«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы №
Скачать 256.75 Kb.
Название«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы №
Дата конвертации10.02.2016
Размер256.75 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kegoc.kz/up_files/polozhenie_ca_kz.doc«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» (KAZAKHSTAN

ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ«KEGOC» АҚ Директорлар

кеңесінің шешімімен

БЕКІТІЛДІ

2009 жылғы 20 қазандағы

10 хаттама


ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ «KEGOC» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ


ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


Астана 2009 ж.


I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетІ туралы осы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің дәрежесін, құзыретін, құрамын, жұмыс істеу және қызмет ету тәртібін, оның отырыстарын шақыру мен өткізу рәсімін, шешімдерді рәсімдеу ретін, сондай-ақ Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің құқықтары мен жауапкершілігін айқындайды.

2. Ережеде қолданылатын ұғымдар мен анықтамалар:

Заң – "Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;

Аудит жөніндегі комитет – Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті;

Ереже – Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ереже;

Қоғамның басшылығы – Қоғамның атқарушы органының басшысы мен мүшелері.

3. Ереже Қоғамның ішкі құжаты болып табылады және Заңға, Қоғамның Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.

4. Аудит жөніндегі комитет Қоғамның Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңесші органы болып табылады және Директорлар кеңесінің құзырына жатқызылған немесе Директорларт кеңесі зерттеген мәселелерді Қоғамның атқарушы органының қызметін бақылау тәртібінде тереңінен өңдеу үшін және Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органына қажетті ұсынымдар әзірлеу үшін құрылады.

 1. Аудит жөніндегі комитет Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады, ол өзіне Қоғамның Директорлар кеңесімен және осы Ережемен берілген өкілеттіктер шеңберінде әрекет етеді.

 2. Аудит жөніндегі комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының Заңын, Қоғамның Жарғысын, Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдерін, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені, осы Ережені және Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа да шешімдерін басшылыққа алады.II. АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ҚҰЗЫРЕТІ


7. Аудит жөніндегі комитет Қоғамның акционерінің (лерінің) мүддесінде әрекет етеді және оның жұмысы мыналар бойынша ұсынымдар әзірлеу жолымен Қоғамның Директорлар кеңесіне көмек көрсетуге бағытталған:

1) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін (соның ішінде қаржылық есептеменің толықтығы мен дұрыстығын) бақылаудың тиімді жүйесін орнату;

2) ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, сондай-ақ корпоритавтік басқару саласында құжаттардың орындалуын бақылау;

3) сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету процесін бақылау;

 1. осы Ереженің талаптарына сәйкес басқа да мәселелер бойынша.

III. АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ


8. Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі белгіленген тәртіпте:

 1. егер көрсетілген ақпарат Аудит жөніндегі комитет мүшесінің функциясын жүзеге асыру үшін қажет болған жағдайда Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінен Қоғамға қатысты кез-келген ақпаратты (құжаттарды, материалдарды) сұратуға және алуға;

 2. Қоғам басшылығының өкілдерінің қатысуынсыз сыртқы және ішкі аудиторлармен кездесу өткізуге;

 3. осы Ережемен айқындалғандай Аудит жөніндегі комитеттің басқаруындағы мәселелер бойынша кез-келген зерттеулер жүргізуге немесе бастама жасауға;

 4. Аудит жөніндегі комитеттің отырыс хаттамаларымен және шешімдерімен, аудиторлық қорытындылармен танысуға;

 5. Аудит жөніндегі комитет отырысының хаттамасына күн тәртібінің мәселелері мен қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;

 6. Аудт жөніндегі комитеттің отырысын шақыруды талап етуге;

 7. Аудит жөніндегі комитет отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

 8. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.


IV. АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ, ОНЫҢ МҮШЕЛЕРІН ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМІ


9. Аудит жөніндегі комитеттің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесінің құзырына жатады.

10. Аудит жөніндегі комитеттің құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және Аудит жөніндегі комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардың қатарынан құрылады.

Қажет болған жағдайда Комитеттің құрамына дауыс беруге құқығы жоқ, Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар енгізілуі мүмкін. Комитеттің мақсаттарына, міндеттеріне және құзыретіне сәйкес салада кәсіби тәжірибесі мен біліктілігі бар сарапшылар Комитеттің тиімді қызмет етуі мақсатында тартылады. Комитеттің құрамындағы сарапшылардың атқаратын рөлі шешім қабылдар кезде арнаулы білімі мен кәсіби тәжірибесін қолдана отырып, Комитеттің мүшелерін қажетті ақпаратпен қамтамасыз етуде болып табылады. Бұл Комитетке мәселелерді жан-жақты зерттеуге және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеуге мүмкіндік береді.

11. Аудит жөніндегі комитет тәуелсіз директорды (-ларды) қосқанда кем дегенде екі адамнан тұруы тиіс. Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы тәуелсіз директорлардың қатарынан сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз болып табылмайтын мүшелері, егер Қоғамның Директорлар кеңесі ерекше тәртіппен аталған адамның Аудит жөніндегі комитеттегі мүшелігі Қоғамның және оның акционерінің(-лерінің) мүддесі үшін қажет деп шешетін болса, Аудит жөніндегі комитеттің құрамына сайлануы мүмкін. Аталған тағайындау туындаған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің алдында беретін есепте директордың тәуелділік сипатын ашып көрсетуі және оны Аудит жөніндегі комитетке қабылдау туралы шешімді негіздеуі тиіс.

 1. Аудит жөніндегі комитеттің құрамында оның мүшелерінің кем дегенде біреуінің бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептемені дайындау және/немесе қаржы және/немес аудит саласындағы біліміне сәйкес ұзақ жұмыс тәжірибесінің болуы тиіс.

13. Аудит жөніндегі комитеттің шешімімен Аудит жөніндегі комитеттің жұмысын ұйымдастыру және ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі функцияны жүзеге асыратын Аудит жөніндегі комитеттің хатшысы тағайындалады.

V. АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ТӨРАҒАСЫ


 1. Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы мына функцияларды жүзеге асырады:

1) Аудит жөніндегі комитеттің жұмысын ұйымдастырады;

2) Аудит жөніндегі комитеттің отырысын шақырады және онда төрағалық етеді;

3) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

4) Аудит жөніндегі комитеттің отырыстарын жүргізу нысанын айқындайды.

 1. Төраға болмаған жағдайда оның функциясын Аудит жөніндегі комитеттің шешімі бойынша Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.


VI. АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ


 1. Аудит жөніндегі комитет кем дегенде тоқсанда бір рет тұрақты отырыстарды және қажеттілігіне қарай кезектен тыс отырыстарды өткізеді. Комитеттің отырыстарын өткізу күндізгі немесе сырттай түрінде көзделеді. Аудит жөніндегі комитет қаралатын мәселелердің маңыздылығына сүйене отырып, отырысты өткізу нысанын таңдайды. Аудит жөніндегі комитет Аудит жөніндегі комитет бекітетін Аудит жөніндегі комитеттің жұмыс жоспарын жыл сайын құрып отырады.

Аудит жөніндегі комитет отырысының күн тәртібін (1-қосымшаның нысаны бойынша) Аудит жөніндегі комитеттің хатшысы дайындайды және Аудит жөніндегі комитеттің барлық мүшелеріне және мүдделі тұлғаларға отырыстың жоспарланған күніне дейін екі аптадан кешіктірмей таратады. Аудит жөніндегі комитеттің отырысы Кворум болған жағдайда – Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің кем дегенде жартысы қатысқан жағдайда құзыретті болып саналады.

Аудит жөніндегі комитеттің отырысы оның төрағасының бастамасы бойынша немесе:

1) Аудит жөніндегі комитеттің кез-келген мүшелерінің;

2) акционердің;

3) ішкі аудит қызметінің талап етуі бойынша шақыртылуы мүмкін.

Аудит жөніндегі комитет төрағасы отырысты шақыртудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен Аудит жөніндегі комитеттің отырысын шақыртуға міндетті болып табылатын Қоғамның Директорлар кеңесіне жүгінуге құқылы.

Аудит жөніндегі комитеттің отырысы көрсетілген талапты қойған адамды міндетті түрде шақырумен жүргізіледі.

 1. Шешім Аудит жөніндегі комитеттің отырысқа қатысқан мүшелерінің көпшілік жай дауысымен қабылданады. Берілген дауыстар тең болған жағдайда Аудит жөніндегі комитет төрағасының берген дауысы шешуші дауыс құқығына ие болады.

Ерекше жағдайларда қаралатын мәселелердің шұғылдығы мен маңыздылығына қарай Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің бейнеконференция (интерактивтік аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс («телефон арқылы өткізілетін мәжіліс» режимінде аудит жөніндегі комитет мүшелерінің бір уақытта сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын қолдана отырып, кворум болған жағдайда Аудит жөніндегі комитеттің күндізгі отырысына қатысуына рұқсат етіледі. Мұндай жағдайда Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі Аудит жөніндегі комитеттің күндізгі отырысына қатысты деп саналады. Бұл ретте, Комитет отырысының хаттамасында қолданылған байланыстың түрі көрсетіледі.

Дауыс берудің күндізгі нысанында Комитеттің төрағасы мен оның мүшелері тек Комитеттің дауыс беруге құқығы бар мүшелерінің ғана қатысуымен Комитет отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру туралы шешім қабылдай алады. Мұндай жағдайларда Сарапшылар мен Комитеттің отырысына байқаушылар ретінде шақырылған басқа да адамдар Комитеттің отырысына тек қана мәселелерді талқылаған кезде ғана қатысады, ал дауыс беру сәтінде мәжіліс залын босатады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетендерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады (2-қосымша).

Бюллетенде мыналар көрсетілуі тиіс:

 1. Қоғамның толық фирмалық атауы мен оның орналасқан жері;

 2. дауыс беруге шығарылатын мәселелер мен әр мәселе бойынша қабылданған шешімдердің тұжырымдалуы;

 3. әр мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары: «жақтап дауыс бергендер», «қарсы», «қалыс қалғандар»;

 4. «ескерту» бағаны;

 5. толтырылған бюллетендер жіберілетін пошталық мекен-жайы;

 6. бюллетендерді қабылдаудың соңғы күні.

 1. Аудит жөніндегі комитеттің мүшелері Аудит жөніндегі комитеттің күндізгі отырыстарында міндетті түрде қатысуы тиіс. Қажет болған жағдайда Аудит жөніндегі комитеттің отырыстарында Аудит жөніндегі комитет төрағасының шақыруымен мына адамдар қатыса алады:

1) ішкі аудит қызметінің басшысы;

2) жетекші серіктес және/немесе сыртқы аудитордың басқа да өкілдері;

3) Қоғамның бірінші басшысы мен басқа да өкілдері, соның ішінде бухгалтер, сондай-ақ Қоғамның заң бөлімшесінің өкілдері;

 1. күн тәртібі мәселелері бойынша ақпарат алу үшін белгіленген тәртіппен тартылған тәуелсіз консультанттар (сарапшылар).

 1. Аудит жөніндегі комитеттің әр отырысының нәтижесі бойынша оны өткізгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей хаттама жасалады (3,4-қосымша). Хаттамаға Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы немесе отырыста төрағалық еткен адам, сондай-ақ хаттаманың мазмұны мен дұрыс жасалуы үшін жауапты Аудит жөніндегі комитеттің хатшысы қол қояды.

Аудит жөніндегі комитеттің хатшысы Аудит жөніндегі комитет отырысының хаттамаларын сақтауды қамтамасыз етеді.

VII. АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

 1. Аудит жөніндегі комитет белгіленген тәртіппен мына функцияларды орындайды:

1) қаржылық есептеме мәселелері бойынша:


а) Қоғамның басшысымен және сыртқы аудитормен қаржылық есептемені, сондай-ақ қаржылық есептеменің қолданылған қағидаттарының негізділігі мен тиімділігін, қаржылық есептемедегі елеулі баға көрсеткіштерін, есептеменің елеулі түзетулерін талқылайды;

б) Қоғамның басшысымен, сыртқы және ішкі аудиторлармен Қоғамның Есепке алу саясатына ұсынылған (жорамалданған) өзгерістерді және бұл өзгерістер есептеменің мазмұнына қалай әсер ететінін талқылайды;

в) сыртқы аудитор мен Қоғамның басшысы арасындағы Қоғамның қаржылық есептемесіне қатысты кез-келген елеулі келіспеушіліктерді қарастырады;

г) алдын ала Қоғамның Есепке алу саясатын мақұлдайды;

д) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын ала мақұлдайды.

2) Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша:


а) сыртқы және ішкі аудиторлардың ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің жай-күйі туралы есептерін талқылайды;

б) Қоғамның ішкі бақылау құралдары мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігін талдайды, сондай-ақ осы және өзара байланысты мәселелер бойынша ұсыныстар береді;

в) ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелеріне қатысты Қоғамның сыртқы және ішкі аудиторларының ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

г) тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудағы елеулі тәуекелдер мен бақылау проблемаларын және Қоғамның тиісті жоспарларын қарау үшін Қоғамның басшысымен үнемі кездесулер өткізіп тұрады;

д) Қоғамның ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелері жөніндегі саясаты мен рәсімдерін алдын ала мақұлдайды;

е) Қоғам әзірлеген ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шараларының (түзету қадамдарының) орындалу сапасы мен нәтижелерін талдайды.

3) Сыртқы аудит мәселелері бойынша:


а) Қоғамның сыртқы аудиторын тағайындау және ауыстыру жөніндегі мәселелерді талқылайды және аталған мәселе бойынша ұсынымдар дайындайды;

б) сыртқы аудитордан сыртқы аудитор Қоғамға көрсететін (көрсетуді жоспарлайтын) барлық ілеспелі қызметтерінің тізбесін алуды қамтамасыз етеді және оны сыртқы аудитормен талқылайды. Ілеспелі қызметтердің аудитордың тәуелсіздігімен қаншалықты үйлесетіндігін бағалайды. Қоғамның Директорлар кеңесіне сыртқы аудитордың тәуелсіздігін қамтамасмыз ететін шаралар қолдануға ұсыныс береді;

в) сыртқы аудитордан ілеспелі қызметтерді алуды алдын ала мақұлдайды;

г) сыртқы аудитормен Қоғамның жылдық қаржылық есептемесінің аудитін жүргізуге жасалған шарт (келісім-шарт) жобасының маңызды талаптарын алдын ала мақұлдайды;

д) ұсынылған жоспар мен аудиттің көлемі акционерлер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің қажеттіліктеріне қаншалықты сай келетіндігін сыртқы аудитормен талқылайды;

е) сыртқы аудитормен бірлесіп, аудит қорытындылары жөніндегі Қоғам басшысының ақпаратын қоса алғанда, жыл сайынғы және аралық аудиттің нәтижелерін қарайды;

ж) кем дегенде жарты жылда бір рет Қоғам басшысының өкілін қатыстырмай сыртқы аудитормен кездесулер өткізеді.

4) Сыртқы аудит мәселелері бойынша:


а) ішкі аудит қызметінің жұмысына жетекшілік етеді;

б) ішкі аудит қызметінің сандық құрамы, өкілеттік мерзімі, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі туралы ұсыныстар енгізеді;

в) Директорлар кеңесіне ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің еңбек ақысы мен сыйлықақысының мөлшері мен оларды төлеу шарттары туралы, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптары туралы ұсыныс енгізеді;

г) ішкі аудит қызметі туралы ережені, ішкі аудит саясатын, рәсімдерін және ішкі аудит қызметінің жұмысын реттейтін басқа да құжаттарды, сондай-ақ оларға берілген толықтырулар мен өзгерістерді алдын ала мақұлдайды, ішкі аудит қызметінің Қоғамның басшысына тәуелсіздігін қамтамасыз етеді;

д) Қоғамның еншілес және бағынысты ұйымдарындағы ішкі аудит қызметтерінің басшылары мен қызметкерлерінің кандидатураларын, оларда директорлар кеңестері мен аудит жөніндегі комитеттері болмаған жағдайда, алдын ала келіседі, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныс береді;

е) Директорлар кеңесі мен Аудит жөніндегі комитеті болмаған жағдайда Қоғамның еншілес және бағынысты ұйымдарының ішкі аудит саясаты мен рәсімдерін алдын ала мақұлдайды;

ж) ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын, бюджетін (шығыстар сметасын) алдын ала мақұлдайды;

з) ішкі аудит қызметінің тұрақты есептерін, жалпы форматта берілген жұмыс нәтижелерін және аса елеулі аудиторлық түсіндірмелерді алдын ала мақұлдайды;

и) ішкі аудит қызметінің алдыға қойылған мақсатты тиімді орындауына кедергі келтіретін қолданыстағы шектеулер жөніндегі мәселелерді қарайды және осындай шектеулерді болдырмауға себеп болады;

к) кем дегенде тоқсанда бір рет Қоғамның басшысының қатысуынсыз ішкі аудит қызметінің басшысымен кездесулер өткізеді;

л) ішкі аудит қызметінің жұмысына алдын ала бағалау жүргізеді;

м) қажет болған жағдайда ішкі аудит қызметінің мүдделі мәселелерге тәуелсіз тексерулер жүргізуіне бастамшылық етеді;

Егер Қоғамның атқарушы органында ішкі аудит қызметінің мүдделі мәселелерге тәуелсіз тексеру (бағалау) жүргізуіне қажеттілік туындаған болса, онда Қоғамның атқарушы органының басшысы аталған тәуелсіз тексеруді (бағалауды) жүргізуге алдын ала рұқсат алу үшін Аудит жөніндегі комитетке өтініш білдіреді.

5) Заңнаманы сақтау мәселелері бойынша:


а) Қоғамның заңнаманы сақтауына бейімделген Қоғамның ішкі рәсімдерінің тиімділігін бағалайды;

б) заңнаманы сақтау мәселелері бойынша уәкілетті (соның ішінде салық) органдардан, сыртқы және ішкі аудиторлардан, Қоғамның басшысынан есептер алады және тексереді;

в) Қоғамның қызметкерлері құпия немесе жасырын түрде жорамалданған заң бұзушылық немесе қиянат жасаушылық туралы, соның ішінде қаржылық есептеменің толықтығы мен дұрыстығына қатысты мәліметпен өтініш білдіре алатын «қызу желі» рәсімі бойынша ұсыныстарды, сондай-ақ осындай өтініштерді қарау және оған әрекет ету тәртібі бойынша ұсыныстарды енгізеді.

6) Қызмет туралы есеп:


а) тұрақты түрде, бірақ жылына бір реттен сиретпей өзінің қызметі туралы Директорлар кеңесінің алдында есеп береді;

б) Директорлар кеңесінің есебіне енгізу үшін және оны Жалғыз акционердің алдында беретін есепте ашып көрсету үшін Аудит жөніндегі комитеттің жұмыс нәтижелері туралы ақпаратты дайындауды жүзеге асырады.

7) Басқа да міндеттер:


а) қажеттілігіне қарай Директорлар кеңесіне, соның ішінде тәуелсіз консультанттарды (сарапшыларды) тартумен арнаулы зерттеулер (тексерулер) жүргізу жөнінде ұсынымдар әзірлейді;

б) алаяқтық жағдайларын талдайды және жалпылап қорытады, келешекте алаяқтыққа жол бермеу жөнінде Қоғамның атқарушы органы қабылдаған шаралардың сәйкестігін бағалайды;

в) Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Комитеттің құзырына жататын басқа да міндеттерді орындайды.


VIII. АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ


 1. Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында өзінің әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірген залалы үшін, соның ішінде адастыратындай ақпаратты немесе қасақана жалған ақпаратты беру нәтижесінде келтірген залалдары үшін жауапты болады.1-қосымша


«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшелеріне


Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті отырысының күн тәртібінің «Мәселенің атауы» мәселесі жөніндегі

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті отырысының күн тәртібі мәселесінің мазмұны

түсіндірме жазбады Қоғамның ішкі құжаттарының нормаларына сілтеме жасалуы тиіс, соған сәйкес ұсынылған мәселе шығарылады және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің құзырына жатады


Бастамашының лауазымы қолы Бастамашының А.Т.Ә.


Жоба

Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің Күн тәртібінің «Мәселенің атауы» мәселесі жөніндегі шешімі

Күн тәртібі мәселесін қарай отырып, Комитет туралы ережеге сәйкес Аудит жөніндегі комитет ШЕШТІ:

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі:


2-қосымша


«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшесінің сырттай дауыс беруі үшін арналған бюллетень1


«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: Бейбітшілік көш., 37.

Қоғамның аудит жөніндегі комитетінің сырттай отырысын (бастамашының Т.А.Ә. мен лауазымы көрсетіледі) шақырды.

Осы бюллетенді Қоғамның аудит жөніндегі комитетінің мүшесіне ұсыну күні (Комитет мүшесінің Т.А.Ә. көрсетіледі): (ұсынылған күні көрсетіледі).

Қол қойылған бюллетень Қоғамның аудит жөніндегі комитетінің хатшысына қолма қол берілуі тиіс: тел.: (телефон №) (күні) дейін.

Күн тәртібі:

  1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

  2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

  3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

Күн тәртібінің мәселесі (мәселенің нөмірі) бойынша ұсынылған материалдарды қарағаннан кейін аудит жөніндегі комитеттің мүшесі шешім қабылдайды:

Күн тәртібінің әр мәселесі бойынша шешім көрсетіледі:

Т.А.Ә.

«Жақтап дауыс бергендер»

«Қарсы»

«Қалыс қалғандар»
 

 

 

Ескерту2


Аудит жөніндегі комитеттің хатшысы Т.А.Ә.

3-қосымша


«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»

акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің күндізгі отырысының

хаттамасы

Астана қ. № «__» ______ 20ХХ жыл

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: (Қоғамның заңды мекен-жайы көрсетіледі).

Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті отырысы өткізілетін жер: (отырыс өткізілетін жер көрсетіледі).

Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің отырысы ашық (отырыстың өткізілу уақыты көрсетіледі).

Отырысқа Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мына мүшелері қатысты:

Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы:

Аудит жөніндегі комитет төрағасының Т.А.Ә.


-

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымның атауы

Аудит жөніндегі комитеттің мүшелері:

Аудит жөніндегі комитет мүшесінің Т.А.Ә.

-

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымның атауы

Аудит жөніндегі комитет мүшесінің Т.А.Ә.

-

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымның атауы

Қоғамнан шақырылғандар: (Қоғамның шақырылған қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті отырысын өткізу үшін кворум бар.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелеріне Директорлар кеңесі мәжілісінің мына күн тәртібі қарауға ұсынылды:

 1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

 2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

 3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

Төраға ұсынылған күн тәртібін дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтап дауыс бергендер» – (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және берілген дауыстар саны көрсетіледі).

«Қарсы» - (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және берілген дауыстар саны және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшелері «қарсы» дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар себептері көрсетіледі).

«Қалыс қалғандар» - (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және берілген дауыстар саны және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшелері «қалыс қалып» дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар себептері көрсетіледі).

Дауыс бермегендер(Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және берілген дауыстар саны және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшелері дауыс беруге қатыспаған немесе жекелеген ескертулері бар себептер көрсетіледі)

Мына күн тәртібі бекітілсін:

1.(күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).


Күн тәртібінің мәселесі (мәселенің нөмірі) бойынша (баяндама оқитын адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі), ол (баяндамашы оқыған күн тәртібі мәселесі мазмұнының қысқаша мазмұны беріледі) туралы атап өтті.

Мәселені талқылауға (мәселені талқылауға қатысқандардың тегі, аты, әкесінің аты және олардың түсіндірмелерінің қысқаша мәні көрсетіледі) қатысты.

Күн тәртібінің мәселесі (мәселенің нөмірі) бойынша ұсынылған материалдарды қарай отырып, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті туралы ережеге сәйкес Аудит жөніндегі комитет ШЕШТІ:

«Жақтап дауыс бергендер» – (Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және берілген дауыстар саны көрсетіледі).

«Қарсы» - (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және берілген дауыстар саны және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшелері «қарсы» дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар себептері көрсетіледі).

«Қалыс қалғандар» -(Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және берілген дауыстар саны және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшелері «қалыс қалып» дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар себептері көрсетіледі).

Дауыс бермегендер(Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және берілген дауыстар саны және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшелері дауыс беруге қатыспаған немесе жекелеген ескертулері бар себептер көрсетіледі)

 1. (Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі).

 2. (Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі).

 3. (Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі).

Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мәжілісі жабық (мәжілістің жабылу уақыты көрсетіледі).

Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы

қолы

Аудит жөніндегі комитет төрағасының Т.А.Ә.

Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі

қолы

Аудит жөніндегі комитет мүшесінің Т.А.Ә.

Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі

қолы

Аудит жөніндегі комитет мүшесінің Т.А.Ә.

Аудит жөніндегі комитеттің хатшысы

қолы

Аудит жөніндегі комитет хатшысының Т.А.Ә.4-қосымша


«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»

акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің сырттай отырысының

хаттамасы

Астана қ. № «__» ______ 20ХХ жыл

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: Бейбітшілік көш., 37.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің құрамы (бұдан әрі – Аудит жөніндегі комитет немесе Комитет):


Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы:

Аудит жөніндегі комитет төрағасының Т.А.Ә.


-

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымының атауы

Аудит жөніндегі комитеттің мүшелері:

Аудит жөніндегі комитет мүшесінің Т.А.Ә.

-

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымының атауы

Аудит жөніндегі комитет мүшесінің Т.А.Ә.

-

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымының атауы

Аудит жөніндегі комитеттің мәжілісі (бастамашының Т.А.Ә. және лауазымы) шақырды.


Сырттай дауыс беру үшін бюллетендерде белгіленген мерзімде Комитеттің барлық мүшелерінен қол қойылған бюллетендер алынды.

Комитеттің мүшелеріне Аудит жөніндегі комитет мәжілісінің мына күн тәртібі қарауға ұсынылды:

1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

Шешім қабылдау үшін кворум бар.

Күн тәртібінің мәселесі (мәселенің нөмірі) бойынша ұсынылған материалдарды қарай отырып, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті туралы ережеге сәйкес аудит жөніндегі комитет ШЕШТІ:

«Жақтап дауыс бергендер» – (Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және берілген дауыстар саны көрсетіледі).

«Қарсы» - (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және берілген дауыстар саны және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшелері «қарсы» дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар себептері көрсетіледі).

«Қалыс қалғандар» -(Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және берілген дауыстар саны және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшелері «қалыс қалып» дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар себептері көрсетіледі).

Дауыс бермегендер – (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты және берілген дауыстар саны және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшелері дауыс беруге қатыспаған немесе жекелеген ескертулері бар себептері көрсетіледі).

Ескерту3

Аудит жөніндегі комитеттің шешімі:

1. (Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі).

2. (Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі).

3. (Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі).


Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы

қолы

Аудит жөніндегі комитет төрағасының Т.А.Ә.

Аудит жөніндегі комитеттің хатшысы

қолы

Аудит жөніндегі комитет хатшысының Т.А.Ә.1 Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі, сарапшы (дауыс беру құқығы жоқ) бұл бюллетенде күн тәртібі мәселесі бойынша өзінің пікірін білдіреді.

2 Ескертуде Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі «қарсы», «қалыс қалып» дауыс берген, дауыс беруге қатыспаған немесе жекелеген ескертулері бар себептер көрсетіледі.

3 Ескертуде Аудит жөніндегі комиссияның мүшесі «Қарсы дауыс берген», «Қалыс қалған», дауыс беруге қатыспаған немесе жекелеген ескертулері бар себептері көрсетіледі.


Похожие:

«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«kegoc» АҚ-тың 2009 жылғы 20 қазандағы Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді
«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» акционерлік қОҒамы kazakhstan
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы №
«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы «kegoc» акционерлік қОҒамы
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«бекітілді» «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2008 жылғы «12»
«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2008 жылғы «12» қыркүйектегі №10/08 хаттамасының шешімімен, 2009 жылғы «5» ақпандағы №02/09,...
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«Казпо ш та» а қ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді
«Қазпошта» АҚ директорлар кеңесінің МҮшелерімен біліктілікті жоғарлату және сыртқы сарапшыларды тарту жөніндегі саясат
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 2010 жылғы 8 маусымдағы
ЖӨніндегі қазақстан компаниясы акционерлік қОҒамының корпоративтік хатшысы туралы
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«ҚазМұнайГаз» Ұк ақ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 21 маусымдағы шешімімен бекітілді №9/2010 хаттама
Басшылықтың үндеуі
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің
«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc»
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«сенім-банк» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 22 қарашадағы №92 Шешімімен Бекітілген

«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № iconKegoc ақ Директорлар кеңесінің 2008 жылғы 24 шілдедегі №6 хаттамасымен бекітілген электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы kegoc
Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы «kegoc» акционерлік қОҒамының
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«Астана-Теплотранзит» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді
Ереже) Қазақстан Республикасының Азаматтық, Еңбек кодекстеріне, «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница