Кіріспе
Скачать 79.03 Kb.
НазваниеКіріспе
Дата конвертации11.02.2016
Размер79.03 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/35764.doc

ПМУ ҰС 7.18.2/05

Әдістемелік нұсқау

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетi


Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы


050506 «Экономика» мамандықтарына студенттеріне арналған

Шетелдік фирмаларының экономикасы пәні бойынша өзіндік жұмыстарын орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


Павлодар
Лист утвеждения к методическим указаниям

ПМУ ҰС 7.18.1/05БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономикалық

Факультетінің деканы

Эрназаров Т.Я.

«___» __________ 200_ ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Кайшанова А.Ж.


«Кәсіпорындағы экономика және басқару» кафедрасы


өзіндік жұмыстарын орындауға арналған

әдістемелік нұсқау


«Шетелдік фирмалардыњ экономикасы» пәні бойынша

050506 «Экономика» мамандықтарына студенттеріне арналған


«___» ______200 ж. кафедраның отырысында бекітілді, № ______протокол.


Кафедраның меңгерушісі ________________ С.К. Кунязова


Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды «________» ___________200 ж., №_________ протокол.


ОӘК төрағасы ______________ Л.А.Сидорова

Кіріспе«Шетелдік фирмалардың экономикасы» пәні 050506 «Экономика» мамандықтарының тәлімгерлермен оқытылады.

Өзіндік жұмыстарының мақсаты:

-пәннің теориялық мағлұматтарын түйіндеу;

- теориялық материалды тереңірек оқу және ұйымдастыру жоспарында тәжірибелік дағдыларды алу және шетел фирмасы қызметін басқару, Қазақстан Республикасы экономикасындағы берілген салада өндірістік жағдайларды шеше білу керек.


Тақырып 1 Әлем шаруашылығының жалпы сипаттамасы

Негізгі қарастырылатын мәселелер: Барлық әлем шаруашылығының мәні. Қазіргі жағдайда дамыған елдерде экономиканың сипаттамасы. Дамыған елдерді топтастыру.Дамыған елдердің экономика негіздері.

Өнеркәсіпте дамуды және салаларды орықтыру. Химиялық өнеркәсіп, машина құрылыс дамуының және дамыған әлемдегі экономикада металайалымы ерекшеліктері. Дамыған әлем экономикасында қайта өндіріс құрылымның сипаттамасы.

Бақылау түрі: ауызша сұрау.

Әдебиеттер: 4,6.


Тақырып 2 Өнеркәсіптік өндіріске мемлекеттік әсердің әлемдік згешеліктері

Негізгі қарастырылатын мәселелер: Қазіргі кезеңде шетел қызметінде мемлекеттік реттеудің механизмі. Әлемнің экономикалық даму деңгейінің әлемдік айырмашылықтары. Өнеркәсіптің бәсекеқабілеттілігіне мемлекеттік саясаттың әсері. Нарықтық механизмдердің тиімділігінің көтерілуі бойынша мемлекеттің қызметі. Бәсекелестік шаруашылық саланы сүйемелдеу бойынша мемлекеттік саясат. Өнеркәсіптік құрылым модернизациясында мемлекеттік компания рөлі.

Кәсіпорын құрылысы және орналасуына мемлекеттік бақылау. Экологиялық және санитарлық бақылау. Өнім сапасына бақылау. Бағаға антимонопольдік бақылау. Еңбектік және әлеуметтік заңнамалар.

Бақылау түрі: ауызша сұрау.

Әдебиеттер: 5,6.


Тақырып 3 Нарықтық экономикада фирмалардың негізгі түрлері

Негізгі қарастырылатын мәселелер: Қазіргі кезеңде өнеркәсіптік фирмалар қызметтерінің негізгі қағидалары.. Шағын және орта өнеркәсіптік фирмалар. Шағын компаниялардағы ішкі фирмалық координациялар. Ірі фирмалар өндіріс институты сияқты және өнеркәсіп қызметінің кординациялары және нарық қатынасы жағдайындағы басқа кәсіпорындар. Жеке әлемдерде ірі өеркәсіптік кәсіпорынның орналасуы Ірі өнеркәсіптік фирмалардың түрлері, олардың қазіргі жағдайлардағы даму саласы. Аз мамадандырылған ірі фирмалардың ұйымдастырушылық-басқарушылық белгілері. Қаржы-өнеркәсіптік топтар, олардың мәні.

Халықаралық корпорациялар. Ұлттық және көп ұлттық бірлестік. Концерндер және олардың түрлері. Ассоциацияның негізгі тапсырмалары және олардың қызметерінің түрлері.

Бақылау түрі: ауызша сұрау.

Әдебиеттер: 7,8.


Тақырып 4 Өнеркәсіп фирмаларының өзара қарым – қатынас түрлері

Негізгі қарастырылатын мәселелер: Өнеркәсіптік фирма қызметінің негізгі қағидалары, олардың мәдениетте дамуы. Бәсеке-фирмалардың оқып білу әдістері және негізгі бағыттары. Кәсіпкерлік ассоциациялардың салалы ерекшеліктері және негізгі қағидалары.. Мемлекеттік шаралардың мониторингі. Басқарушылық персоналы біліктілігінің көтерілуі. Фирма аралық келісім қорытындысы. Компанияның басқарушылық персоналының біліктілігін көтеру. Өндірісте, бөлулерде және пайдаларда фирмааралық қызметтестік Ғылыми-техниалық қызметтестікті ынталандыру.

Бақылау түрі: ауызша сұрау.

Әдебиеттер: 6,8.


Тақырып 5 Ішкі фирмалық басқарушылық және жоспарлау

Негізгі қарастырылатын мәселелер: Ішкі фирмалық басқарушылықтың мәні және қызметтері: сызықтық, сызықты-штабтық, функционалды, матричтік құрылым. Жоспар жйесінің тапсырмалары және сипаттамасы. Кәсіпорын қызметін жоспарлау. Жоспарлар жүйесі: ұзақ,- орташа,- және қысқа мерзімді, олардың сипаттамасы және тапсырмалары. Ішкі фирмалық жоспарлаудың қағидалары. Ішкі фирмалық жоспараудың ұйымдастырушылық түрлері.

Бюджеттер. Ішкі фирмалық жоспарлаудың ұйымдастырушылық түрлері. Фирма құрылымының сипаттамасы. Өндірістің техникалық дайындығы.

Бақылау түрі: ауызша сұрау.

Әдебиеттер: 4,7.


Тақырып 6 Өнеркәсіптік фирмалардың коммерциялық қызметтері

Негізгі қарастырылатын мәселелер: Мәні, қызметі, қағидалары және маркетинг ұйымы. Маркетинг және кәсіпорын. Тұтынушылардың талаптарын және олардың өзгерістері.. Маркетингтің қоршаған ортасы. Өнім ассортиментін жоспарлау. Фирманың тауарлы саясаты. Тауар топтасуы. Тауар өмір циклдерінің концепциясы. Тауарға тұтынушыардың талаптары. Фирманың өтімді саясаты. Өтімнің жарнамасы және ынталануы. Жарнама түрлері. Жарнама тиімділігі бағасының әдістемелері.

Бақылау түрі: ауызша сұрау.

Әдебиеттер: 6,7.


Тақырып 7 Фирманың сапасын және бәсекелестік қабілеттігін басқару

Негізгі қарастырылатын мәселелер: Қазіргі кезеңде фирмалардың бәсекелестігі. Шығынды минимизациялау негізінде өнеркәсіп фирмасының бәсекелестігі.

Сапаны басқару және шетелде фирманың бәсекелес қабілеттігі. Өнім сапасын басқарудың алықаралық стандарттауы. Өнімді сапалы басқарудың халықаралық стандартталуы. Өнім сапасын кешендік басқарудың тұжырымдамасы.

Бақылау түрі: ауызша сұрау.

Әдебиеттер: 7,8.


Тақырып 8 Дамыған елдерде еңбек ақы жүйесі және даму түрлерінің беталыстары

Негізгі қарастырылатын мәселелер: Еңбек ақыны ұйымдастырудың кезеңдері. Еңбек ақының құрылымы және элементтері. Еңбек ақыны өңдеу, қызметтеу және реттеу. Еңбек ақынының икімді жүйелері. Қосымша төлемдер. Қосымша еңбектің түрлері.

Еңбек ақының түрлері және жүйелері. АҚШ, Батыс Еуропа жәнеи Жапон (іскерлік ойын) еңбек ақыны қалыптастыру. Мамандарды ынталандыру әдістері.

Бақылау түрі: ауызша сұрау.

Әдебиеттер: 5,6.


Тақырып 9 Фирма қызметінің тиімді бағасының шетелдік әдістері

Негізгі қарастырылатын мәселелер: Шетелде фирманы сипаттайтын негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер. Фирма қызметі тиімділігінің көрсеткіштері. Фирманың бәсеке қабілеттілігінің көрсеткіштері. Фирманың Фирманың қаржы жағдайларының көрсеткіштері. Фирманың инфляциясы және қаржы ағдайлары. Фирманың ақша қаражатын талдау. Берілген қаржы есебін болжау.

Бақылау түрі: ауызша сұрау.

Әдебиеттер: 4,8.


Тақырып 10 Фирманы ішкі экономикалық қызметі

Негізгі қарастырылатын мәселелер: Әр түрлі мемлекете сыртқы экономикалық қызметтің ұйымыдағы айырмашылық. Сыртқы экономикалық қызметтің түрлері. Дамыған елдерде салық салымы жүйесі. Банктік жүйе оның дамуы. Несиелер түрлері.

Бақылау нысаны: сұрақтарға ауызша жауап беру.

Әдебиеттер: 5,8.

ӘдебиетНегізгі

  1. Закон Республики Казахстан «О мерах по защите внутреннего рынка при импорте товаров», Алматы, 2000

2. Закон Республики Казахстан «О внешнем заимствовании и управлении внешним долгом от 10 апреля 1997 года по состоянию на 1 сентября 2000 года», Алматы, 2000

3. Указ Президента Республики Казахстан «Некоторые вопросы специальных экономических зон в Республике Казахстан», газета «Казахстанская правда» от 1 апреля 1999

4. Вольфганг Хойер «Как делать бизнес в Европе», Издательство «Прог-ресс», 1992

5. Стровский Л.Е. «Внешний рынок и предприятие», М.: «Финансы и статистика», 1999

6. Зайцев Н.Л.«Экономика промышленного предприятия», М.: «ИНФРА-М» 2001

7. Гаврилова Т.В «Международная экономика» «ПРИОР», Новосибирск ООО Издательство «ЮКЭА»1999

8. Гончаров В.В.«Руководство для высшего управленческого персонала в поисках совершенства управления: опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы» в двух томах, третье издание доп., М.: «ЮНИТИ», 1998


Қосымша

  1. Куликов Г.В. «Японский менеджмент и теория международной конку-

рентоспособности», М.:, «Экономика», 2000

  1. Румянцева З.П.«Общее управление организацией. Теория и практика»,

учебник, М.:, «ИНФРА-М», 2001

  1. «Тенденции развития мировой экономики», газета «Деловая Неделя»,

№ 45 (573) от 22 ноября 2003

  1. Журнал « Проблемы теории и практики управления», №2 ,2003

  2. Журнал «Внешнеэкономическая деятельность в Казахстане», № 18

(192) , 2002

  1. «Реклама в космосе», газета «Деловая Неделя» №10 (588) от 12 марта

2004

  1. «Три источника мирового кризиса», газета «Деловая Неделя» № 14 (592) от 9 апреля 2004

Похожие:

Кіріспе iconИнфляция: пайда болу себептері, салдары және онымен күресі жолдары Мазмұны Кіріспе
Кіріспе 3
Кіріспе iconМазмұны Кіріспе і-тарау. Америка мен Жапонияның тарихы, саясаты және тарихи-саяси қарым-қатынастары
Кіріспе
Кіріспе iconIi мазмұны Кіріспе
Кіріспе «Геронтология және гериатрия» жас ерекшелігі физиологиясын, қартаю заңдылықтарын, егде және қарттык кезеңдегі ауруларды зерттейтін...
Кіріспе iconПән: «клиникалық медицинаға кіріспе»
Силлабус ішкі аурулары пропедевтикасы кафедрасымен 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша «Медиициналық клиникаға кіріспе»...
Кіріспе icon«Мамандыққа кіріспе» пәнінен барлық мамандық студенттеріне арналған
ПОӘК оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы «Мамандыққа кіріспе» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Кіріспе iconШетел филологиясы кафедрасы О. Қ. Жармакин тіл біліміне кіріспе гуманитарлық мамандықтар студенттеріне арналған негізгі дәрістердің конспектісі Павлодар
Т93 Тіл біліміне кіріспе: дәрістер конспектісі/құраст. О. Қ. Жармакин. –Павлодар, 2007. – 81б
Кіріспе icon«Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы
«жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе» ПӘні бойынша оқУ-Әдістемелік кешені
Кіріспе iconДәріс кіріспе. Балық шаруашылықтары туралы түсінік Кіріспе. Балық шаруашылығы туралы түсінік
Халық саны жыл сайын 12ж милрядқа өсуде. Африкада мемлекетде азық тапшы. Дүние жүзінің көп бөлігін азық құрайды. Балық шаруашылығы...
Кіріспе iconКіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы
Кіріспе: Экология – ғылым ретінде анықтамасы. Экологияның мақсаты, есептері және әдістері. Экологияның даму тарихы. Экология – табиғатты...
Кіріспе iconКіріспе

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница