«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже
Скачать 160.22 Kb.
Название«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже
Дата конвертации10.02.2016
Размер160.22 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.samruk-energy.kz/docs/kaz/SamuriK-Energo_AK-nin_ishki_baKilau_juiesi_turali_ereje.doc
«Самұрық-Энерго» АҚ

Директорлар кеңесінің шешімімен

БЕКІТІЛДІ

2009 жылғы «8» қазандағы №26 хаттама


«Самұрық-Энерго» АҚ-ның

Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже


І. Жалпы ережелері


 1. «Самұрық-Энерго» АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) Ішкі бақылау жүйесі туралы ережесі (бұдан әрі – Ереже) Қоғамның бірлескен басқару Кодексіне және Жарғысына, Қоғамның органдары мен бөлімшелері туралы ережелерге және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.

 2. Ереже Қоғамның қызметін жүзеге асыруы кезінде ішкі бақылау жүйесінің түсініктері мен мақсаттарын, ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруды және оның жұмыс істеу қағидаларын, ішкі бақылау рәсімдерін, ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін құру жөніндегі талаптарды, сондай-ақ Қоғамда ішкі бақылау рәсімдерін орындау және ішкі бақылау жүйесін бағалау бойынша ішкі бақылау субъектілерінің жауапкершілігін анықтайды.

 3. Ережеде пайдаланылған түсініктер мен анықтамалар:

Акционер – Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы (жоғарғы орган);

Директорлар кеңесі – Қоғамның Директорлар кеңесі (басқару органы);

Аудит бойынша комитет – Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті;

Ішкі аудит қызметі – Қоғамның Ішкі аудит қызметі;

Басқарма – Қоғам Басқармасы (атқарушы орган);

Лауазымды тұлғалар – Қоғам Басқармасының және Директорлар кеңесінің мүшелері;

Шоғырландырылған топ – еншілес, тәуелді және бірлескен бақылау ұйымдары бар Қоғам;

Ішкі бақылау субъектілері – ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруға, жұмыс істеуіне және тиімділігін бағалауға жауапты Қоғамның органдары, бөлімшелері және жұмысшылары;

Директорлар кеңесінің комитеттері – Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Бірлесіп басқару кодексіне сәйкес құрылған, Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері.

 1. Ережені Қоғам оның жеке ерекшеліктерін, көлемін және даму кезеңін, сондай-ақ оның алдынан шығатын қауіптер мен қиындықтарды ескере отырып қабылдайды.


ІІ. Ішкі бақылау жүйесінің

анықтамалары мен жұмыс істеу мақсаттары


 1. Ішкі бақылауға Директорлар кеңесімен, Ішкі аудит қызметімен, Басқармамен, Қоғамның бөлімшелерімен және жұмысшыларымен бірлесіп жүзеге асырылатын процесс және Қоғамның мақсаттарын орындаудың дұрыс кепілдігін қамтамасыз етуге шақыратын әрекеттері ретінде анықтама беріледі, соның ішінде мынадай жетістіктер:

  1. Қоғам қызметінің тиімділігі;

  2. Қоғамның активтерін, ақпараттарын және ресурстарын тиімді пайдаланудың бүтіндігі;

  3. Қоғамның қаржылық және басқару есептіліктерінің толықтығы, сенімділігі және нақтылығы;

  4. Қазақстан Республикасының заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтау;

  5. тәуекел менеджменттің ұтымды жүйесін енгізу және қолдау есебінен қауіптерді азайту.

 2. Ішкі бақылау жүйесі Қоғамның мақсаттарына жету бөлігіндегі маңызды қауіптерге тиісті деңгейде қарсы тұруға, тиімді әрі оңтайлы қызмет етуге мүмкіндік беретін, саясаттың, процестердің және рәсімдердің, әрекет ету қағидаларының және әрекеттердің жиынтығы ретінде анықталады.

 3. Ішкі бақылау жүйесі келесідей өзара байланысты компоненттерді қамтиды:

  1. бақылау ортасын;

  2. қауіптердің бағасын;

  3. ішкі бақылау рәсімдерін;

  4. ақпараттық қамтамасыз ету және ақпаратпен алмасу жүйесін;

  5. ішкі бақылау жүйесінің мониторингі мен тиімділік бағасын.

 4. Ішкі бақылау жүйесі Қоғамның процестеріне және күн сайынғы операцияларына жалғасады, қабылданған немесе қабылдануы тиіс және қауіптерге жылдам қарсы тұруға қабілетті болуы тиіс іс-шараларды түзету бөлшектерімен бірге, бақылаудың кез келген маңызды кемшіліктері мен осал тұстары туралы тиісті басқару деңгейінен дереу ақпарат беруге арналған рәсімдерді қамтиды.


ІІІ. Ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру


 1. Қоғамда ішкі бақылау жүйесіне кіретін органдардың құзыреті Қоғамның Жарғысына сәйкес олардың ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, бекіту, қолдану және бағалау процестеріне қатынасына байланысты шектеледі.

 2. Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасы Қоғам қызметкерлеріне Қоғам қызметінің барлық басқару деңгейлері мен бағыттарындағы этикалық нормаларды ішкі бақылаудың және сақтаудың маңыздылығын көрсететін және демонстрация жасайтын бақылау ортасын құруды қамтамасыз етеді.

 3. Директорлар кеңесі Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруға жауапты болып табылады. Директорлар кеңесі ішкі бақылау жүйесі туралы Ережені қабылдайды, оны жетілдіру жөніндегі шараларды қабылдайды және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін тұрақты бағалауды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі ішкі бақылаудың сенімді жүйесін ұйымдастыру және оның тиімділігін бағалау үшін тәуекелге бағытталған тәсілді қолданады.

 1. Басқарма Директорлар кеңесі бекіткен ішкі бақылау жүйесі туралы Ережені әзірлеуге, енгізуге, ішкі бақылау процестері мен рәсімдерін жетілдіруге, ішкі бақылау жүйесінің сенімді жұмыс істеуіне және ішкі бақылау жүйесінің мониторингіне жауапты.

 2. Қоғам бөлімшелерінің басшылары өз лауазымдық (функционалдық) міндеттеріне сәйкес Қоғамның қызметінде оларға сеніп тапсырылған бағыттарда ішкі бақылау рәсімдерін әзірлеуге, құжаттауға, енгізуге, мониторингіне және жетілдіруге жауап береді.

 3. Қоғамның процестері мен операцияларын ішкі бақылаудың жеке функциялары Қоғамда құрылатын мамандандырылған бөлімшелерге немесе Қоғамның жеке жұмысшыларына тапсырылуы мүмкін.


4. Ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеу принциптері


 1. Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесі келесі принциптерге құрылады:

  1. бірқалыпты үздіксіз жұмыс істеуі – ішкі бақылау жүйесінің тұрақты және тиісті жұмыс істеуі Қоғамның қызметіне теріс әсер ететін кез келген ауытқуларды Қоғамға дер кезінде анықтауға және алдағы уақытта олардың туындайтынын ескертуге мүмкіндік береді;

  2. ішкі бақылау жүйесінің барлық субъектілерінің есеп беруге тиістілігі – әрбір тұлғаның бақылау функцияларын орындау сапасын ішкі бақылау жүйесінің басқа субъектісі бақылайды;

  3. міндеттерді бөлу – Қоғам бақылау функцияларының қайталануын болдырмауға тырысып отыр және бұл функциялар операцияларды ескеріп, белгілі активтермен операцияларды бекітумен, активтердің бүтіндігін қамтамасыз етумен және оларды түгендеуді жүргізумен байланысты функцияларды бір адам біріктірмейтіндей етіп, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмысшылары арасында үлестірілуі тиіс.

  4. операцияларды тиісті мақұлдау және бекіту – Қоғам өкілетті органдар мен тұлғалардың тиісті өкілдіктері аясында барлық қаржылық-шаруашылық операцияларды бекіту тәртібін орнатуға тырысып отыр;

  5. Ішкі аудит қызметінің тікелей Директорлар кеңесіне тәуелсіздігін немесе оның Аудит жөніндегі комитет арқылы функционалдық есептілігін қамтамасыз ету;

  6. Қоғамда жұмыс істейтін барлық ішкі бақылау субъектілерінің бақылау функцияларын тиісті деңгейде орындауға жауапкершілігі;

  7. Қоғамның барлық органдары мен бөлімшелерінің анық өзара іс-қимылы негізінде ішкі бақылауды жүзеге асыру;

  8. үнемі дамыту және жетілдіру – ішкі бақылау жүйесі икемді болуы және оны Қоғамның жұмыс істеуінің ішкі және сыртқы шарттарының өзгерістеріне және туындаған жаңа тапсырмаларға бейімделетіндей етіп құрылған болуы тиіс;

  9. бақылаудың кез келген маңызды кемшіліктері мен осал тұстары туралы хабарламаларды уақытылы беру – Қоғамда тиісті ақпаратты органдарға және тұлғаларға берудің, өкілеттілерге бақылаудың кез келген маңызды кемшіліктері мен осал тұстарын жою туралы шешімдер қабылдаудың барынша қысқартылған мерзімдері орнатылған болуы тиіс;

  10. ішкі бақылаудың кешенді әрі жүйелі сипаты.


V. Бақылау ортасы және қауіптерді бағалау


 1. Бақылау ортасы Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының және Акционерінің Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесін құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігіне жалпы қатынасы, Қоғам жұмысшыларының мұндай жүйенің маңыздылығын түсінуі және осыған байланысты қабылданатын әрекеттер ретінде анықталады.

 2. Бақылау ортасының факторлары мыналарды қамтиды:

  1. Қоғам жұмысшыларының адалдығын, этикалық құндылықтарын және біліктілігін, олар тапсырылған міндеттерді орындау үшін қажетті білімді, тәжірибені және дағдыларды көрсетеді;

  2. философияны және басқару стилін;

  3. Қоғамның ұйымдық құрылымын, бұл Қоғамның қызметін жоспарлау, орындау, бақылау және мониторингтеу үшін негіз қалайды;

  4. өкілдіктер мен жауапкершілікті бөлу, мұның нәтижесінде мәселелер мен қиындықтарды шешу жөніндегі Лауазымды тұлғалар мен жұмысшылардың бастамасы шешіледі және құпталады, сондай-ақ олардың өкілдіктеріне шек қойылады;

  5. қызметкерлерді басқару саясатын және тәжірибесін;

  6. Директорлар кеңесінің назары мен стратегиялық басқаруын.

 3. Қауіптерді басқару принциптерін, әдістерін, қауіптерді басқару жүйесінің тиімділігін бақылауды және мониторинг тәртібін, оның жұмыс істеуіне және ол туралы ақпаратты ашуға жауапты органдардың өкілдіктері Қоғамның ішкі құжаттарымен регламенттеледі.


VI. Ішкі бақылау рәсімдері


 1. Қоғамның органдары мен жұмысшылары сақтауы тиіс ішкі бақылау рәсімдері, құжатпен белгіленген іс-шаралар жүйесі және Қоғамның мақсаттарын, міндеттерін және жоспарларын орындаудың тиімді ішкі жүйесін қамтамасыз ету, стандартты емес операцияларды анықтау және жасау, сондай-ақ Қоғамның Лауазымды тұлғалары мен жұмысшылары тарапынан мүмкін болған заңсыз әрекеттер мен қауіптерді жою жөніндегі әрекеттер болып табылады.

 2. Ішкі бақылау рәсімдері келесілерді қамтиды:

  1. Қоғам бөлімшелерінің, жұмысшыларының және Лауазымды тұлғаларының мақсаттары мен міндеттерін, өкілдіктері мен жауапкершілігін Қоғамды басқарудың барлық деңгейінде орнатуды, олардың тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз етуді;

  2. операцияларды санкциялау бойынша өкілдіктер орнатуды: операцияларды тек тиісті өкілдіктер берілген тұлғалардың бекітуін және жүзеге асыруын;

  3. міндеттерді бөлуді және Қоғамның Лауазымды тұлғалары мен жұмысшылары өз міндеттерін орындауы кезінде мүдделер қайшылығының жоқ болуын;

  4. Қоғамның органдары, бөлімшелері және жұмысшылары арасында ақпараттық қамтамасыз етудің сенімді жүйесін және ақпаратпен алмасудың тиімді арналарын құруды және жұмыс істеуін қамтамасыз етуді;

  5. Қоғамның барлың жұмысшылары мен лауазымды тұлғаларына ішкі бақылауды сақтау жөніндегі олардың міндеттерін хабарлау және олардың ішкі бақылау жүйесіндегі рөлін ұғынуды;

  6. Қоғамның құжаттарына сәйкес Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерін және Қоғамның басқарма қызметкерлерінің әрбір жұмысшысы үшін негізгі қызмет көрсеткіштерін орнатуды;

  7. Қоғам органдарының, бөлімшелерінің және жұмысшыларының қызмет өлшемдерін орнату және тиімділігін бағалауды;

  8. Қоғамның қауіптерін басқаруды;

  9. Қоғамның активтерін сатып алу/айыру, қайта құрылымдау мониторингі және оларға мүліктік құқықтарды сақтауды (активтердің бүтіндігін);

  10. Қоғамның ресурстарын тиімді пайдалану мониторингін;

  11. Қоғамның даму жоспарының және бюджетінің орындалу мониторингін;

  12. Инвестициялық жобалардың іске асуын бақылауды;

  13. Қоғамның есептілігін құру және уақытылы беру, бухгалтерлік және салық есебінің белгіленген тәртібін сақтауды бақылауды (бухгалтерлік, басқару, қаржылық, салық және басқа да);

  14. Қазақстан Республикасының заңнамасындағы, Қоғамның ішкі құжаттарындағы, сондай-ақ өкілетті мемлекеттік органдардың нұсқауларындағы талаптардың сақталуын бақылауды;

  15. Қоғам органдары қабылдайтын шешімдердің орындалуын бақылауды;

  16. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсыныстарының, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарының орындалуын бақылауды;

  17. Қоғамның ақпаратты ашуының белгіленген рәсімдерінің орындалуын бақылауды;

  18. Қоғамдағы құжат айналымның белгіленген рәсімдерінің орындалуын бақылауды;

  19. Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін тұрақты бағалауды;

  20. Ішкі бақылау рәсімдерін тиісті құжаттауды;

  21. Қоғамның ішкі құжаттарында ескерілген басқа да рәсімдерді.


VII. Ақпараттық қамтамасыз ету және ақпаратпен алмасу жүйесі


 1. Ақпараттық қамтамасыз ету және ақпаратпен алмасу жүйесінің астарынан Қоғамның барлық қызмет саласын қамтитын деректерді уақытылы әрі тиімді анықтауды, олардың тіркелуін және олармен алмасуды ұғынамыз.

 2. Қоғам өздері қабылдайтын шешімдерге ықпал етуге қауқарлы оқиғалар мен шарттар туралы толық әрі дәлме-дәл ақпараттың бар болуын қамтамасыз етеді.

 3. Қоғам өз қызметінің барлық саласын және процестерін қамтитын тиісті ақпараттық жүйені құруға тырысып отыр. Қолданбалы бағдарламаларға енгізілген ақпарат Қоғамда қабылданған рәсімдерге сәйкес авторланады және сақталады.

 4. Қоғам ақпаратпен алмасудың тиімді арналарын құруды қамтамасыз етеді, Қоғамда қабылданған саясаттың және ішкі бақылау рәсімдерінің түсініктерін барлық ішкі бақылау субъектілерінде қалыптастыру және олардың орындалуын бақылау мақсатында тік және көлденең байланыстарды қосқанда.

 5. Қоғам ақпаратқа рұқсатсыз кіруден қорғау үшін шаралар қабылдайды.


VIII. Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау


 1. Ішкі бақылау жүйесін бағалау Қоғам есептілігінің мақсаттарына және нақтылығына қол жеткізуге әсер ететін қателердің туындау мүмкіндігін анықтау, осы қателердің маңыздылығын айқындау және ішкі бақылау жүйесінің өз алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындауын қамтамасыз ету мүмкіндігін анықтау үшін жүргізіледі.

 2. Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі мен барабарлығын анықтау кезінде бірінші кезекте Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасы мен жұмысшыларының барлық процестерге ішкі бақылауды енгізуге, олардың әсерін жұмсарту үшін қолданылатын бақылау шараларының қауіптері мен тиімділігін уақытылы бағалау әрекеттері (немесе әрекетсіздіктері) ескеріледі.

 3. Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау Директорлар кеңесінің міндеттерінің ажырамас бөлігі болып табылады. Директорлар кеңесі Ішкі аудит қызметі, Аудит бойынша комитет және Басқарма жеткізген есептерге негізделген ақпараттар мен кепілдіктерді тиісті әрі егжей-тегжейлі зерттегеннен кейін оның тиімділігі туралы өзінің жеке ойын қалыптастыруы тиіс.

 4. Басқарма Директорлар кеңесінің алдында ішкі бақылау жүйесінің тұрақты мониторингіне және Директорлар кеңесіне мониторингтің орындалып жатқандығы туралы кепілдіктер беруге жауапты. Директорлар кеңесі Басқарманың ішкі бақылау жөніндегі есептерін тұрақты түрде алуға және бағалауға міндетті.

 5. Тұрақты негіздегі тиімді мониторинг сенімді ішкі бақылау жүйесінің ажырамас бөлшегі болып табылады. Директорлар кеңесі өз міндеттерін орындауы кезінде, тек қана Қоғам қызметіндегі мониторинг процесіне сенім арта алмайды.

 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы Ережеге сәйкес, Аудит бойынша комитет Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін талдауды және бағалауды, соның ішінде Ішкі аудит қызметінің хабарламалары мен есептері негізінде жүзеге асырады. Аудит бойынша комитеттің ішкі бақылау жүйесін бағалау жөніндегі жұмысының нәтижелері Директорлар кеңесіне жеткізілуі және олармен қаралуы тиіс.

 7. Директорлар кеңесінің басқа да комитеттерінің ішкі бақылау жүйесін бағалау процесіндегі рөлі Директорлар кеңесінің тиісті Комитеттері туралы ережелермен анықталады және Директорлар кеңесінің көлемі мен құрылымы; Қоғам операцияларының ауқымы, әр түрлілігі және кешенділігі; Қоғамға соқтығысатын маңызды қауіптердің болмысы сияқты негізгі факторларға тәуелді болуы мүмкін.

 8. Ішкі аудит қызметі туралы Ережеге сәйкес, Ішкі аудит қызметі Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тұрақты мониторингінің бөлігі ретінде шығады және ішкі бақылау жүйесін қойылған мақсаттарға, міндеттерге және берілген өлшемдерге сәйкестігін тексеру үшін тікелей бағалап, ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды береді. Ішкі аудит қызметінің ішкі бақылау жүйесін бағалау жөніндегі жұмысының нәтижелері Директорлар кеңесіне жеткізілуі және олармен қаралуы тиіс.

Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау кезінде Ішкі аудит қызметі сондай-ақ өз қызметін регламенттейтін Қоғамның басқа да құжаттарын басшылыққа алады.

 1. Ішкі аудит қызметінің есептері Директорлар кеңесіне осы қауіптерді тиісті қызмет салаларында басқаруда маңызды қауіптердің қалыпты бағасын және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін беруі тиіс. Бақылаудың кез келген маңызды кемшіліктері мен анықталған әлсіздіктері, соның ішінде олардың Қоғамға жасаған, жасайтын немесе жасауы мүмкін ықпалы және оларды жою үшін қабылданған әрекеттер есепте талқылануы тиіс.

 2. Ішкі аудит қызметі жоқ болғанда, Директорлар кеңесі ішкі бақылау жүйесі қойылған талаптарға сәйкес жұмыс істеп тұрғандығы туралы ойды растау үшін мониторинг пен бақылаудың басқа да процестерін қолдануды қамтамасыз етуі тиіс. Мұндай жағдайда Директорлар кеңесі бұл процесс жеткілікті әрі объективті кепілдіктерді көрсететіндігін бағалауы тиіс.

 3. Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне бағалау жүргізу процесін Директорлар кеңесі анықтауы және Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің есептерін және Аудит жөніндегі комитеттің ақпараттарын беру тұрақтылығын, мақсаттары мен шектерін қамтуы тиіс, оны жыл ішінде Директорлар кеңесі алады және қарайды, сондай-ақ жыл сайынғы бағалау рәсімін, ол дұрыс әрі тиісті деңгейде құжатталуы тиіс және Қоғамның жыл сайынғы есебінде ішкі бақылау жүйесі туралы ақпараттың негізі болып табылады.

 4. Директорлар кеңесі есептерді бағалай отырып, жыл ішінде:

  1. маңызды қауіптерді қарау және олар қалай сәйкестендірілгеніне, бағаланғанына және басқарылатынына бағалау;

  2. маңызды қауіптерді басқарудағы, атап айтқанда, есепте сипатталған, ішкі бақылаудың кез келген маңызды кемшіліктері мен әлсіздіктеріне қатыстылығы бар ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау;

  3. бақылаудың анықталған маңызды кемшіліктері мен әлсіздіктерін түзету үшін тиісті әрекеттер дереу қолданылғандығына тексеру;

  4. бақылаудың анықталған маңызды кемшіліктері мен әлсіздіктерінде ішкі бақылау жүйесінің ең қарқынды мониторинг қажеттілігі туралы хабар беретін негіздердің бар болуына анықтау жүргізеді.

 5. Директорлар кеңесі қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есепті құру мақсатында жыл сайынғы бағалауды жүргізуі тиіс. Бағалау жыл ішінде қаралған, есептерде көрсетілген мәселелерді, сондай-ақ Директорлар кеңесі Қоғамның ішкі бақылауының талдау жылы ішіндегі барлық маңызды аспектілерін және мақұлданған күні актуалдандырылған (расталған) ішкі бақылау жөніндегі жыл сайынғы есепті ескергендігіне кепілдік беру үшін қажетті, барлық қосымша ақпаратты қамтуы тиіс.

 6. Директорлар кеңесінің жыл сайынғы есебі, атап айтқанда, келесілерді қамтуы тиіс:

  1. маңызды қауіптердің табиғаты мен деңгейін соңғы жылдық бағалаумен салыстыру жөніндегі өзгерістерді және Қоғамның бизнес пен сыртқы ортадағы өзгерістерге жауап беру мүмкіндігін;

  2. Басқарма жүзеге асыратын қауіптердің қолданыстағы мониторинг жүйесінің және ішкі бақылау жүйесінің шегі мен сапасын және кепілдік беруші Ішкі аудит қызметінің және/немесе Қоғамның бөлімшелері мен тұлғаларының жұмыстарының нәтижесі қай жерде қабылданатынын;

  3. Қоғамдағы бақылаудың жағдайына және қауіптерді басқару тиімділігіне жалпы баға беруге мүмкіндік беретін мониторинг натижелері жөніндегі ақпаратты Директорлар кеңесіне/Аудит бойынша комитетке беру көлемін және мерзімділігін;

  4. бақылаудың жыл ішінде анықталған маңызды кемшіліктері мен әлсіздіктерінің үлесін және Қоғамның қаржылық көрсеткіштеріне немесе жағдайына маңызды әсер ететін болжап болмайтын салдарға әкелген, әкелетін немесе әкелуі мүмкін көлемін;

  5. Қоғамның жылдық есебін құру жөніндегі процестердің тиімділігін.

 7. Ішкі бақылау жүйесінің маңызды кемшіліктері мен әлсіздіктері туралы ақпаратты алған кезде, Директорлар кеңесі олардың туындау себептерін анықтауы және ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, жұмыс істеуі және мониторингі жөніндегі Басқарманың әрекеттерін қайта бағалауы тиіс.


9. Директорлар кеңесінің ішкі бақылау жөніндегі есебі


 1. Директорлар кеңесі Акционерге берілетін жыл сайынғы ішкі бақылау жүйесі туралы ақпаратты ашуға жауап береді, онда:

  1. Қоғам соқтығысатын маңызды қауіптерді сәйкестендіру, бағалау және басқару жөніндегі әрекеттегі процесті сипаттауы;

  2. процесс талдау жылы ішінде жүзеге асырылғандығын және жылдық есеп мақұлданған күні актуалдандырылғандығын (расталғандығын) көрсетуі;

  3. Директорлар кеңесі процесті тұрақты бағалап отыратынын және осы Ереженің талаптарына сәйкесетінін көрсетуі, яғни ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруға және оның тиімділігін бағалауға өзінің жауап беретінін растауы, соның ішінде мұндай жүйе маңызды бұрмалаулар мен ысыраптардан түбегейлі емес, тек жүйелі кепілдікті көрсететінін.

 2. Директорлар кеңесі жыл сайынғы есепте Ереженің 9-бөліміне сәйкес ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау үшін ол қолданатын (Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Ішкі аудит қызметінің көмегімен қолданылатын) процесті қысқаша сипаттауы тиіс. Директорлар кеңесі сондай-ақ жылдық есепте көрсетілген, ішкі бақылаудың кез келген маңызды проблемасының елеулі аспектілері бойынша жұмыс істеу үшін ол қабылдайтын шараларды сипаттауы тиіс.

 3. Директорлар кеңесі берілген есеп жоғары деңгейдегі әділ, нақты және уақытылы ақпаратты қамтитындығына кепілдік беруі тиіс.

 4. Директорлар кеңесі Қоғамдағы қауіптерді басқару процестері мен ішкі бақылау жүйесін түсінуге көмек беруі үшін жылдық есепке қосымша есепті енгізуіне болады.

 5. Егер де Директорлар кеңесі Ереженің 41-43-тарауларында ескерілген ақпаратты аша алмаса және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне бағалау жүргізбеген болса, ол осы деректі көрсетуі және түсіндірме беру тиіс.


10. Шоғырландырылған топта

ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру


 1. Қоғамның ішкі бақылау жүйесі шоғырландырылған топта құрылатын, бірыңғай ішкі бақылау жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Қоғам еншілес, тәуелді және бірлесіп бақылайтын ұйымдардағы ұқсас ережелердің бекітілген тәртібімен әзірлеуге және бекітуге бағытталған қажетті шараларды қабылдайды.

 2. Қоғам белгіленген тәртіппен еншілес, тәуелді және бірлесіп бақылайтын ұйымдарға ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру жөнінде әдістемелік және практикалық көмек көрсетеді.

 3. Қоғам белгіленген тәртіппен, соның ішінде ақпаратты алуға Қоғамның акционер ретіндегі құқықтарын пайдаланып, еншілес, тәуелді және бірлесіп бақылайтын ұйымдарда ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне мониторингті жүзеге асырады.

 4. Шоғырландырылған топ үшін ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау және Акционерге есеп барлық топ бойынша жалпы құрылады. Шоғырландырылған топ бойынша ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау еншілес және тәуелді ұйымдардың тиісті өкілетті органдарының есептері (бағалауы) және сыртқы аудиторлардың есептері негізінде жүзеге асырылады. Қаржылық есептіліктің Халықаралық шарттарына сәйкес осы Ережені сақтау мақсатында шоғырландырылған топқа еншілес және тәуелді ұйымдарды енгізу қажет болмаған жағдайда, бұл есепте ашып көрсетілуі тиіс (бақылау немесе ықпал уақытша сипатқа ие).


11. Қорытынды ережелер


 1. Осы Ережені, сондай-ақ оған барлық қосымшалар мен өзгерістерді Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

 2. Осы Ережемен реттемеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен және Қоғамның басқа да құжаттарымен реттеледі.

Похожие:

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже icon«Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереже
Директорлар кеңесімен, «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) басқармасымен, Қоғамның еншілес/тәуелді ұйымдарымен...
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже icon«Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2010 жылы өткен корпоративтік шараларының күнтізбесі
«Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасы «Богатырь Көмір» жшс-ға иелік етуші «Forum Muider B. V.» компаниясының 50 пайыз акциясын сатып алуымен...
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже icon«самұРЫҚ-энерго» АҚ директорлар кеңесінің тағайындаулар бойынша комитеті туралы ереже
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар бойынша комитеті (бұдан әрі Қоғам) туралы бұл ереже Қазақстан Республикасының...
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже icon«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже
Ереже Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитетінің мәртебесін, құзыретін, құрамын, жұмыс тәртібін және функцияларын,...
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже icon«самұРЫҚ-энерго» акционерлік қОҒамының ішкі аудитін ұйымдастыру бойынша саясат мазмұНЫ
Жалпы ережелер
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже icon«Самұрық» холдингінің 2007 жылдың 12 қарашасындағы №165-п бұйрығына арналған қосымша «самұРЫҚ-энерго» акционерлік қОҒамның корпоративтік басқару кодексі астана қ
Кіріспе
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже icon«Орал қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі (мемлекеттік органы) туралы ереже
«Орал қалалық ішкі саясат бөлімі» (мемлекеттік орган) мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі-Бөлім) ішкі саясат саласында мемлекеттік саясатты...
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже iconДиректорлар Кеңесінің шешімімен
Саясат) Қазақстан Республикасының «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы»...
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже iconТехникалық ЖӘне кәсіптік білім беру ұйымдарындағы электрондық ОҚыту жүйесі туралы
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы электрондық оқыту жүйесі туралы осы ереже (одан әрі – Ереже)
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже icon«самұРЫҚ-энерго» акционерлік қОҒамының 2011-2015 жылдарға арналған кадр саясаты астана қ
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы тобының 2010-2020 жылдарға арналған Кадр стратегиясына сәйкес әзірленіп,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница