Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Скачать 124.21 Kb.
НазваниеБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Дата конвертации12.02.2016
Размер124.21 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.bala-kkk.kz/fileadmin/user_upload/goszakup/Komitet/VKO/19.05.kaz.Objav.vroliki.doc
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

19.05.2009ж. ­Өскемен қ.

Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитетінің Шығыс Қазақстан облысы балалардың құқықтарын қорғау департаменті» ММ (Қазақстан Республикасы 070004, Өскемен қ., Карл Либкнехт көш. 19)

Ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитетінің Шығыс Қазақстан облысы балалардың құқықтарын қорғау департаменті» ММ әкімшілік-қаржы бөлімі (Қазақстан республикасы 070004, Өскемен қ., Карл Либкнехт көш. 19)


Жүзеге асырылатын қызметтерді мемлекеттік сатып алулардың атауы: Баға ұсыныстары сұранысы арқылы «Тұрғындарды балалардың құқықтары туралы және Департаменттің қызметінің басты бағыттары туралы ақпараттандыру» бейнеролигін дайындау және жалға алу, сценарлық жоспарын әзірлеуге мемлекеттік сатып алулар (бұдан әрі – қызметтер).

Қызметтердің техникалық ерекшелігі: Қызмет көрсетудің толық мінездемесі қоса берілген келісім-шарт жобасының № 1 қосымшасында көрсетілген.

Мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген қаражат: 227 600 (екі жүз жиырма жеті мың алты жүз) теңге 00 тиын.

Қызмет көрсету мерзімі: 2009 жылдың 15-маусымынан 15 желтоқсанға дейін

Қызмет көрсету орны: Қоса берілген келісім - шартқа сәйкес (№ 1 қосымша).

Төлеу тәртібі және шарты: Көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу орындалған қызмет негізінде қолма - қол төленбей, жеткізімшінің есепшотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Тауарлардың соңғы төлемі нақты көрсетілген қызмет фактісі бойынша жүргізіледі.


Баға ұсыныстары конвертке қатталуы тиіс. Әлеуетті өнім берушінің конвертті жеткізген уәкілетті өкілінің өзімен бірге жеке бас куәлігі (паспорт) және оның өкілеттігін дәлелдейтін құжаты болуы керек (сенімхат).

Баға ұсыныстары қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындарды есепке ала отырып, хатталған түрде 2009 жылдың 20 - 26 мамыр аралығында сағат 17.00-ге дейін Өскемен қ. Карл Либкнехт көшесі 19 үй, 603 кабинет мекен - жайына ұсынылуы тиіс.


Баға ұсынысы бар мөрленген конверттің беткі жағына әлеуетті өнім беруші мыналарды көрсетуге тиіс:

1. әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен пошталық мекен-жайы;

2. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен пошталық мекен-жайы;

3. мемлекеттік сатып алудың атауы.

Тауар, қызмет көрсету мемлекеттік сатып алу туралы келісім - шартының қол қою мерзімі келісім - шарт жобасы ұсынылған күннен 5 жұмыс күні аралығы болып табылады.

Елеулі шарттары көрсетілген мемлекеттік сатып алудың келісім - шарт жобасы № 1 қосымшада берілген.

Қосымша сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласуға болады: 8 (7232) 25-46-50.

Ескерту: Әрбір әлеуетті өнім беруші мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс тек бір баға ұсынысын ғана береді:

1. Әлеуетті өнім берушінің атауы, заңды және іс жүзіндегі мекен-жайы (заңды тұлға үшін), патентінің және жеке куәлігінің (паспортының) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін), СТН-і және банктік деректемелері;

2. Жеткізімшінің толық атауы мен жеткізілетін тауарлардың сипаттамасы мен саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің толық көрсетілуі қажет.

3. Тауарларды жеткізудің, жұмысты орындаудың, қызмет көрсетудің орны мен мерзімі;

4. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бір бірлігінің құны оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып.

Баға ұсынысындағы тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттары мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы орналастырған баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы электрондық хабарландырудағы (жазбаша шақырудағы) шарттарға қайшы келмеуге тиіс.


Приложение №1


(Проект) Договор №

о государственных закупках услуг


г. Усть-Каменогорск «____ » ___________________ 2009 год


Государственное учреждение Департамент по защите прав детей Восточно-Казахстанской Области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исаева А.А.., действующего на основании Положения утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан № 38-п от 7 апреля 2008 года, с одной стороны, и ………….., далее именуемое «Исполнитель», в лице директора ………...,, действующим на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» и итогов государственных закупок способом ценовых предложений, прошедших «…..» …………..2009 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) о нижеследующем:


1. Предмет Договора


1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства услуги по изготовлению и прокату видеоролика «Информирование населения об основных направлениях деятельности Департамента» (далее - Услуги), в количестве, сроки и на условиях, оговоренных в приложении №1, к Договору, являющимися неотъемлемой частью Договора.

    1. Заказчик принимает Услуги и оплачивает их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.2. Стоимость Договора2.1. Общая сумма Договора составляет ……….. (………………..) тенге 00 тиын и включает все расходы, связанные с оказанием услуг (работ), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС, и не подлежит изменению в сторону увеличения.

2.2. Оплата Договора производится по бюджетной программе 225001000 ( 225 — ГУ «Департамент по защите прав детей Восточно-Казахстанской области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан»; 0001000 «Услуги по формированию и реализации государственной политики в области образования и науки», по специфике 149 «Прочие услуги и работы»).

2.3. Заказчик производит ежемесячные платежи.

2.4. Объем оказываемых услуг (работ) в количественном, качественном выражении оговорен в приложении № 1 к Договору.

2.5.Необходимые документы, предшествующие оплате: наличие документов согласно пункта 4.2. Договора.


3. Права и обязанности сторон


3.1. Права и обязанности Заказчика:

3.1.1. имеет право проводить контроль качества выполненных услуг (работ) и их соответствия установленным требованиям на любой стадии исполнения;

3.1.2. имеет право требовать предъявления Исполнителем отчета по организации Услуги;

3.1.3. обязан в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Исполнителем актов выполненных работ «Услуг» рассматривать и принимать решение о подписании или отклонении предоставленных актов;

3.1.4. своевременно оплачивать выполненные услуги (работы) согласно подписанных сторонами актов выполненных услуги (работы)

3.2. Права и обязанности исполнителя:

3.2.1. имеет право требовать своевременной оплаты за выполненные услуги (работы) согласно актов выполненных услуг (работ)

3.2.2. имеет право письменно вносить предложения по предмету данного Договора:

3.2.4. нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение услуг (работ) по Договору;

3.2.5. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика обоснованные недостатки, выявленные специалистами соответствующего профиля в течение согласованного Сторонами срока.


4. Срок оказания услуг и документация


4.1. Срок оказания услуг (работ), Исполнителем с 10 июня по 15 декабря 2009 года.

4.2. При окончании оказании услуг (работ) и поставки товаров Исполнитель должен предоставить следующие документы:

1) акт выполненных работ (оказанных услуг) в 3-х экземплярах;

      1. счета-фактуры с описанием услуг, товаров, указанием количества услуг, товаров, цены единицы услуг, товаров и общей суммы Договора;


5. Ответственность Сторон


5.1 Просрочка с оказания услуг со стороны Исполнителя может привести к прекращению исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

В случае если Исполнитель не сможет оказать услуги в течение периода времени, предусмотренного Договором, Исполнитель выплатит в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,1 (ноль одна десятая) процентам от суммы не недоказанных услуг (работ), за каждый день просро чки, но не более 5 (пяти) процентов от общей суммы договора.

5.2. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по Договору.

6. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу невыполнения его условий


6.1. За нарушение условий Договора Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора полностью или частично, направив Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств в случаях, если Исполнитель не может:

1) оказать услуги (работы) в сроки, предусмотренные Договором;

2) выполнить какие-либо другие обязательства по Договору.

В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, оговариваться объем неисполненных обязательств по Договору, а также дата, с которой Договор

считается расторгнутым.


7. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу неплатежеспособности


7.1. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Исполнителю при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.


8. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу нецелесообразности


8.1. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомлении. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, оговариваться объем неисполненных обязательств по Договору, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.

8.2. Когда Договор расторгается в силу таких обстоятельств Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические оказанные услуги (работы), понесенные им по исполнению условий Договора.

9. Односторонний отказ от исполнения условий Договора

в случае изменения действующего законодательства


9.1. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора в случае изменения действующего законодательства, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, обоснование, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.

10. Форс-мажор


10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2. Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемию, карантин и другие.

10.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны незамедлительно письменно уведомлять друг друга о таких обстоятельствах и их причинах.


11. Решение спорных вопросов


11.1. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


12. Уведомление


12.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.

12.2. Уведомление считается полученным в момент доставки или в указанный в уведомлении день в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

13. Срок действия и условия расторжения Договора


13.1. Договор вступает в силу после подписания сторонами и действует до 31 декабря 2009 года.

13.2. Досрочное расторжение Договора возможно только после проведения взаиморасчетов между Сторонами в следующих случаях:

1) по соглашению Сторон;

2) в случаях, указанных в главах 10,11 12, 13 Договора.


14. Прочие условия


14.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями (для физических лиц при наличии таковой).

14.2. В случае возникновения разногласий по технической спецификации оказываемых услуг (работ), Стороны руководствуются технической спецификацией, указанной в приложениях №1 к Договору.

14.3. Исполнитель ни полностью, ни частично не должен передавать кому - либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

14.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

14.5. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14.6. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:


ГУ «Департамент по защите прав детей Восточно–Казахстанской области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан»

г. Усть-Каменогорск

ул. К. Либкнехта, 19

РНН 181600255770

ИИК 000120200

БИК 195301070

ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» г. Астана

Директор Исаев А.А.

М.П.

Исполнитель:

Приложение № 1

к Договору №…. от «….» мая 2009г.


Техническая спецификация

услуг по разработке сценарного плана, изготовлению и прокату видеоролика «Информирование населения о правах детей и об основных направлениях деятельности Департамента»


Основная цель:

Информировать о правах детей, о деятельности Департамента по защите прав детей ВКО, его основных приоритетах, стратегических целях, реализованных и текущих проектах по защите прав детей ВКО.

Целевая аудитория: широкие слои населения -.

Хронометраж: 40 сек+40 сек

Язык: казахский, русский

Формат: BETACAM (DVCAM) и DVD

Наполнение ролика:

  • адресное видео об основных направлениях Департамента;

  • динамичные кадры по проектам — реализованным, текущим — можно использовать фотографии, архивное видео Департамента;

  • представление благотворительного сайта «Лучик надежды», телефона доверия, почты Министра МОН РК.

Обеспечение показа видеороликов на городском и областном каналах ТВ

Срок оказания услуг: с 15 июня по 15 декабря 2009 года

Место доставки

ГУ «Департамент по защите прав детей Восточно-Казахстанской области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан » (Республика Казахстан 070004, г.Усть-Каменогорск, ул.Карла Либкнехта, 19, 6 этаж, каб. 603)


Заказчик: Исполнитель:


ГУ «Департамент по защите прав детей ВКО Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан»,

г. Усть- Каменогорск

ул. К. Либнехта, 19

тел. (7232) 25-46-50,

факс (7232) 28-04-06


РНН: 181600255770

ИИК: 000 120 200

БИК: 195301070

ГУ Комитет Казначейства МФ РК г. Астана


Директор _____________ А.А.Исаев

М.П.
Похожие:

Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., №35 көше,...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Орынбор көшесі,...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconТауар, қызмет көрсету мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартының қол қою мерзімі келісім шарт жобасы ұсынылған күннен 5 жұмыс күні аралығы болып табылады. Елеулі шарттары көрсетілген мемлекеттік сатып алудың келісім шарт жобасы №1 қосымшада берілген
...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауаррады, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитетінің Шығыс Қазақстан облысы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница