Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Скачать 290.19 Kb.
НазваниеЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Дата конвертации10.02.2016
Размер290.19 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ukgu.kz/sites/default/files/6d073100_kaz.doc
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы


«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы«Бекітемін»

ҒЗЖжХҚ жөніндегі проректор

_________________ Бахов Ж.

«______» ______________ 2011 ж.6D073100 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

мамандығының PhD докторантурасына қабылдау емтиханның


БАҒДАРЛАМАСЫ


Шымкент, 2011 ж.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы 6D073100 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығының пәндердің (Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың басқармалары мен жүйелері, Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы маңызды проблемалар, Ұйымдастыру, жоспарлау, ғылыми-зерттеу инновациялық қызметтерді басқару, Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару) типтік бағдарламалары негізінде құрылыған.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы кафедраның мәжілісінде талқыланған

« » 20____, № ___ хаттамасы


Кафедраның меңгерушісі _________т.ғ.д., профессор Жантасов Қ.Т. (қолы, ғылыми атағы, тегі, аты)


Қабылдау емтиханның бағдарламасы факултеттің әдістемелік комиссиясымен мақулданған ____________________ « » 20_____ж., № ___ хаттамасы

(факультеттің аталуы)

Төрағасы _______________________

(қолы, тегі, аты)


Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығымен келісілген


ЖООКББО бастығы ________________________Ж.Т.Изтаев


Кіріспе

Тіршілік әрекетін қамтамасыз етудегі қазіргі мемлекеттің ролі. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріндегі азаматтық сана-сезім деңгейінің, адамгершіліктің және қоғамның барлық мүшелері мәдениетінің маңызы. Ғылыми- техникалық прогрестің, қөоғамның игілігі мен зияткерлік потенциалы өсуінің табиғи және техногенді сипаты пайда болатын алапаттар санының және олардан келетін зиян масштабтарының ұлғаюына әсері. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларының маңыздылығы. Қазіргі өндіріске тән ерекшеліктер, қауіпті және зиянды факторлардың құрылу аймақтары. Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары, олардың адамдарға әсерін бағалау. Өндірістегі қауіптілік пен зияндылықты төмендететін, тиімді ұйымдастырушылық және басқарушылық әсерлері. Қауіпсіздікті арттырудың және еңбек жағдайларын жақсартудың «экономикалық» механизмі. Қауіпсіздік проблемаларын зерделеудің маңыздылығы және әдіснамасы. Өндірістік қауіпсіздік теориясының негіздері. «Машина – адам - өндірістік орта» жүйесіндегі проблемалар. Қауіпсіздік проблемаларын шешудің жүйелілігі. Технологиялық процестің жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ету.


1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері


  1. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару

Жүйелік жөне процестік жақындасулар негіздеріндегі қоршаған ортаны қорғау мен тіршілік әрекеті қауіпсіздігі салаларындағы сапамен басқаруға қатысты, бағдарламаны үйрену сұрақтарының курстарын қарастырады; еңбек қорғау мен кәсіби қауіпсіздікпен, экологиялықпен қамтамасыз ететін сапа менеджментінің дайындамалары мен енгізулері.

Сапа салаларындағы негізгі терминологиялар мен түсініктер

Сапа түсінігі мен олардың эволюция.тары. Сапа салалары мен оларды басқарудағы терминологиялар (МС ИСО 9000:2001, МС ИСО 14050:99 бойынша).

Процестік және жүйелік жақындасулар негіздеріндегі сапамен басқару

жүйелері

9000:2000, 14000, ОНЗАЗ 18001 ИСО серияларындағы халықаралық стандарттар: ерекшеліктер, тағайындаулар.

Сапа менеджменттерінің приндиптері: тұтынушыларға бағдарлаулар, басшылық зиялықтары, жүмыскерлерді өзіне тарту, процестік жақындасулар, менеджментке жүйелік жақындасулар, түрақты жақсарулар, шешімдер қабылдау, фактлерге жүгіну бойынша, жеткізушілермен өзара пайдалы қатынастар.

Түсініктер мен процестік және жүйелік жақындасулардың негізгі ережелері: процестер мен олардьщ түрлері, Деминг-Шухарт циклі және олардың қүрамдық бөлшектері, процестердің иерархиялық қүрылымдары, жүйелер мен олардың бөлшектері, сапа менеджментіне жүйелік жақындасу.

Сапа менеджменті жүйесі

Сапа менеджменті жүйелерін жобалау кезеңцері (СМЖ): мотивациялық және дайындық кезеңдері, СМЖ жоспарлау, қүжаттарды дайындау, СМЖ енгізу, СМЖ аудиттері мен мониторингтері. Түзету және ескерту әрекеттері. СМЖ пгүғыл басқарулар. СМЖ қүжатгары.

Экологиялық менеджмент жүйелері

Экологиялық менеджмент объектлері мен субъектлері. Кәсіпорындардағы экологиялық менеджментердің мақсаты мен міндеттері. Көсіпорындардағы экологиялык менеджменттер функциялары. 14000 серияларындағы ИСО халықаралық стандарттары. В8 7750 экологиялық менеджмент салаларындағы Британдық Стандарт.

Кәсіби қауіпсіздік пен еңбек қорғаудың жүйе менеджменті

Кәсіби қауіпсіздік пен еңбек қорғау менеджменттерінің объектлері мен субъектлері. Кәсіпорындардағы еңбек қорғау мен кәсіби қауіпсіздік менеджменттерінің мақсаттары мен міндеттері. Көсіби қауіпсіздік пен еңбек қорғау менеджменттерінің функциялары. 18000 серияларының ОН8А8 халықаралық стандарттары.


  1. Ұйымдастыру, жоспарлау, ғылыми-зерттеу инновациялық қызметтерді басқару

Өндірістерді жаңа техникалар мен технологиялармен толықтыратын, тиімді өдістер мен құралдарды енгізу, сонымен қатар ғылыми және ғылыми- техникалык ақпараттардың көлемдерінің көтерілуі ғылыми-педагогикалық қызмсттердің дайындық қажетгіліктерін негіздейді, олар жоғары жалпы гылыми жөне кәсіби дайындықтарға ие. Ғылыми зерттеулердің элементтерін оқу процесіне енгізу, сонымен қатар магистранттардың зертгеу жүмыстарына қатысуы жөнс оларды өндірістерге енгізу нағыз өз ісінің шебері етіп төрбиелеуге сешігін тигізеді, шығырмашылық тұрғыда ойлайтын мамандарды, өз саласында ғылыми-техникалық процестерді тасымалдаушыларды енгізу.

Теориялық эксперименттік зерттеулер

Ғылымдардың дамуының тарихы, ғылымдардың жіктемелері, ғылыми- техникалық прогресс пен ғылымн-техникалық революция. Экология саласындағы қазіргі заманғы ғылыми-техникалық жетістіктер.

Жеке жөне үжымдық ғылыми қызметтер. Ғылымныц талаптарын қамтамасыз ететін, ұйымдар, ғыльши-техникалық прогресс пен ғылыми- техникалық революция (ҒГП, ҒТР).

Негізгі жолдар мен ғылыми зерттеулердің ерекшеліктері. Кезеқдерді ғылыми іздестірулердегі бағыттарин таңдау және ғылыми-зертгеу мен төжірибелік-констукторлық жүмыстардың тиімділіктері (ҒЗЖ, КЖҮ).

Теориялық зертгеулер. Ғылымн-зерттеу жүмыстарын орындау кезіндегі өдістер мен қүралдар, үйымдасгырулар, қүрылымдар. Үқсастықтар мен жаңашаландырулар. Информатика және компьютерлеу. Зерттеу

қорытындыларын талдау және оңдеу.

Эксперименттік зерттеулердің қүралдары мен әдістері. Метрологиялық қамтамасыз етулер. Эксперименттерді жоспарлау. Математикалық ақпаратгар мен жаңашаландыру әдістерін қолдану. Ғылыми есеп берулерді ресімдеу. Өндірістерге ҒЗЖ қорытындыларын енпзу.

Техникалық жүйелерді ікобалау және конструкторлау Жобалаудың мақсаттары мен міндеттері. Есептік параметрлер. Инженерлік болжаулардың әдістері.

Техниалық шешімдердің оңтайлы вариантарын іздестіру. Ақпараттар көздері. Жобалау сатылырындағыбағдарламалық қамтамасыз ету мен ситуациялық моделдер.

Қабылданған техникалық шешімдерді негіздеу және талдау. Жұмысқа қабілеттіліктер мен үзақтылықтардың, сенімділіктердің, үнемділіктердің критериилері.

Қабылданған шешімдерді талдау және жүйелер параметрлерін таңдау. Шешім талдауларының қүралдары мен өдістері.

Өндірістік эстетикалар мен дизайндардың, экономикалардың, эргономикаларың техникалық жүйелерін констукторлау.

Қолөнер шығармашылығы, патент тану мен лицензиялау сұрақтары

Шығармашылық ізденулердің құрылымдары мен әдіснамалықтары. Қолөнер есептерін шешудің өдістері мен құралдары. Аналнтнкалык, піұғыл және синтетикалық дамулардағы жаңа техннкалы объектлерді, жүйелерді құру.

Ғылыми зерттеулердегі, жобалық дайындамалар мен өнертабыстарда ресурстарды сақтау мен табиғапы қолдану объектлері.

Патенттік заңнамальпстар мен патенттік іс жүргізу негіздері. Үлтгық патенттік ведомстволар. Патентті зерттеулер.

Ұсынылған өнертабыстардың дайындамал ары. Өнертабыстардың формулалары мен объектлері, құралдары. Ұсынылған өнертабыстарға берілген үсьгаыстарды ресімдеу және қүрастыру.

Өнертабыстардың тиімділіктері мен олардың күқықтық қорғаулары. Өнертабыстар қүқыктары. Интелектуалдық жөне өндірісті жеке меншіістіліістер туралы түсініктер. Өнертабысты өндірістік енгізу.

Лнцензнялау, лицензиат пен лицензиар, ноу-хау.


  1. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы маңызды проблемалар

«Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы маңызды проблемалар» пәні теориялық және техникалық болып табылады, олар өндірістік қауіпсіздіктерді үйретеді және олардың азаю әдістерін дайындайды немесе профилактикалар мақсатымен және жарақаттануларды ескертеді, аурулар мен өндірістік апаттардың алдын алады.

Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың негізгі бөлімдерінің сипаттамалары мен құрылымдары

Адам және техносфера. Технологиялық регламент. Техникалық жүйелердің қауіпсіздігі мен олардан сақтану. Тотенше жағдайлар. Экологиялық қорғаулардың қауіпсіздік аксиомалары. Еңбек қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық стандартгар.

Тіршілік әрекеті мен экологняның қауіпсіздігінің қүқықтық және ұйымдастырушылық негіздері

Қазақстан Республикасының тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы үлтгық саясаты. Нормативті қүжаттар мен заңнамалық актлерге қазіргі заманғы талаптар. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен экологияларды басқару бойынша халықаралық ұйымдастырулар талаптары.

Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаган ортаны қорғаудың жүйелік талдаулар проблемалары

Адам іс әрекетгерінің негізгі формаларының жіктемелері. Адам мен қоршаған ортаны қорғаудың еңбек әрекетгеріндегі тиімділіктерін жоғарылату жолдары. «Адам- машина- орта» жүйелерінің негативті факторлары. Еңбек шартының мониторингі мен қоршаған ортаны қорғау. Қауіпті өндірістік объетлер мен қоршаған ортаны қоғаудың техникалық тәуелділіктерінің бағалары.

Қауіпсіздік талдаулары. Өндірістік қауіпсіздіктредің таралу механизмдері. Техникалық жәнне экологиялық жүйелердің жұмыстиарының сенімділіктрі. ІЗО құжаттарындағы бас тартушылық жіктемелері (стандарттау 4 Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаган ортаны қорғаудың бақылау және қадағалау органдарының басқарушылық және ұйымдастырушылық

жүмыстары

Кәсіпорындардағы тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен коршаған ортаны қорғауды басқару объектлері. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды үйымдастыру мен басқарудың нормативті негізгі жүйелері. Бақылау мен қадағалау органдарын басқару міндеттері мен функциялары. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны корғау бойынша жүмыстарды жоспарлау. Өндірістік кәсіпорындарда тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау бағалары мен талдауларын, есептерін жүргізу. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау бойынша қүқықтық нормалардың бүзылуларына жауапкершілікпен қарау.

Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаган ортаны қорғау жағдайларын жүйелік ақпараттық қамтамасыз ету

Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау бойынша мәліметтер дайындамалары мен механнзациялар жөне автоматгандырулар, тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау туралы мәліметтер талдаулары мен есептері.

Еңбек қоргау, қоршаган ортаны корғау, ресурс сақтау, төтенше жагдайлар жағдайларының статнкалық талдаудлар әдістері

Талдау лардың статнкалық әдістері: көптеген регрессивтік жөне корреляцнондық. Өндірістік жарақат алу талдауларының әдістері. Өндірістік кәсіпорындардағы еңбек шартын талдау өдістері. Қоршаған орта, төтенше жағдайлар қалпын талдау әдістері.


  1. Тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың басқармалары мен жүйелері

«Тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың басқармалары мен жүйелері» пәні өндірістік көсіпорындардағы тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды үйымдастыру мен басқару проблемаларына қатысты сүрақтарды үйренуге бағытталған, еңбек қорғау, қоршаған ортаны қорғау мен ресурстарды сақтау, төтенше жағдайлар жағдайларының статикалық талдаулар өдістерін қолдану жөне ақпараттық қамтамасыз сту жүйелері.

«Тіршілік әрскеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың басқармалары мен жүйелері» пәнінің міндеттері мен мазмүндары. «Тіршілік өрскеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың басқармалары мен жүйелері» пөнінің басқа да пәндермен байланысы. Негізгі терминдер мен анықтамалар.

Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаган ортаны қорғаудың мемлекеттік және салалық жүйелері

Тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаган ортаны қорғауды мемлекеттік бақылау жәнс қадағалау органдары. Тірпіілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың мемлекеттік бақылаулары мен қадағалаулары, мақсаты, қүқығы мен рөлі. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау жағдайларымен мемлекеттік бақылау жөне қадағалау органдарының қүрылымы. Ішкі ведомстволық жөне өндірістік қадағалау. Тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен коршаған ортаны қорғау жағдайларын қоғамдық бақылау.

Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қоргау салаларындагы негізгі заңнамалық және нормативтік актлер Қазақстан Республикасының Конституциясы. «Қауіпсіздік жөне еңбек қорғау туралы» заң. «Қауіпті өңдірістік объектлердегі кесіпорындардың қауіпсіздіктері туралы» заң. «Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі». Қазақстан Республикасының «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңы. Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. Қазақстан Республнкасының Су Кодексі. Қазақстан Республикасының Орман Кодексі. «Атмосфералық ауаны сақтау туралы» заң. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы Қазақстан Республикасының нормативті актлері.

бойынша халықаралық үйым). Қорғау жүйелерінің апатқа қарсы сенімділіктерін актау.

Тіршілік әрекеті қауіпсіздііі мен қоршаган ортаны қорғаудың қазіргі заманғы ғылыми багыттарының дамуы. Оларды шешу әдістері.

Табиғи апаттар мсн өндірістердегі апаттар жіктемелері. Табиги апаттар мен өндірістердегі апаттық жағдайлардың туындауының параметрлері.

«Зардаптар ауырлықтарының ықтималдықтары» матрицалары. Апаттардың туындауының мүмкін емес бағаларының өдістері. Көсіпорындар мен экологиялық таза орталардың қауіпсіздік жұмыстарының критериилері.

Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындагы озат практикалар мен қазіргі замангы ғылымга жету

Қауіпсіздіктер мен олардың мүмкіндіктерінің логикалық-ыкгималдық теориялары. Тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау шарттарының математиалық моделдері. Қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғаудың мониторингі

2. 6D073100 – Тіршілік қауіпсізідігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі


 1. 1.МС ИСО 14001:98. Система упарвления окружающей средой. Требования и руководства к применению.

 2. МС ИСО 14004:98. Система управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования.

 3. МС ОН8А8 18001. Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда.

 4. Никитин В.А., Филончева В.В. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000.- СПб.: Питер, 2004.-127с.

 5. МС ИСО 9000:2000. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

 6. Адам және оның қызметі. Оның қызметінің потенциалды қауіп-қатер аксиомасы.

 7. МС ИСО 9000:2001. Система менеджмента качества. Требования.

 8. Еңбек шарттарының топтасуы.

 9. Қауіпсіздік концепциясы. Қауіпсіздік жүйелері

 10. Еңбек қорғау саласындағы білімін тексеру және білім беру. Еңбек қорғау нұсқауларының түрлері. Нұсқауларды жүргізу және дайындау реті.

 11. Өндірісітік бөлмелерді жарықтандыру. Табиғи және жасанды жарықтандырулар.

 12. Компрессорларды, насостарды және газгольдерлерді іс-жүзінде қолдану қауіпсіздігі

 13. ТЖ қалыптасуында халықты және аумақты қорғау іс-шаралары.

 14. Қазақстан Республикасының еңбек қорғау саласындағы негізгі заңдылықтары. Еңбек қорғау салсындағы мемлекеттік саясатының негізгі принциптері.

 15. Өндірістік қайраткерлік қауіпсіздікті қамтамассыз ету принциптері, әдістері мен құралдар іс-шаралары.

 16. Өндірістегі жарақаттар мен аурулар. Өндірістегі оқиғаны жағдайларды тексеру және есепке алу реті

 17. Төтенше жағдайларды алдын-ала ескерту және залалын жою бірыңғайлық мемлекеттік жүйесі.

 18. Өндірісітік шудың түрлері оларды бағалау. Шуды қалыптау

 19. Электрқауіпсіздік. Электр тогының зақымдаушы қауіпті факторлары.

 20. Техногендік қауіпсіздіктің жаңа деңгейі.

 21. Өндірісітік кәсіпорындармен ұжымдарда еңбек қорғауды басқару.

 22. Жұмыс беруші мен қызметкердің міндеттері.

 23. Қысым астында жұмыс істейтін ыдыстар мен аппараттадың қауіпсіздігі

 24. Өндірістік нысандардың жұмыс істеу тұрақтылығын жоғарлату іс-шаралары.

 25. Нақты жағдайларда зиянды заттардың әсері. Өндірісітік шаң.

 26. Технологиялық регламент. Қауіпсіздіктің инженер-техникалық құрал аспаптары.

 27. Химиялық қауіпті нысандардағы апатты жағдайларды болжау

 28. Тұрақты дамудың концепциясы. Тұрақты даму мақсаттарының иерархиясы.

 29. Еңбек қорғау заңдылықтарын бұзғаны үшін жауапкершілік.

 30. Қауіпті заттармен өндірісі байланыса химиялық кәсіпорындарға қойылатын қауіпсіздік талаптары

 31. Жұмыс орындарына, басқару жүйесіне, қорғану құралдарына және дабылқаққыш қондырғыларына қойылатын талаптар.

 32. Өрт және жарылыспен байланысты апаттардың зардаптарын болжау.

 33. Қоршаған ортаны қорғау және «адам-мекендеу ортасы» жүйесінде табиғатты тиімді пайдалану.

 34. Технологиялық үрдістердің қауіпсіздігі. Потенциалды қауіпті технологиялық үрдістер.

 35. ТЖ топтау және оны болжау.

 36. Адам мен мекендеу ортасының әрекеті, қауіпті әрекеттер мен оның көздері.

 37. Жұмыс орнын еңбек шарттарына байланысты аттестациялау реті.

 38. Қауіпті заттардың топталуы және оның қауіптілік көрсеткіштері.

 39. Технологиялық үрдістерге қойылатын қауіпсіздік талаптары.

 40. ТЖ сатлары. Төтенше жағдайдың қалпын бағалау

 41. Қауіп-қатарлердің эвалюциясы және тіршілік әрекеті.

 42. Топырақ жамылғысының ғаламдық функциясы

 43. Топырақтың экологиялық функциясы

 44. Топырақтың жалпыбиосфералық функциясы

 45. Қазақстандағы шөлдену мәселесі. Шөлдену процесінің эколого-экономикалық болжамы.

 46. Топырақ деградациясы

 47. Топырақ эрозиясы, эрозия типтері және онымен күресу әдістері

 48. Қазақстанның топырақ жамылғысының қазіргі заманғы экологиялық жағдайы

 49. Биологиялық түр және экологиялық қуыс

 50. Адам өмірі мен табиғаттағы жануарлардың маңызы

 51. Жануарлар тіршілігіндегі маусымдық өзгерістер

 52. Табиғи бірлестіктегі жануарлар

 53. Қазақстанның негізгі табиғи зоналарының жануарлары

 54. Жануарларды қорғау

 55. Ауылшаруашылық және орман зиянкестері және олармен күресу шаралары

 56. Жануарларды өсіру

 57. Табиғаттағы жануарлардың ролі

 58. Жануцарлар және адам

 59. Жануарлар мен ауру тудырушылар және олармен күрес шаралары

 60. Микроорганизмдердің бір бірімен қарым қатынасы

 61. Микроорганизмдердің өсімдіктермен қарым қатынасы

 62. Микроорганизмдердің жануарлар мен адамдармен қарым қатынасы

 63. Микроорганизмдердің температураға қарым қатынасы

 64. Микроорганизмдердің орта қышқылдығына қарым қатынасы

 65. Микроорганизмдердің оттегіге қарым қатынасы

 66. Микроорганизмдердің ылғалдылыққа қарым қатынасы

 67. Микроорганизмдердің радиация мен УК- ге қарым қатынасы

 68. Топырақ микроорганизмдері

 69. Ауа микрофлорасы

 70. Көшіп - қону(миграция) процесі және демография мәселелері

 71. Адамның шығу тегі

 72. Социо- табиғи қарым қатынас эволюциясының негізгі кезеңдері

 73. Адам биологиялық және қоғамдық құбылыс. Адамзат мәселесі- гуманитарлық танымдағы шексіз сфера

 74. Экологиялық білім мен тәрбие

 75. Экологиядағы әлеуметтік-экономикалық және саяси аспектілер

 76. Табиғи радиоактивтілік фонының компоненттері

 77. Клетканың радиациялық бұзылуының биологиялық эффектілері

 78. Электромагниттік және корпускулярлы ионизирлейтін сәулелену, олардың классификациясы

 79. Радиоактивтілік дозалары

 80. Тұщы су және теңіз экожүйесіндегі нуклидтер күшеюінің айырмашылықтары

 81. Климаттық стресс жағдайындағы экожүйедегі радионуклидтер жинақталуының ерекшеліктері

 82. Ионизирленетін сәулелену табиғаты

 83. Ионизирленетін сәулеленудің биологиялық коэффициенті

 84. Каспий теңізінің экологиялық мәселесі

 85. ҚР гидроресурсын тиімді пайдалану мәселесі

 86. Арал теңізі мен Арал маңының экологиялық мәселесі

 87. Семей сынақ ядролық полигонына қатысты территорияның экологиялық мәселелері

 88. Балқаш және Балқаш маңы көлдерінің экологиялық мәселелері

 89. Байқоңыр космодромы әсерінің экологиялық мәселелері

 90. Қазақстандағы ядролық қалдықтарды көму мәселелері

 91. ҚР мұнай-газды кешенінің мәселелері

 92. Адам биологиялық түр. Адамның тіршілік ортасы. Адамның биологиялық қажеттілігі

 93. Адам денсаулығының экологиялық факторлары. Адам организмінің қорғаныш жүйесі. Иммунитет түрлері

 94. Адамның сыртқы орта жағдайларына бейімделушілігі. Адаптацияның жалпы принциптері мен механизмдері. Стресс.

 95. Адам организміне биотикалық және абиотикалық факторлар әсері

 96. Ыстық климаттың биоклиматтық факторлары және оның бейімделушілік реакциялары

 97. Жоғары таулы гипоксияға адамның бейімделушілік реакциясы.

 98. Адамзат экологиясы. Популяциялық сипаттама. Кеңістіктік құрылым ерекшеліктері. Урбанизация. Дамыған және дамушы елдер. Өмір және денсаулық сапасы

 99. Экология пәні. Экология бөлімдері. Ғылымның даму тарихы

 100. Экологиялық факторлар. Экологиялық факторлар классификациясы. Орта жағдайлары

 101. Ортаның экологиялық факторларының организмге әсерінің жалпы заңдылықтары. Оптимум заңы. Минимум заңы. Организмдер толеранттылығы. Адаптация

 102. Популяциялар экологиясы. Популяция және оның негізгі сипаттамалары. Популяция динамикасы

 103. Организмдердің биотикалық қарым қатынастары. Экологиялық қарым қатынас типтері

 104. Бірлестіктің ұйымдасуы мен құрылуы. Биоценоз. Биоценоз құрылымы

 105. Экожүйе. Экожүйе компоненттері. Заттар айналымы және энергия ағыны. Қоректік тізбек

 106. Экологиялық сукцессия. Сукцессия типтері. Сукцессиялық өзгерістер. Экожүйе ауысымы

 107. Биосфера – экологиялық жүйе. Биосфера компоненттері. Тірі заттар. Биосфера шекаралары. Ноосфера

 108. Табиға ортаның қазіргі заманғы күйі. Адам және биосфера. Табиғи ортаның ластануы

 109. Биосфераның экологиялық мәселелері. Биосферадағы адамның шаруашылық әрекеттері. Парник эффектісі. Озон қабатының жұқаруы. Қышқылды жауын. Өндіріс қалдықтары

 110. Өсімдік және қоршаған орта. Өсімдіктердің тіршілік ортасы

 111. Өсімдіктердегі биотикалық қарым қатынас типтері. Фитогенді және зоогенді

 112. Экологиялық факторлардың өсімдіктің өсуіне, дамуына және таралуына әсері. Өсімдіктердің экологиялық факторларға бейімделуі

 113. Жарыққа байланысты өсімдіктердің экологиялық топтары

 114. Жылу – экологиялық фактор. Өсімдіктер температурасы. Өсімдіктердің салқынға және ыстыққа бейімделуі. Жылуға байланысты өсімдіктердің экологиялық топтары

 115. Су– экологиялық фактор. Өсімдіктердің морфолого-анатомиялық құрылысына судың әсері. Суға байланысты өсімдіктердің экологиялық топтары

 116. Ауа – экологиялық фактор. Ауаның газдық құрамы. Өсімдіктер тіршілігіне атмосфералық фактордың әсері

 117. Қоршаған ортаның экологиялық мониторингі. Қоршаған ортаның мониторинг жүйесінің классификациясы мен ұйымдасуы

 118. Алуантүрлілік мониторингі. Анықтамасы. Өткізу әдістері

 119. Агроэкологиялық мониторинг

 120. Атмосфера: атмосферның құрамы мен құрылысы, ластаушы заттар эмисссиясының көздері, физико-химиялық трансформация, тасымалдану (статистикалық және динамикалық моделі, Гауссов факел), құрғақ/ылғал тұндыру.

 121. Гидросфера: табиғаттағы су және су обьектілері, негізгі ластаушы заттар көздері, физико-химиялық және биологиялық трансформациялар, тасымалдану (гидравликалық модель, Бернулли теңдеуі), тазарту процестері.

 122. Геосфера: құрлық ландшафттар геохимиясы, ластану көздері, био-геохимиялық процестер, миграция (Дарси заңы), геохимиялық барьерлер.

 123. Радиоактивтілік туралы негізгі түсініктер: атом құрылысы, радиоактивтілік, активтілік бірлігі

 124. Заттармен ионизирлеуші сәулеленудің өзара әрекеттері: рентгендік және гамма-сәулелену, электрондар, ауыр зарядталған бөлшектер, нейтрондар

 125. Ионизирлеуші сәулеленудің биологиялық әрекеттері: соматикалық, стохастикалық және генетикалық эффектілер

 126. Жердің радиациялық фоны. Табиғи радиациялық фон. Табиғи радиоактивтілік қатары. Радон. Техногенді өзгерген табиғи радиациялық фон. Ядролық қаруды сынау кезіндегі қоршаған ортаның радиоактивті ластануы

 127. Орта факторларының организмге әсерінің жалпы принциптері. Организмге әсер ететін фактор формалары. Факторлардың өзара әрекеттесуі. Факторлар компенсациясы. Лимиттеуші факторлар. Толеранттылық

 128. Организмнің энергетикалық қоры. Авто және гетеротрофты организмдердегі энергияның түзілу физикасы. Организм деңгейіндегі энергияның айналу тиімділігі

 129. Бірлестіктегі заттар мен энергия ағыны. Қоректік құрылымдағы энергия ағынының моделі. Бірлестіктегі биогенді элементтер айналымы мен энергия ағынының арасындағы байланыс

 130. Биосфера туралы түсініктердің дамуы. Биосфера құрылымы. Биосфераның энергетикалық балансы. Заттар айналымы- биосфера гомеостазының негізгі механизмі. Организмдердің әртүрлі топтарының биогеохимиялық функциялары. және экожүйе типтері. Биосфера және оның компоненттерінің динамика мәселелері. Организмдер эволюциясының экологиялық механизмі. Адам эволюциясының экологиялық механизмі. Биосфера компоненттеріне антропогендік әсер. Биосфераның энергетикалық балансының антропогендік өзгерісі. Ғаламдық экологиялық мәселелер

 131. Жыртқыш-жемтік және өсімдік -өсімдік қоректі жануар жүйесіндегі динамиканың негізгі моделі. Лотки-Вольтерра моделі. Уақыттың кешігуімен логистикалық теңдеу. Жыртқыш - жемтік жүйесіндегі циклдік тербеліс

 132. Табиғи ортадағы антропогендік әсердің түрлері мен көлемі. Қоршаған табиғи орта сапасы мен оны нормалау. Қоршаған орта мониторингі. Тиімді пайдаланудың жалпы принциптері. Табиғат қорғау шараларының негізгі бағыттары мен классификациясы. Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді пайдалану экономикасы. Экологиялық қауіптің бағасы

 133. «Қауіпсіздік» түсінігінің көпаспектілігі. Қауіпсіздік көрсеткіштері

 134. Еңбек қорғау саласындағы нормативті-техникалық құжаттар

 135. Өндірістік бөлмелердің микроклиматын қалыптануы

 136. Өндірісітік жабдықтарға қойылатын қауіпсіздік талаптары. Жөндеу жұмыстарын дайындау, ұйымдастыру және жүргізу.

 137. Радиобелсенді заттар тастандылары әсеріне байланысты төтенше жағдайлар

 138. Стрестер мен дистрестер. Иерекс-Додсон заңы.

 139. Өндірісітік қауіпті және зиянды факторлардың топталуы.

 140. Өндірісітік діріл және оны бағалау. Дірілден қорғану іс-шаралары.

 141. Электрқауіпсіздік. Қорғану техникалық әдістері мен құралдары

 142. Аппаттық-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстардың мақсаттары мен міндеттері

 143. Адам қызметі. Аткинсон заңы.

 144. Өндірістегі жарақаттану мен аурулар. Өндірістегі оқығалы жағдайдың көрсеткіштері.

 145. Электромагниттік сәулеленуден қорғану. Өндірісітік және радиожиілік диапазондарындағы электромагниттік сәулелену.

 146. Электрқауіпсіздік. Электр тогымен зақымданған адамға алғашқы жәрдем көрсету.

 147. Апаттар мен катастрофалардың залалын жою барысында аппаттық-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу.

 148. Жұмысшыларды қорғау және қауіпсіздік қамтамасыз ететін техникалық құралдардың топталуы.

 149. Еңбек қорғау іс-шараларын жоспарлау және қаржыландыру.

 150. Еңбек шарттарының топтасуы және оңтайлы еңбек жағдайын жасау.

 151. Жұмысшының ағзасына иондамайтын сәуленің қолайсыз әсерінің алдын-алу ескерту іс-шаралары.

 152. Өндірісітік ғимараттар мен құрылыстарды найзағайдың тікелей жәнеекіншілей әсерінен қорғау іс-шаралары.

 153. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

 154. Жұмысшыларды қорғау құралдары. Қорғау құралдарының топталуы.

 155. Электр тогынан қорғау іс-шаралары. Қорғаныс жерге тұйықтау, нөлдеу және өшіру.

 156. Өрт-жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша ғимараттар мен құрылыстардың категорияларға бөлінуі.

 157. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, 30 тамыз 1995ж.

 158. Қазақстан Республикасының «Еңбек » Кодексі, Астана, 15 мамыр 2007ж.

 159. Қазақстан Республикасының «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» Заңы, Астана, 3 сәуәр 2002ж.

 160. Қазақстан Республикасының «Өрт қауіпсіздігі туралы»Заңы,Алматы,22 қараша 1996ж.

 161. Қазақстан Республикасының еңбек қорғау бойынша нормативтік актілерінің жинағы/ Н.Д.Спатаевтың, К.А.Адбаеваның ред.-Қарағанды,-356 б.

 162. Говоров Е. И., Степанов А. Т. Общие основы охраны труда.- Алматы.: РИК по УМЛ, 2003.-113с.

 163. 7. Охрана труда и техника безопасности в практической деятельности субъектов Республики Казахстан/Сост. В. И. Скала. - Алматы.: «LEM», 2002. - 276с.

 164. Гринин А. С, Новиков В. Н. Безопасность жизнедеятельности. - Москва.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.- 228с.

 165. Алексеев СВ., Усенко В.Р. Гигиена труда. - Москва: Медицина, 1988-576 с.

 166. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - Москва: Высшая школа, 1986.-320 с.

 167. Қазақстан республикасындағы өрт қауіпсіздігі ережелері. Негізгі талаптар (ҚР ӨҚЕ 08-97), Алматы,1999ж.

 168. Защита населения и территории в ЧС: Уч.пособие/ В.П.Журавлев и др. Изд-во АСВ/1999.-586 б.

 169. Белов С.В., Ильницкая А.В., Козяков А.Ф., Морозова Л.Л. Безопасность жизнедеятельности. Москва: Высшая школа, 1999.-478б.

 170. Гражданская оборона. Под ред. Е.Шубина. М.,»Просвещение», 1991, 154б.

 171. Катастрофы и аварии. В.Кудряшов. Минск: «Литература», 1996.1-Ут.

 172. Закон РК «радиационной безопасности» от 23 апреля 1998г.

 173. Закон РК «Об использовании атомной энергии» от 14 апреля 1997г.

 174. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных .- Москва: Высшая школа,1998-424с.

 175. Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений.- Москва: Энергоатомиздат, 1986-462с.

 176. Нормы радиационной безопасности (НРБ-96). Гигиеническое нормативы.- Алматы, 1997.-85с.

 177. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности.- Москва. Атомиздат,1991.-384с.

 178. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загразнения и их измерение.- Москва: Энергоиздат, 1989-336с.

 179. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда « строительстве.- Москва: Высшая школа, 1991.-272с.

 180. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.-Москва: Энергоатомиздат, 1986.-424с.

 181. Правила безопасности в угольных шахтах (ПОТ РК-028-99).- Караганда: 2ОО1.-2ООс.

 182. Ушаков К.З., Кирин Б.Ф. Охрана труда.- Москва: Недра, 1989.- 432с.

 183. Охрана труда. / Под.ред. Б.А. Князевского.- Москва: Высшая школа, 1982.-З1с.

 184. Юдин Е.Я., Белов С.В. Охрана труда в машиностроении.- Москва:Машиностроение, 1983.-285с.

 185. Русак О.Н. Справочная книга по охране труда в машиностроении.-Ленинград: Машиностроение, 1989.- 541с.

 186. Безопасность жизнедеятельности./ Под.ред. С.В. Белов, А.В. Илъницкая и др. - Москва: Высшая школа, 1999.-448с.

 187. Лощинин А.В. Охрана труда на железнодорожном транспорте. Справочная книга.- Москва: Транспорт, 1997.-448с.

 188. Аксенов Ч.Н., Аксенов В.Н. Транспорт и охрана окружающей среды:-Москва: Транспорт, 1986-176с.

 189. Бухаркин Е.Н., Овсянников В.М., Орлов К.С. и др. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: учебник-М.: Высшая школа, 2001. -415с.

 190. Гусев В.М., Ковалев Н.И., Попов В.П., Потрошков В.А. Теплотехника, отопление, вентиляция и конденцирование воздуха: Учебник для вузов – М.: Стройиздат – 1981. – 343с.

 191. Калицун В.И, Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация: УП для вузов – М.: Стройиздат, 2000-397с.

 192. Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. – М: Стройиздат, 1986 г.

 193. Кедров В.С., Ловцов Е.Н. Санитарно – техническое оборудование зданий. – М: Стройиздат, 1989 г.

 194. Курганов А.М., Федоров Н.В. Гидравлическое расчеты систем водоснабжения и водоотведения. Справочник. – Л.: Стройиздат, 1986 г.

 195. Техомиров К.В., Сергеенко А.С. Теплотехника, теплогазоснабжения и вентиляция. УП для вузов. М.: Стройиздат, 1981, 480 с.

 196. Тульчин И.К., Нудлер Г.И. Электрические сети и электроснабжения жилых и общих зданий. УП для вузов. 1990 г. 219 с.

 197. Андерсен Д.М. Экология и науки об окружающей среде: биосфера, экосистемы, человек. Л.: Гидрометеоиздат, 1985.

 198. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества: В 2-х т. Пер. с англ. М.: Мир, 1989.

 199. Будыко М.И. Глобальная экология. М.: "Мысль", 1977.

 200. Горелов А.А. Экология - наука - моделирование. М.: Наука, 1985.

 201. Джефферс Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии. М.: Мир, 1981.

 202. Довиньо П., Танг М. Биосфера и место в ней человека. М.: Изд-во "Прогресс", 1973.

 203. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс И. За пределами роста: Учеб. пособие. М.: Прогресс, Пангея, 1994.

 204. Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход / Отд. экон. РАН; науч.-ред. совет изд-ва "Экономика". М.: ОАО "Издательство "Экономика", 1999.

 205. Одум Ю. Экология. В 2-х т. Пер. с англ. М.: Мир, 1986.

 206. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ: Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 1989.

 207. Пианка Э. Эволюционная экология. М.: Мир, 1981.

 208. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды. М.: Мир, 1979.

 209. Реймерс Н.Ф. Концептуальная экология. Надежда на выживание человечества. М.: Россия молодая, 1992.

 210. Смит Дж. М. Модели в экологии. М.: Мир, 1976.

 211. Уатт К. Экология и управление природными ресурсами. М.: Мир, 1971.

 212. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс, 1980.

 213. Богуславский М.С. Эксплуатация инженерного оборудования общественных зданий.-М.: Стройиздат, 1990-239с.

 214. Витальев, Николаев В.Б., Сельдин Н.Н. Эксплуатация тепловых пунктов и систем теплопотребления: Справочник. – М.: Стройиздат, 1988.-623с.

 215. Внутренние санитарно-технические устройства: в 2ч. Ч1: Отопление,водопровод, канализация: Справочник проектировщика / Под ред. Староверова И.Г. –М.:Стройиздат, 1990.-430с.

 216. Внутренние санитарно-технические устройства: в 2ч. ЧІІ: вентиляция и кондиционирование воздуха: Справочник проектировщика / Под ред. Староверова И.Г. –М.:Стройиздат, 1998.-509с.

 217. Инженерное оборудование зданий и сооружений: Учеб.для вузов / Под ред Табунщикова Ю.А.., М.: Высш школа., 1989.-238с.

 218. Орлов К.С. Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.-М.:Издат.дом «Орел»,1997.

 219. Правила безопасности в газовом хозяйстве. М., 1998.-78с.

 220. Сладков А.В. Проектирование и строительство наружных сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб.-М.: Стройиздат,1987.-204с.

 221. Сомов М.А. Водопроводные системы и сооруужения. – М.: Стройиздат, 1988.-315с.

 222. Ширакс З.Е. Совмещенная прокладка инженерных сетей.-Москва.: Стройиздат, 1991.-20с.

 223. Ярошевский Д.Д., Мельников Ю.Ф., Косанова И.Н. Санитарная техника городов: Уч.для вузов.-Москва: Стройиздат, 1990.-320с.

 224. Тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың мемлекеттік жүйелерін басқару

 225. Өндірістік кәсіпорындардағы тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйелері

 226. Машина жасау кәсіпорындарындағы тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау басқармаларының сүлбаларын дайындау

 227. Қүрылыс кәсіпорындарындағы тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау басқармаларының сүлбаларын дайындау

 228. Көмір шахталарындағы тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау басқармаларының сүлабаларын дайындау

 229. Кенінггердің тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау басқармаларының сүлбаларын дайындау .

 230. Жол-қүрылыс көсіпорындарының тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау басқармаларының сүлбаларын дайындауПохожие:

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығЫ
«Геоэкология және табиғатты пайдалану» кафедрасының мәжілісінде талқыланып, бекітілген
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтихандарының
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Кешенді емтиханның бағдарламасы «Экономика және қаржы» факультетітің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығЫ
В020800 – «Археология және этнология» мамандығының Археология, Этнология пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылған
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы icon6М020500- «Филология: қазақ филологиясы» мамандығы бойынша магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы павлодар
Р ҮҚ-мен бекітілген жоғары оқу орнынан кейінгі мжмс және 2012 жылдың 19 қаңтарындағы №109 ҚР ҮҚ-мен бекітілген жоғары оқу орнынан...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Информатика мамандығының пәндері: Информатика, сандық әдістер, деректер қорының теориясы, тілдер және бағдарламалау технологиясы,...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
М051100 -маркетинг мамандығының пәндердің «Маркетинг», «Маркетингтік зерттеулер», «Маркетингтік коммуникациялар», «Қызметтер маркетингісі»,...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
В070800-«Мұнайгаз ісі» мамандығының пәндердің («Мұнайгаз саласындағы техника мен технология», «Қайран кенорындарын игеру», «Ұңғымаларды...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconҚазақстан республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Докторантура
Р денсаулық сақтау министрлігі Медицина білімі мен ғылымының инновациялық технологиялар Республикалық орталығының медициналық және...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница