5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
Скачать 71.96 Kb.
Название5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
Дата конвертации12.02.2016
Размер71.96 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/125993.doc


Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі


С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Экономика кафедрасы


«Туризмдегі кәсіпкерлік қызметінің негіздері» пәнін оқып білу үшін
5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған

пәнді оқып білу үшін


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН

НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ


Павлодар


Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41БЕКIТЕМIН

ҚЭФ деканы

____________ Т.Я.Эрназаров

2012ж. __________ «___»


Құрастырушы: доцент А. А. Нұрғалиева __________

Экономика кафедрасы


«Туризмдегі кәсіпкерлік қызметінің негіздері» пәні бойынша
5В090200 «Туризм» мамандық студенттерінің


пәнді оқып білу үшін


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН

НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ


Салалық экономика кафедра отырысында ұсынылды

2012ж. «__ » _________ № __ хаттама


Кафедра меңгерушісі __________ С. Е Сарсембекова 2012 ж. «___» ______________


Қаржы – экономикалық факультетінің ОӘК мақұлданған

2012ж. «__» _________ № __ хаттама


ОӘК төрайымы ___________А.Б. Темиргалиева 201__ ж. «___» ______________


Әдістемелік нұсқаулардың мақсаты – пәнді оқыған кезде студенттерге көмекті көрсету.

Әдістемелік нұсқаулардың міндеттері келесіні оқып білуі болады:

 • кәсіпкерліктің осы замандағы қоғамдағы рөлі;

 • іскер орта мен іскер сапа;

 • шарт мен кәсіпкерлікті қызмет жүзеге асыру факторлары;

 • кәсіпкерлік шешім және кәсіпкерлік құрылым;

 • кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық – заңға сүйінген түрлері мен туризмдегі кәсіпкерлік келісім-шарты.


Тақырып 1 Сабақтың бағыт мақсаттары кәсіпкерліктің осы заманда-ғы қоғамдағы рөлі.

Тақырыпта келесі сұрақтар қарастырылады:

Кәсіпкерлік теорияның даму тарихы. Замандас қоғамда кәсіпкерлік ролі. Мазмұны, типологиясы және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру шарттары. A.Смит, Д. Рикардо, М.Макиавелли еңбектерінің мағынасы.

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

 • Кәсіпкерлік қызмет-тің дамуына арналған;

 • Арақатынас фактор теориясы;

 • Өнімнің тіршілік цикл тео-риясы;

 • Елдердің ұқсауының теориясы;

 • Субъектілер және туризмдегі кәсіпкерлік қызметің объект мен субъектісі;

 • Осы замандағы кәсіпкерлік қызметтік зерттеуле-рі.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • Кәсіпкерлік құрылымдардың түрлерін таптастыру;

 • Қазақстанда кәсіпкерліктің даму тарихы;

 • Жеке және мемлекеттік кәсіпкерлік - артықшылықтар мен жетіспеу-шіліктер болашағы дамуы;

 • Қазақстандағы және басқа елдердегі мемлекеттік эко-номикалық саясаттың кәсіпкерлік қызметі [1,2,13]


Тақырып 2 Іскер орта мен іскер сапа

Тақырыпта келесі сұрақтар қарастырылады:

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

 • Іскер туризм орталығының құрылымы мен компоненттердің мазмұны;

 • Орта іскердің талдауы: өтім концепциясы, маркетингтің концепция;

 • Іскер сапаларының концепциясы;

 • Кәсіпкерлік қызметтің қисыны, кәсіпкерліктің шешім қабыл алу процесі;

 • Кәсіпкерлік қызметінің үлгілері мен түрлері. Традиционалистік және инновациялық кәсіпкерлік.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • Туризмдегі өндірістің кәсіпкерлік қызметінің негізі мен көмекші түрлері;

 • Делдалдың функционалды тағайындау ұғымы;

 • Сыртқы кәсіпкерлік орта. Ішкі кәсіпкерлік орта. [1,2,12]


Тақырып 3 Шарт мен кәсіпкерлікті қызмет жүзеге асыру факторлары

Тақырыпта келесі сұрақтар қарастырылады:

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

 • Кәсіпкерлік қызмет жүзеге асыру шарттары (өндіріс факторлары);

 • Туризм сферасындағы кәсіпкерлік, оның ерекшеліктері мен даму факторлары;

 • Туризм сферасындағы кәсіпкерлік ой және оның таңдауы;

 • Кәсіпкер қызметінің сұрыпта-лудың, талдауы кәсіпкерлік ойлардың орындаулары;

 • Негізгі техника – экономика-лық көрсеткіштер, ойлардың сұрыптауына әсер етушілер;

 • Жобалардың өңдеу түр-лері кәсіпкерлік ойдың орындаулары

 • Өндіріс құралдарының түрі таңдалған тех-нологияның қолданылуы;

 • Кәсіпкерлік капитал мен тәсілдердің құрылуы;

 • Кәсіп-керлік капиталдың схемасын құрудың қайнар көзі;

 • Кәсіпкерлік капитал тәсілдері-нің құрылуы.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • Тауарлық нарық және туындатылған тауар қолдану мүмкіншілікте-рі;

 • Қызметтердің нарығы және туындатылған қызметтерінің қолдану мүмкінші-ліктері;

 • Кәсіпкерлік қызметтің тұтыну ролі. Кәсіпкерлік қызмет нәтижелілігі. [3,4,15]


Тақырып 4 Кәсіпкерлік шешім және кәсіпкерлік құрылым

Тақырыпта келесі сұрақтар қарастырылады:

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

 • Кәсіпкерлік шешім қабылдау кәсіпкерлік қызмет қисының және үш негізгі кәсіпкер әрекеттерінің негізгі бағыттары;

 • Кәсіпкерлік шешім дәлелі және салыс-тыру мүмкіншіліктері. Іріктеп алу және кадрлардың таратуы;

 • Кәсіпкерлік – жос-пардың қазіргі замандағы ролі;

 • Құрастырушы жоспардың орындалуы;

 • Кәсіпкерлік - жоспардың жүйелі схемасы.

 • Кәсіпкерлік – жоспардың құрам, құрылым, көлемі. Қысқаша баяндаудың түйінімен жоспар кәсіпкерлігі;

 • Базар талдауы. Жобаланушы өнімді суреттеу, базардың мінез-құлығы; Маркетинг туралы үғым.

 • Маркетинг жоспары. Өндіріс жоспары. Тәуекел жоспары. Қаражаттық жоспар және қаражат-тық стратегия;

 • Туризмде серіктік байланыстардың түрлері. Серіктердің ынтымақ-тастық негізгі бағыттары.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • Саудалардың келісім түрлері мен тауарлар және оның қызметтері;

 • Тауарлардың өндіріс сферасындағы ынтымақтастық түрлері және ту-ристік фирма қызметтерінің (бірге кіріскен істің, өндіріс көшірмесі, лизингі, франчайзингі, лицензиялау, басқару келісімі) тауар айырбас сферасындағы ынты-мақтастық түрлері (бартер, қарсы жеткізу) және сауда сферасындағы келісімдер-дің түрлері мен қызметтері. [1,2,14,17]


Тақырып 5 Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық - заңға сүйінген түрлері мен туризмдегі кәсіпкерлік келісім-шарты

Тақырыпта келесі сұрақтар қарастырылады:

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

 • Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық - заңға сүйінген түрлері;

 • Кәсіп-кер статусы. Дара кәсіпкерлік;

 • Заңгерлік бет. Жолдастық. Артық көрінетін түр-лердің Қазақстанда кәсіпкерлік қызмет ұйымдары;

 • Сауда және саудасыз ұйымның таптастырылуы.

 • Сферасындағы маркетинг, менеджмент, туризм кәсіпкер қызмет логистикасы.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • Туристік кіріс іс мекемесі. Меншікті кіріскен іс мекемесі;

 • Мекемеге қатысу, кіріскен іс сатып алу, серіктік үлес төлеуі;

 • Кәсіпкерлік келісім-шарт. Жал-пы кәсіпкерлік келісім-шарт туралы ұғым. Келісім-шарттардың таптастырылуы;

 • Келісім-шарт шарттары. Туристік қызмет сферасындағы келісім шарт нәтижесіндегі кәсіпкерлерді дайындау. [2,3,20,12]


Ұсынылған әдебиеттер тізімі


Негізгі

 1. Бусыгин А.В. Предпринимательство. - М.: 2008.

 2. Геммерлинг Г.А. Ваше дело: практический курс предпринимательства - М.: Бином, 1997.

 3. Глушенко Е.В. Основы предпринимательства. -М.: Вестник, 2006.

 4. Горфинкель В.Я. Курс предпринимательства. - М.: ЮНИТИ, 2007.


Қосымша

 1. Дашков Л.П. Предпринимательство и бизнес – М.: Маркетинг, 2005.

 2. Закон «О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринима-тельства РК» (с изменениями и дополнениями от 13.01.93). – Алматы, 2003.

 3. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». – Алматы, 2008.

 4. Закон РК «Об индивидуальном предпринимательстве» от 19 июня 1997г. - Алматы, 2007.

 5. Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 19 июня 1997г. – Алматы, 2007.

 6. Камаев В.Д. Экономика и бизнес. Теория и практика предпринимательства. – М.: 2004.

 7. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. и др. Основы предпринимательства. – Алматы: Экономика, 2007.

 8. Основы предпринимательского дела / под редакцией Осипова М.Ю.- М.:Век, 2006.

 9. Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент. Под редакцией Власовой В.М. - М.:Финансы и статистика, 2006.

 10. Окаев К.О., Смагулова Н.Т., Яновская О.А. и др. Предпринимательство в Республике Казахстан. – Алматы: Экономика, 2000.

 11. Основы анализа и оценки бизнеса. – Алматы: ЦРЭ КИМЭП, 2006.

 12. Савченко В.Е.Савченко В.Е. Современное предпринимательство – М.: Экономика, 2007.

 13. Указ Президента Республики Казахстан «О защите прав граждан и юри-дических лиц на свободу предпринимательской деятельности» от 27 апреля 1998 г. – Алматы, 2008.

 14. Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по усилению государ-ственной поддержки и активизации малого предпринимательства» от 6 марта 1997г. – Алматы, 2007.

 15. Указ Президента Республики Казахстан «О приоритетах и региональных программах поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Казахстан» от 7 июля 1997г. – Алматы, 2007.

Похожие:

5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнін оқып білу үшін 050902 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Туризмдегі маркетинг» пәнін оқып білу үшін 050902 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған iconПән оет 1109 «Экономикалық теория негіздері» Мамандықтар: 5В140100-Ақпаратық жүйе, 5В030100- зангерлік, 5В090200-Туризм, 5В072700 – Азық-түлік өнмдерінің технологиясы, 5В020200 – Халықаралық қатынастар Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы
К, 5В090200-Туризм, 5В072700 – Азық-түлік өнмдерінің технологиясы, 5В020200 – Халықаралық қатынастар мамандықтарының жұмыс оқу жоспары,...
5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған iconНазвание, год издания, авторы, указанная в программе воспитания и обучения, дисциплины в качестве обязательной
Сведения о наличии учебной литературы по специальности 5В090200 Туризм на 2013г
5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған icon5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған «Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару»
5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған icon050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған «Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару»
5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған icon050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған
Машина жасау мамандығының студенттеріне арналған мамандығының студенттеріне арналған
5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған icon5В072100 -органикалық заттардың химиялық тенологиясы мамандығының студенттеріне арналған
В072100 –Органикалық заттардың химиялық тенологиясы мамандығының студенттеріне арналған «Алифатты қатардағы қосылыстардың органикалық...
5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған icon5B080700 «Орман шаруашылығы ісі» мамандығының студенттеріне арналған
«Орман шаруашылығы ісі» мамандығының күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған «Орман экономикасы»
5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған iconБекітемін
«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының мамандығының күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттеріне арналған пән
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница