғылық капиталындағы үлесі (%)

Доля в уставном капитале Вашей компании (%)

Иелену басталған күн

Дата начала владения1.3 Сіздің резидент емес иеленуші сауалнаманы толтырған күнгі жағдай бойынша қандай да болмасын компанияның еншілес, қауымдастырылған кәсіпорны болып табыла ма?

1.3 Является ли Ваш владелец-нерезидент дочерним, ассоциированным предприятием какой либо компании по состоянию на дату заполнения анкеты?Иә

Да( )


Жоқ

Нет( )


1.4 Сіздің резидент емес иеленушілердің иеленушілерін (резиденттерді қоса алғанда) атап көрсетіңіз

1.4 Пожалуйста, перечислите владельцев (включая резидентов) Ваших владельцев-нерезидентов

Нөмірі

Номер

Сіздің резидент емес иеленушілердің атауы

Наименование Ваших владельцев-нерезидентов

Сіздің резидент емес иеленушілердің иеленушілерінің атауы/аты-жөні

Наименование / ФИО владельцев Ваших владельцев-нерезидентов

Сіздің резидент емес иеленушілердің иеленушілері тіркелген ел

Страна регистрации владельцев Ваших владельцев-нерезидентов

Сіздің резидент емес иеленушілердің жарғылық капиталындағы иеленушілердің үлесі

Доля владельцев в уставном капитале Ваших владельцев-нерезидентов
2 Бөлім. Филиалдар мен еншілес компаниялардың болуы


Часть 2. Наличие филиалов и дочерних компаний


2.1 Сіздің кәсіпорынның сауалнаманы толтырған күнгі жағдай бойынша шетелде филиалдары, өкілдіктері, еншілес, қауымдастырылған кәсіпорындары бар ма?

2.1 Имеет ли Ваше предприятие филиалы, представительства, дочерние, ассоциированные предприятия за рубежом по состоянию на дату заполнения обследования?


Иә

Да( )


Жоқ

Нет( )


2.2 Сіздің компанияның шетелдегі филиалдары/өкілдіктері

2.2 Филиалы/представительства Вашей компании за рубежом

Нөмірі

Номер

Кәсіпорынның атауы

Наименование предприятия

Тіркелген ел

Страна регистрации


2.3 Сіздің компанияның еншілес, қауымдастырылған кәсіпорындары, оның ішінде Қазақстанда

2.3 Дочерние, ассоциированные предприятия Вашей компании, в том числе в Казахстане

Нөмірі

Номер

Кәсіпорынның атауы

Наименование предприятия

Тіркелген ел

Страна регистрацииСіздің компанияның еншілес, қауымдас-тырылған кәсіп-орынның жарғылық капиталындағы үлесі

Доля Вашей компании в уставном капитале дочернего, ассоциированного предприятия


2.4 Сіздің резидент емес еншілес компаниялардың сауалнаманы толтырған күнгі жағдай бойынша еншілес, қауымдастырылған кәсіпорындары бар ма?

2.4 Имеют ли Ваши дочерние компании-нерезиденты дочерние, ассоциированные предприятия по состоянию на дату заполнения анкеты?


Иә

Да( )


Жоқ

Нет( )

Нөмірі

Номер

Сіздің резидент емес еншілес кәсіпорынның атауы

Наименование Вашего дочернего предприятия-нерезидента

Сіздің резидент емес еншілес кәсіпорынның еншілес немесе қауымдастырылған кәсіпорнының атауы

Наименование дочернего или ассоциированного предприятия Вашего дочернего предприятия-нерезидента

Тіркелген ел

Страна регистрации

Сіздің резидент емес еншілес кәсіпорынның өзінің еншілес, қауым-дастырылған кәсіпорынының жарғылық капиталындағы үлесі

Доля Вашего дочернего предприятия-нерезидента в уставном капитале своего дочернего, ассоциированного предприятия3 Бөлім. 20___ жылғы тауарлармен сыртқы сауда

Часть 3. Внешняя торговля товарами в 20___г.3.1 Сіздің кәсіпорын 20___ жылы тауар экспортымен немесе импортымен айналысты ма?

3.1 Занималось ли Ваше предприятие в 20___г. экспортом или импортом товаров?Иә

Да( )


Жоқ

Нет( )

3.2 Тиісті көлемін көрсетіңіз

3.2 Пожалуйста, укажите соответствующий объем

Тауар экспортының 10 000-нан 1 000 000 теңгеге дейін ( )

Экспорта товаров от 10 000 до 1 000 000 тенге

1 000 000-нан 10 000 000 дейін ( )

от 1 000 000 до 10 000 000

10 000 000-нан 100 000 000 дейін ( )

от 10 000 000 до 100 000 000

100 000 000 және одан көп ( )

100 000 000 и более


Тауар импортының 10 000-нан 1 000 000 теңгеге дейін ( )

Импорта товаров от 10 000 до 1 000 000 тенге

1 000 000-нан 10 000 000 дейін ( )

от 1 000 000 до 10 000 000

10 000 000-нан 100 000 000 дейін ( )

от 10 000 000 до 100 000 000

100 000 000 және одан көп ( )

100 000 000 и более
4 Бөлім. 20___ жылғы қызмет көрсетулермен сыртқы сауда

Часть 4. Внешняя торговля услугами в 20___г.


4.1 Сіздің кәсіпорын резидент еместерге қызмет көрсетті ме немесе ол резидент еместерден қызмет көрсетуді сатып алды ма?

4.1 Представляло ли ваше предприятие услуги нерезидентам или приобретало ли оно услуги от нерезидентов?Иә

Да( )


Жоқ

Нет( )

4.2 Тиісті көлемін көрсетіңіз

4.2 Пожалуйста, укажите соответствующий объем


Қызмет көрсету экспортының 10 000-нан 1 000 000 теңгеге дейін ( )

(резидент еместерге көрсетілген от 10 000 до 1 000 000 тенге

қызметтерден түсім)

Экспорта услуг 1 000 000-нан 10 000 000 дейін ( )

(выручка от услуг, от 1 000 000 до 10 000 000

предоставленных нерезидентам)

10 000 000-нан 100 000 000 дейін ( )

от 10 000 000 до 100 000 000

100 000 000 және одан көп ( )

100 000 000 и более


Қызмет көрсету импортының 10 000-нан 1 000 000 теңгеге дейін ( )

(резидент еместерден алынған от 10 000 до 1 000 000 тенге


қызметтер үшін төлемдер)

Импорта услуг 1 000 000-нан 10 000 000 дейін ( )

(платежи за услуги, от 1 000 000 до 10 000 000

полученные от нерезидентов)

10 000 000-нан 100 000 000 дейін ( )

от 10 000 000 до 100 000 000

100 000 000 және одан көп ( )

100 000 000 и более


4.3 Экспорттың немесе импорттың көлемі 1 000 000 теңгеден асқан қызмет көрсету түрлерін көрсетіңіз

4.3 Укажите, пожалуйста, виды услуг, по которым объем экспорта или импорта превысил 1 000 000 тенге
Экспорт

Импорт

Көлік қызметі (жүк тасымалдау, жолаушылар тасымалдау, қосалқы көлік қызметі)

Транспортные услуги (перевозка грузов, перевозка пассажиров, вспомогательная транспортная деятельность)


( )


( )

Байланыс қызметі (почта, телекоммуникациялық)

Услуги связи (почтовые, телекоммуникационные)

( )

( )

Компьютерлік және ақпараттық қызмет көрсету

Компьютерные и информационные услуги

( )

( )

Роялти және сауда маркаларын, фирмалық атауларды, патенттерді, авторлық құқықтарды, технологиялық процесстерді және басқа материалдық емес активтер мен меншік құқықтарын заңды пайдаланғаны үшін лицензиялық төлемдер.

Роялти и лицензионные платежи за законное использование торговых марок, фирменного наименования, патентов, авторского права, технологических процессов и других нематериальных активов и прав собственности.( )( )

Құрылыс қызметін көрсету

Строительные услуги

( )

( )

Архитектуралық, инженерлік және басқа да техникалық қызмет көрсетулер (геофизикалық қызмет көрсетуді қоса алғанда)

Архитектурные, инженерные и прочие технические услуги (включая геофизические услуги)


( )


( )

Пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы қызмет көрсету (бұрғылау жұмыстарын қоса алғанда)

Услуги в области добычи полезных ископаемых (включая буровые работы)


( )


( )

Жабдықты қызметкерлерсіз жалдау, көлік құралдарын экипажсыз жалдау

Аренда оборудования без персонала, аренда транспортных средств без экипажа


( )


( )

Жарнама, маркетинг

Реклама, маркетинг

( )

( )

Заң, бухгалтерлік, аудиторлық, консультациялық қызмет көрсетулер

Юридические, бухгалтерские, аудиторские, консультационные услуги

( )

( )

Басқалары (көрсетіңіз)__________________________________

Прочие (пожалуйста, укажите) ___________________________________________________________( )


( )


5 Бөлім. 20__ жылы шетелдік жұмыс күшін пайдалану

Часть 5. Использование иностранной рабочей силы в 20__ г.

5.1 Сіздің кәсіпорында немесе Сіздің еншілес компанияда қандай да болмасын шетелдік қызметшілер жұмыс істеді ме? (шетелдік қызметшілерге бір жылдан аз мерзімге жұмысқа жалданған шетелдік азаматтар және вахталық әдіспен жұмысқа тартылған шетелдік азаматтар жатады)

5.1 Работали ли в Вашем предприятии или в Вашей дочерней компании какие-либо иностранные служащие? (к иностранным служащим относятся иностранные граждане, нанятые на работу на срок менее года, и иностранные граждане, привлеченные на работу вахтовым методом)


Иә

Да
( )


Жоқ

Нет


( )


5.2 Шетелдік қызметшілерге төленетін орташа жалақы қандай болды (теңгемен)?

5.2 Какова была средняя заработная плата, выплачиваемая иностранным служащим (в тенге) ?


5.3 Шетелдік қызметшілерге төленген жалақының жалпы сомасы (жедел деректер, теңгемен)

5.3 Общая сумма выплаченной заработной платы иностранным служащим (оперативные данные, в тенге)_________________


_________________

6 Бөлім. 20___ жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сыртқы талаптар және міндеттемелер

Часть 6. Внешние требования и обязательства по состоянию на 31 декабря 20___ г.6.1 Сіздің кәсіпорынның резидент еместер алдындағы міндеттемелерінің және резидент еместерге қаржылық талаптардың шамамен алғанда құнын көрсетіңіз.

6.1 Пожалуйста, укажите приблизительную стоимость обязательств Вашего предприятия перед нерезидентами и финансовых требований к нерезидентам.

Резидент еместер алдындағы міндеттемелер

Обязательства перед нерезидентами

0 ( )100-ден 1 000 000 теңгеге дейін ( )

от 100 до 1 000 000 тенге

1 000 000-нан 10 000 000 дейін ( )

от 1 000 000 до 10 000 000

10 000 000-нан 100 000 000 дейін ( )

от 10 000 000 до 100 000 000

100 000 000 және одан көп ( )

100 000 000 и более


Резидент еместерге талаптар

Требования к нерезидентам

0 ( )100-ден 1 000 000 теңгеге дейін ( )

от 100 до 1 000 000 тенге

1 000 000-нан 10 000 000 дейін ( )

от 1 000 000 до 10 000 000

10 000 000-нан 100 000 000 дейін ( )

от 10 000 000 до 100 000 000


100 000 000 және одан көп ( )

100 000 000 и более


6.2 Көлемі 10 000 000 теңгеден асқан міндеттемелер мен активтердің түрін көрсетіңіз

6.2 Пожалуйста, укажите виды обязательств и активов, по которым объемы превышали 10 000 000 тенге

Резидент еместер Резидент еместерге

алдындағы міндеттемелер талаптар

Обязательства Требования

перед нерезидентами к нерезидентам


Акциялар ( ) ( )

Акции

Басқа да бағалы қағаздар ( ) ( )

Прочие ценные бумаги

Несиелер ( ) ( )

Ссуды

Кредиторлық/дебиторлық берешек ( ) ( )

Кредиторская/дебиторская задолженность

Қолма-қол нысандағы және шетелдегі

банктердегі шоттардағы шетел валютасы ( )

Иностранная валюта в наличной форме

и на счетах в банках за рубежом

Басқалары (көрсетіңіз) ________________________________________________________

Прочие (укажите)_____________________________________ ( ) ( )


6.3 Сіздің кәсіпорынның құрылтай құжаттары бойынша жарғылық капиталының мөлшерін көрсетіңіз

6.3 Укажите, пожалуйста, размер уставного капитала Вашего предприятия по учредительным документам


__________________________________ теңге

тенге


7 Бөлім. Бірлескен қызмет туралы шарт

Часть 7. Договора о совместной деятельности7.1 Сіздің сауалнама толтырылған күнгі жағдай бойынша резидент еместермен жасаған бірлескен қызмет туралы шарттарыңыз бар ма?

7.1 Имеете ли Вы заключенные с нерезидентами договоры о совместной деятельности на дату заполнения анкеты?
Иә

Да( )


Жоқ

Нет
( )


7.2 Егер 7.1-сұраққа иә деп жауап берсеңіз, мынадай кестені толтырыңыз

7.2 Пожалуйста, заполните следующую таблицу, если ответ на вопрос 7.1 был ДА

Нөмірі

Номер

Резидент еместің атауы

Наименование нерезидента

Резидент емес тіркелген ел

Страна регистрации нерезидента

Шарттың мәні (қысқаша)

Предмет договора (коротко)

7.3 Резидент емеспен бірлескен қызметті жүзеге асыру саласын көрсетіңіз

7.3 Укажите, пожалуйста, сферу осуществления совместной деятельности с нерезидентом

Құрылыс

Строительство

( )

Геологиялық барлау

Геологоразведка

( )

Өңделмеген мұнайды және табиғи газды өндіру

Добыча сырой нефти и природного газа

( )

Металл рудасын өндіру

Добыча металлических руд

( )

Металлургия өнеркәсібі

Металлургическая промышленность

( )

Көлік

Транспорт

( )

Байланыс

Связь

( )

Ауылшаруашылығы

Сельское хозяйство

( )

Басқасы (көрсетіңіз)_________________________________

Другое (укажите, пожалуйста)

( )8 Бөлім. Төлем балансы бойынша есептер ұсыну

Часть 8. Представление отчетов по платежному балансу8.1 Сіздің кәсіпорынның электрондық түрде есеп беру мүмкіндігі бар ма?

8.1 Имеется ли возможность предоставления отчетов Вашего предприятия в электронном виде?


Иә

Да( )


Жоқ

Нет( )

8.2 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне төлем балансы жөнінде есеп берудің қолайлы нұсқасын көрсетіңіз (бірнеше нұсқасын таңдауға болады)

8.2 Пожалуйста, укажите удобные варианты представления отчетов по платежному балансу в Национальный Банк Республики Казахстан (можно выбрать несколько вариантов)


электрондық түрде, электрондық ақпаратты тасымалдаушылар арқылы ( )

в электронном виде, посредством электронных носителей информации

электрондық түрде, ақпарат берудің қорғалған құралы арқылы ( )

в электронном виде, посредством защищенных средств передачи информации

электрондық түрде, Internet желісі арқылы ( )

в электронном виде, посредством сети Internet

қағазға басылған ( )

на бумажном носителе


8.3 Сіз кәсіпорынның қаржылық есебін жасаған кезде бағдарламалық өнімді пайдаланасыз ба?

8.3 Используете ли Вы программный продукт при составлении финансовой отчетности предприятия?


Иә

Да( )


Жоқ

Нет( )

8.4 Егер 8.3-сұраққа иә деп жауап берсеңіз, қандай екенін көрсетіңіз

8.4 Пожалуйста, укажите какой, если ответ на вопрос 8.3 был ДА

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


8.5 Internet желісіне рұқсатыңыз бар ма?

8.5 Имеете ли Вы доступ к сети Internet?


Иә

Да( )


Жоқ

Нет( )

8.6 Егер 8.5-сұраққа иә деп жауап берсеңіз, қандай екенін көрсетіңіз

8.6 Пожалуйста, укажите какой, если ответ на вопрос 8.5 был ДА

жалғанатын рұқсат ( )

коммутируемый доступ

бөлінген желі бойынша ( )

по выделенной линии

Ынтымақтастығыңыз үшiн алғыс айтамыз!
Благодарим за сотрудничество!


Атауы Мекен-жайы

Наименование__________________________ Адрес_____________________________

______________________________________ Тел.: _____________________________


Электрондық почта мекен-жайы

Адрес электронной почты __________________


ЭҚЖЖ коды:

Код ОКЭД: ___________________________________


ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрінің атауы:

Наименование вида деятельности по ОКЭД: ______________________________________________________


Қызмет көрсететін банктер

Обслуживающие банки

_____________________________________________________________________


Орындаушының аты-жөні және телефоны

Фамилия и телефон исполнителя ___________________________________ Тел.________________


Басшы (Аты-жөні,тегі, қолы)

Руководитель _______________________________ (Ф.И.О., подпись)

Бас бухгалтер (Аты-жөні,тегі, қолы)

Главный бухгалтер _______________________________ (Ф.И.О., подпись)


М.О.

М.П.

Похожие:

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады iconДене шынықтыру және спорт саласындағы негізгі көрсеткіштер туралы есеп
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау, уақтылы тапсырмау және дәйексіз деректерді...
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады iconӘкімшілік құқық бұзушылық туралы
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес алғашқы статистикалық деректерді ұсыну
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады iconКодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан
Республикасының Заңдар жинағының IV томына енгізілген әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі мәтінін...
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады iconӘкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Республикасының Заңдар жинағының IV томына енгізілген әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі мәтінін...
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады iconӘкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізу тәртібін түсіндіреді
Жасау туралы хаттама жазылған сәттен немесе прокурордың әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғау қаулысын шығару, сондай-ақ сот...
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады icon2015 жылдың 1 жартыжылдығында жүргізілген тексерулер
Р «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 58, 41 және 44-баптарына сәйкес айыппұл түріндегі әкімшілік жазадан босатылды
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады iconҚазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті туралы ереже Жалпы ережелер
Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды орындауға уәкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік...
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады icon«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы»
«Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі №339 заңының 10-бабына және "Жануарлар дүниесін қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану...
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады iconҚазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы №155-ii кодексі
Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдары Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы осы кодексiнен...
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады icon"Әкімшілік рәсімдер туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының
Табиғи ресурстарды пайдалану стратегиясы департаменті (Мейрембеков Қ. А.) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница