Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
НазваниеҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
страница3/8
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/OMKO/Baza_testovyh_zadanii/Psihologiya_FKS_kaz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8


$$$ 139

Қоѓамдық, ғлеуметтік тіршілік иесі ретінде адам б±л:

A) Индивид.

B) Даралық.

C) Т±лѓа.

D) Субъект.

E) Универсум.


$$$ 140

«Сыртқы берілген қ±рылымды адамдардыњ психологиялық т±тастыққа, µзініњ зањдылықтары бойынша µмір с‰ретін к‰рделі, психологиялық азѓаѓа айналдыратын топтаѓы ерекшк типтіњ қалыптасу процесі. » Қандай ғлеуметтік психологиялық қ±былыстыњ анықтамасы берілген:

A) Топтау.

B) Баѓыттылық.

C) Озықтық.

D) Бірігу.

E) Конфорумдылық.


$$$ 141

Сµйлемді аяқтањыз. «Жиынныњ кµркі ақкµњіл жігіт» бола отырып адам

орындайды:

A) Ғлеуметтік роль.

B) Ғлеуметтік зањдылық.

C) Қоѓамдық нормалар.

D) Т±лѓалық роль.

E) Т±лѓа аралық қарымқатынас.


$$$ 142

Кіші топтыњ сандық тµменгі шегі:

A) 1 адам.

B) 2-3 адам.

C) 15 адам.

D) 40 адам.

E) 100адам.


$$$ 143

«Референттік » топ б±л:

A) Саны жаѓынан аз.

B) Басқа қаладаѓы.

C) Адамѓа мањызды.

D) Ресми тіркелген.

E) Кенеттен жиналатын.


$$$ 144

Топтық ±йымшылдықты ж‰йелі т‰рде зерттеудіњ негізін салѓан ғлеуметтік психолог:

A) Морено.

B) Картайт.

C) Левин.

D) Фестингер.

E) Ньюком.


$$$ 145

Интерактивті қарымқатынас дегеніміз не

A) Адамдар арасындаѓы ақпарат алмасу.

B) Адамдар арасындаѓы эмоция алмасу.

C) Адамдар арасындаѓы қ±ндылықтармен алмасу.

D) Адамдар арасындаѓы ой алмасу.

E) Адамдар арасындаѓы ғрекет алмасу.


$$$ 146

Коммуникативті қарымқатынас б±л:

A) Ғрекет алмасу.

B) Ақпарат алмасу.

C) Қ±ндылықтармен алмасу.

D) Ғсермен алмасу.

E) Пікір алмасу.


$$$ 147

Қарымқатынастыњ перцептивті жаѓы нені кµрсетеді:

A) Ақпарат алмасуын.

B) Ғрекет алмасуын.

C) Адамдардыњ бірін-бірі қабылдауын.

D) Ой алмасуын.

E) Қ±ндылықтар алмасуын.


$$$ 148

Стереотипизация 2 т‰рлі салдарѓа ғкелуі м‰мкін:

A) ¤зін тану процесініњ қарапайымдануына.

B) Басқа адамдарды тану процесініњ белгілі бір дғрежеде қарапайымдануына.

C) ¤зін жғне басқа адамдарды тану процесініњ к‰рделенуіне.

D) Бір жаѓынан басқа адамды тануды жењілдеуіне, ал бір жаѓынан к‰рделенуіне.

E) ¤зіне қарсы.


$$$ 149

Идеалды «Мен» бейнесі, б±л:

A) ¤зін баѓалаудыњ жоѓары дењгейі.

B) Позитивті «мен» - концепциясы.

C) Адамныњ мењгергісі келетін қасиеттердіњ жиынтыѓы.

D) Адам қолданатын бейімделу ғдістері.

E) ¤зін-µзі адекватты баѓалау.


$$$ 150

Сµйлемді аяқтањыз. Адам, оқушы, студент, аѓа бола отырып, ғрт‰рлі:

A) Т±лѓа аралық ролдерді орындайды.

B) Қоѓамдық қатынастарды орындайды.

C) Ғлеуметтік ролдерді орындайды.

D) ¤ндірістік қатынастарды орындайды.

E) Ғлеуметтік зањдарды орындайды.


$$$ 151

Мына функцияныњ қайсысын практикалық психолог атқармайды?

A) Зерттеуші.

B) Кењес беру.

C) Педагогикалық.

D) Аѓартушылық.

E) Психотерапевтік.


$$$ 152

Спорт психологиясы нені зерттейді:

A) Психиканыњ пайда болу мен даму зањдылықтарын, физикалық тғрбие мен спорт жаѓдайындаѓыт±лѓалық іс-ғрекеттіњ қалыптасуын.

B) Жалпы балалардыњ, жасµспірмдердіњ жғне жеткіншектердіњ психикалық даму зањдылықтарын, ғр жастыњ психологиялық ерекшеліктерін.

C) Балалардыњ мектепте білім алу даѓдыларын, оқу процесіндегі жеке ерекшеліктерін зерттейді.

D) Ойлау жғне адам санасын.

E) Адам т±лѓасын.


$$$ 153

Спорттық іс - ғрекеттіњ психологиялық қ±рылымыныњ негізгі компоненттері:

A) Қажеттіліктер, мотивтер, мақсаттар.

B) Тапсырмалар, қызыѓушылықтар, операциялар.

C) Қажеттіліктер, баѓыттылық, еріктік ғрекеттер.

D) Мотивтер, мақсаттар, µнімділік.

E) Мотивация, қ±ралдар, нғтижелер.


$$$ 154

«Жетістікке жету – сғтсіздіктен қашу» спорттық ғрекетініњ мотивтері бµлінеді:

A) Олардыњ т±рақтылық дғрежесі бойынша.

B) Спорттық ғрекеттіњ мақсаттарымен байланысы бойынша.

C) «Мен - басқалар» ж‰йесіндегі орны бойынша.

D) Спортшыныњ басым баѓыты бойынша.

E) Спортшыныњ ғрекетініњ µту барысы немесе нғтижесіне баѓытталу бойынша.


$$$ 155

Спортшыныњ оптималды к‰рестік жаѓдайыныњ негізгі компоненттері:

A) Физикалық, аффективті, эмоционалды.

B) Эмоционалды, мінез – қ±лықтық, т±лѓалық.

C) Физикалық, ойлау, реантивтік.

D) Физикалық ойлау, эмоционалдық.

E) Ой, саналы, мінез – қ±лықтық.


$$$ 156

Спортшыда пайда болѓан психикалық шамадан тыс қанаѓаттанудыњ тимді к‰рес жолдары:

A) Жаттыѓу іс - ғрекетін доѓару .

B) Жаттықтырушыны ауыстыру.

C) Медициналық дғрі – дғрмектерді қолдану.

D) Жаттыѓу ж±мысыныњ кµлемін арттыру.

E) Гипноз.


$$$ 157

Б±л қалып екі шартты орындаѓанда пайда болады: тапсырманы орындау, зейінді аудару, бірақ осы тапсырма туралы ойлануѓа негіз болмайды:

A) Шабыт.

B) Монотония.

C) Оптималды к‰рестік жаѓдай.

D) ¦йқы.

E) Стресс.


$$$ 158

Ж‰йке ж‰йесі ғлсіз гимнасттарѓа музыка бойынша ғрекеттеріндегі бейненіњ кµрінуіне баѓытталуымен байланысты. . . . . . . . . стиль тғн:

A) Ғртістік.

B) Шабуылдаушы.

C) Техникалық.

D) Қорѓаныстық.

E) Комбинациялық.


$$$ 159

Тенисте, к‰ресте, фехтовонияда келесі спорттық стилдерде кµруге болады:

A) Ғріптестік жғне шабуылдық.

B) Техникалық жғне қорѓаныстық.

C) Композициялық жғне қарсы шабуыл.

D) Шабуыл жғне қарсы шабуыл.

E) Ғріптестік жғне техникалық.


$$$ 160

Команданыњ ±йымшылдыѓыныњ дамуына не ғсер етеді?

A) Жаттыѓу процесіне жаѓымды эмоциялар енгізу.

B) Озықты жиі ауыстыру.

C) Жаттықтырушыны жиі ауыстыру.

D) Жаттықтырушы мен спортшылар арасында µзара т‰сінушіліктін болуы.

E) Жаттыѓу сирету.


$$$ 161

Тиімді команда ойыншыларыныњ тренермен µзара қарым қатынаспен қанаѓаттанбаушылық жиі келесімен байланысты:

A) Онымен психологиялық сғйкессіздік.

B) Жеткен нғтижелерден де жоѓары жетістікке ±мтылыс.

C) Тренердіњ психологиялық компетентілігініњ жоқ болуы.

D) Спортшылардыњ топтық ±йымшылдыѓыныњ тµмен дењгейі.

E) Спортшыларда спорт шеберлігініњ жетіспеуі.


$$$ 162

Тµменде сипатталѓан спортшыѓа қандай темпераменто типі тғн? Оны к‰лдіру немесе ашуландыру қиын топтыњ басқа м‰шелері к‰лгенде, ол тек жымияды. Сғтсіз аяқталѓан жаттыѓудан кейін ренжімейді, тек сабырлы т‰рде ж±мысын жалѓастыра береді:

A) Холерик.

B) Сангвиник.

C) Меланхолик.

D) Флегматик.

E) Циклоидты.


$$$ 163

Психикалық іс ғрекет пен ж‰ріс т±рыс динамикасын анықтайтын психиканыњ т±рақты, индивидуалды қасиеттері қалай аталады:

A) Темперамент.

B) Мінез.

C) Қабілет.

D) Нышандар.

E) Мотивтер.


$$$ 164

Спорт психологініњ мањызды шеберлігі ретінде келесі вариантты айтуѓа болады:

A) Гипнозды қолдана алу шеберлігі.

B) Жаттықтыру салмаѓын µлшей алу шеберлігі.

C) Спорт слэнгін қолдану шеберлігі.

D) Тренерге µз уақытында жайлап спортшылар жайлы пайдалы ақпаратты жеткізе білу.

E) Физикалық жаттыѓуды техникалық т‰рде жақсы орындай алу шеберлігі.


$$$ 165

Команда ойыншылары ммотивациясын кµтеру принципін қолдану, оныњ ішінде жаттықтыру жғне жарыстар жаѓдайдаѓы адекваттылық принципі келесі қасиеттерді кµтеруге м‰мкіндік береді:

A) Спортшыныњ жеке процесмтер к‰ші.

B) Тренер авторитеті.

C) Спортшылардыњ командалық татулыѓы.

D) Спортшыларды аутотренинг ғдісіне ‰йрету.

E) Спортш‰ылардаѓы психологиялық кµмекке қажеттілік.


$$$ 166

Зейінніњ қандай қасиеттері футболистерге кезекпен µз ксманда ойыншылары мен қарсылас команда ойыншылары ғрекеттерін басқаша, судья ғрекеттерін бекітуге жғне атакаѓа қатысуѓа м‰мкіндік береді:

A) Шоѓырлану.

B) Ауысу.

C) Т±рақтылық.

D) Кµлем.

E) Бµліну.


$$$ 167

Тµменде кµрсетілген авторлардыњ қайсысы спорт психологиясына елеулі ‰лес қосты :

A) Л. Ф. Обухова, В. С. Мухина.

B) С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский.

C) А. Ц. Пуни, В. Л. Марищук.

D) Г. М. Андреева, М. Я. Ярошевский.

E) К. Рудестам, В. Сатир.


$$$ 168

Мысалда естіњ қай т‰рі сипатталѓан? Қимылды Жақсы есте сақтау ‰шін спортшы оны тғжірибеде кµп рет қайталап жаттыѓуѓа тырысады:

A) Ырықсыз.

B) Сµздік-логикалық.

C) Қимыл-қохѓалыстық.

D) Эмоцияналдық.

E) Қысқа мерзімді.


$$$ 169

Спортта психодиагностикалық ғдістер келесі мақсатпен қолданылады:

A) Спорт ±жымын қалыптатыру.

B) Тренер біліктіліген анықтау.

C) Спортшылардыњ ауруларын анықтау.

D) Команда басқармасыныњ ауысуы.

E) Командалардыњ материалды базасын жақсарту.


$$$ 170

Спортта психодиагностикалық ғдістер келесі мақсатпен қолданылады:

A) Психологтыњ µзіндік бекітілуі.

B) Спортшы жетістіктерін болжау.

C) Қақтыѓыста «оњ» жғне «кінғлі» жақтарын анықтау.

D) Команданыњ материалды базасын жақсарту.

E) Тренердіњ µзіндік бекітілуі.


$$$ 171

¤зіндік инициатива бойынша мақсат қойып, оѓан жету жолдарын анықтай білу шеберлігініњ болуы, спортшыны келесідей сипаттай алады:

A) Табанды.

B) Бір беткей.

C) Мақсат қойѓыш.

D) Бір беткей.

E) Ғуесқой.


$$$ 172

Мазм±ны нақты жаѓдайлар мен заттардан қорқу болып табылатын қалып қалай аталады:

A) Аффект.

B) Стресс.

C) Фобия.

D) Фрустрация.

E) Невроз.


$$$ 173

Психология ѓылмыныњ мғліметтері қажет:

A) Тренер мен спортшы µзара ғрекеттері ‰шін.

B) Копьютерлік баѓдарламалар қ±растыру ‰шін.

C) Геологиялық ізденулерде.

D) Зоологиялық зерттеулерде.

E) Техникамен ж±мыста.


$$$ 174

Педагогикалық психологияныњ негізгі мғселелерін кµрсетіњіз:

A) Оқыту мен тғрбиелеу арақатынасыныњ жалпы жғне жасаралық мғселелері.

B) Бала дамуыныњ ж‰йелік сипаты мғселелері мен педагогикалық ғсер етулер жиынтыѓы.

C) Баланыњ саналы тғрбиелеу мен оқытуѓа психологиялық дайындық мғселесі.

D) Баланыњ педагогикалық қалыс қалу мғселелері.

E) Невроздық б±зылыстарды диагностикалау мғселесі.


$$$ 175

Педагогикалық психологияныњ бµлімдеріне не жатпайды:

A) Жасµспірім психологиясы.

B) Оқыту психологиясы.

C) Тғрбиелеу психологиясы.

D) Кіші оқушы психологиясы.

E) М±ѓалім психологиясы.


$$$ 176

Қоѓамдық тарихи тғжірибені мақсаттылы алмастыру процесі немесе білімдер, іскерліктер мен даѓдыларды қалыптастыруды ±йымдастыру:

A) Дамыту.

B) Тғрбиелеу.

C) Оқыту.

D) Ғлеуметтену.

E) Ассимиляция.


$$$ 177

Оқу процесініњ мазм±нына жатпайды:

A) Оқу іс ғрекеті.

B) Оқыту.

C) Оқу.

D) Тғрбиелеу.

E) ‡йрету.


$$$ 178

¤зіндік оқуѓа дайындық неше жаста қалыптасады:

A) 5-6 жас.

B) 6-7 жас.

C) 7-8 жас.

D) 8-9 жас.

E) 10 жас.


$$$ 179

Мғселелік оқыту теориясыныњ µкідерін атањыз:

A) В. С. Мухина.

B) Н. Ф. Талызина.

C) А. М. Матюшкин.

D) В. В. Давыдов.

E) А. В. Запорожец.


$$$ 180

Ғлеуметтік тғжірибені мењгеру кіші оқушы жаста қалайша ж‰реді:

A) Ойын арқылы.

B) Қ±рдастарымен оқу арқылы.

C) Оқу арқылы.

D) Кғсіби µзін µзі анықтау арқылы.

E) Ересектермен қарым қатынас арқылы.


$$$ 181

Оқыту процесіне ғсер ететін ішкі факторларды кµрсетіњіз:

A) Оқу материалыныњ мазм±ны.

B) Оқу материалыныњ қ±ндылыѓы.

C) Оқу материалы қ±рылымы.

D) Зейін.

E) Баѓдар.


$$$ 182

Индивидпен ғлеуметтік тғжірибені игеру жғне оны ары қарайѓы қайта тудыру белсенді процесі қалай аталады:

A) ‡йрету.

B) Қарым қатынас.

C) Біріккен іс ғрекет.

D) Ғлеуметтену.

E) Педагогикалық ғсер ету.


$$$ 183

Егер іс ғрекеттіњ негізгі мотиві ретінде танымдық процесс алынса, онда б±л:

A) Ењбек іс ғрекеті.

B) Оқу іс ғрекеті.

C) Ойын іс ғрекеті.

D) Заттық-манипулятивтік іс ғрекет.

E) Интимді-т±лѓалық қарым қатынас.


$$$ 184

Қандай жаѓдайда ақыл-ой іс ғректі аяѓына дейін қалыптасты деп саналады:

A) Оқушы ақыл-ой ғрекетініњ мазм±нын т‰сінген кезде.

B) Оқушы мењгеріліп отырѓан ғрекет маѓынасын т‰сінген кезде.

C) Ол оқушыѓа мғнді бола бастаѓаннан.

D) Ол автоматтандырылѓан жғне бейсаналы болѓан кезде.

E) Ол оқушы ‰шін мғнділігін жоѓалтқан кезде.


$$$ 185

Қабілеттердіњ қалыптасуына қажетті шарттар деп нені қарастыра аламыз:

A) Біріккен іс ғрекет.

B) Қызықты танымдық материал.

C) Ж‰йке ж‰йесі к‰ші.

D) Баѓдар.

E) Мінез.


$$$ 186

Адам ғлеуметтік ‰йренулер мен даѓдыларды мењгеру, ‰йретудіњ т‰рін анықтањыз:

A) Викарлы.

B) Оперантты.

C) Вербалды.

D) Шартты рефлекс.

E) Импритинг механизмі бойынша.


$$$ 187

Кµрсетілген факторлардыњ қайсысы іскерлктердіњ қалыптасуына кедергі бола алады:

A) Барлық жаѓдайды т±тасымен қамту.

B) Алѓашқы мғліметтердегі мғселеге мањызды қатынастардыњ жасырылуы.

C) Алдыњѓы тғжірибе.

D) Баѓдар.

E) Мғселені талдау.


$$$ 188

Тµменде сипатталѓан іскерлікке ‰йрететін жол қалай аталады: оқушыѓа қажетті білімдерді береді, одан кейін оларды қолдануѓа есептер ±сынылады жғне байқап кµрулер мен қателесулер тғсілі арқылы сай келуші баѓдарларды, ақпараттарды µњдеу істерді жғне іс ғрекет тғсілдерін таба отырып, оқушы шешімді µзі іздейді:

A) Алгоритмделген оқыту.

B) Толық баѓдарланѓан негіздегі оқыту.

C) Синтетикалық оқыту.

D) Мғселелік оқыту.

E) Т‰рлі дењгейлі оқыту.


$$$ 189

Критерий негізіне ж‰ргізуші іс ғрекет алынатын, психикалық даму периодизациясы тµменде кµрсетілген психологтардыњ қайсысы ±сынды:

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
Психикалыќ ќ±былыстыњ ырыќтылыѓы єрекеттіњ ішкі жоспар, рефлексия сияќты жањарыстар ќай жас кезењінде ќалыптасады
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Психологиядаѓы негізгі баѓыттар: бихевиоризм, гештальт психология, психоанализ, гуманистік психология, когнитивтік психология
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconМетодические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы
Педагогика – адам тәрбиесі туралы ѓылым. Тәрбие қоғамдық ғылым, қоғамдық қызмет ретінде. Тәрбие тарихи және негізгі сипаты, оның...
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Батыс Қазақстан облысының білім басқармасы
Атауы: Қаратөбе мектеп-гимназиясының «Ақпарат орталығы» мектепішілік бағдарламасы (әрі қарай бағдарлама)
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЖарғы Мемлекеттік оқу орны №205 қазақ орта мектебі
Білім беру мекемесіне жатады. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ііі «Білім туралы»Заңы негізінде қызмет атқарады....
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
«Қаржы» мамандықтарының орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттеріне арналған
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌолданылѓан єдебиеттер кіріспе
Тарау. АйыпталушыНЫњ Т‡сінігі және казаќстан Республикасыныњ ќылмыстыќ іс ЖҮргізу Кодексі
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
«02» 09 2014 ж. Н. А. Мұхаметжанова т.ғ. к., доцент м а. «Қазақстан тарихы» кафедрасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница