Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы
НазваниеНоминалды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы
страница10/11
Дата конвертации10.02.2016
Размер0.98 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish292779_8999.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Бағалы қағаздарды ұстаушыларының тізімін және тіркелген

мәмілелер туралы есепті беруге бұйрық

 

Күні _____________________         Шығыс нөмірі ____________________

        Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес клиенттің

                            толық атауы

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Есептілік құжаттың түрі (қажеттісі белгіленсін)

____________________________________________________________________

       _                              _

      |_| Бағалы қағаздарды          |_| Тіркелген мәмілелер

          ұстаушыларының тізімі          туралы есеп

Есептілік құжаттың қосымша ақпараты

____________________________________________________________________

                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  _ _ _ _ _ _ _ _ _           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 | | |/| | |/| | | |    |    | | |/| | |/| | | | |

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                        |

(бағалы қағаздар ұстау- |  (тіркелген мәмілелер туралы есеп

шыларының тізімі жасала-|   кезеңінің басталуы)

тын күн)                |     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                        |    | | |/| | |/| | | | |

                        |    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                        |  (тіркелген мәмілелер туралы есеп

                        |   кезеңінің аяқталуы)

____________________________________________________________________

Бағалы қағаздар ұстаушыларының   |   Тіркелген мәмілелер туралы

          тізімі үшін            |           есеп үшін

_________________________________|__________________________________

_________________________________|__________________________________

_________________________________|__________________________________

____________________________________________________________________

 Қосымша мәліметтер                                                |

___________________________________________________________________|

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

 

     Мөр орны

 

12-нысан

 

Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыс

 

Клиенттік тапсырысты                   Клиенттік тапсырысты 

қабылдау күні: _____________           қабылдау уақыты: ___________

                       _____                                 _____

Сатып алу             |_____|        Сату                   |_____|

      * аукционда                     * қайталама рынокта

      * биржада                       * биржадан тыс

Клиент туралы деректер:

Толық атауы немесе тегі, аты, бар

болса - әкесінің аты:            ___________________________________

                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

шот:                             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Мемлекеттік тіркеу жөніндегі

куәлік/куәландыратын құжат:      ___________________________________

Берген күні __________________   Кім берген  _______________________

Бағалы қағаз эмитентінің атауы:  ___________________________________

Бағалы қағаздың түрі:            ___________________________________

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі

(ҰСН):                           ___________________________________

Тапсырыстың қолданыс мерзімі

және орындау күні                ___________________________________

 Бағалы

қағаз-

дардың

саны

Номи-

налды

құны

Тапсырма түрі

(қажеттісі

белгіленсін)

Мәмі-

ленің

таза

бағасы

(тең-

ге)

Мәміле-

нің

мөлшері

(теңге)

Рынок-

тық

бәсе-

келес-

тік

емес

Лимитті

бәсеке-

лестік

Шартты

1.

  

  

  

  

  

  

  

Номиналды ұстаушыға мәміле жасалғаны _______________________________

туралы ұсыныстар бар болу __________________________________________

Мәміле мақсаты: ____________________________________________________

Қосымша мәліметтер _________________________________________________

                   _________________________________________________

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

 

      Мөр орны

 

13-нысан

 

Бағалы қағаздарды аударым жасауды тіркеуге бұйрық

_____________________________________________

(номиналды ұстаушының толық атауы)

 

Күні _____________________         Шығыс нөмірі ____________________

        Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес депоненттің

                             толық атауы

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Есептеу күні             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Аударым түрі

(қажеттісі белгіленсін)

____________________________________________________________________

  _        

 |_| Негізгі

  _                   _                       _

 |_| Базалық активті |_| «Қазақстандық       |_| «Америкалық депо-

     есептеу              депозитарлық            зитарлық тілхат-

                          тілхаттардың            тардың/ауқымды

                          базалық активі»         депозитарлық

                          бөлімі                  тілхаттардың база-

                                                  лық активі» бөлімі

 _                    _                        _

|_| Базалық активті  |_| «Қазақстандық        |_| «Америкалық депо- 

    шығынға жазу         депозитарлық              зитарлық тілхат-

                         тілхаттардың              тардың/ауқымды

                         базалық активі»           депозитарлық

                         бөлімі                    тілхаттардың

                                                   базалық активі»

                                                   бөлімі

 _

|_| Аудару (түзету іс-әрекеттері)              Бөлімнің атауы

                                                 көрсетілсін

 _

|_| Номиналды ұстаушының аусымы

      Аударым түрі («Номиналды ұстаушының ауысымы» опциясын таңдау

                        барысында толтырылады)

____________________________________________________________________

 

|_| Бағалы қағаздардың барлық шығарылымдарын аударым жасау

 _

|_| Бір бағалы қағаз шығарылымын аударым жасау

 _

|_| Бөлімнен бір бағалы қағаз шығарылымын аударым жасау

                                                __________________

                                                 (бөлімнің атауы

                                                   көрсетілсін)

                    Операция қатысушылары

____________________________________________________________________

                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Жөнелтушінің қосалқы шоты     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Алушының қосалқы шоты         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Бағалы қағаздар деректемелері және мәміле параметрлері («Бағалы

қағаздардың барлық шығарымдарын аудару» деген аударым түрін таңдау

кезінде толтырылмайды

____________________________________________________________________

Эмитенттің немесе инвестициялық ____________________________________

пай қорының атауы               ____________________________________

Бағалы қағаздардың түрі         ____________________________________

Бағалы қағаздардың сәйкестендір-  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

гіші (ҰСН, ISIN немесе бағалы    | | | | | | | | | | | | | |

қағаздардың басқа сәйкестендіргі-| | | | | | | | | | | | | |

ші көрсетіледі                   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бағалы қағаздардың саны          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Бір бағалы қағаздың бағасы       | | | | | | | | | |,| | | | | | |

                                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                  _ _ _

Шығарылым валютасы               |_|_|_|

                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

Мәміле сомасы                    | | | | | | | | | | | | | |,| | |

(сандармен және сөздермен)       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                  _______________________________

                                  _______________________________ 

Қосымша мәліметтер               |_______________________________|

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

 

      Мөр орны

 

14-нысан

 

Есептілік құжаттарды беруге бұйрық

__________________________________________________

(номиналды ұстаушының толық атауы)

 

Күні _________________            Шығыс нөмірі ____________________

           Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес клиенттің

                               толық атауы

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

             Есептілік құжаттың түрі (қажеттісі белгіленсін)

____________________________________________________________________

 _                                _

|_| Жеке шоттан үзінді көшірме   |_| Шот бойынша жүргізілген

                                     операциялар туралы есеп

              Есептілік құжаттың қосымша ақпараты

____________________________________________________________________

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                      шот  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     (жеке шоттан үзінді көшірмені және шот бойынша жүргізілген

        операциялар туралы есепті алу үшін ғана толтырылады)

                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші | | | | | | | | | | | | | | | |

(ұлттық сәйкестендіру нөмірі     | | | | | | | | | | | | | | | |

(ҰСН) немесе халықаралық сәйкес- | | | | | | | | | | | | | | | |

тендіру нөмірі (ISIN) немесе     | | | | | | | | | | | | | | | |

бағалы қағаздың басқа сәйкестен- | | | | | | | | | | | | | | | |

діргіші көрсетіледі)             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(клиенттің шоты бойынша жеке шоттан және бағалы қағаздардың белгілі

бір шығарылымынан үзінді көшірмені алу қажеттілігі болған кезде

толтырылады)

   _ _ _ _ _ _ _ _ _                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  | | |/| | |/| | | |          |   | | |/| | |/| | | | |

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(үзінді көшірме жасалатын күн) |   (есеп кезеңінің басталуы)

                               |    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                               |   | | |/| | |/| | | | |

                               |   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                               |  (есеп кезеңінің аяқталуы)

       Ескерту (тұрақты негізде есептілік құжаттарды алған

                        кезде толтырылады)

____________________________________________________________________

 Жеке шоттан үзінді көшірме үшін |  Операциялар туралы есеп үшін

_________________________________|__________________________________

_________________________________|__________________________________

_________________________________|__________________________________

                                 |__________________________________

Қосымша мәліметтер               |_________________________________|

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

 

      Мөр орны

 

15-нысан

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconНоминалды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы
Бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қатысушылардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар рыногы туралы
Заңға сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылардың атынан және есебінен белгілі бір заңды іс-әрекеттерді жасау, сондай-ақ бағалы қағаздар...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы icon2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу
Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу және олар бойынша құқықтарды бастау
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың басшы қызметкерлері лауазымдарына кандидаттарды тестілеуден өткізуге арналған тест сұрақтары
Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы – бұл
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Ұлттық банкі б а с қ армасыны ң
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы негізінде, бағалы қағаздар рыногын одан әрі дамыту жөніндегі...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар нарығында Инсайдерлік ақпаратты ашу қағидаларын бекіту туралы
Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы Қаулы етеді
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 2 желтоқсандағы №409 қаулысы
Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның аумақтық филиалдарының жеке және заңды тұлғалардың бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық қызметтер көрсету мәселелері бойынша өтініштерін қарау нәтижелері туралы есеп
Жылғы наурызда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі ҚРҰБ) және оның аумақтық филиалдарына жеке және заңды тұлғалардың...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Осы курсты менгерген кезде, студенттер бағалы қағаздарға сай ерекшеліктерімен, бағалы қағаздарды шығару және орнату тәртібін, бағалы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница