050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған
Скачать 316.24 Kb.
Название050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған
страница1/2
Дата конвертации10.02.2016
Размер316.24 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/33476.doc
  1   2
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Есеп және аудит кафедрасы


050509 «Қаржы»

мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын

студенттеріне арналған


Ұлттық шоттар жүйесі

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар

Лист утверждения

к программе дисциплины

для студентов

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/11

БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономикалық факультетінің деканы

_______________Т.Я. Эрназаров

«____»_____________200_ ж.

Құрастырушы:

аға оқытушы
Бейсембаева Г.К.


Есеп және аудит кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


ҰШЖ пәнінен


050509 «Қаржы»мамандығының студенттеріне арналған


Бағдарлама «__» ________ 200_ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде дайындалды


«__»_________ 200_ж. кафедра мәжілісінде ұсынылды

Хаттама №____


Кафедра меңгерушісі_____________ И.Н. Шамрай.


Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

«____»_________200_ж. Хаттама №____

ОӘК төрағасы________________________ Л.А. СидороваКелісілген:


Кафедра меңгерушісі_____________ Л.Н. Попп

«____»_________200_ж


1 Оқытушы жөнінде мәлімет:

Бейсембаева Гульмира Кулхановна, Есеп және аудит кафедрасының аға оқытушысы. Қабылдау уақыты - 426 кабинет.


2 Пәннің мақсаттары мен міндеттері


«Ұлттық шоттар жүйесі» курсы бойынша негізі - ұлттық есептердің халықаралық жүйесін зерттеу, ұлттық есеп жүйесі бойынша салааралық балансты құрастыру әдістемесін меңгеру.

Пәннің міндеттері:

 • ұлттық шоттар жүйесінде (ҰШЖ) қолданылатын негізгі категорияларын, жіктеулерін және топтауларын меңгеру;

 • ұлттық есеп жүйесіндегі шоттар жүйесінің мәнің және мазмұның құрастыру;

 • кіретін әрбіт шотын құрастырудың мазмұның және әдістемесін зерттеу;

 • ҰШЖ бойынша халықаралық статистикалық тәжірибесіне сәйкес салааралық балансты құрастыру әдістемелік принциптерін зерттеу.

Ұлттық шоттар жүйесі келесі пәндермен өзарабайланысты: философия, макро- и микроэкономика, мемлекеттік реттеу, бухгалтерлік есеп, маркетинг, менеджмент және т.б.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:

 • ҰШЖ экономиканың қызмет етуін көрсететін ақпаратты жинау, өндеу, талдау әдіснамасын;

 • экономиканың статистикалық үлгілерінің негізінде болжаудың теориясы мен әдіснамасын білу керек.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер істей білу керек:

 • нарық экономикасын басқарудағы пайдаланатын негізгі жіктеулерін және топтауларын қолдану;

 • ҰЕЖ шоттарындағы макроэкономикалық көрсеткіштердің негізінде экономиканың жағдайын бағалау;

 • нәтижелерді өзарабайланысты кешенді зерттеу өткізу үшін экономикалық процесстердің статистикалық үлгілерін құрастыру және қорларды табу.

3 Оқу-әдістемелік әдебиет


Негізгі

 1. Елемесова А.М., Кииков Е.М. Система национальных счетов. Учебное пособие. - Алматы: Экономика, 1995.

 2. Елемесова А.М., Бельгибаева К.К., Кииков Е.М., Молакулова Г.М. Социально-экономическая статистика. - Алматы, 1999г.

3 Закон Республики Казахстан о статистике. – Астана, 2001

4 Иванов Ю. Н. Пересмотр системы национальных счетов ООН.

5 Иванов Ю.Н. Экономическая статистика – М., 1998г.

6 Молакулова Г.М. Международная экономическая статистика. - Алматы, 2004 г.

 1. Назаров М.Г. Курс с социально-экономической статистики - М., 2000 г.

 2. Национальные счета Республики Казахстан Статсборник.- Алматы.: Нацстатагентство Республика Казахстан, 2000

 3. Основные методологические принципы составления межотраслевого баланса в соответствии с международной статистической практикой по системе национальных счетов. – М., 1992.

 4. Пономаренко Н., Башкатов Б.И. Система национального счетоводства: принципы построения. Учебное пособие. – М.: Экономика и МНПП «ЭСИ», 1992.

 5. Рябушкин Б.Т., Хоменко Т.А. Система национальных счетов - М.: Финансы и статистика,1993

12 Салин В. Н., Воробьева И. В. и др. Система национальных счетов. Задачи и принципы построения. Учебное пособие. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1997


Қосымша

 1. Авров А.П. Общая теория статистика. Учебное пособие. – Алматы: Университет «Туран», 1998

 2. Адамов В.Е. Сборник задач по статистике промышленности: - М.: Финансы и статистика, 1988

 3. Адамов В.Е. Статистика промышленности. Учебник.- М.: Финансы и статистика, 1987

 4. Адамов В.Е., Ильянкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А. Экономика и статистика фирм: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1996

 5. Гусаров В.М. Теория статистики. Учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998

18 Европейская система интегрированных экономических счетов. Перевод с англ. – М.: Экономика, 1992

 1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. - М.: Финансы и статистика, 1996

 2. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.: ИНФРА, 1998

21 Кулагина Г. Д. и др. Система национальных счетов и платежный баланс России. Учебное пособие. – М.: Издательство МЭСИ, 1996

22 Курс социально-экономической статистики. Учебник под ред. М. Г. Назарова – М.: Финстатинформ, 2000

23 Масакова И. Д., Петров В. Н., Рябушкин Б. Т. Межотраслевой баланс в СНС. – М.: Госкомстат РК, 1995

24 Медведев В. Г., Салин В. Н. Система национальных счетов. Тексты лекций. – М.: Финстатинформ, 1994

25 Национальные счета для бывшего СССР: источники, методы, расчеты. – М.: Совместное издание ОЭСР и Статкомитета СНГ, 1994

26 Огосов И.А., Рябушкин Б.И. О введении в практику советской статистики системы национальных счетов.- Вестник статистики, 1990, № 7.

27 Рекомендации Межгосударственного Статистического комитета СНГ по составлению ключевых счетов СНС, 1995

28 Салин В. Н., Воробьева И. В. и др. Макроэкономическая статистика. Учебное пособие. – М.: Дело, 2000

29 Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. Статистика: Курс лекций. М.: Издательство «ИНФРА – М», 1996


4 Пәннің тақырыптық жоспары


4.1. 050509 «Қаржы» мамандығы бойынша орта кәсіби білім негізінде сырттай оқу түрі (түскен жылы - 2007 ж.)

Ф СО ПГУ 7.18.1/13

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптын аталуы

Сағаттын саны

дәрістер

тәжірибелер

СӨЖО

1

ҰШЖ пәні, әдістері мен міндеттері

1
5

2

ҰШЖ негізгі ұғымдар, жіктемелер, топтастырулар

1
5

3

«Өндіріс» шоты
1

5

4

«Табыстардың пайда болуы» шоты

1

5

5

«Алғашқы табыстарды бөлу» шоты

1

1

7

6

«Табыстарды қайта бөлу» шоты

1

7

7

«Қолда бар табысты пайдалану» шоты

1
5

8

«Капиталға байланысты» шоты

1
7

9

Қаржы шоты
1

5

10

«Тауарлар және қызметтер» шоты

1
7

11

Сыртқы экономикалық байланыстар шоттары. Ағымдағы операциялар шоты

1

1

5

12

Сыртқы экономикалық байланыстар шоттары Капиталға байланысты операциялар шоты

1

5

13

Жалпы ішкі өнімді есептеу әдістері

1

1

5

14

ҰШЖ концепциясы бойынша салааралық баланс

1

1

5
БАРЛЫҒЫ

12

6

78


4.2 050509 «Қаржы» мамандығы бойынша жоғары білім негізінде сырттай оқу түрі (түскен жылы - 2007 ж.)

Ф СО ПГУ 7.18.1/13

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптын аталуы

Сағаттын саны

дәрістер

тәжірибелер

СӨЖО

1

ҰШЖ пәні, әдістері мен міндеттері5

2

ҰШЖ негізгі ұғымдар, жіктемелер, топтастырулар5

3

«Өндіріс» шоты5

4

«Табыстардың пайда болуы» шоты
5

5

«Алғашқы табыстарды бөлу» шоты
1

7

6

«Табыстарды қайта бөлу» шоты
7

7

«Қолда бар табысты пайдалану» шоты
5

8

«Капиталға байланысты» шоты7

9

Қаржы шоты
1

5

10

«Тауарлар және қызметтер» шоты
1

7

11

Сыртқы экономикалық байланыстар шоттары. Ағымдағы операциялар шоты
1

5

12

Сыртқы экономикалық байланыстар шоттары Капиталға байланысты операциялар шоты
5

13

Жалпы ішкі өнімді есептеу әдістері
1

5

14

ҰШЖ концепциясы бойынша салааралық баланс
1

5
БАРЛЫҒЫ
6

78

5 Аудиторлық сабақтарының мазмұны


5.1 Дәрістер сабақтарының мазмұны


1 тақырып ҰШЖ пәні, әдісі және міндеті

ҰШЖ өзарабайланысты экономикалық көрсеткіштерінің жүйесі ретінде. ҰШЖ-нің пәнң және міндеттері. ХШБ-ден ҰШЖ-ге көшу қажеттілігі. ҰШЖ объектілері. ҰШЖ-нің жалпы әдістемелігі.

  1   2

Похожие:

050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған iconПрограмма дисциплины для студентов
«Есеп және аудит», 050509 «Қаржы» мамандықтарының жалпы орта білім, орта кәсіби білім және жоғары кәсіби білім негізіндегі сырттай...
050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
«Қаржы» мамандықтарының орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттеріне арналған
050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
В050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне арналған орта кәсіби және жоғары кәсіпік білім негізінде сырттай оқу нысаны студенттеріне...
050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған icon1 Оқытушы туралы деректер
«Экономика» мамандықтың студенттеріне арналған орта кәсіптік білім, және жоғары кәсіпкерлік білім сырттай оқитын негізінде
050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
В050900 «Қаржы» мамандығының жоғары кәсіби білім сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған «Қаржылық талдау»
050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
В050900 «Қаржы» мамандығының орта кәсіби білім негізінде күндізгі оқу нысаны студенттеріне арналған
050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Қаржы, есеп және салық салу» кафедрасында дайындалып 050508, 5В050800-...
050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған iconКӘсіби лексиканы меңгертуде жаңа технологияны қолданудың тиімділігі
Солардың бірі – жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтарда оқитын білім алушыларға кәсіби лексиканы оқыту әдістемесі
050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған iconКолледж Айдарбаева Ғ. Б. “Қаржы” мамандығы бойынша оқитын оқушыларға арналған кәсіби қазақ тілінен ОҚУ ҚҰралы павлодар
Оқу құралы экономика бөлімінде оқитын студенттерге арналған. Бұл басылымда қаржы саласында кездесетін лексика негізінен берілген....
050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған icon«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін
Кәсіби білім беру жүйесіндегі менеджмен: Кәсіби психология; Кәсіби педагогика; Кәсіптік білім берудің әдіснамалық проблемалары; Кәсіптік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница