Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы
НазваниеНоминалды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы
страница8/11
Дата конвертации10.02.2016
Размер0.98 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish292779_8999.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Номиналды ұстауға /номиналды ұстаудан, басқа мемлекеттердің

заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды

енгізуге/ шығаруға бұйрық

_______________________________________________________

(номиналды ұстаушының толық атауы)

 

Күні _____________________         Шығыс нөмірі ____________________

              Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес

                        клиенттің толық атауы

____________________________________________________________________

              _ _ _ _ _ _ _ _                  _ _ _ _ _ _ _ _

Есептеу күні | | |/| | |/| | |   Мәміле күні  | | |/| | |/| | |

             |_|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|_|_|_|_|_|_|

                Мәміле (қажеттісі белгіленсін):

____________________________________________________________________

 _                                _

|_| Номиналды ұстауға енгізу     |_| Номиналды ұстаудан шығару

               Мәміленің түрі (қажеттісі белгіленсін):

____________________________________________________________________

 _              _                 _                 _

|_| Меншік     |_| Сатып алу/    |_| Бастапқы      |_| Басқа

    құқығын         сату             орналастыру    

    ауыстыр-

    мастан

                               Шоттың нөмірі

                      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        Бағалы қағаздар деректемелері және мәміленің өлшемдері

____________________________________________________________________

Эмитенттің атауы ___________________________________________________

Есепке алу       __________________________________________________

ұйымының атауы          халықаралық, шетелдік депозитарий немесе

                                    кастодиан банк

Бағалы қағаздың сәйкестендір-   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

гіші (ұлттық сәйкестендіру     | | | | | | | | | | | | | |

нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық| | | | | | | | | | | | | |

сәйкестендіру нөмірі (ISIN)    | | | | | | | | | | | | | |

немесе бағалы қағаздың басқа   | | | | | | | | | | | | | |

сәйкестендіргіші көрсетіледі   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Бағалы қағаздар саны           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Бір бағалы қағаздың бағасы     | | | | | | | | |,| | | | | | |

                               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                _ _ _

Шығарылым валютасы             |_|_|_|

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мәміле сомасы                  | | | | | | | | | | | | |,| | |

(сандармен және сөздермен)     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                               _____________________________________

                   Қарсы агенттің деректемелері

____________________________________________________________________

Атауы                    ___________________________________________

                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Есепке алу ұйымдағы шоты |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  Шотына /шотынан бағалы қағаздарды есептеу/ шығынға жазу жүзеге

                 асырылатын тұлға деректемелері

____________________________________________________________________

Пайдасына бағалы қағаздар

есептелінетін тұлғаның/бағалы  _____________________________________

қағаздарды жеткізіп беретін

тұлғаның атауы                 _____________________________________

Пайдасына бағалы қағаздар

есептелетін тұлғаның /алушының/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

жіберушінің бағалы қағаздарын  | | | | | | | | | | | | | | | | |

жеткізетін тұлғаның шоты       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Пайдасына бағалы қағаздар         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

есептелетін тұлғаның/бағалы      | | | | | | | | | | | | | | | | | 

қағаздарды жеткізуші тұлғаның    | | | | | | | | | | | | | | | | |

ақпаратты аударым жасау және     | | | | | | | | | | | | | | | | |

төлемдерді жасаудың халықаралық  | | | | | | | | | | | | | | | | |

банкаралық жүйесіндегі (SWIFT)   | | | | | | | | | | | | | | | | |

нөмірі                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Алушының/жіберушінің ақпаратты    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

аударым жасау және төлемдерді    | | | | | | | | | | | | | | | | |

жасаудың халықаралық банкаралық  | | | | | | | | | | | | | | | | |

жүйесіндегі (SWIFT) нөмірі:      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                 |                               |

Қосымша мәліметтер               |_______________________________|

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

 

         Мөр орны

 

5-нысан

 

Бағалы қағаздарға құқықтар кепіліне мәмілені тіркеуге және

бағалы қағаздар ауыртпалығына бұйрық

________________________________________

(номиналды ұстаушының толық атауы)

 

Күні _____________________         Шығыс нөмірі ____________________

              Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес

                        клиенттің толық атауы

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

               Есептеу күні | | |/| | |/| | | | |

                            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

               Жабылу күні  | | |/| | |/| | | | |

                            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                            Мәміле түрі

____________________________________________________________________

 _                              _

|_| Кепіл құқығы               |_| Ауыртпалық

                 Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін)

____________________________________________________________________

 _                    _                  _

|_| Туындау          |_| Тоқтату        |_| Орындамау

                   мәміле қатысушыларының шоттары

____________________________________________________________________

                                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

бағалы қағаздар ауыртпалық          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

түсірілетін шот

пайдасына бағалы қағаздар            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ауыртпалық түсірілген шот           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

      Бағалы қағаздар туралы мәліметтер және мәміле өлшемдері

____________________________________________________________________

Эмитенттің немесе инвестициялық ____________________________________

пай қорының атауы               ____________________________________

Бағалы қағаздардың түрі         ____________________________________

Бағалы қағаздың сәйкес-       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

тендіргіші (ұлттық сәйкес-   | | | | | | | | | | | | | | |

тендіру нөмірі (ҰСН) немесе  | | | | | | | | | | | | | | |

халықаралық сәйкестендіру    | | | | | | | | | | | | | | |

нөмірі (ISIN) немесе бағалы  | | | | | | | | | | | | | | |

қағаздың басқа сәйкестен-    | | | | | | | | | | | | | | |

діргіші көрсетіледі)         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Бағалы қағаздар саны        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бір бағалы қағаздың       | | | | | | | | | |,| | | | | | |

бағасы                    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                           _ _ _                          

Шығарылым валютасы        |_|_|_|

                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Мәміле сомасы (сандармен  | | | | | | | | | | | | |,| | | |

және сөздермен)           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                           _________________________________________

      Кепіл ұстаушыға құқық берілген бағалы қағаздар саны

____________________________________________________________________

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дауыстар                   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

сыйақыны алу               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Қосымша мәліметтер         |___________________________|

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

 

         Мөр орны

 

6-нысан

 

Мәмілені тіркеуге бұйрық

__________________________________

(номиналды ұстаушының толық атауы)

 

Күні _____________________         Шығыс нөмірі ____________________

              Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес

                        клиенттің толық атауы

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Есептеу күні           | | |/| | |/| | | | |

                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін)

____________________________________________________________________

 _                                    _

|_| Сату                             |_| Сатып алу

 _                                    _

|_| Бастапқы орналастыру (сатушы)    |_| Бастапқы орналастыру

                                         (сатып алушы)

 _                                    _

|_| Мерзімінен бұрын өтеу            |_| Мерзімінен бұрын өтеу

    (жөнелтуші)                          (алушы)

                     Мәміле қатысушылары

____________________________________________________________________

                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

жөнелтушінің шоты           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

алушының шоты               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

      Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері

____________________________________________________________________

Эмитенттің немесе инвестициялық ____________________________________

пай қорының атауы              

Бағалы қағаздардың түрі         ____________________________________

                                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші    | | | | | | | | | | | | | | |

(ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)  | | | | | | | | | | | | | | |

немесе халықаралық сәйкестендіру    | | | | | | | | | | | | | | |

нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың| | | | | | | | | | | | | | |

басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) | | | | | | | | | | | | | | |

                                 _ _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Бағалы қағаздар саны            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ _|

Бір бағалы қағаздың бағасы      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|_|_|_|_|

Шығарылым валютасы              |_|_|_|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мәміле сомасы (сандармен        | | | | | | | | | | | | | |,| | |

және сөздермен)                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                 __________________________________

                                 ________________________________ 

Қосымша мәліметтер              |________________________________|

____________________________________________________________________

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

 

         Мөр орны

 

7-нысан

 

Бағалы қағаздарды оқшаулауды тіркеуге/оқшаулауды алып

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconНоминалды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы
Бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қатысушылардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар рыногы туралы
Заңға сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылардың атынан және есебінен белгілі бір заңды іс-әрекеттерді жасау, сондай-ақ бағалы қағаздар...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы icon2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу
Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу және олар бойынша құқықтарды бастау
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың басшы қызметкерлері лауазымдарына кандидаттарды тестілеуден өткізуге арналған тест сұрақтары
Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы – бұл
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Ұлттық банкі б а с қ армасыны ң
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы негізінде, бағалы қағаздар рыногын одан әрі дамыту жөніндегі...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар нарығында Инсайдерлік ақпаратты ашу қағидаларын бекіту туралы
Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы Қаулы етеді
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 2 желтоқсандағы №409 қаулысы
Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның аумақтық филиалдарының жеке және заңды тұлғалардың бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық қызметтер көрсету мәселелері бойынша өтініштерін қарау нәтижелері туралы есеп
Жылғы наурызда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі ҚРҰБ) және оның аумақтық филиалдарына жеке және заңды тұлғалардың...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Осы курсты менгерген кезде, студенттер бағалы қағаздарға сай ерекшеліктерімен, бағалы қағаздарды шығару және орнату тәртібін, бағалы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница