Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы
НазваниеЌазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы
страница1/6
Дата конвертации06.02.2016
Размер0.7 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.economika.astana.kz/UserFiles/new16/922_kaz.doc
  1   2   3   4   5   6
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2010 жылєы 1 аќпандаєы № 922 Жарлыєы


"Егемен Ќазаќстан" 2010 жылєы 2 аќпандаєы № 36-37 (25883), 2010 жылєы 12 аќпандаєы № 50-53 (25899); "Казахстанская правда" от 02.02.2010 г. № 22 (26083), от 12.02.2010 г., № 31-33 (26092-26094); Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2010 ж., № 10, 115-ќўжат
Ќазаќстан Республикасы Президенті
мен Їкіметі актілерініѕ жинаєында
жјне республикалыќ баспасґзде 
жариялануєа тиіс         

МАЗМЎНЫ

       Ќазаќстан Республикасыныѕ 2030 жылєа дейінгі Даму Стратегиясын іске асыру маќсатында ќаулы етемін:
      1. Ќоса беріліп отырєан Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары (бўдан јрі — Стратегиялыќ жоспар) бекітілсін.
      2. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі, орталыќ мемлекеттік органдар, оныѕ ішінде Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентіне тікелей баєынатын жјне есеп беретін мемлекеттік органдар, жергілікті атќарушы органдар ґз ќызметінде Стратегиялыќ жоспарды басшылыќќа алсын жјне оны іске асыру їшін ќажетті шаралар ќабылдасын.
      3. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі жыл сайын 1 шілдеге Стратегиялыќ жоспарды іске асырудыѕ мониторингі ќорытындыларын Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ Јкімшілігіне ўсынып отырсын.
      4. Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ кейбір жарлыќтарыныѕ кїші осы Жарлыќтыѕ ќосымшасына сјйкес жойылды деп танылсын.
      5. Осы Жарлыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ Јкімшілігіне жїктелсін.
      6. Осы Жарлыќ ќол ќойылєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Президенті                                         Н. Назарбаев

Ќазаќстан Республикасы
Президентініѕ   
2010 жылєы 1 аќпандаєы
№ 922 Жарлыєымен 
бекітілген    

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ
2020 ЖЫЛЄА ДЕЙІНГІ СТРАТЕГИЯЛЫЌ ДАМУ ЖОСПАРЫ

Кіріспе

      1997 жылдыѕ ќазан айында Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ "Барлыќ ќазаќстандыќтардыѕ ґсіп-ґркендеуі, ќауіпсіздігі жјне јл-ауќатыныѕ артуы" атты халыќќа Жолдауында Ќазаќстан Республикасыныѕ 2030 жылєа дейінгі Даму стратегиясы (бўдан јрі — "Ќазаќстан-2030" стратегиясы) белгіленді. Бўл Стратегия егеменді республиканы јлемніѕ  еѕ ќауіпсіз, тўраќты, экологиялыќ орныќты, экономикасы ќарќынды дамып келе жатќан елдерініѕ біріне айналдыруєа баєытталєан ўзаќ мерзімді даму жолын айќындап берді.
      "Ќазаќстан-2030" стратегиясында жеті ўзаќ мерзімді басымдыќ айќындалєан: ўлттыќ ќауіпсіздік; ішкі саяси тўраќтылыќ жјне ќоєамныѕ топтасуы; шетел инвестициялары мен ішкі жинаќталымдардыѕ деѕгейі жоєары ашыќ нарыќтыќ экономикаєа негізделген экономикалыќ ґсу; Ќазаќстан азаматтарыныѕ денсаулыєы, білімі мен јл-ауќаты; энергетика ресурстары; инфраќўрылым, јсіресе кґлік жјне байланыс; кјсіби мемлекет. Осы басымдыќтар елді одан јрі дамыту жґніндегі наќты іс-ќимылдар јзірлеудіѕ негізіне айналды.
      Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті 2001 жылєы желтоќсанда бекіткен Ќазаќстан Республикасыныѕ 2010 жылєа дейінгі стратегиялыќ даму жоспары (бўдан јрі — Стратегиялыќ жоспар-2010) "Ќазаќстан-2030" стратегиясын іске асырудыѕ алєашќы онжылдыќ кезеѕі болып табылады.
      Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі стратегиялыќ даму жоспары (бўдан јрі — Стратегиялыќ жоспар-2020) 2010 жылдан бастап 2019 жылды ќоса алєандаєы аралыќты ќамтитын "Ќазаќстан-2030" стратегиясын іске асырудыѕ келесі кезеѕі болмаќ.
      Стратегиялыќ жоспар-2010-ды іске асырылудыѕ аяќталу мерзіміне ќарай жјне Стратегиялыќ жоспар-2020-ны јзірлеу кезеѕінде дамудыѕ сыртќы жаєдайлары елеулі ґзгерістерге ўшырады. Ќазаќстан соѕєы жетпіс жыл ішіндегі еѕ ауыр жаћандыќ даєдарысќа ќарсы тўруєа беттеді.
      Экономикалыќ айналымныѕ јсер етуі, бірінші кезекте, аєымдаєы јлемдік ќаржы-экономикалыќ даєдарыстыѕ ыќпалы ўлттыќ экономиканыѕ јлемдік немесе ґѕірлік даєдарыстардыѕ келеѕсіз салдарларына тґтеп беруін арттыруєа баєытталєан шараларды жїзеге асыру ќажеттілігін аныќтайды.
      Елдіѕ даєдарыстан кейінгі дамуы їшін жаєдайлар жасайтын бірінші кезектегі шаралар іскерлік жјне инвестициялыќ ахуалды жаќсартуєа, елдіѕ ќаржы жїйесін ныєайтуєа жјне мемлекеттік басќарудыѕ тиімділігін арттыруєа шоєырландырылады.
      Экономиканыѕ сапалы ґсуі елдіѕ їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ дамуына ыќпал ететін физикалыќ инфраќўрылымды жаѕєыртуєа, адами ресурстарды дамытуєа жјне институционалдыќ базаны ныєайтуєа негізделеді.
      Јлеуметтік ќорєалу, ішкі тўраќтылыќ жјне їйлестірілген сыртќы саясат мјселелері таяудаєы онжылдыќта елдіѕ даму басымдыќтарыныѕ ќатарында саќталатын болады.
      Јртараптандырылєан экономиканыѕ негізінде ел азаматтарыныѕ јл-ауќатын арттыру Стратегиялыќ жоспар-2020-ны іске асырудыѕ басты жетістігі болады.

I. Стратегиялыќ жоспар-2020: жаћандыќ їрдістер

Јлемдік экономикадаєы їрдістер

      Стратегиялыќ жоспар-2010 јзірленіп жатќан кезеѕде јлемдік экономика ґркендеу сатысына енген еді. Стратегиялыќ жоспар-2020-єа дайындыќ тїбегейлі ґзге — жаћандыќ экономикалыќ ќўлдырау жаєдайларында жїзеге асырылды.
      2007 жылдыѕ екінші жартысында АЌШ-таєы ипотекалыќ облигациялар нарыєыныѕ ќўлдырауынан басталєан ќаржы-экономикалыќ даєдарыс іс жїзінде јлемніѕ барлыќ мемлекеттерін ќамтыды. 2009 жылдыѕ басында јлемдік сауда кґлемініѕ ґсу ќарќыны 50-ден астам пайыздыќ тармаќќа: жылына 20 пайыздыќ жылдыќ ґсімнен 30 пайыздыќ тґмендеуге дейін азайды.
      Жаћандыќ экономиканыѕ дамуын баєалау оны ќалпына келтіру баяу жїреді дегенге негізделеді. Јлемдік сўраныстыѕ азаюына орай экспорттыќ нарыќтаєы бјсекелестік кїшейе тїседі, ал тауарлардыѕ баєасы орныќты ґсерліктей жаєдай жасалмайды немесе ќалай болєанда да ґткен онжылдыќќа ќараєанда аќырын ґсетіні байќалады.
      Жаћандыќ экономиканыѕ болжанып отырєан шамалы ґсімі мен экологиялыќ таза энергетикалыќ технологиялардыѕ ґскелеѕ рґлініѕ ўштасуы дјстїрлі энергия тасыєыштардыѕ јлемдік баєасыныѕ тґмендеуіне јкелуі мїмкін.
      Таяу онжылдыќта азыќ-тїлік ќауіпсіздігі јлемдік ќоєамдастыќтыѕ їнемі назар аударатын саласы болады. Жаћандыќ рецессия азыќ-тїлік баєасыныѕ 2007-2008 жылдарда байќалєан біршама жоєары деѕгейімен салыстырєанда уаќытша тґмендеуіне алып келді. Сонымен ќатар, кґптеген елдерде адам саны ґсуініѕ жалєасуы жјне јлемдік экономиканыѕ ќалпына келуі азыќ-тїлік тауарлары баєаларыныѕ ўзаќ мерзімді ґсуіне алып келеді деп болжанып отыр. Жер ресурстарына бай, халќы кґп елдердіѕ ортасында тўрєан Ќазаќстан азыќ-тїлікке ґсіп отырєан јлемдік сўранысты ќанаєаттандыруєа сай болу їшін отандыќ ауыл шаруашылыєын дамытуды ынталандыруы тиіс.
      Жаќын болашаќта денсаулыќ саќтаудаєы жаћандыќ проблемалар, сірј, кїшейе тїспек, ґйткені тїрлі елдердіѕ адамдары арасындаєы байланыс барєан сайын ќарќын алып келеді. Нјтижесінде Ќазаќстанныѕ аумаєына тїрлі аурулардыѕ тарау ќатерлері арта тїседі. Барлыќ елдер їшін АЌТЌ/ЖЌТБ јлі де айтарлыќтай ќатер тґндіріп отыр. Адамдардыѕ денсаулыєы їшін жаѕа A/H1N1 вирусы ќауіпті болып тўр.
      Аєымдаєы жаћандыќ даєдарыс јлемдік экономикада ґзара байланыстыѕ жоєары дјрежеде болуыныѕ да ґз кемшілігі бар екенін кґрсетті. Дамыєан елдердегі ќаржы жјне экономикалыќ проблемалардыѕ јлемдегі ахуалєа јсер етуініѕ нјтижелері еркін нарыќтыѕ ашыќтыєы мен ќўндылыќтарыныѕ артыќшылыќтары мен кемшіліктері туралы дау туєызып отыр. Жекелеген елдердіѕ јлемдік сауданыѕ дамуын шектейтін жјне ґѕірлендіру їдерістеріне ыќпал ететін протекционистік экономикалыќ саясаттыѕ тїрлі нысандарына ўмтылыстарыныѕ кїшейіп отырєандыєымен есептеспеуге болмайды.
      Кїтіліп отырєан жаћандыќ жылыну нјтижесінде климаттыѕ ґзгеру проблемаларымен жјне атмосфераєа зиянды заттар шыєарындыларын баќылау ќажеттілігімен ќатар, Ќазаќстанєа ґѕірлік проблемаларды шешуге ќатысуєа тура келеді. Мјселен, Орталыќ Азия жјне Батыс Ќытайдыѕ ірі ґзендер ресурстарын пайдаланатын елдерде экономикалыќ белсенділік пен халыќ саныныѕ ґсуі жалєасатындыќтан, ал климаттыѕ ґзгеруі судыѕ ќолжетімділігі мен сапасына ќосымша келеѕсіз ыќпал ететіндіктен суды пайдалану мјселелері ґткірлене тїседі. Кґші-ќон, халыќтыѕ жўмыспен ќамтылуы, сауда жјне ќаржы ќатынастары секілді басќа да ґѕірлік мјселелер біршама ґзекті бола тїседі.

Сын-тегеуріндер мен мїмкіндіктер

      Ґткен онжылдыќ ішінде Ќазаќстан экономикасы јртараптандырылєан, ќауіпсіздік пен демократия жаєдайында ґмір сїретін, ґзініѕ табиєи ресурстарын барлыќ азаматтарыныѕ игілігі їшін пайдаланатын, халќы білімді јрі денсаулыєы мыќты елдіѕ болашаќта дамуы їшін негіз ќалады. Бўєан мўнай жјне басќа да минералдыќ ресурстарєа баєа ќарќынды ґсіп отырєан жаєдайда экспорттан тїсетін табыстыѕ ўлєаюы едјуір ыќпал етті. Таяудаєы онжылдыќта елдіѕ одан јрі дамуына мўндай жаєдай кепілдік бола бермейді.
      Аєымдаєы јлемдік даєдарыс жаєдайында жаћандыќ экономиканыѕ болашаќтаєы дамуы барынша айќын еместігін жјне оны болжау мїмкін еместігін тїсінгендік еді. Жјне де бўл фактіні одан јрі экономикалыќ дамуды жоспарлау кезінде ескеру кажет.
      Јлемніѕ жетекші экономикалары аса кїрделі бјсекелес жаєдайларда  жўмыс істейтін болады жјне жўмыс кїшініѕ ґнімділігін, инфраќўрылымєа жјне телекоммуникацияларєа инвестиция салуды арттыру, ќаржы жїйелерін ныєайту, мемлекеттік басќару тиімділігін арттыру, сондай-аќ бизнесті дамыту їшін ќолайлы жаєдай жасау арќылы келесі экономикалыќ айналымєа дайындалу жґніндегі алдын-алу шараларын ќабылдайтын болады. "Ќазаќстан-2030" стратегиясында ќойылєан дјл осындай міндеттер Ќазаќстан їшін стратегиялыќ тўраќтылыќтар болып табылады. Келесі онжылдыќ ішінде Ќазаќстанда осы міндеттерге ќол жеткізу жўмысы жїргізілетін болады.
      Ќазаќстан кґмірсутек шикізатыныѕ ірі ґндірушілерініѕ бірі болып ќала береді. Сонымен бірге республика энергетиканы технологиялыќ жаѕєыртуды жјне энергия їнемдеуді дамытуды жеделдете отырып, жаћандыќ жылыну проблемаларын шешуге ќатысады. Елдіѕ азыќ-тїлік ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету маќсатында ауыл шаруашылыєы, јсіресе, ауыл шаруашылыєы ґнімдерін ґѕдеу одан јрі дамитын болады. Ќазаќстанныѕ денсаулыќ саќтау жїйесі аурулардыѕ жаѕа тїрлеріне ќарсы тўруєа ќабілетті болады.
      Инфраќўрылымды жаѕєырту жјне ќоршаєан ортаны ќорєау міндеттері ескеріле отырып, табиєи ресурстарды ўтымды пайдалану саясатын ќалыптастыру есебінен елдіѕ табиєи ресурстарын, јсіресе, су ресурстарын пайдалану тиімділігі ґседі.
      Ќазаќстан тўраќты саяси ортаєа, айтарлыќтай экономикалыќ  жјне адами капиталєа, бай табиєи ресурстарєа, негізгі ґндірістік инфраќўрылымєа, тўраќты ќаржы жїйесіне ие бола отырып аєымдаєы јлемдік экономикалыќ даєдарыстан туындаєан сын-тегеуріндерді теѕгерімді де орныќты дамуєа ќол жеткізу їшін жаѕа мїмкіндіктерге айналдыруєа ќабілетті.
      Ауќымды жоспарларды іске асыру бюджеттік шектеулердіѕ кїшейтілуіне тап келерін ескере отырып мемлекеттік инвестициялар кірістілігініѕ жоєары деѕгейіне ќол жеткізілетін жјне ќабылданып отырєан баєдарламалар тиімділігі арттырылатын болады.

II. Стратегиялыќ жоспар-2010: негізгі нјтижелер

      Стратегиялыќ жоспар-2010 ґнеркјсіп, ауыл шаруашылыєы, кґлік, јлеуметтік ќорєау, денсаулыќ саќтау, білім беру, мемлекеттік сектор секілді јрбір басым сала бойынша кїтілетін нјтижелерді айќындай отырып, "Ќазаќстан-2030" стратегиясын іске асырудыѕ негізін ќалады.
      Стратегиялыќ жоспар-2010 бјсекеге ќабілетті экономика ќўру, ґнеркјсіптік жјне ауыл шаруашылыєы ґндірісін дамыту, сондай-аќ јлеуметтік саладаєы, бірінші кезекте, білім беру жјне денсаулыќ саќтау саласындаєы ќызметтердіѕ ќолжетімділігін кеѕейту жґніндегі міндеттерді белгіледі. Мемлекеттік басќарудыѕ деѕгейлері арасындаєы ґкілеттіктердіѕ ара-жігін ажыратуєа, јкімшілік етудіѕ сапасын арттыруєа сїйене отырып, мемлекет ќызметініѕ тиімділігін арттыру да ґткен онжылдыќ кезеѕдегі маѕызды стратегиялыќ басымдыќ болды. Бўл міндеттердіѕ кейбірі орындалды немесе орындалуєа жаќын, алайда міндеттердіѕ бір бґлігі келесі онжылдыќта да ґзекті болып ќала береді.

Жетістіктер

      2000 жјне 2009 жылдар аралыєында Ќазаќстан Стратегиялыќ жоспар-2010-да белгіленген кейбір тїйінді салаларда айтарлыќтай прогреске ќол жеткізді. ІЖҐ ґсуі жыл сайын орташа 8,5 %-ды ќўрап, 2008 жылы ґзініѕ алєашќы мјнінен 2,3 есе асып тїсті. 2007 жылы ґнеркјсіп ґндірісі екі еселеу (наќты ґсім — 78 %) жґніндегі онжылдыќ кезеѕніѕ маќсаттарына жетті, ауыл шаруашылыєы ґндірісі 1,44 есе ґсті,"ол 2000 жылєа ќараєанда 1,5 есеге ґсудіѕ нысаналы кґрсеткішіне ќол жеткізді деп айтуєа болады. Экономиканы жедел јртараптандыру їшін берік негіз ќаланды. Даму институттары ќўрылып, табысты жўмыс істеуде, ќажетті заѕнама дайындалды.
      Денсаулыќ саќтау, білім беру жјне халыќты јлеуметтік ќорєау салаларында айтарлыќтай ґзгерістер болды: туберкулез ауруы 30 %-єа тґмендеді, жўмыс істейтін халыќты жинаќтаушы зейнетаќы жїйесімен ќамту ўлєайды; денсаулыќ саќтау мен білім беру жїйесініѕ инфраќўрылымы едјуір жаѕарды. Ауылдыќ елді мекендердіѕ јлеуметтік-экономикалыќ јлеуеті ўлєайды. Табысы еѕ тґменгі кїнкґріс деѕгейінен темен халыќтыѕ їлесі 2000 жылєы 31,8 %-дан 2008 жылы 12,7 %-єа дейін ќысќарды. Ґмірдіѕ кїтілетін ўзаќтыєы 65-тен 68 жылєа дейін ґсті. Мемлекеттік секторда маѕызды реформалар басталды. Бўл жетістіктер Стратегиялыќ жоспар-2020 іске асыру їшін тўраќты негіз ќалады.

Ґзектілігі саќталып отырєан сын-тегеуріндер

      Стратегиялыќ жоспар-2010-ды іске асыру кезеѕінде кґптеген басым салалар бойынша айтарлыќтай прогреске ќол жеткеніне ќарамастан, реформалаудыѕ кїн тјртібініѕ кґптеген тармаќтары аяќталмай ќалып отыр. Бјсекеге ќабілетті јрі јртараптандырылєан экономиканы дамыту баєдарламаларын іске асыру одан јрі жалєастыруды талап етеді. Білім беру жене денсаулыќ саќтау ќызметтерін кґрсету сапасы елі де жаќсартуды талап етеді. Стратегиялыќ жоспар-2010-ды іске асыру кезеѕінде басталєан мемлекеттік сектордаєы реформалар јлі де аяќталмай ќалып отыр. Мемлекеттік басќару деѕгейлері арасындаєы ґкілеттіктердіѕ аражігініѕ ажыратылуы, мемлекеттік ќызметтегі ынталандырулар жїйесін дамыту, мемлекеттік ќызметтер кґрсету сапасын жјне оларєа јкімшілік етудіѕ тиімділігін арттыру — осы мјселелердіѕ бјрі Стратегиялыќ жоспар-2020-ны іске асыру кезеѕінде одан јрі шешуді талап етеді.

III. Ќазаќстанныѕ 2020 жылєа дейінгі дамуыныѕ тїйінді баєыттары

Ќазаќстан 2020 жылы

      Ќазаќстан 2020 жылы јлемдік даєдарыстан біршама ќуатты жјне бјсекеге ќабілетті, экономикасы јртараптандырылєан жјне халќы белсенді тїрде жаѕа экономикаєа тартыла отырып шыныќќан елге айналады.
      2020 жылєа ќарай Ќазаќстан ел экономикасыныѕ шикізат емес секторына елеулі шетелдік инвестиция тартуєа мїмкіндік беретін ќолайлы іскерлік ахуал ќалыптасќан јлемніѕ бјсекеге барынша ќабілетті елу елініѕ ќатарында болады. Экономика келесі экономикалыќ даєдарыстарєа жаќсыраќ дайын болады. Ќазаќстан шектес елдермен жјне басќа да мемлекеттермен ґзініѕ саяси жјне экономикалыќ байланыстарын ныєайтады.
      2020 жылєа ќарай ел јртараптандырылєан экономиканы дамыту їшін ќажетті адами ресурстарєа, сондай-аќ отандыќ кјсіпкерлер мен экспорттаушыларєа ќызмет кґрсету їшін ќажетті инфраќўрылымєа ие болады. Кґлік инфраќўрылымы мен телекоммуникацияны ќарќынды дамыту арќылы ґзге јлеммен їзіліссіз байланыс ќамтамасыз етіледі. Ќазаќстанныѕ ґѕдеуші ґнеркјсібі, ауыл шаруашылыєы мен ќызмет кґрсету саласы тау-кен ґнеркјсібімен ќатар лайыќты орын алады. Јлеуметтік салада жјне ќоршаєан ортаны ќорєау саласында айтарлыќтай нјтижелерге ќол жеткізіледі.
      2020 жылєа ќарай Ќазаќстан экономикасы наќты мјнде алєанда 2009 жылєы деѕгейініѕ1 їштен бірінен жоєары ґседі. Экономиканы јртараптандыру жоспарларын табысты іске асыру есебінен экономиканыѕ ќайта ґѕдеу салаларыныѕ ґсу кґрсеткіштері 2020 жылєа ќарай ґндіруші салалардыѕ ґсу кґрсеткіштерінен жоєары немесе оларєа теѕ болады.
      Ойластырылєан макроэкономикалыќ саясат жїргізу нјтижесінде 2020 жылєа ќарай алтын-валюта резервтерініѕ деѕгейі (Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ ќорыныѕ активтерін ќоспаєанда) їш айлыќ импорттан немесе (ќандай кґрсеткіштіѕ жоєары болатынына ќарай) елдіѕ мемлекеттік жјне корпоративтік секторларыныѕ ќысќа мерзімді (1 жылєа дейін) сыртќы борышынан тґмен болмайды. Ўлттыќ ќордыѕ активтері ІЖҐ-ніѕ кемінде 30 %-ын ќўрайды. Осы кезеѕде инфляция орташа алєанда жылына 5-8 % деѕгейінде саќталып тўрады. Айырбас баєам саясаты ќазаќстандыќ экономиканыѕ ішкі жјне сыртќы бјсекеге ќабілеттілігініѕ теѕгерімін ќамтамасыз етеді.
      2020 жылєа ќарай табысы еѕ тґменгі кїнкґріс деѕгейінен тґмен халыќтыѕ їлесі 8 %-єа тґмендейді Халыќтыѕ јлеуметтік осал топтарыныѕ ґкілдері, мїмкіндігі шектеулі адамдар, јйелдер, балалар мен жастар ґздерініѕ барынша ќорєалєанын сезінеді жјне ґздерініѕ ќоєамдаєы мїмкіндіктерін кеѕейте алады. Бала-баќшадан университетке дейін сапалы білім беру бїкіл ел бойынша ќолжетімді болады, халыќ денсаулыєыныѕ жаєдайы айтарлыќтай жаќсарады. Денсаулыќ саќтау ќызметтері јлемніѕ їздік стандарттарына сай болады. Ќазаќстандыќтар барынша саламатты ґмір салтын ўстанып, темекі шегетіндер мен алкогольді асыра пайдаланатындар саны азаяды. Ќоєамныѕ тыныс-тіршілігініѕ барлыќ салаларында мемлекеттік тілді ќолдану дјйекті жјне кезеѕ-кезеѕімен кеѕейеді. Јртїрлі этностыќ топтар мен діни конфессия ґкілдері ішкі тўраќтылыќ, ќауіпсіздік, бейбітшілік пен келісім жаєдайында ґмір сїруін жалєастыратын болады.

_________
1 Осы жерде жјне одан јрі Стратегиялыќ жоспар-2020 мјтіні бойынша, егер ґзгеше кґрсетілмесе, нысаналы индикаторлар (кґрсеткіштер) мјндерініѕ ґзгеруі 2009 жылдыѕ деѕгейіне ќарап кґрсетіледі.

Ќазаќстанныѕ ґркендеуініѕ, гїлденуі мен ќауіпсіздігініѕ орныќты
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы iconЌазаќстан Республикасыныѕ стратегиялыќ даму жоспарын, Елдіѕ аумаќтыќ-кеѕістіктік дамуыныѕ болжамды схемасын, мемлекеттік баєдарламаларды, аумаќтарды дамыту
Елдіѕ аумаќтыќ-кеѕістіктік дамуыныѕ болжамды схемасын, мемлекеттік баєдарламаларды, аумаќтарды дамыту баєдарламаларын жјне мемлекеттік...
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы iconҚазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы icon«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы»
Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы iconҚазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы
Республикасының 2030 жылға дейінгі Даму Стратегиясын іске асыру мақсатында қаулы етемін
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы icon2011 – 2020 жылдарға арналған
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы icon2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары мазмұНЫ

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы icon«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы»
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1...
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы iconҚазақстан Республикасы Президентінің
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1...
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы iconТ ұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту
Республикасы Президентінің «Мемлекет басшысының 2011 жылғы 28 қаңтардағы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» атты Қазақстан халқына...
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы iconҚазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы
Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» 2011 жылғы 18 ақпандағы №1158 жарлықтарын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница