«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті
Скачать 128.41 Kb.
Название«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті
Дата конвертации11.02.2016
Размер128.41 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.caspiy.kz/images/content/files4/advertisementofrealizreginShygys.doc
«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті өнім берушіні таңдау туралы хабарлайды.

Сатып алынатын қызмет атауы

Қысқаша сипаттама

Қызмет көрсету мерзімі

Қызмет көрсету орны

Төлем шарты

Жер учаскелерін көпшілік саудада (аукцион) сату қызметін сатып алу

ЖТҚ мақсатты пайдалануымен жер учаскелерін сатуды (аукцион) жүзеге асыру

Сатып алу келісімі жасалғаннан кейін 6 ай ішінде

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы

Тапсырыс беруші Келісім-шарт күшіне енгеннен бастап 5 (бес) банктық күннен қалдырмай әлеуетті өнім берушінің төлем шотын ұсыну шартымен Келісім-шарттың жалпы сомасының 10 % көлемінде авансалық төлем жүргізеді.

Қалған соманы Тапсырыс беруші тараптар көрсетілген қызмет актісіне қол қойғаннан кейін 10 (он) банктық күн шінде төлейді.

*- жалпы құнға қызмет көрсету бағасы мен басқа да міндетті бюджеттік төлемдерден басқа әлеуетті өнім берушінің көрсетілген қызмет бағасына енетін өзге де шығындары кіреді.


Әлеуетті өнім берушінің ұсынған бағасы барлық шығындарды ескерген анық баға болып табылады.

Әр-бір әлеуетті өнім берушінің мынадай мәліметтерді қамтитын тек бір ғана бағалық ұсыныс бере алады:

 1. әлеуетті өнім берушінің атауы, заңды және нақты мекен жайы (заңды тұлғалар үшін), патент нөмері мен жеке басын куәландыратын куәлігі (төлқұжат), тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлғалар үшін), СТТН мен банкілік реквизиттері;

 2. көрсетілетін қызметтің атауы, сипаттамасы мен көлемі;

 3. қызмет көрсетудің орны мен мерзімі;

 4. қосылған шығындар туралы мәліметтер көрсетілген қызмет бағасы;

 5. әлеуетті өнім берушінің қажет болған жағдайда қызмет көрсетуіне құқығын бекітетін құжаттар;

 6. жоғары заңгерлік білімді және 3 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі бар мамандардың санаттық тізімі;

 7. аукцион өткізілетін орынның бар екендігін бекіту (жеке меншіктік немесе жалға алғандығы);

 8. техникалық видео және аудио аппаратуралардың бар екендігін бекіту;

 9. көлік құралдарының бар екендігін бекіту;

Әлеуетті өнім берушінің бағалық ұсынысы бар жабық мөрленген конверттің беттік жағында мыналдарды көрсетуі керек: 1. әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен пошталық мекен жайы;

 2. сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен пошталық мекен жайы;

 3. қатысу үшін әлеуетті өнім берушінің бағалық ұсынысы көрсетілетін қызметтерді сатып алу атауы.Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» объявляет о выборе поставщика следующих услуг с использованием запроса ценовых предложений.


Наименование закупаемых услуг

Краткая характеристика

Срок

оказания услуг

Место

оказания услуг

Условие

оплаты

1

2

3

4

5

Закупки услуг по реализации земельных участков с публичных торгов (аукциона).

Реализация торгов (аукциона) земельных участков, с целевым назначением под ИЖС.В течении 6-ти месяцев с момента заключения договора о закупках.

Мангистауская

область, г.Актау,Заказчик производит авансовый платеж в размере 10 % от обшей суммы Договора, не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня вступления в силу Договора, при условии предоставления Поставщиком счета к оплате. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта оказанных услуг.
* -общая стоимость должна включать в себя помимо стоимости услуг и другие обязательные платежи в бюджет, а также иные расходы потенциального поставщика, включаемые им в цену предлагаемых услуг.

Предлагаемая потенциальным поставщиком цена будет рассматриваться как определенная с учетом всех затрат.

Каждый потенциальный поставщик вправе подать только одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения:

1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

2) наименование, характеристики и объем оказываемых услуг;

3) место и сроки оказания услуг;

4) цена за услугу с указанием сведений о включенных в нее расходах.

5) документы, подтверждающие право потенциального поставщика на предоставление услуг в случае необходимости (для подтверждения наличия профессиональной квалификации).

6) квалификационный список специалистов с высшим юридическим образованием и опытом работы не менее 3-х лет.

7) подтверждение наличия аукционного зала (в собственности либо в аренде).

 1. подтверждение оснащенностью технической видео и аудио аппаратурой.

 2. подтверждения наличия транспортных средств.

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

2) наименование и почтовый адрес организатора закупок;

3) наименование закупок товаров для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется по адресу: г. Актау, 4 мкр., здание АО «НК «СПК «Каспий», кабинет № 105.

Срок начала предоставления ценовых предложений: 3 июля 2010 года;

Срок окончания предоставления ценовых предложений: в 13 часов 00 минут 12 июля 2010 года.

Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться в 15 часов 00 минут 12 июля 2010 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7292) 579923, 579908.


Приложение: проект договора о закупках.


Договор

о закупках услуг по реализации земельных участков с публичных торгов (аукциона).


г. Актау «____» июля 2010 года

Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Председателя Правления Нургалиева Аскара Каиртаевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по оказанию услуг по реализации земельных участков с публичных торгов (аукциона).

  1. 1.2. Услуги Исполнителя включают в себя комплекс услуг по реализации с торгов (аукциона) земельных участков, с целевым назначением под ИЖС

  2. 1.3. Срок оказания услуг – в течении 6-ми месяцев с момента вступления настоящего Договора в силу, а в части исполнения обязательств и взаиморасчетов, до их полного исполнения. 1. Порядок оказания услуг  1. 2.1. При оказании Услуг, обусловленных настоящим Договором, Исполнитель руководствуется принципами максимального учета интересов Заказчика и осуществления действий в соответствии с осуществимыми, конкретными и правомерными указаниями Заказчика.

  2. 2.2. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю запрошенную им информацию и/или документы, которые относятся к конкретному поручению Заказчика и требуются Исполнителю для наиболее полного и быстрого его выполнения. При этом Исполнитель как в период действия настоящего Договора, так и после прекращения его действия, гарантирует Заказчику неразглашение сведений, ставших известными ему в результате оказания услуг в рамках настоящего Договора.

  3. 2.3. После оказания Услуг Исполнитель представляет Акт приема-сдачи выполненных услуг.

  4. 2.4. Услуга считается оказанной с момента предоставления Заказчику Акта об итогах проведенных торгов и договора купли-продажи земельного участка подписанного с победителем торгов.

  5. 2.5. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения документов указанных в п.п. 2.3. и 2.4. настоящего Договора обязан возвратить Исполнителю 1 экземпляр подписанного представителем Заказчика приема-сдачи выполненных услуг и прилагаемых документов или мотивированный (обоснованный) отказ от приема услуг.

2.6. В случае обоснованного отказа Заказчика от приема оказанных Исполнителем услуг Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых работ (доработок) и сроков их исполнения.

 1. Условия оплаты3.1. Общая сумма Договора составляет (______________________) тенге и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, а также все налоги и сборы, в том числе НДС, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, и не подлежит изменению в сторону увеличения. При этом Заказчик производит первоночальный авансовый платеж в размере 10 (десяти) процентов от суммы Договора не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня вступления в силу Договора, при условии предоставления Поставщиком счета к оплате.

3.2. Стоимость услуг по реализации 1 (одного) земельного участка, согласно поданного исполнителем ценового предложения составляет (_________) тенге, с учетом НДС.

3.3. Заказчик оплачивает оставшуюся сумму Договора, оговоренную в п. 3.1. настоящего Договора, не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг в соответствии с фактическим количеством реализованных земельных участков, на основании выставленного счета на оплату.


 1. Права и обязанности сторон4.1. Исполнитель обязан:

-представить Заказчику формы заявок для представления их к предстоящим торгам и являющиеся основанием для проведения процедуры торгов;

-своевременно, с соблюдением сроков установленных утвержденными Заказчиком Правилами проведения торгов, производить действия по подготовке и проведению процедуры торгов;

-при проведении торгов, обеспечить гласность, беспристрастность и открытость торгов;

-при проведении торгов, обеспечить видеозапись каждого проведенного торга и своевременное представление указанных видеоматериалов Заказчику;

-своевременно и в письменном виде уведомлять Заказчика о всех возникших вопросах, связанных с отчуждением предмета торгов и нарушениях их проведения;

-в полном объеме выполнить необходимый перечень услуг, в сроки

установленные настоящим Договором;

-по мере возникновения согласовывать и уточнять с Заказчиком все вопросы,

возникшие в ходе оказания Услуг и требующие согласования с Заказчиком.

-своевременно предоставлять Заказчику Акты об итогах торгов;

-своевременно предоставлять Заказчику Акты приема-сдачи выполненных услуг и выставлять счета;

-строго придерживаться Правил проведения торгов, утвержденных Заказчиком;

  1. Заказчик обязан:

  • своевременно и в полном объеме осуществлять выплаты по данному Договору;

  • на этапах оказания услуг в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления запроса от Исполнителя осуществлять консультации Исполнителя по вопросам, не входящим в предметную область деятельности Исполнителя;

  • письменно под роспись ознакомить с утвержденными Правилами проведения торгов;

  • подписать Акт оказанных услуг в установленные настоящим Договором сроки.

 1. Конфиденциальность5.1. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика передавать права и обязательства по настоящему Договору каким либо третьим лицам и раскрывать кому - либо содержание Договора или какое либо из его положений, а также все разработки, планы, документацию и аналитическую информацию связанную с настоящим Договором, за исключением персонала Исполнителя привлеченного для выполнения обязательств по настоящему Договору.

Указанная информация должна предоставляться персоналу Исполнителя конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

5.2. Все планы, рисунки, спецификации, отчеты, документы и иная информация, как на бумажном носителе, так и на электронном носителе, подготовленная Исполнителем для Заказчика в рамках настоящего Договора становится и остается собственностью Заказчика, и Исполнитель должен не позднее даты расторжения или окончания Договора передать в распоряжение Заказчика всю информацию с подробным перечнем. Исполнитель должен возвратить Заказчику все материалы, документы и их копии.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей суммы Договора.

6.3. За несвоевременную оплату сумм указанных статье 3 настоящего Договора Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей суммы Договора.

6.4. Оплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.5. Заказчик имеет право провести независимую экспертизу качества оказанных услуг, выполненных Исполнителем. В случае обнаружения недостоверных информаций в отчете Исполнитель обязан немедленно исправить обнаруженные ошибки за свой счет. Если Исполнитель не исполняет требование Заказчика, Заказчик имеет право нанять третьих лиц для оказания указанных услуг, а понесенные убытки и затраты востребовать с Исполнителя.

6.6. В случае неисполнения Исполнителем договорных обязательств Заказчик имеет право на досрочное расторжение Договора в одностороннем порядке.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, военные действия, диверсия, терроризм, издание нормативных правовых актов государственными органами, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств по Договору и т.п.), при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

7.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пять) календарных дней с даты их возникновения, информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченными органами и/или организациями.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше 1 (один) месяца, то Стороны будут иметь право расторгнуть Договор.

8. Заключительные положения

8.1. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора и действительны, в случае, если они совершены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. Ни одна из Сторон не имеет право устно, письменно или иным образом разглашать условия и положения настоящего Договора, а также любую информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Договора без согласия на то другой Стороны, полученного в письменной форме, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

8.5. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует в течении 6-ми месяцев, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 1. Юридические адреса и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ


АО «Национальная компания

«Социально-предпринимательская корпорация «Каспий»,

Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 4 микрорайон,

зданиеАО«НК«СПК«Каспий»,
РНН 430100254973,

ИИК 307 467 200 в

МФ АО «БТА Банка»

г. Актау, БИК 192901302,

тел: 8 (7292) 579908, 579913


Председатель Правления

____________ А.К. Нургалиев

Похожие:

«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті icon«Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Батыс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамдары қызметінің негізгі қағидаттары туралы меморандумдарды бекіту туралы
Л», «Каспий» және «Батыс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларын құру және олардың қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы»...
«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті icon«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы»
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам») «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» жабық...
«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті icon«Локомотив сервис орталығы» акционерлік қоғамы мен оның еңбек ұжымы арасындағы 2009-2011 жылдарға арналған
Президенті (бұдан әрі – Жұмыс беруші) және «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы қызметкерлерінің өкілі –...
«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті iconБекітемін «Қазпочта» АҚ
«Қазпочта» АҚ оның атынан Қарағанды қ., Бұқар-Жырау даң., 39 мекен-жайында орналасқан Қарағанды облыстық филиалы атынан директоры...
«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті iconБекітемін «Қазпочта» АҚ
«Қазпочта» АҚ оның атынан Қарағанды қ., Бұқар-Жырау даң., 39 мекен-жайында орналасқан Қарағанды облыстық филиалы атынан директоры...
«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті iconКонкурстық іріктеу
«Алатау Жарық Компаниясы» акционерлік қоғамы бос қызмет орындарына байқау жариялайды
«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті icon«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» акционерлік қоғамы

«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті iconАкционерлік қоғамның толық және қысқартылған атауы: «Көлік Сақтандыру қоғамы» акционерлік қоғамы

«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті icon«kegoc» АҚ-тың 2009 жылғы 20 қазандағы Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді
«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» акционерлік қОҒамы kazakhstan
«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті iconСанитарлық-техникалық бұйымдарды бір дереккөзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметін қамтамасыз ету орталығы» акционерлік қоғамы (Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98)...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница