Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
НазваниеҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
страница2/8
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/OMKO/Baza_testovyh_zadanii/Psihologiya_FKS_kaz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

E) Жасµспірімді адал баѓалау.


$$$ 89

Т±лѓа мен ғрекет қ±рылуыныњ жања т‰рі, тек қана осы жас шамада пайда болатын, баланыњ санасы мен дамуын белгілейтін жања психикалық жғне ғлеуметтік µзгерістер қалай аталады?

A) Даѓдарыс.

B) Сензитивты кезењ.

C) Жања т‰зеліс.

D) Дамудыњ ғлеуметтік жаѓдайы.

E) Даму кезењі.


$$$ 90

Д. Б. Эльконин ±сынѓан жас периодизациясы (дғ‰ірлеуі) негізінде қандай µлшем жатады:

A) Тіс шыѓуы мен ауысыу.

B) Жања т‰зеліс.

C) Ғрекеттіњ жетекші т‰рі.

D) Эрогенды аймақтарыныњ µзгеруі.

E) Идентификация қалыптасуы.


$$$ 91

Мектепке дейінгі жаста ғрекетттіњ қандай т‰рі жетекші болып табылады

A) Ересек адаммен эмоционалық араласу.

B) Сюжеттік-рольдік ойын.

C) Оқу ғрекеті.

D) Қ±растыру.

E) Сурет салу.


$$$ 92

Нғрестеде пайда болатын жандану кешені қандай қажеттіліктіњ кµрінісі:

A) Ғлеуметтік.

B) Физиологиялық.

C) Қимылдық.

D) Зерделік.

E) Органикалық.


$$$ 93

Мектепке дейінгі жастаѓы кездесетін µзгерген (переносный) маѓынаныњ жеткіліксіз т‰сінуі неніњ ерекшелігі болып табылады?

A) Естіњ.

B) Ойлаудыњ.

C) Сµйлеудіњ.

D) Қиялдыњ.

E)Қабылдаудыњ.


$$$ 94

П. П. Блонскийдіњ сµзіњ толықтырыњыз: «. . . жасындаѓы оқушылардыњ сабаѓында олардыњ мынадай психологиялық ерекшеліктері айқындалады - ырықсыз зейін шамалы дамыѓан, ойлау кµрнекі болып келеді, ±ѓыну еске сақтауѓа негізделінеді»

A) Бастауыш мектеп.

B) Кіші жасµспірімдік.

C) Ерте бозбалалық.

D) Жоѓары жасµспірімдік.

E) Жастық шақ.


$$$ 95

Жасµспірімдік шақта ж‰ріс-т±рыстыњ негізгі мотивы болып табылатын:

A) Танымдық ғрекет.

B) Шыѓармашылық белсенділік

C) ¤зін-µзі тғрбиелеу

D) Кғсіп тањдау.

E) ¤зін-µзі µзектеу


$$$ 96

Жоѓары мектеп оқушылар ғрекетініњ қай т‰рі жетекші болып табылады?

A) Спорттық ғрекет.

B) Қарым – қатынас (тілдесу).

C) Қоѓамѓа пайдалы ғрекеті.

D) ¤зін - µзі дамыту.

E) Оқу-кғсіби ғрекеті.


$$$ 97

Балада µсіп бара жатқан физикалық жғне рухани м‰мкіндіктері жғне алѓашқыда қалыптасқан орта мен ғрекет т‰рлерімен арақатынасы арасындаѓы қайшылықтар неніњ пайда болуына себепші болады?

A) Жања т‰зелістіњ

B) Дамудыњ орта баѓыттарыныњ.

C) Жас шамалық кризистердіњ.

D) Дамудыњ қосалқы баѓыттарыныњ.

E) Баяу кезењдердіњ.


$$$ 98

Ғрекеттіњ жетекші т‰рі дегеніміз:

A) Бала тіршілігініњ негізгі уақытына созылатын ғрекет.

B) Нақты жас шамада жиі кездесетін ғрекет.

C) Осы жас шамада мањызды психикалық µзгерістер ғкелетін ғрекет.

D) Осы жас шамада балаѓа ењ қызықты ғрекет.

E) Балаѓа ењ қызықсыз ғрекет.


$$$ 99

Ойлау іс-ғрекетініњ сатыланѓан қалыптасуы жµніндегі концепцияныњ авторы кім:

A) Л. С. Выготский.

B) П. П. Блонский.

C) П. Я. Гальперин.

D) М. Я. Басов.

E) А. Н. Леонтьев.


$$$ 100

Баланыњ µз бетімен шешетін жғне ересек кµмегімен шешетін тапсырмалар мен міндеттердіњ қыйндылық дењгейі арасындаѓы айырмашылыѓы қалай аталады

A) Бала дамуыныњ жақын аймаѓы.

B) Дамудыњ актуальды аймаѓы.

C) Зерде дамуыныњ дењгейі.

D) Оқудаѓы абсолютты табыстылық.

E) Оқудаѓы салыстырмалы табыстылық.


$$$ 101

Мектепеке дейінгі кезењ қандай жас шамада жатады?

A) 4-8 жас

B) 3-7 жас

C) 2-5 жас

D) 3-5 жас

E) 4-10 жас


$$$ 102

Ерте жасµспірімдік шақта ғрекеттіњ қандай т‰рі жетекші болып табылады?

A) Ересек адаммен эмоциялық қарым-қатынас.

B) Оқу ғрекеті.

C) Қатарластарымен сырласу.

D) Ењбек ғрекеті.

E) Оқу-кғсіптік.


$$$ 103

Тµменде қандай қ±былыс кµрсетілген? Ересек адамды кµргенде, тµсекте жатқан 1,5-2 жастаѓы бала жымиып, аяқ-қолын қимылдатады:

A) Кризис.

B) Жандану кешені.

C) Даму ретардациясы.

D) Дамудыњ ғлеуметтік жаѓдайы.

E) Даму акселерациясы.


$$$ 104

Тµменде кµрсетілген мысалдардыњ қайсында бала ж‰ріс-т±рысы ғлеуметтік мотивтерге баѓынады:

A)Оқытушыны қызыѓып тыњдайды, бірақ ‰й тапсырмасын орындамайды.

B) Танымдық қызыѓушылыѓы болады, дегенмен оқуда табыстыѓы шамалы.

C) Тек қана жақсы баѓа алуѓа тырысады.

D) Сабақта кµп с±рақ қояды.

E) ‡й тапсырмасын орындаѓанда, алдымен ењ қыйындарын, қосымша берілген тапсырмаларды орындайды.


$$$ 105

А. И. Раев пікірінше, «. . . пайда болатын ерекше жања т‰зеліс – баланыњ µзіне деген, басқаѓа деген, д‰ниеге деген жања қатынасын кµрсететін «ересектік сезімі»

A) Жас µспірімде.

B) Бастауыш мектеп оқушысында.

C) Жоѓары сынып оқушысында.

D) Мектепке дейінгі жастаѓы балада.

E) Нғрестеде.


$$$ 106

Жоѓары сынып оқушысында ғрекеттіњ қандай т‰рі жетекші болып табылады?

A) Ересек адаммен эмоциялық қатынас.

B) Сюжетті-рольдік ойын.

C) Оқу ғрекеті.

D) Қатарластаырмен сырласу.

E) Оқу-кғсіби ғрекет.


$$$ 107

Зерттеудіњ қандай ғдісі тµменде кµрсетілген: бала салѓан суреті бойынша психолг баланыњ заттарды қабылдаудыњ ерекшеліктерін зепрттейді, оқушылардыњ жазбваша тапсырмаларын қарастырып, ғрекеттіњ жеке стилі туралы қортынды жасалынады

A) Лабораториялық эксперимент.

B) Табиѓи эксперимент.

C) Бақылау.

D) Шыѓармашылық ғрекет нғтижелерін талдау.

E) Тест.


$$$ 108

Зерттеудіњ қандай ғдісі кµрсетілген: балалардыњ ес ерекшеліктерін зерттеу ‰шін оларѓа 10 сµз оқып, естерінде қалѓандарын жаздырады:

A) Кµлденењ срез.

B) Тік срез.

C) Бақылау.

D) Эксперимент.

E) Тест.


$$$ 109

Тµменде зерттеудіњ қандай т‰рі кµрсетілген: эмоциялық кµњіл-к‰йді зерттеу ‰шін сыналушыѓа қорқынышты суреттер кµрсетіліп, терініњ тоққа қарсылыѓы µзгеріун тіркейді:

A) Тест-тапсырма.

B) Лабораторлық эксперимент.

C) Табиѓи эксперимент.

D) Лабораторлық бақылау.

E) Ғрекет процесін талдау.


$$$ 110

Тµменде зерттеудіњ қандай т‰рі кµрсетілген: Балалардыњ ырѓақты қимылдарыныњ жекедара ерекшеліктерін зерттеу ‰шін «Қуыршақтар биі» деген ойын ж‰ргізіледі. Балалар дµњгеленіп, би билейді:

A) Тест-тапсырма.

B) Лабораторлық эксперимент.

C) Табиѓи эксперимент.

D) Лабораторлық бақылау.

E) Ғрекет процесін талдау.


$$$ 111

Жеке адам аралық жғне топ аралық қарым қатынастыњ диагностикасы µзгеру мақсатында қолданалады:

A) Жеке адамѓа топтық баѓа.

B) Социометриялық.

C) Анкеталық.

D) Психологиялық диагностика.

E) Эксперименталдық.


$$$ 112

Морено т±псырымы бойынша кіші топ. . . адамнан т±рады:

A) 20

B) 5-9

C) 30-40

D) 2

E) 50


$$$ 113

Қандай қатынас индивидтіњ µзара қатынасына ±қсайды?

A) Коммуникативтік.

B) Перцептивтік.

C) Аффективтік.

D) Интеративтік.

E) Реттеуші.


$$$ 114

Индивидтіњ белгілі бір психикалық к‰йге (жаѓдайларѓа) бейсеналы жғне еріксіз тғуелді болуы –б±л:

A) Сенімділік.

B) Пайымдау.

C) Ж±қтыру.

D) Еріктік.

E) Қ±шарлық.


$$$ 115

Озықтармен қатысушылардыњ арасындаѓы арақашықтық озықтықтыњ қай стилінде тµмендейді:

A) Либералды.

B) Директивті.

C) Шешуші.

D) ¤збетіне жіберушілік.

E) Авторитарлы.


$$$ 116

Элементарлы параметрлерге копазиция, структура, процесстер, норма жғне қ±ндылықтар:

A) Электорат.

B) Тобр.

C) Топ.

D) Масса.

E) Дғрісхана.


$$$ 117

Эмонацианалдық қарым-қатынас ж‰йесін мына методикалыњ қайсысы анықтайды, «симпатия» жғне «антисимпатия»:

A) Социалогиялық.

B) Социаметриялық.

C)Социаграфиялық.

D) Спектрометриялық

E) Стратрметриялық.


$$$ 118

Адам сµйлесу барасында белгілік коммуникацияныњ қай т‰рін т‰рін қолданады:

A) Белгілік.

B) Вербальды емес.

C) Сенімділік.

D) Вербальды.

E) Кодты.


$$$ 119

« Ғлеуметтік ортаѓа индивидтіњ қосылуы», «Олардыњ ғлеуметтік ғсерді игеруі», «Ғлеуметтік байланыстар ж‰йесіне қосылу», процестері:

A) Социалогизация.

B) Социализация.

C) Идентификация.

D) Психологизация.

E) Индивидуализация.


$$$ 120

Шешім қабылдауѓа итермелейтін « --------- шабылуы»-топтық дискуссия форомасы басқаша қалай айтады?

A) Сенімділік.

B) Кењесу.

C) Брейнсторлинг.

D) Модерат

E) Тренинг.


$$$ 121

Формальды емес топ дегеніміз:

A) Белгілі экспериментті ж‰ргізуге жасанды т‰рде ( жасамѓан) жиналѓан қауым

В) Индивид қатысушы ретінде болатын топ.

C) Индивидтіњ µзін саналы т‰рде қатыстыратын, µзі де кіргісі келетін жғне оныњ шегінде µзіне қ±ндылықтарды жғне ж‰ріс т±рыс нормаларын алатын топ.

D) Адамныњ қарын-қатынас барысында шынайы пайда болатын қатынастар жғне зањды т‰рде реттелмейтін қ±рылымдық топ.

E) Қ±рылымы жғне қарым-қатынас административті зањды т‰рде реттеп, бақылап отыратын топ.


$$$ 122

Индивидтіњ серіктесімен қандай қатынаста ±ѓынуды қабылдауы.

A) Эмпатия.

B) Рефлексия.

C) Тењестіру.

D) Атрибуция.

E) Баѓдар.


$$$ 123

Бір субъекттіњ ғрекетін, ж‰ріс – т±рсын келесі бір субъектініњ қайталауы:

A) Коммуникация.

B) Еліктеу.

C) ¦мытпау.

D) Актуализациялау.

E) Бекіту.


$$$ 124

Индивидтіњ топтыњ позициясына қатынасты позициясын ±станудыњ, индивидтіњ топтыњ қысымына баѓыну µлшемініњ топтық мінездемесі:

A) Тғуелсіз.

B) ¤з бетінше дербес.

C) Терістік.

D) Конформды.

E) Т±рақты.


$$$ 125

Мына сипаттамалар басқарудыњ қай стиліне жатады: қысқа да н±сқа б±йрықтар, субъективтік эмоциялар қабылданбайды, яѓни озықтық позициясы – топтан тыс:

A) Авториторлы.

B) Р±қсат беруші.

C) ¤з бетіне жіберу.

D) Демократиялық.

E) Серіктестік.


$$$ 126

Озықтықтыњ «хорезиматикалық теориясы» бойынша озық б±л:

A) Белгілі бір жаѓдайдыњ µнімі, сонымен қатар топтыњ белгілі – бір м‰шелерініњ топтыњ µмір жаѓдайында ерекшеленуі болып табылады жғне олар басқалардан бір қасиетімен ерекшеленеді.

B) Белгілі – бір т±лѓаныњ қасиеттері бар жғне психологиялық тартымдылық тудыратын адам.

C) Топтаѓы т±лѓааралық қатынасты басқаратын субъект.

D) Топтық мғселелерді шешуге µз ‰лесін қосатын адам.

E)Топтаѓы бейресми қатынастар ғсерін ж‰зеге асырушы адам.


$$$ 127

Конформизімді зерттеуде психологтардыњ арасында алѓаш рет лабораториялы ғлеуметтік психологиялық тғжірибені (эксперимент) кім ж‰ргізді:

A) Фрейд.

B) Левин.

C) Морено.

D) Аш.

E) Липпет.


$$$ 128

Психолог сабақта отырѓан оқушылар зейінініњ кµрінісін зерттейді. Ол соњѓы партада отырып м±ѓалімніњ ±йымдастырѓан т‰рлі жаѓдайларына балалардыњ назар аударуын тіркеп отырады м±нда қай ғдіс кµрсетілген:

A) Жазбаша сауалнама.

B) Қосылѓан бақылау.

C) Социометриялық ғдіс.

D) Лабораториялық эксперимент.

E) Қосылмаѓан бақылау.


$$$ 129

О бастан ±йымдаспаѓан немесе ±йымшылдыѓы жойылѓан, жалпы саналы, мақсаттарды жоқ жғне сонымен қатар эмоционалдық қозу жаѓдайындаѓы адамдар жиыны б±л:

A) Топ.

B) Тобыр.

C) ‡ресі.

D) Дғрісхана.

E) ¦жым.


$$$ 130

Топ м‰шелерге екі категорияѓа бµлінеді жетекшілер жғне баѓынушылар. Б±л кіші топтыњ қай қ±рлымы:

A) Байланыс.

B) Гомогенді.

C) Басқару.

D) Бейресми.

E) Социометриялық.


$$$ 131

Басқа адамды субъект сол адамныњ сипаттамаларына саналы жғне бейсаналы т‰рде бейімделуі арқылы ж‰зеге асады. Б±л т±лѓааралық қатынастыњ қандай механизмі:

A) Рефлексия.

B) Эмпатия.

C) Идентификация.

D) Каузалды атрибуция.

E) Аттракция.


$$$ 132

Адам ‰шін мањызды, мғнді болып келетін шынайы қиялдаѓы адамдар тобы. Жғне адамныњ сол топтыњ қ±ндылықтарын қабылдауы. Б±л:

A) Кіші топ.

B) ‡лкен топ.

C) Диффузды топ.

D) Шортты топ.

E) Референтті топ.


$$$ 133

Ғлеуметтік психологияныњ пғні қандай екі ѓалымныњ т‰йіске жерінде пайда болды?

A) Жалпы психология жғне тарих.

B) Ењбек психология жғне спорт психология.

C) Пато психология жғне зоопсихология.

D) Ғлеуметтану жғне т±лѓа психология.

E) Медициналық жғне педагогикалық психология.


$$$ 134

Басқа адамдар немесе адамдар тобына деген олардыњ шешімдерін немесе қатынастарын, ниеттерін мжғне пікірлерін µзгерту мақсатымен жасалатын дғлелдеген ықпал дегеніміз:

A) Сендіру.

B) Ж±қтыру.

C) Нандыру.

D) ¤тініш.

E) Мғжб‰рлеу.


$$$ 135

Ғсер ету инициаторыныњ т±жырымын теріске шыѓаратын жғне даулайтын наным талпынысына саналы дғлелдеген жауап. Б±л:

A) Конструктивті сын.

B) Контраргументация.

C) Елемеу.

D) Кету.

E) Шыѓармашылық.


$$$ 136

Белгілердіњ қандай ж‰йесі жесттерден, ымшаралардан немесе понтомимикадан т±рады:

A) Паралингвистикалық.

B) Проксимика.

C) Экстралингвистикалық.

D) Оптика – кинетикалық.

E) Визуалды. . . . . .


$$$ 137

Проксимика дегеніміз б±л:

A) Адамныњ эмоционалдық реакциясын кµрсететін дененіњ ғрт‰рлі бµліктерініњ моторикасы.

B) Воколизация ж‰йесі. Яѓни дауыстыњ сапасы, диапазоны, оныњ танальдылыѓы.

C) Қарым – қатынасты кењістіктік жғне уақыттық ±йымдастыру нормалары мен ш±ѓылданатын арнайы шара.

D) Сµйлеуде кідірістердіњ басқа элементтерге қосылуы.

E) Коммуникативтік процестер қолданылады, ерекше белгілі ж‰йе «кµздіњ т‰йісуі».


$$$ 138

Топтыњ м‰шелері 4 категорияѓа бµлінеді: «озықтар», «қабылданѓандар», «оқшауланѓандар», «қабылданбаѓандар». Кіші топтыњ қандай қ±рылымы туралы айтылѓан.

A) Ресми қ±рылымы.

B) Бейресми.

C) Социометриялық.

D) Коммуникациялық.

E) Голеогендік қ±рлымы.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
Психикалыќ ќ±былыстыњ ырыќтылыѓы єрекеттіњ ішкі жоспар, рефлексия сияќты жањарыстар ќай жас кезењінде ќалыптасады
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Психологиядаѓы негізгі баѓыттар: бихевиоризм, гештальт психология, психоанализ, гуманистік психология, когнитивтік психология
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconМетодические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы
Педагогика – адам тәрбиесі туралы ѓылым. Тәрбие қоғамдық ғылым, қоғамдық қызмет ретінде. Тәрбие тарихи және негізгі сипаты, оның...
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Батыс Қазақстан облысының білім басқармасы
Атауы: Қаратөбе мектеп-гимназиясының «Ақпарат орталығы» мектепішілік бағдарламасы (әрі қарай бағдарлама)
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЖарғы Мемлекеттік оқу орны №205 қазақ орта мектебі
Білім беру мекемесіне жатады. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ііі «Білім туралы»Заңы негізінде қызмет атқарады....
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
«Қаржы» мамандықтарының орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттеріне арналған
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌолданылѓан єдебиеттер кіріспе
Тарау. АйыпталушыНЫњ Т‡сінігі және казаќстан Республикасыныњ ќылмыстыќ іс ЖҮргізу Кодексі
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
«02» 09 2014 ж. Н. А. Мұхаметжанова т.ғ. к., доцент м а. «Қазақстан тарихы» кафедрасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница