Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным
Скачать 295.39 Kb.
НазваниеПрограмма XIV научной конференции студентов по общественным, естественным
страница1/3
Дата конвертации12.02.2016
Размер295.39 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://www.semgu.kz/files/_zayavki/nauka/Наука/6. Конференции в СГУ им. Шакарима/3. Архив конфер
  1   2   3


Қазақстан Республикасы Білім жӘне Ғылым министрлігі

Министерство образования и науки Республики Казахстан


Шәкәрім атындағы семей мемлекеттік университеті

семипалатинский государственный университет

имени Шакарима


Инженерлік-технологиялық факультеті

инженерно-технологический факультет


Қоғамдық, жаратылыс, техникалық және

гуманитарлық ғылымдар бойынша студенттердің

XIV ғылыми конференциясы

Бағдарламасы

программа

XIV научной конференции студентов

по общественным, естественным,

техническим и гуманитарным наукам


6 – 10 желтоқсан 2010 ж.

6 – 10 декабря 2010 г.


Семей, 2010


Құрметті .........................................................................................!

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының кеңесі Сізді техникалық ғылымдар бойынша өтетін студенттік ғылыми конференциясының жұмысына қатысуға шақырады.


Конференцияның жұмыс жоспары:


06.12.2010 ж. сағ. 14.00. – пленарлық мәжіліс

07.12.2010 ж. сағ. 10.00. – секциялық мәжілістер

07.12.2010 ж. сағ. 14.00. – секциялық мәжілістер

08.12.2010 ж. сағ. 14.00. – секциялық мәжілістер

08.12.2010 ж. сағ. 16.00. – конференцияның жабылуы


Конференцияның жұмыс тәртібі:


Пленарлық мәжілістегі баяндама

– 10 мин.

Секциялардағы баяндама

– 7 мин.

Жарыссөз

– 5 мин.


Конференцияға қатысушылардың назарына!


Пленарлық мәжілістер мен секция отырыстары № 9 оқу ғимаратында өтеді.


Уважаемый (ая) …………………………………………………..!


Совет по научно-исследовательской работе студентов приглашает Вас принять участие в работе студенческой научной конференции по техническим наукам.


Программа конференции:


06.12.2010 г. 14.00 ч. – пленарное заседание

07.12.2010 г. 10.00 ч. – секционные заседания

07.12.2010 г. 14.00 ч. – секционные заседания

08.12.2010 г. 14.00 ч. – секционные заседания

08.12.2010 г. 16.00 ч. – закрытие конференции


Регламент конференции:


Доклад на пленарном заседании

– 10 мин.

Доклад на секции

– 7 мин.

Выступление

– 5 мин.


К сведению участников конференции!


Пленарные заседания и заседания секций будут проходить в учебном корпусе № 9.

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ


Қасенов Ә.Л. – т.ғ.д., инженерлік-технологиялық факультетінің деканы, ұйымдастыру комитетінің төрағасы


Байбалинова Г.М. – т.ғ.к., инженерлік-технологиялық факультеті деканының орынбасары, ұйымдастыру комитеті төрағасының орынбасары


Еренғалиев А.Е. – т.ғ.к., «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасының меңгерушісі


Әмірханов Қ.Ж. – т.ғ.д., «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының меңгерушісі


Кәкімова Ж.Х. – т.ғ.к., «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының меңгерушісі


Жайлаубаев Д.Т. – т.ғ.д., «Машина жасау технологиясы және механика» кафедрасының меңгерушісі


Яшкарова М.Ғ. – х.ғ.д., «Химия» кафедрасының меңгерушісі


Степанова О.А. – т.ғ.к., «Техникалық физика және жылуэнергетикасы» кафедрасының доценті


Орынбеков Д.Р. – т.ғ.к., инженерлік-технологиялық факультетінің СҒЗЖ Кеңесінің төрағасы


СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА


Касенов А.Л. – д.т.н., декан инженерно-технологического факультета, председатель оргкомитета


Байбалинова Г.М. – к.т.н., заместитель декана инженерно-технологического факультета, заместитель председателя оргкомитета


Еренгалиев А.Е. – к.т.н., заведующий кафедрой «Машины и аппараты пищевых производств»


Амирханов К.Ж. – д.т.н., заведующий кафедрой «Технология производства мясных, молочных и пищевых продуктов»


Какимова Ж.Х. – к.т.н., заведующая кафедрой «Стандартизация и биотехнология»


Жайлаубаев Д.Т. – д.т.н., заведующий кафедрой «Технология машиностроения и механика»


Яшкарова М.Г. – д.х.н., заведующая кафедрой «Химия»


Степанова О.А. – к.т.н., доцент кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика»


Орынбеков Д.Р. – к.т.н., председатель Совета НИРС инженерно-технологического факультета

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ


9 оқу ғимараты, № 218 ауд., 6 желтоқсан 2010 ж., сағ. 14.00

Корпус № 9, ауд. № 218, 6 декабря 2010 г., 14.00 ч.


Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің инженерлік-технологиялық факультет деканы, т.ғ.д. Қасенов Әміржан Леонидұлының алғы сөзі.

Вступительное слово декана инженерно-технологического факультета Семипалатинского государственного университета имени Шакарима, д.т.н. Касенова Амиржана Леонидовича.


Пленарлық мәжілістегі баяндама

Доклады пленарного заседания


 1. Касеинова Г., магистрант кафедры «Технология производства мясных, молочных и пищевых продуктов»

Научный руководитель: Туменова Г.Т., к.т.н., доцент кафедры «Технология производства мясных, молочных и пищевых продуктов»

Пищевая ценность и безопасность мяса птицы промышленного производства


2. Байтакова А., «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының магистранты

Ғылыми жетекшісі: Какимова Ж.Х., т.ғ.к., «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының меңгерушісі

ЖҰМСАҚ ІРІМШІКТЕРДІ ӨНДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ ЛІГІ


3. Жакиянов Е., магистрант кафедры «Технология машиностроения и механика»

Научный руководитель: Темиртасов О.Т., к.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»

ПРИМЕНЕНИЕ НИТРОЦЕМЕНТОВАННЫХ СТАЛИ 4Х3ВМФ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО КОМПЛЕКТА МЯСОРУБОК


4. Иманғалиева Ж., ТО-803 тобының студенті

Ғылыми жетекшісі: Еренғалиев А.Е., т.ғ.к., доцент, Орынбеков Д.Р., т.ғ.к., аға оқытушы, «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасы

ПРЕСТЕУШІ ШНЕК ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ӘРТҮРЛІ ҚҰРЫЛМАЛАРЫН ТАЛДАУ


5. Касымов А., магистрант кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика»

Научный руководитель: Ермоленко М.В., к.т.н., и.о. доценты кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика»

Роль объединенного института ядерных исследовании в развитии науки Казахстана

1-ші СЕКЦИЯ. ТЕХНИКАЛЫҚ ФИЗИКА ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКА

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И ЭНЕРГЕТИКА


Председатель секции:

Жилгильдинов Жасулан Серикбосунович, старший преподаватель кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика»

Секретарь секции:

Левченко Светлана Петровна, преподаватель кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика»


8 декабря 2010 года

Корпус № 9, ауд. № 218, 14-00 ч.


1. Жолбарысов И., Тоимбаев А., Николаенко Р., гр. ТЭ-802

Научный руководитель: Степанова О.А., к.т.н., доцент кафедры «ТФ и ТЭ»

ИССЛЕДОВАНИЕИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА СУШКИ


2. Токтаркажы Ф., Сагинбаева А., гр. ТФ-801

Научный руководитель: Шалаганова А.Н., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

БАСҚА ОТЫН ТҮРІНЕ АУЫСУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ, ҚАЗАНДЫҚ ҚОНДЫРҒЫНЫҢ РЕКОНСТРУКЦИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ


3. Касымов А., магистрант 6М071700

Научный руководитель: Ермоленко М.В., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ


4. Нурланова Д., Астаев К., гр. ТФ-802

Научный руководитель: Жумагажинов А.Т., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА БАЗЕ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН


5. Торгунакова Е., Нурманова Д., Хажидинов А., гр. ТФ-702

Научный руководитель: Левченко С.П., преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

РАСЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТАВШЕЙ ТВС РЕАКТОРА ВБЭР-1000


6. Ролланұлы Р, Сарсембаев Е, гр. ТФ-801

Научный руководитель: Койбагаров С.Х., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

МАГНИТ ӨРІСІНДЕ ДИЭЛЕКТРИКТІҢ ТЕРМОЭМИССИЯЛЫҚ БЕТІНІҢ ӨТКІЗГІШТІГІ НЕГІЗ ІНДЕ ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫН ЭЛЕКТРЭНЕРГИЯСЫНА ТҮРЛЕК ДІРУ

7. Оралбекқызы У, гр. ТФ-019

Научный руководитель: Шалаганова А.Н., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

УРАННЫҢ АДАМҒА ӘСЕРІ


8. Жағыпар Қ, гр. ТФ-019

Научный руководитель: Жилгильдинов Ж.С., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

ТЕРМОЯДРОЛЫҚ РЕАКТОРЛАРДЫҢ ЯДРОЛЫҚ РЕАКТОРЛАРДАН АРТЫҚШЫЛЫҒЫ


9. Масалов Д., магистрант 6N0717

Научный руководитель: Степанова О.А., к.т.н., доцент кафедры «ТФ и ТЭ»

АНАЛИЗ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ КОТЛОВ С ЖИДКОГО ТОПЛИВА НА ТВЕРДОЕ


10. Мухамедов Н., магистрант 6М072300

Научный руководитель: Мукушева М.К., д.т.н., зав. кафедрой «ТФ и ТЭ»

ИГР РЕАКТОРЫНДА ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗУ ТӘЖІРИБЕЛІК ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ КҮЙІНІҢ ТАЛДАУЫ


11. Федораев Е., гр. ТЭП-602

Научный руководитель: Ермоленко М.В., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

АКУМУЛЯЦИЯ ТЕПЛА


12. Бекболатов Б., магистрант 6М071700

Научный руководитель: Койбагаров С.Х., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

АНАЛИЗ ХОЛОДИЛЬНЫХ АГЕНТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ


13. Камытбаева А., Серикова А., гр.ТЭ-801

Научный руководитель: Шалаганова А.Н., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ ҮНІМДЕУІ


14. Айкынбекова А., Кобланбекова А., гр, ТЭ-802

Научный руководитель: Степанова О.А., к.т.н., доцент кафедры «ТФ и ТЭ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ КОТЛА ЭЧМ-60


15. Кожаханов С., магистрант 6М072300

Научный руководитель: Кадыржанов К.К., д.ф-м.н., профессор кафедры «ТФ и ТЭ»

АЗ БАЙЫТЫЛҒАН ДИОКСИТТІ ОТЫНЫ БАР ИВГ.1М РЕАКТОРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІ АУМАҒЫНЫҢ ӨТКЕННЕН КЕЙІНГІ ЖЫЛУТАСЫМАЛДАҒЫШТЫҢ БЕЛСЕНДІЛГІН ЕСЕПТІК АНЫҚТАУ


16. Величкин П., Надырова А., Садуакасов Д., гр. ТЭ-902

Научный руководитель: Степанова О.А., к.т.н., доцент кафедры «ТФ и ТЭ»

КИНЕТИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ


17. Рамазанова К., Молдатьянова Д., гр. ТЭ-801

Научный руководитель: Койбагаров С.Х., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

ЖЫЛУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ ҮШІН КОГЕНЕРАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ


18. Амергалинова А., гр, ТЭП-62

Научный руководитель: Степанова О.А., к.т.н., доцент кафедры «ТФ и ТЭ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОТЛА КЕ-25-14


19. Кайрбекова С., магистрант 6М072300

Научный руководитель: Кадыржанов К.К., д.ф-м.н., профессор кафедры «ТФ и ТЭ»

БН-350 РЕАКТОРЫНЫҢ СӘУЛЕЛЕНГЕН БОЛАТ ҮЛГІЛЕРІН КАСЫММЕН КОРРОЗИОНДЫК ЗЕРТТЕУ ӘДІСІ


20. Дербышев И., магистрант 6М072300

Научный руководитель: Батырбеков Э.Г., д.ф-м.н., и.о. профессора кафедры «ТФ и ТЭ»

РАДИАЦИОННЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ


21. Заурбекова Ж., магистрант 6N0723

Научный руководитель: Мукушева М.К., д.т.н., зав. кафедрой «ТФ и ТЭ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА С КОНСТРУКЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК В УСЛОВИЯХ РЕАКТОРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ


22. Гирник В., гр. ТЭП-602

Научный руководитель: Ермоленко М.В., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

РАСШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 В Г. СЕМЕЙ


23. Вейс Е., Ибраева Д., гр. ТФ-702

Научный руководитель: Ермоленко М.В., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ


24. Нұрғалиев Д., Тұргали Б., Қасеинова Ә., гр. ТФ-801

Научный руководитель: Жилгильдинов Ж.С., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

ИЗОТОПТАРДЫ МЕДИЦИНАДА ҚОЛДАНУ


25. Сламкулов И., Кусаинов Р., Кожалкент М., гр. ТФ-801

Научный руководитель: Жилгильдинов Ж.С., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

ПЛАЗМАДАҒЫ ДИСПЕРСИЯ

2-ші Секция. машина жасау

секция 2. Машиностроение


Председатель секции:

Темиртасов Омар Темиртасович,

к.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»


Секретарь секции:

Токаев Серик Дюсенгалиевич,

к.т.н., и.о. доцента кафедры «Технология машиностроения и механика»7 декабря 2010 года

Корпус № 1, ауд. №612, 10-00 ч.


 1. Кузнецов В., магистрант

Научные руководители: Жайлаубаев Д.Т., д.т.н., профессор, Токаев С.Д., к.т.н., доцент кафедры «Технология машиностроения и механика»

ДЕЙСТВИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЖЕНИИ НА СИЛОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.


 1. Жакиянов Е.К., Темиртасов Д.К., магистранты

Научный руководитель: Темиртасов О.Т., к.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОСОСТОИКОСТЬ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ СИЛОВЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ


 1. Аубакиров К., магистрант

Научный руководитель: Жайлаубаев Д.Т., д.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»

КЕСКІШ ЖАБДЫҚТАРДЫҢ СЕРІППЕЛІ ТЕРБЕЛІСТЕГІ ҚАТТЫЛЫҒЫН СТАТИКАЛЫҚ ӘДІСПЕН АНЫҚТАУ


 1. Мамбетов Р., гр. МШ-802

Научный руководитель: Кожиков А.Д., к.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ


 1. Гамуллина Е., Атаканова Ж., Мустафина З., гр. МШ-902

Научные руководители: Шахова С.С., преподаватель, Тусупова С.К., ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.,.


 1. Ибраева Д., Шахворостов В., гр. МШ-802

Научный руководитель: Тусупова С.К., ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НАНО-СТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ (ГИДРООБРАЗИВНАЯ РЕЗКА).


 1. Омербаева А., Бигазин Д., гр. ТО-902, Турусбекова А. гр. Мех 07-02, КазНУ им. Аль-Фараби

Научный руководитель: Турусбеков С.К., ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика» СГУ имени Шакарима, Байльдинова Ж.Б., Семипалатинский государственный медицинский университет.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ.


 1. Темиртасов Д.К., Жакиянов Е.К., магистранты

Научный руководитель: Темиртасов О.Т., к.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ СИЛОВЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ.


 1. Остапенко Е. гр. МШ-802, Рычкин М. гр. МШ-702

Научный руководитель: Жайлаубаев Д.Т., д.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»

ВЛИЯНИЕ СИЛ РЕЗАНИЯ НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ СПИД.


 1. Мамбетов Р., гр. МШ-802

Научные руководители: Жайлаубаев Д.Т., д.т.н., профессор, Тлеубердин К.Ж., ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

РАСЧЕТ СЛОЖНЫХ ЗАЦЕПЛЕНИИ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ.


 1. Икомбаев Т., магистрант

Научный руководитель: Жайлаубаев Д.Т., д.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»

МЕХАНИКАЛЫҚ ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕГІ БӨЛІНЕТІН ЖЫЛУ САЛДАРЫНАН ТУЫНДАЙТЫН ҚАТЕЛІКТЕР


 1. Шамсутдинов Р., гр. МШ-702

Научные руководители: Жайлаубаев Д.Т., д.т.н., профессор, Шаяхметов Е.Я., преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

ЗАВИСИМОСТЬ РАЗБИВКИ ОТВЕРСТИИ С УЧЕТОМ АВТОКОЛЕБАНИИ ПРИ МЕХОБРАБОТКЕ.


 1. Струментов И., Остапенко Е., Мамбетов Р., гр. МШ-802

Научный руководитель: Тусупова С.К.. ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

УПРОЧНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ СОЗДАНИЯ НАНОКЛАСТЕРНОГО КОМПОЗИТА.

 1. Каптин А., Рамазанов А., гр. МШ-802

Научный руководитель: Тусупова С.К., ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОГО И ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЙ НА РЕЖУЩИХ ЗУБЬЯХ МЕТЧИКА С ВНУТРЕННИМ РАЗМЕЩЕНИЕМ СТРУЖКИ ПРИ РЕВЕРСЕ.


 1. Шогелова Н. Кожахметова Г., гр. МШ-701

Научные руководители: Шаяхметов Е.Я., преподаватель, Манежанов Б.А., ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ, ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ.


 1. Аринов А., Сагатов О., Зиновьев Н., гр. МШ-902

Научные руководители: Шахова С.С., преподаватель, Тусупова С.К., ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНО МАТЕРИАЛОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ.


 1. Зимановский Г., Зонов О., Жетписов Д., гр. МШ-902

Научные руководители: Шахова С.С., преподаватель, Тусупова С.К., ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.


 1. Иданов Д., гр. МШ-902

Научные руководители: Шахова С.С., преподаватель, Тусупова С.К., ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ.


 1. Алиманов Н., Абишев А., гр. МШ-902

Научные руководители: Шахова С.С., преподаватель, Тусупова С.К., ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ.

  1   2   3

Похожие:

Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным iconАктуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса материалы четвёртой всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых
Материалы третьей всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых. С международным участием. 23-24 апреля 2009 г./сост....
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным iconПрограмма конференции казань 2012 Организационный комитет Международной молодежной научной конференции «xx туполевские чтения»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным iconРоссийской федерации фгоу впо «белгородская государственная сельскохозяйственная академия» материалы XIV международной
Материалы XIV международной научно-производственной конференции 17-20 мая 2010 г. «Проблемы сельскохозяйственного производства на...
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным iconПрограмма международной научной конференции
Утреннее заседание. 10. 00 – 13. 00. Революция и архивы: общие тенденции и национальные особенности
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным iconПрограмма международной научной конференции
Хакимов Рафаиль Сибгатович, директор Института истории им. Ш. Мард­жани ан рт, вице-президент ан рт, академик ан рт
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным iconПрограмма международной научной конференции «перспективные технологии, оборудование и аналитические системы для материаловедения и наноматериалов»
Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным iconТезисы юбилейной научной конференции, посвященной 50-летию развития математики в ан рк. Алматы, 1995
Бердибаев Р. Ш., Сеилов К. Т. Структура транслятора языка параллельного программирования рпвс // Тезисы юбилейной научной конференции,...
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным iconПрограмма VIІ международной научной конференции молодых ученых «наука и образование 2011»
Берсімбай Р.І. – проректор по научно-исследовательской работе и международным связям ену им. Л. Н. Гумилева, академик нан рк, д б...
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным iconПрограмма Международной научной конференции «Современное состояние почвенного покрова, сохранение и вопроизводство плодородия»
«Топырақ жабындысының қазіргі кездегі жағдайы, топырақ құнарлығын сақтау және қалпына келтіру»
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным iconСписок литературы по естественным наукам
Уважаемые коллеги! Предлагаем Вашему вниманию ретроспек-тивный список изданий по естественным наукам, которые имеются в фонде внутриреспубликанского...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница