«Компьютерлік желілер»
Название«Компьютерлік желілер»
Дата конвертации11.02.2016
Размер108 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznau.kz/attachments/336_6M070200 AiU kaz.doc
6М070200 – «Автоматтандыру және басқару»

мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтихандарының

БАҒДАРЛАМАСЫ


«Компьютерлік желілер»

Оқу такырыбы мен пәннің құрылымы, оның мамандықтың басқа пәндерімен байланысы. Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы. Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар.

1 Компьютерлік тораптарды құру негіздері

Тораптық элементтердің топологиялық жіктелуі. Негізгі түсініктер: тораптар түйіндері, кабельді сегмент, тораптық сегмент, логикалық торап, бұлттар, активті және пассивті коммуникациялық күрылғылар. Физикалық және логикалық топология. Бірлік ортасына қатынас күру әдістері.

2 Тораптық шешімдерді стандарттау

Стандарттар көзі. Ашық жүйелер қарым - қатынасын ұйымдастырудың базалық моделі. «Ашық жүйе» түсінігі. Функцияналдық деңгей түсінігі. Физикалық, каналдық, тораптық, транспорттық, сеанстық және қолданбалы деңгейдің негізгі функциялары. «Интерфейс» және «Протокол» түсініктері: «Коммуникациялық протоколдар түсінігі». Коммуникациялық протоколдардың стандартты стегі. OSI стегі. ТСР/ІР стегі. ІРХ/SРХ стегі. NETBIOS/SMB стегі. SNA стегі. DECnet IEEE802.x стегі.

3 Компьютерлік тораптардың аппараттық құралдары

Коммуникациялық құралдардың қазіргі компьютерлік тораптардағы ролі. Коммуникациялық құралдардың негізгі түрлерінің функциональды аттары, байланыс желілері, тораптық адаптерлер, қайталағыштар мен конденсаторлар, көпірлер мен конденсаторлар, маршрутизаторлар, шлюздар. Коммуникациялық кұралдардың OSI модель деңгейіне функционалды сай келуі.

4 Локальды тораптарды құру және қолдану технологиялары

Локальды тораптарды құру мақсатында активті және пассивті құралдарды тандау. Серверге, жұмыс станциясына және торапқа жалпы қойылаты талаптар. Ethernet технологиясы. СSМА/CD қатынас құру әдісі. Ethernet кадр форматтарының сипаттамасы. 10BASE-5,-2,-Т,-Ғ стандарттары. Fast стандарттары. Ethernet стандарттары. Gigabit Ethernet стандарттары. Локальды тораптардың басқа технологиялары. Tolken Ring стандарты. FDDI және СDDІ стандарттары. 10VG-АnуLAN стандарты. ARChet және ТСNS стандарттары. Tolken Bus және Local Talk стандарттары.

5 Глобальды тораптарды құру және қолдану технологиялары

Глобальды тораптарды кұру функциялары мен құралдарының жалпы сипаттамлары. Глобальды тораптардың құрылымы. Глобальды тораптардың түрлері: бөлініп алынған каналдар, каналдары коммутацияланған глобальды тораптар, пакеттері коммутацияланған глобальды тораптар.

Телефондық тораптар және оларды тасымалдау үшін қолдану. Аналогтық коммутацияланған және бөлініп алынған желілер. Бөлініп алынған цифрлық желілер SONET/SDH технологиялары. ІР- телефония. XDSL технологиялары. ISDN тораптары. Х.25 тораптары. Frame Relay тораптары. ТDМ технологиялары. АТМ тораптары. Internet тораптарын ұйымдастыру. Тораптық технологиялардың даму тенденциялары мен перспективалары.

6 Тораптық программалық қамтама

Біррангтық компьютерлік тораптардың операциялық жүйелері. Бөлініп алынған сервердің тораптык операциялық жүйелері. Тораптарды басқару және талдау құралдар кешені.


Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы /В.Г. Олифер, Н.А.Олифер. -
СПб: Издательство «Питер», 2000.-672с: ил.

2. М. Гук Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия - СПб: Издательство
«Питер», 2000.-576 с: ил. Microsoft Corporation. Компьютерные сети. Учебный курс:
Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки: Пер. с англ. - 2-е
изд., испр. и доп.- М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999.-576 с: ил.

3. Бэрри Нанс. Компьютерные сети: Пер. с англ.- М.: Бином, 1996. - 400 с: ил.

4. Криста Андэрсон с Марком Минаси. Локальные сети. Полное руководство: Пер. с англ.
- К.: ВЕК+, М.: ЭНТРОП, СПб: КОРОНА принт, 1999.-624 с: ил.

5. Оглтри, Терри. Модернизация и ремонт сетей, - 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч.пос- М.:
Издательский дом «Вильямс», 2000.-928 с: ил.


«Интернет технология»


Оқу тақырыбы және пәннің құрылымы. Ақпаратты жіберу және өңдеудің интернет технологиялары туралы түсінік. Интернет технологиялары дамуының тарихи мәліметі. Интернет адам кызметінде. Интернет қосымшаларының типтеріне шолу. Интернет-технологияларын қолдану, интернетке арналған қосымшаларды жетілдіру ерекшеліктерімен байланысты сұрақтар жиынтығы. Интернет технологиялары мамандарына қойылатын қазіргі кәсіби талаптар.

1 Интернетті ұйымдастыру

Интернет тораптар иерархиясы ретінде. Интернеттегі клиент-серверлік архитектура. Провайдер тораптары. Провайдер тораптарын біріктіру. ISP, POP, NAP, "соңғы миля" түсініктері. Әртүрлі категориядағы қолданушыларға арналған интернетке кіру түрлері. Интернетке ақпарат жіберу. ТСР/ІР протоколының стэгі. ІР бағдарының үрдісі. Интернетте ақпарат алмасу сенімділігі. Интернеттегі мекендеу. Домендік аттар жүйесі. DNS-сервер. Браузерлер мен серверлер. Прокси-сервер. URL-мекенінің форматы.

2 Интернет сервистері

OSI моделінің қолданбалы деңгейінің протоколдары. WWW - сервисі. Гипермәтін және Web-парақтар. НТТР сервер және клиент. НТТР протоколы бойынша сұраулар мен жауаптардың атаулары. Электрондық пошта, SМТР және РОРЗ протоколдары, пошталы сервер және клиент. FТР протоколдарын, FТР ресурстары мекенінің пішімін, FТР-сервер және клиенттерін белгілеу. Telnet және NNTP протоколдарын белгілеу. Чат, шұғыл поштаның қызметтері, ІRС-желілері, ІР-телефония, видео-конференциялары, WAP протоколы негізіндегі мобильді интернет.

3 Web - қосымшаларын құру технологиялары

Статистикалық және динамикалық НТМL-парақтар. НТМL-де СSS-ті колдану технологиялары. DHTML, XHTML, ХМL - ерекшеліктері. Клиент және сервер жағында орындалатын технологиялар. Web-сервер жұмысының механизмі. Сервер қоршауының айнымалылары, СGІ технологиясы, СGІ бойынша сұраулар мен жауаптардың атаулары. РНР, АSР, SSI-дің қазіргі сценарийлері. Java-Script, VB-script технологиялары. Web -қосымшаларындағы графика. Flash технологиясы. VRML технологиясы. Клиент - Web -Сервер -Мәліметтер базасының сервері көп деңгейлі архитектурасы негізінде қосымшаларды құру технологиялары. Интернеттегі ақпаратты қорғау. Интернет дамуының болашағы. Интернет технологияларын қолдану салалары мен перспективалары.


Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


1. Олифер В.Г.. Олифер Н.А. Компьютерные сети. Учебник. СПб: Издательство "Питер"
1999.

2. Петров В.Н.Информационные системы. Учебник: СПб: Издательство "Питер", 2002.

3. Филимонов А.Ю. Протоколы Интернета.- СПб: БХВ-Петербург,2003.

4. Найк Д. Стандарты и протоколы Интернета. Пер. с англ.-М.:1999.

5. Ганеев Р.М. Проектирование интерактивных Web-приложений. М.: 2001.

6. Успенский И.И. Интернет как инструмент маркетинга. - СПб: БХВ-Петербург,2000.

7. Комер Д. Принципы функционирования Интернета - СПб.: Питер, 2002.

8. Фролов А.В., Фролов Г.В. Базы данных в Интернете: практическое руководство по
созданию \ Web - приложений с базами данных - М.:Издательстко - торговый дом
"Русская Редакция", 2000.

9. Хоумер А., Улмен К. Dynamic НТМL - СПб.: Питер, 1999.

10. Ливингстон Д., Белью К., Браун М. Регі 5. Web - профессионалам: Пер. с англ. - К.:
Издательская группа ВНҰ, 2001.

 1. Косентино К. РНР. Web - профессионалам: Пер. с англ. - К.: Издательская группа BHV, 2001.

 2. Кузнецов С.Д. РНР 4.0.Руководство пользователя.- М.: Майор, 2001.

 3. Леонтьев Б. Web -дизайн: Хитрости и тонкости: -М.: Познавательная книга плюс,
  МиК, 2001.

 4. Николенко Д.В. Практические занятия по Java-Script;.СПб.:2002.

 5. Гулыяев А.К.,Машин В.А. Уроки Web -мастера.СПб.: 2002.

 6. Рик Дарнелл. Java-Script:-справочник.2001.

 7. Жумагалиев Б.И. Лабораторный практикум по интернет-технологиям.Учебное
  пособие.Алматы: ААЭиС.2003.

 8. Солоницын Ю., Холмогоров В. Интернет. Энциклопедия. 3-е издание - СПб.: Питер,
  2002.


«Бағдарламалау технологиясы»


1 Алгоритмдік концепциялар мен моделдер

Алгоритмдер және есептеулер. Алгоритмдерді құру және талдаумен байланысты негізгі түсініктемелер мен әдістер. Жуық алгоритмдер мен алгоритмдік анықтылық. Өту жүйелерімен көрсетілген программа моделдері. Программаның формальды спецификациясы. Мәліметтер моделдері. Мәліметтердің қарапайым құрылымын жүзеге асыру.

2 Құрылымдық әдістеме

Негізгі басқарушы құрылымды: «тізбекті», «таңдауды», «қайталауды» көрсету. Модульдік программалауды кұру. Прототиптеу. Функционалдық декомпозиция. Локализация принципі. Программаны құрастыру негіздері. Программаның сапасы критерийі. Программаны жобалау кезеңдері. Псевдокод - программаны өңдеу құралы ретінде. Программалау стилінің элементтері. Стилдің принциптері мен практикалық сұрақтары. Басқару құрылымы және программа құрылымы. Нәтижелік және негіздеу. Құжаттау. Программалаудың жақсы стилінің ережесі. Тестілеу және жүзеге асыру. Әдістемелік тестілеудің түрлері: программаның орындалуына негізделген формальды қайта қарастырулар мен тестілеу. Спецификация бойынша тестілеу және программалық код бойынша тестілеу.

3 Объектілі - бағытталған әдістеме негіздері

Объектілі - бағытталған программалаудьщ негізгі концепциялары. Жүйенің функционалды және объектілі декомпозиция түсінігі. Объектілі - бағытталған программалау принциптері. Объектілі бағытталған программа шешілетін мәселенің әрекет етуші моделі ретінде. Объектілі бағытталған жүйелерде тестілеуді ұйымдастыру.

Объектілі - бағытталған әдістемені қолдайтын программалау тілдеріне шолу жасау.

Объектілі жүйелердің құрылымдарын моделдеу мен жобалаудың негіздері (UML).

Объектілі-бағытталған программалау тілдерінің негіздері (С++, JAVA).

4 Жобалау технологиясы

Әдістеме негізі - байланыс. Жобалық шешімді. Жазу нотациясы. Жүйенің архитектурасын тұрғызу мәселесі.

Құрылымдық және функционалдық сұлбаны өңдеу. Мәліметтер құрылымын жобалау. Мәліметтердің декомпозициясына негізделген жобалау. Объектілі әдістеме программаның -құрылымын өңдеу. Жобалау шаблоны. Жобалау әдістемесі.

5 Перспективтер

Кодтық автоматты генерациясы. Компонентік технология. Платформа тәуелсіз және платформа тәуелді моделдерді (МДА) қолдану мен концепциялары.

Аспектілі - бағытталған программалау.


Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


1. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ.Т.1: Основные алгоритмы. М.: Мир, 1976

2. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ.Т.З: Сортировка и поиск. М.: Мир, 1978

3.Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ/ Пер. с англ. Под.
ред. А. Шеня.-М.: МЦНМО, 2002.

4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с анг. -М.: Мир, 1989.

5. Керниган Б., Плоджер Ф. Элементы стиля программирования: Пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1984.

6. Крячков А.В., Сухинина И.В., Томшин В.К. Программирование на С и С++. Практикум:
Учебное пособие для вузов.М.: Горячая линия- Телеком,2000.

7. Марка Д.А., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования.-М.:
Метатехнология, 1993.

8. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений
на С++.-М.: «Издательство Бином», СПб: «Невский диалект»,1998.

9. Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в действии. Пер. с англ.-
СПб.:Питер, 1997

10. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя: Пер. с англ.-М.:
ДМК, 2000

11. Майерс Г. Искусство тестирования программ. М.: Финансы и статистика,1982

12. МакГрегор Дж., Сайкс Д. Тестирование объектно-ориентированного программного
обеспечения. Киев: DiaSoft, 2002.


«Есептеу жүйелерін және желілерін ұйымдастыру»


1 Электронды есептеу машиналарын (ЭЕМ), жүйелерін, есептеу торабтарын құру
жэне ұйьмдастыру принцптері. Қазіргі ЭЕМ жүйелерін, кешендерін құру принцптері. ЭЕМ тораптарын құруды ұйымдастыру.

2 ЭЕМ сұлбатехникалық негіздері ЭЕМ логикалық, жады элементтері. ЭЕМ
түйіндері. Үлкен шоғырланған сұлба (ҮШС) және өте үлкен шоғырланған сұлбаларда ЭЕМ құрылғыларын құру сұлбатехникасы.

3 ЭЕМ арифметикалык негіздері. Бекітілген және жылжымалы үтірлі екілік
сандар арифметикасы. Операциялардың орындалуын жеделдету. Екілік - ондық кодаларда операцияларды орындау. Арифметикалық операцияларды бақылау тәсілдері.

4 ЭЕМ логикалық жобалаудың негіздері. Буль алгебрасының негіздері. АЛФ
аналитикалық жолымен көрсету. АЛФ ықшамдау тәсілдері. ЭЕМ түйіндерін жобалау Автоматтар. Абстракт және құрылымдық автоматтар. Микропрограммалық автоматгарды синтездеу. Автоматтарды матрицалық ҮШС-те жобалау.

5 ЭЕМ жады. ЭЕМ ішкі жадын ұйымдастыру: жедел, аса жедел, тұрақты, аралық
және ФЛЭ жады. Сыртқы жадыны ұйымдастыру: иілгіш, қатты магниттік жады. Магниттік және оптикалық компакт дисклар.

6 Процессорлар. Арифметикалық процессорлар құрылымы. Негізгі
компаненттерінің мәліметтерді өңдеу үстіндегі әрекеттері. Аналық тақша. Чипсеттер
құрылымы. Дербес копьютерлерді ұйымастыру . Жүйелік интерфейстер.

7 Ақпараттарды енгізу жэне шығаруды ұйымдастыру. Ақпараттарды енгізу және
шығару құрылғылары. Олардың жұмысын ұйымдастыру. Сырт құрылғылардың интерфейстері

8 Есептеу кешендері мен тораптарын ұйымдастыру. Есепті қатарластыра шешу
жолдары. Есептеу жүйелері мен кешендері құру жолдары. Есептеу тораптарын құру.
Мәліметтермен алмасу моделдері. Торап жұмысын басқару хаттамалары.


Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


1. А. П Пятибратов и др Вычислительные машины, системы и сети. - М: статистика, 1991- 400с

 1. С.Т Тынымбаев Вычислительные машины, системы и сети, комплексы. Учебник для ВУЗов. 2-ое издание - Алматы: Рауан, 1997-366 с
 1. В.Г Олифер, Н.А Олифер Компьютерные сети, принцпы, технологии, протоколы. - СПб: Питер 2000

 2. Ларионов А.М, Майоров С.А, Новиков Г.И Вычислительные комплексы, системы и сети Л: Энергоатомиздат,1987

 3. Хамахер К, Вранеши 3, Захи С организация ЭВМ. - Спб: Питер,2003-848 с

 4. Таненбаум Э Архитектура компьютера -Спб: Питер.2003-704 с

 5. Гук М. Аппаратное средство ІВМ РС -Спб: Питер, 2002-928 с

Похожие:

«Компьютерлік желілер» iconКраткое содержание проекта Ұсынылып отырған жоба «Компьютерлік желілер»
«Компьютерлік желілер» пәні бойынша бірінші курс студенттеріне жүргізіледі. «Жергілікті және ауқымды компьютерлік желілер» бөлімі....
«Компьютерлік желілер» iconI-тарау. Компьютерлік желілер және онда графикалық ақпараттарды тасымалдау
Кіріспе
«Компьютерлік желілер» icon«Компьютерлік желілер» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1
Тораптық элементтердің топологиялық жіктелуі. Негізгі түсініктер: тораптар түйіндері, кабельді сегмент, тораптық сегмент, логикалық...
«Компьютерлік желілер» iconКомпьютерлік желілер мен жүйелердің Қауіпсіздігі
Тергеусизова А. С., Кт кафедрасының аға оқытушысы. Ғылыми-оқытушылық тәжірибесі жыл. Аэжби қабырғасындағы оқытушылық тәжірибесі 10...
«Компьютерлік желілер» iconДӘріс №21 интернет туралы жалпы ұҒЫМ. Жергілікті және ауқымды желілер жоспар
Компьютерлік желі (КЖ) немесе эем желісі деп ақпаратты-есептеуіш жұмыстарын орындаған кезде есептеуіш дәрменділігін және естеу сақтаушы...
«Компьютерлік желілер» icon«3d max компьютерлік графикада анимациялар жасау»
Пайдаланған әдебиеттер: Мураховский В. И. Компьютерлік графика. Әйгiлi энциклопедия. Москва 2002. – 640 б
«Компьютерлік желілер» iconТақырыбы: Компьютерлік вирустардан қорғау
Білімділік: оқушыларды компьютерлік вирустар түрлерімен және олардан қорғану әдістерімен таныстыру. Аса белгілі вирусқа қарсы программаларды...
«Компьютерлік желілер» icon«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекiтемiн ртжбф деканы
Жұмыс бағдарламасы жұмыстық оқу жоспарына сәйкес құрастырылды, «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының 2009 жылғы тамыздың 28 күнгі...
«Компьютерлік желілер» icon«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекiтемiн ртжбф деканы
Жұмыс бағдарламасы «Компьютермен модельдеу негіздері» пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес құрастырылған, «Компьютерлік технологиялар»...
«Компьютерлік желілер» iconШет тілін оқытуда компьютерлік технологияларды қолдану ерекшелігі
Мақсаты: Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы шет тіліне үйрету әдісінің тиімділігін (эффектілігін) жоғарылату
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница