Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Скачать 146.05 Kb.
НазваниеМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Дата конвертации11.02.2016
Размер146.05 Kb.
ТипМетодические указания
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/78288.doc
Методические указания Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/05


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Салалық экономика кафедрасы


«Туризмдегі маркетинг» пәнін оқып білу үшін
050902 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Павлодар
Лист утверждения к Форма

методическим указаниям Ф СО ПГУ 7.18.1/ 05

БЕКIТЕМIН

ҚЭФ деканы

____________ Т.Я.Эрназаров

200_ж. __________ «___»


Құрастырушы: доцент Р.П.Титкова __________


Салалық экономика кафедрасы

«Туризмдегі маркетинг» пәнін оқып білу үшін
050902 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Кафедра отырысында ұсынылған

2007ж. «29» тамыз № 1 хаттама


Кафедра меңгерушісі __________________ Р.П.Титкова


Қаржы – экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

2007ж. « 26» қазан № 3 хаттама


Қаржы – экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2007ж. «31» тамыз № 1 хаттама


ӘК төрайымы ________________Л.А.Сидорова


Әдістемелік нұсқаулардың мақсаты – пәнді оқыған кезде студенттерге көмекті көрсету.


Тақырып 1 Туристік маркетингтің теориялық негіздері

Тақырыпта туризм қызмет ретінде, туризмні даму кезеңдері, туристік қыз-меттерінің түрлері, туризм формалары, туризм дамуына әсер ететін факторлар, туризм субъетілердің әрекеттесуі, туризмдегі маркетинг мәні, туристік маркетинг принциптері, туризмде маркетингті басқарудың негізгі ерекшеліктері, маркетинг-тің құрылу кезеңдері және дамуы, маркетинг қағидалары, маркетингтің даму ба-ғыттары, маркетинг моделі, маркетингтің базалық категориялары сұрақтар қарас-тырылады

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

  • туризмнің даму кезеңдерін, туристік қызметтерінің түрлерін, туризм формаларын;

  • туризм дамуына әсер ететін факторларын;

  • туризмдегі маркетинг мәнін, туристік маркетинг принциптерін, туризмде маркетингті басқарудың негізгі ерекшеліктерін;

  • маркетингтің құрылу кезеңдерін және дамуын, маркетинг қағидаларын, маркетингтің даму бағыттарын, маркетинг моделін, маркетингтің базалық категорияларын

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

  • туризмнің даму кезеңдеріне, туристік қызметтерінің түрлеріне, туризм формаларыне сипаттама беруін;

  • туризм дамуына әсер ететін факторларын;

  • туристік маркетинг принциптерін, туризмде маркетингті басқарудың негізгі ерекшеліктерін.


Әдебиет:

  1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. для вузов. – М.: Аспект-пресс, 2001.

  2. Азар В. И. Введение в экономику иностранного туризма.– М., 1975

  3. Александрова А. Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма: Турист. спрос./ Учеб. пособие.– М.: Изд-во МГУ, 1996

  4. Аникеев С. Н. Методика разработки плана маркетинга. – М.: Фолиум, 1996

  5. Аренков К А. Маркетинговые исследования: Основы теории и методики.СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1992

  6. Бейкер С. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект-пресс, 1995

  7. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Путешествия. Туризм и турист. Туристская деятельность. Туристская индустрия. Туристский продукт. Туристские услуги, работы, товары. Виды и разновидности туризма. Законодательство о туризме. /Нац. акад. туризма, 5-е изд., перераб. и доп.– М.: СПб.: Невский фонд: изд. дом. «Герда», 2003Тақырып 2 Қазіргі замандағы жағдайда туризмнің функциялаудың экономикалық механизмі

Тақырыпта туристік қажеттіліктер, туристік өнім, туроператордың қызметі турагентік қызмет, туристік өнімді тұтыну ерекшеліктері, туристік фирмалардың функциялау принциптері, бәсеке және бәсекеге қабілеттілік, туристік фирмалар-дың нарықтық бәсекесі, бизнесте фирманың мінез-құлықтық мотивациясы, бәсе-келестік артықшылықтар, нарық бәсекелестігінің т‰рлері, туристік өнімнің бәсе-кеге қабілеттілігі, институциялық тұтынушыға қатысты бәсекеге қабілеттілік, же-ке тұлғаларға қатысты бәсекеге қабілеттілік, нарықтық қатынастардың қозғаушы к‰штерінің қағидалары, қарсылас фирмалардың бәсекелік позициясын зерттеу сұрақтар қарастырылады

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

  • туристік фирмалардың функциялау принциптерін;

  • бизнесте фирманың мінез-құлықтық мотивациясын, бәсекелестік артықшылықтарын, нарық бәсекелестігінің т‰рлерін, туристік өнімнің бәсекеге қабілеттілігін;

  • институциялық тұтынушыға қатысты бәсекеге қабілеттілігін, жеке тұлғаларға қатысты бәсекеге қабілеттілігін;

  • нарықтық қатынастардың қозғаушы к‰штерінің қағидалары, қарсылас фирмалардың бәсекелік позициясын зерттеу

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

– туристік фирмалардың функциялау принциптеріне сипаттама беруін;

  • туристік фирманың бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастыруын


Әдебиет:

  1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. для вузов. – М.: Аспект-пресс, 2001.

  2. Азар В. И. Введение в экономику иностранного туризма.– М., 1975

  3. Александрова А. Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма: Турист. спрос./ Учеб. пособие.– М.: Изд-во МГУ, 1996

  4. Аникеев С. Н. Методика разработки плана маркетинга. – М.: Фолиум, 1996

  5. Аренков К А. Маркетинговые исследования: Основы теории и методики.СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1992

  6. Бейкер С. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект-пресс, 1995

  7. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Путешествия. Туризм и турист. Туристская деятельность. Туристская индустрия. Туристский продукт. Туристские услуги, работы, товары. Виды и разновидности туризма. Законодательство о туризме. /Нац. акад. туризма, 5-е изд., перераб. и доп.– М.: СПб.: Невский фонд: изд. дом. «Герда», 2003


Тақырып 3 Туристік маркетингтің мазмұны

Тақырыпта келесі сұрақтар қарастырылады: туристік маркетинг ж‰йесі; ха-лықаралық қоғамдастық туристік саясат және маркетинг субъектісі ретінде; аймақ туристік саясат және маркетинг субъек-тісі ретінде; маркетингтік ақпараттық ж‰-йе; маркетингтік ақпараттық жүйе; компания-ның ақпаратқа қажеттілігін бағалау; маркетинг кешені; өнім және өнімнің өмірлік циклі; туристік өнім, оның деңгей-лерінің құрылымы; қонақжайлық және туризм индустриясындағы қызмет ерекше-лігі; тистік өнімнің өмірлік циклі, өмірлік цикл стратегиялары; туристік өнімді жобалау; туристік өнім маркасы; туристік өнім имиджі.

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

  • туристік өнімін, оның деңгейлерінің құрылымын;

  • қонақжайлық және туризм индустриясындағы қызмет ерекшелігін;

  • туристік өнімнің өмірлік циклін, өмірлік цикл стратегияларын;

  • туристік өнімді жобалауын; туристік өнім маркасын; туристік өнім имиджін.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

    • туристік өнімнің өмірлік цикліне сипаттама берін;

    • компания-ның ақпаратқа қажеттілігін бағалауын


Әдебиет:

  1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. для вузов. – М.: Аспект-пресс, 2001.

  2. Азар В. И. Введение в экономику иностранного туризма.– М., 1975

  3. Александрова А. Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма: Турист. спрос./ Учеб. пособие.– М.: Изд-во МГУ, 1996

  4. Аникеев С. Н. Методика разработки плана маркетинга. – М.: Фолиум, 1996

  5. Аренков К А. Маркетинговые исследования: Основы теории и методики. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1992

  6. Бейкер С. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект-пресс, 1995

  7. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Путешествия. Туризм и турист. Туристская деятельность. Туристская индустрия. Туристский продукт. Туристские услуги, работы, товары. Виды и разновидности туризма. Законодательство о туризме. /Нац. акад. туризма, 5-е изд., перераб. и доп.– М.: СПб.: Невский фонд: изд. дом. «Герда», 2003


Тақырып 4 Маркетингтің принциптері мен функциялары

Тақырыпта келесі сұрақтар қарастырылады: маркетингтің функционалды–мақсаттық құрылымы; маркетингтік қызметінің мақсатын таңдау; негізгі прин-циптер; маркетингтік қызмет; нарықты сегменттеу және жайғастыру; нарық; на-рықтық сегменттеу; туристік нарықты сегменттеу критерийлері; мақсатты нарық-ты анықтау; нарықты жаулап алу стратегияларын таңдау; туристік өнімді жайғас-тыру (позициялау); жайғастыру страте-гияларын таңдау.

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

– маркетингтік қызметінің негізгі принциптерін;

  • туристік нарықты сегменттеу критерийлерін;

  • жайғастырудың стратегиясын және белгілерін

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

  • маркетингтік қызметінің негізгі принциптеріне сипаттама беруін;

  • туристік нарықты сегменттеуіне сипаттама беруін.


Әдебиет:

  1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. для вузов. – М.: Аспект-пресс, 2001.

  2. Азар В. И. Введение в экономику иностранного туризма.– М., 1975

  3. Александрова А. Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма: Турист. спрос./ Учеб. пособие.– М.: Изд-во МГУ, 1996

  4. Аникеев С. Н. Методика разработки плана маркетинга. – М.: Фолиум, 1996

  5. Аренков К А. Маркетинговые исследования: Основы теории и методики. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1992

  6. Бейкер С. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект-пресс, 1995

  7. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Путешествия. Туризм и турист. Туристская деятельность. Туристская индустрия. Туристский продукт. Туристские услуги, работы, товары. Виды и разновидности туризма. Законодательство о туризме. /Нац. акад. туризма, 5-е изд., перераб. и доп.– М.: СПб.: Невский фонд: изд. дом. «Герда», 2003Тақырып 5 Баға және бағалық стратегия

Тақырыпта келесі сұрақтар қарастырылады.

Бағаның маркетинг кешеніндегі және өнім өткізудегі рөлі. Баға саясаты. Ту-ристік өнім бағасының ұғымы. Маркетингтік баға қалыптастыру. Баға саясаты-ның мақсаттары және баға стратегиялары. Туризм индустриясында бағаны анық-тау әдістері. Жаңа өнімге баға т‰рлері.

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

  • баға саясатын;

  • туризм индустриясында бағаны анықтау әдістерін;

  • жаңа өнімге баға т‰рлерін.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

  • туристік өнімнің бағасын есептеуін.


Әдебиет:

  1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. для вузов. – М.: Аспект-пресс, 2001.

  2. Азар В. И. Введение в экономику иностранного туризма.– М., 1975

  3. Александрова А. Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма: Турист. спрос./ Учеб. пособие.– М.: Изд-во МГУ, 1996

  4. Аникеев С. Н. Методика разработки плана маркетинга. – М.: Фолиум, 1996

  5. Аренков К А. Маркетинговые исследования: Основы теории и методики. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1992

  6. Бейкер С. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект-пресс, 1995

  7. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Путешествия. Туризм и турист. Туристская деятельность. Туристская индустрия. Туристский продукт. Туристские услуги, работы, товары. Виды и разновидности туризма. Законодательство о туризме. /Нац. акад. туризма, 5-е изд., перераб. и доп.– М.: СПб.: Невский фонд: изд. дом. «Герда», 2003


Тақырып 6 Тауарды жылжыту: жарнама және тауарды (қызметті) өткізуді ынталандыру

Тақырыпта келесі сұрақтар қарастырылады:

Туристік индустрияның арналарын және қызметтірді тарату. Өткізу арна-ларының экономикалық ролі. Делдалдарды қолдануды негіздеу. Өткізу арналары деңгейлерінің саны. Туроператорлар, турагенттер. Қонақжайлық пен туризм сала-сындағы интернет. Өткізу арналарын ұйымдастыру мен таңдау критерилері. Келі-сім-шарттық тік маркетингтік ж‰йелер. Одақтар. Көлденең маркетингтік ж‰йелер.

Туристік маркетинг коммуникациялары. Коммуникациялық саясат. Жарна-ма. Жарнамамен байланысты негізгі шешімдер. Өткізуді ынталандыру. Паблик рилейшнз. Паблик рилейшнз қызметінің түрлерінің негіздері.

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

  • туристік индустрияның арналарын және қызметтірді таратуын;

  • туристік маркетинг коммуникацияларын; коммуникациялық саясатын;

  • жарнамамен байланысты негізгі шешімдерін

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

  • туристік өнімді өткізу бойынша делдалдарды қолдануды негіздеуін.


Әдебиет:

  1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. для вузов. – М.: Аспект-пресс, 2001.
  2. Азар В. И. Введение в экономику иностранного туризма.– М., 1975


  3. Александрова А. Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма: Турист. спрос./ Учеб. пособие.– М.: Изд-во МГУ, 1996

  4. Аникеев С. Н. Методика разработки плана маркетинга. – М.: Фолиум, 1996

  5. Аренков К А. Маркетинговые исследования: Основы теории и методики. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1992

  6. Бейкер С. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект-пресс, 1995

  7. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Путешествия. Туризм и турист. Туристская деятельность. Туристская индустрия. Туристский продукт. Туристские услуги, работы, товары. Виды и разновидности туризма. Законодательство о туризме. /Нац. акад. туризма, 5-е изд., перераб. и доп.– М.: СПб.: Невский фонд: изд. дом. «Герда», 2003


Тақырып 7 Маркетинг қызметінің тақтикасы және стратегиясы

Тақырыпта келесі сұрақтар қарастырылады:

Маркетинг стратегиясы және оны өткізу бағыты. Маркетинг бағдарламала-ры. Маркетингті жоспарлау. Маркетингтің стратегиялық жоспарын қалыптастыру алғы шарттары мен технологиялары. Маркетингтің тактикалық жоспарының не-гізгі кезеңдері. Маркетинг бюджетін жасау. Маркетингтік бақылау.

Ішкі маркетинг. Қызметкердің қанағаттануы мен клиенттің қанағаттануы арсындағы өзара тәуелділік. Ішкі маркетинг процесі. Қызмет көрсету мәдениетін қалыптастыру. Адамдар ресурсын басқаруда маркетингтік тәсілді жасау. Бағытта-лу орны маркетингі. Орындар маркетингі. Туризм индустриясын глобализация-лау. Бағытталу орны экономикасы ‰шін туризм маңыздылығы.

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

  • маркетинг стратегиясын және оны өткізу бағытын;

  • маркетинг бағдарламаларын; маркетингті жоспарлауын; маркетингтің стратегиялық жоспарын қалыптастыру алғы шарттары мен технологияларын;

  • маркетингтің тактикалық жоспарының негізгі кезеңдерін; маркетинг бюджетін жасауын; маркетингтік бақылауын;

  • ішкі маркетингін

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

– маркетингтің тактикалық жоспарының негізгі кезеңдерін; маркетинг бюджетін жасауын; маркетингтік бақылауын сипаттау.


Әдебиет:

  1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. для вузов. – М.: Аспект-пресс, 2001.
  2. Азар В. И. Введение в экономику иностранного туризма.– М., 1975


  3. Александрова А. Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма: Турист. спрос./ Учеб. пособие.– М.: Изд-во МГУ, 1996

  4. Аникеев С. Н. Методика разработки плана маркетинга. – М.: Фолиум, 1996

  5. Аренков К А. Маркетинговые исследования: Основы теории и методики.СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1992

  6. Бейкер С. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект-пресс, 1995

  7. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Путешествия. Туризм и турист. Туристская деятельность. Туристская индустрия. Туристский продукт. Туристские услуги, работы, товары. Виды и разновидности туризма. Законодательство о туризме. /Нац. акад. туризма, 5-е изд., перераб. и доп.– М.: СПб.: Невский фонд: изд. дом. «Герда», 2003


Тақырып 8 Халықаралық маркетинг

Тақырыпта келесі сұрақтар қарастырылады:

Халықаралық маркетинг мәні мен ерекшеліктері. Халықаралық маркетинг ортасы. Шетел нарықтарына ену техникасы. Халықаралық маркетингте нарықты сегменттеу. Шетел нарықтарындағы маркетинг-микс. Глобальды маркетинг.

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

  • халықаралық маркетинг мәнін мен ерекшеліктерін;

  • халықаралық маркетинг ортасын;

  • шетел нарықтарына ену техникасын;

  • халықаралық маркетингте нарықты сегменттеуін.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

  • халықаралық маркетинг ортасына сипаттама беруін.Әдебиет:

  1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. для вузов. – М.: Аспект-пресс, 2001.
  2. Азар В. И. Введение в экономику иностранного туризма.– М., 1975


  3. Александрова А. Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма: Турист. спрос./ Учеб. пособие.– М.: Изд-во МГУ, 1996

  4. Аникеев С. Н. Методика разработки плана маркетинга. – М.: Фолиум, 1996

  5. Аренков К А. Маркетинговые исследования: Основы теории и методики.СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1992

  6. Бейкер С. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект-пресс, 1995

  7. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Путешествия. Туризм и турист. Туристская деятельность. Туристская индустрия. Туристский продукт. Туристские услуги, работы, товары. Виды и разновидности туризма. Законодательство о туризме. /Нац. акад. туризма, 5-е изд., перераб. и доп.– М.: СПб.: Невский фонд: изд. дом. «Герда», 2003Тақырып 9 Туризмдегі саланы маркетингтік басқару

Тақырыпта келесі сұрақтар қарастырылады:

Туристік қызметтердің сапасын анықтау. Сапаны қамтамасыз етудің қазіргі заманғы стратегиялары. Тұтынушылық талаптарға қойылатын нормативтік құ-жаттардың сәйкестігі. Латенттік тәсіл. Сапаны қамтамасыз ету саласындағы фир-ма саясаты. Сапа шығындарын есепке алу және талдау. Туристік фирмадағы қыз-мет сапасы ж‰йесінің моделі. Сапа ж‰йесін қалыптастыру. Сапаны талдау мен оның қызмет етуі.

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

  • туристік қызметтердің сапасын анықтауын;

  • сапаны қамтамасыз етудің қазіргі заманғы стратегияларын;

  • тұтынушылық талаптарға қойылатын нормативтік құ-жаттардың сәйкестігін;

  • латенттік тәсілін; сапаны қамтамасыз ету саласындағы фирма саясатын;

  • сапа шығындарын есепке алуын және талдауын;

  • туристік фирмадағы қызмет сапасын ж‰йесінің моделін.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

  • туристік қызметтердің сапасына, сапаны қамтамасыз етудің қазіргі заманғы стратегияларына сипаттама беруін;

  • туристік қызмет сапасының шығынына талдау жасауын және есептеу жүргізуін


Әдебиет:

  1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. для вузов. – М.: Аспект-пресс, 2001.
  2. Азар В. И. Введение в экономику иностранного туризма.– М., 1975


  3. Александрова А. Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма: Турист. спрос./ Учеб. пособие.– М.: Изд-во МГУ, 1996

  4. Аникеев С. Н. Методика разработки плана маркетинга. – М.: Фолиум, 1996

  5. Аренков К А. Маркетинговые исследования: Основы теории и методики.СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1992

  6. Бейкер С. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект-пресс, 1995

  7. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Путешествия. Туризм и турист. Туристская деятельность. Туристская индустрия. Туристский продукт. Туристские услуги, работы, товары. Виды и разновидности туризма. Законодательство о туризме. /Нац. акад. туризма, 5-е изд., перераб. и доп.– М.: СПб.: Невский фонд: изд. дом. «Герда», 2003

Похожие:

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Современные процессы и агрегаты в черной и цветной металлургии и их тенденции развития»
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
...
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Маркетинг терминініњ негізі "market" сµзі "рынок","нарыќ" маѓыналарын білдіреді
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студентеріне арналған
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма фсо пгу 18. 2/05
Филология,журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/07
«Банк ісі» пәннің оқыту мақсаты: студенттердің теориалық білімін практикада қолданылуы
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Ақпараттандыруды оқыту әдістемесі пәні бойынша студенттердің зертханалық жұмыстарды орындауына арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница