Келісілді
Скачать 424.85 Kb.
НазваниеКелісілді
страница1/4
Дата конвертации10.02.2016
Размер424.85 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/78029.doc
  1   2   3   4

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы-экономикалық факультеті


Есеп және аудит кафедрасы


050508 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған өндірістік-шаруашылық қызметінің «Экономикалық талдау»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

Қаржы экономика факультетінің деканы

___________Т.Я.Эрназаров

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: аға оқытушы_____________Г.К. Бейсембаева


Есеп және аудит кафедрасы


050508 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған өндірістік-шаруашылық қызметінің «Экономикалық талдау»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылған 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама.


ЕжА кафедрасының меңгерушісі ________ Р.И. Смагулова 20__ж. «___»


Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы ____________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «_____»___________
КЕЛІСІЛДІ1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары


Бейсембаева Гульмира Кулханова - есеп және аудит кафедрасының аға оқытушы. Есеп және аудит кафедрасы А корпусында Ломова 64 426 аудиторияда орналасқан, байланысу телефоны 673643 қосымша 1141.


2 Пән туралы мәліметтер

Экономикалық талдау пәнін оқу кезінде кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау болып келеді және оның экономикалық жүйесінің мәліметтерінен көрінген обьективті және субьективті факторларынан құралған, әлеуметтік –экономикалық тиімділігі мен қызметтің қорытынды қаржылық нәтижелері анықтау.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы
семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлығы

дәріс

практика

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

ЖОБ 6

2

30

15

15

-

-
60

30

Емтихан

Барлығы
30

15

15


60

30

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Сәтті жұмыс атқаратын кәсіпорын өндірістік-шаруашылық қызметін экономикалық талдауын кәсіпорынды басқарудағы барлық деңгейлер мен кезеңдерде пайдаланады.Кәсіпорынның тиімділік және үнемділікті бағалау бухгалтерлердің, экономистердің, кәсіпорынның қаржымен айналысатын аналитикалық жұмыстарын түсіну мен орындауын білуіне байланысты болады

Пәнді жүргізудің мақсаты болып студенттерде кәсіпорынның өндірістік - шаруашылық қызметін экономикалық талдауының әдістері мен тәсілдеріне үйренуіне қол жеткізу табылады.

Пәнді оқудан студент арнайы әдістермен және экономикалық ақпаратты жинаудағы тәсілдермен, шаруашылық субъектісінің қазіргі уақыттағы өндірістік-шаруашылық қызметін экономикалық талдай алуы, бөліктенген талдаудың нәтижелерін бір бүтінге жинай білуі және рационалды басқару шешімдерін қабылдау үшін қорытынды шығара білуі қажет.


5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Бұл пәнді оқыту студенттерге экономикалық, кәсіпорынның техникалық параметрлеріне аналитикалық зерттеу облысында білім алу және оны арттыру, сонымен қатар басқару шешімдерін экономикалық талдау үшін дәлелдеудің арнайы әдістеріне үйрену болып табылады. Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студентердің:

- экономикалық жағдайлардың және процесстерінің мәнін, олардың өзара байланысын және өзара тәуелделіктерін;

- экономикалық процесстерді жүйелеуді, моделдеуді және детальдауды;

- факторлардың әсерін, жеткен нәтижелерді бағалай білу, кәсіпорынның функционалдауының тиімділігінің өсуінің резервін шығаруды білуді жөнінде түсініктері болуы.

- ағымдағы өндірістік қызметтің әр түрлі облыстағы талдау;

- алынатын шешімдерді қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жағдайда объективті дәлелдеу;

- толығымен қолданылмаған резервтерді шығару және бағалау жүргізуді білуі;

- Орташа шама мен обсалюттік және салыстырмалы ауытқулыларды табуға икемді болуы;

- Қорлардың пайдасыздығын бағалау және шығару керек;

- өндірістің ағымды түрлі аймақтар қызметтің талдау білу керек.


6 Пререквизиттер

«Экономикалық талдау ПХД» курсын оқу үшін келесі пәндерді білу қажет: «Бухгалтерлік есеп», «Аудит негіздері», «Статистика және ҰШЖ», «Кәсіпорын экономикасы», «Экономикалық статистика», «Басқару есебі», «Экономикалық математикалық модельдеу».


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: «Басқару талдау», «Қаржылық талдау».


8 Тақырыптық жоспар

8.1 Пәннің тақырыптық жоспары


050508 «Есеп және аудит» білім, жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу түрі.

п/п

Тақырыптың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

1

Модуль 1 Экономикалық талдаудың теориялық негіздері


2

Тақырып 1 Экономикалық талдаудың пәні мен міндеттері, обьектісі және мазмұны.

1

1

5

3

Тақырып 2 Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері.

2
5

4

Тақырып 3 Факторлық талдау

1

1

5

5

Тақырып 4. Қаржылық коэффициентер әдісі

1
5

6

Модуль ІІ. Басқарушылық талдау.


7

Тақырып 1. Басқарушылық талдаудың негізі.

1
5

8

Тақырып 2. Компанияның маркетингілік қызметін алдау

2

1

5

9

Тақырып 3. Өнімді өткізу және өндірісті талдау

4

2

5

10

Тақырып 4. Өндірістік ресурстарды қолдануды талдау

4

2

5

11

Тақырып 5 Өнімнің өзіндік құнын талдау.

4

2
12

Модуль ІІІ. Қаржылық талдау.


13

Тақырып 1. Қаржылық талдаудың негізі.

114

Тақырып 2. Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау.

2

2
15

Тақырып 3. Баланс өтімділігін талдау.

2

1
16

Тақырып 4. Қаржылық тұрақтылықты талдау.

2

1
17

Тақырып 5. Ақша ағынын талдау.

1

1
18

Тақырып 6. Компанияның табыстылығын талдау.

2

1
19

Қорытынды

30

15

90


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Осы пәнді оқу барысында студенттер кәсіпорынның техникалық және технологиялық, экономикалық аналитикалық талдауын дамытуға және білім ала алады.Сонымен қатар басқарушешімдерін экономикалық арнайы әдістерн қолдануын игеруге мүмкіндік береді.


10. Курс компоненттері


10.1 Пән тақырыптарының мазмұны

Модуль 1. Экономикалық талдаудың теориялық негіздері

Тақырып 1 Экономикалық талдаудың пәні мен міндеттері, обьектісі және мазмұны.

Экономикалық талдау мазмұны. Индукция және дедукция әдістері. Шаруашылық үрдістердегі себептік байланыстар. Экономикалық пәні мен обьектісі. Экономикалық талдау мақсаты мен оны пайдаланушылар. Экономикалық талдаудың міндеттері. Экономикалық талдау және шектес ғылымдар.


Тақырып 2 Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері.

Экономикалық талдау әдістерінің түсінігі. Экономикалық талдаудың мипаттамалық ерекшеліктері. Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері: дәстүрлік(абсолюттік және қатысты айырымдар әдісі, орташа көлем әдісі, салыстыру әдісі, топтастыру әдісі, индекстік әдіс, тізбектелген қойылымдар әдісі, баланстық әдіс) және математикалық (математикалық статистика әдісі, эконометрикалық әдістер, корреционды-регрессиялық талдау әдіс).


Тақырып 3 Факторлық талдау.

Факторларды жүйелендірудің қажеттілігі мен мазмұны. Детерминдік және стохастикалық әдістердегі факторларды жүйелендірудің негізгі тәсілдері. Детерминдік факторлық модельдердің негізгі типтері. Модельдеу ережесі.


Тақырып 4 Қаржылық коэффициенттер әдісі.

Қаржылық коэффициенттер. Төлемқабілеттілік және өтімділік көрсеткіштері. Табыстылық пен пайдалалық коэффициенттері.Қорларды пайдаланудың тиімділік көрсеткіштері. Нарық белсенділігінің көрсеткіштері. Біріктірілген көрсеткіштер.


Тақырып 5 Басқаушылық талдаудың негізі

Басқарушылық талдаудың мақсаты мен міндеті. Басқарушылық талдаудың рөлі мен мәні. Басқарушылық және қаржылық талдау арасындағы байланыс. Басқарушылық талдаудың акпарат көздері. Басқарушылық талдаудың ерекшеліктері мен негізгі кезендері, мазмұны.

Тақырып 6 Компанияның маркетингілік қызметін талдау.

Маркетингілік қызметті талдаудың мәні мен міндеті. Өнімге сұранысты және тапсырыстар портфелін қалыптасуын талдау. Сұралмаған өнім тәуекелділігін бағалау. Өнімді жабдықтау нарығын талдау. Баға саясатын талдау. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін талдау.


Тақырып 7 Өнімді өткізі және өндірісті талдау.

Өндірістік нәтижелерді талдаудың ақпарат көздері мен міндеттір. Өнімді өткізу мен өндіріс динамикасын бағалау. Ассортимент және номенклатура бойынша, өндірістегі өнімдерді талдау. Өнім көлеміне әсер ететін әртүрлі факторларды талдау. Өнім көлеміне құрылымдық ілгерілеудің әсерін талдау.Жұмыс ырғақтылығын талдау. Өнім бәсекеге қабілеттілігін талдау және бағалау.

  1   2   3   4

Похожие:

Келісілді icon«Келісілді»: «Келісілді»: «Бекітемін»
Түлкібас аудандық білім бөлімінің бастығы: Түлкібас аудандық Қіжб бастығы: одж бастығы
Келісілді iconКелісілді

Келісілді iconКелісілді *

Келісілді iconКелісілді

Келісілді iconКелісілді

Келісілді iconКелісілді бекітемін
Публицистикалық стильдегі мәтіндерді аударудың лексико-грамматикалық ерекшеліктері
Келісілді iconКелісілді бекітемін
«Қаржы» мамандығы 12. 31 тобының «Қаржылық есеп» пәнінен мемлекеттік емтихан сұрақтары
Келісілді iconКелісілді
В07300 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандықтарының студенттеріне арналған
Келісілді iconКелісілді
Металлургия, машина жасау және көлік факультенінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған
Келісілді iconКелісілді бекітемін
Оқыту процесінің негізгі құрамдық бөліктері. Оқушының білімді ұғынудағы сатылары
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница