Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
НазваниеҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
страница1/8
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/OMKO/Baza_testovyh_zadanii/Psihologiya_FKS_kaz.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ БІЛІМ ЖҒНЕ ЃЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Е.А. Б¤КЕТОВ АТЫНДАЃЫ ҚАРАЃАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


«Бекітемін»

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ ректоры

з.ғ.д., проф. Е.К. Кубеев


«ДЕНЕ ТҒРБИЕСІ ЖҒНЕ СПОРТ ПСИХОЛОГИЯСЫ» ПҒНІ БОЙЫНША ТЕСТТІК ТАПСЫРМАЛАР


031140- «Дене мәдениеті және спорт»

мамандығына арналған


Қ±растырѓан:

аға оқытушы Жансерикова Д.А.

Психология каф. меңгерушісі

пс.ғ к. Капбасова Г.Б.


Тестік тапсырмалар саны:250

Құрастырылған күні:15.10.2009

Мақсаты:МАБ тексеру тесті


031140- «Дене мәдениеті және спорт» мамандық топтары ‰шін

« Психология» пәні бойынша тестік тапсырмалардың базасына енгізілген тақырыптар тізімі, қазақ тілінде білім алатын бөлім үшін


Тақырып №

Тақырып тауы

1.

Кіріспе.

2.

Психология пәні,жалпы негіздері .

3.

Психология принциптері, категориялары және кезеңдері.

4.

Психологияның даму тарихы.

5.

Психологияның зерттеу әдістері.

6.

Зейін туралы түсінік, қасиеттері мен түрлері .

7.

Түйсік туралы түсінік, заңдылықтары.

8.

Түйсік түрлері.

9.

Қабылдау туралы түсінік, ерекшеліктері.

10.

Қабылдау формалары.

11.

Ес анықтамасы, анатомиялық-физиологиялық негізі.

12.

Ес процестері .

13.

Ес түрлері мен типтері.

15.

Ойлау туралы түсінік, түрлері.

16.

Ой операциялары мен формалары.

17.

Қиял туралы түсінік, түрлері.

18.

Қиялдың жасалу жолдары.

19.

Сөйлеу процесінің анықтамасы, түрлері мен қызметі.

20.

Темперамент туралы теориялардың дамуы.

21.

Темперамент типтеріне психологиялық сипаттама.

22.

Мінез туралы түсінік, бітістері.

23.

Қабілет анықтамасы, нышан, дарындылық, талант.

24.

Қабілет түрлері.

25.

Сезім туралы түсінік.

26.

Жоғары сезімдер.

27.

Эмоция туралы түсінік және эмоциялық күйлер.

28.

Индивид, даралық, тұлға түсініктерінің арақатынасы.

29.

Ұжым және топ.

30.

Тұлға бағыттылығы.

31.

Ерік туралы түсінік және ерік сапалары.

32.

Психика туралы түсінік.

33.

Сананың даму сатылары.

34.

Психологияның негізгі бағыттары: бихевиоризм, гештальтпсихология, фрейдизм.

35.

Іс-әрекет, түрлері.$$$ 1

Психика қандай ѓылымныњ зерттеу заты болып табылады:

A) Педагогиканыњ.

B) Психологияыњ.

C) Ғлеуметтанудыњ.

D) Саясаттанудыњ.

E) Мғдениеттанудыњ.


$$$ 2

Психологияныњ қандай ғдісінде адам туралы ақпарат ауызша т‰рде жинақталынады:

A) Ғњгіме.

B) Анкета.

C) Тест.

D) Ғрекет нғтижелерін талдау.

E) Бақылау.


$$$ 3

Қандай психикалық қ±былыс т±лѓаныњ психикалық қасиеттері тобына жатады:

A) Т‰йсіну.

B) Темперамент.

C) Қабылдау.

D) Қиял.

E) Ойлау.


$$$ 4

Тµмендегі тітіркендіргіштердіњ қайсы Сіздіњ сенсорлық табалдырыѓыњыздан тµмен орналасқан:

A) Кµз аштырмайтын жарық шам.

B) Т±здыњ бір т‰йіршігініњ иісі.

C) Бас гитараныњ тµмен ноталары.

D) Сізді қызықтырмайтын дғріс материалы.

E) Саѓат тықылы.


$$$ 5

Естіњ қандай т‰рі ењ аз уақытқа дейін қызмет атқарады:

A) Қысқа мерзімді.

B) Сенсорлық ес.

C) ¦зақ мерзімді ес.

D) Эмоциялық ес.

E) Моторлық ес.


$$$ 6

Сµйлеудіњ қандай т‰рі келесі мысалда келтірілген? Дғріс материалын қызықты жғне т‰сінікті жеткізу ‰шін оқытушы ой-пікірлерін ашық, толық, қыйсынды келтіреді, негізгі ойын ғрт‰рлі қалыпта жањѓыртады:

A) Жазбаша.

B) Ситуативты.

C) Монологикалық.

D) Ішкі.

E) Эгоцентрикалық.


$$$ 7

Жања бір нғрсені бейне, елес, идея т‰рінде жасаумен байланысты психикалық процес қалай аталынады:

A) Т‰йсіну.

B) Қиял.

C) Ойлау.

D) Қабылдау.

E) Ес.


$$$ 8

Тыйянақты, ±қыптылық, затқ±марлық дегеніміз:

A) Адамныњ затқа деген қатынасын сиппаитын қасиеттер.

B) Басқа адамдарѓа.

C) ¤зіне.

D) Ғрекетке.

E) Жан±яѓа.


$$$ 9

Материалды д‰ние заттары мен ±былыстарыныњ кейбір бµлек қасиеттерін бейнелеу – ол:

A) Қиял.

B) Қабылдау.

C) Ес.

D) Т‰йсіну.

E) Ойлау.


$$$ 10

Басқа, маѓынасы шамалы қасиеттерге кµњіл қоймай, заттыњ белгілі бір жаѓын, қасиетін белгілеу қалай аталады:

A) Салыстыру.

B) Абстракциялау.

C) Синтез.

D) Анализ.

E) Тењестіру.


$$$ 11

Психикалық белсенділіктіњ тµмен дењгейі, баяу қимылдар, тез шаршау, жоѓары эмоциялық сезгіштік, жаѓымсыз эмоциялардыњ ‰стем болуы – осыныњ барлыѓы қандай темпераментке тғн қасиеттер?

A) Сангвиник.

B) Флегматик.

C) Холерик.

D) Аралас тип.

E) Меланхолик.


$$$ 12

Зейінді бір уақытта бірнеше тғуелсіз объекттерге бірден баѓыттау жғне шоѓырлау қабілеті зейінніњ қандай қасиетіне байланысты болады:

A) Концентрация.

B) Т±рақтылық.

C) Тарату.

D) Тањдаулылық.

E) Зейін кµлемі.


$$$ 13

Тµмендегі кейіпкерлердіњ қайсысы µзін-µзі жоѓары баѓалауы ықтимал:

A) ¤зінен жас балалармен ойнауды жақтыратын Костя.

B) Мақтаѓанды жақсы кµретін Ольга.

C) ¤збеттілікті жақтыратын Асель.

D) Барлыѓына кµнетін Олег.

E) Деспотизме қ±штарлыѓы бар Алина.


$$$ 14

Мотивация мғселелерімен айналысатын психология саласы нені зерттейді:

A) Адамдардыњ психикалық процестерін.

B) Ж‰ріс-т±рыс себептерін.

C) Жеткіліктер мен табыстарды.

D) Адамныњ психиалық қасиеттерін.

E) Адам дамуыныњ сатыларын.


$$$ 15

Тµменде психологиялық зерттеудіњ қандай ғдісі кµрсетілген? Мектеп оқушыларыныњ бейімділіктерін, қызыѓушылықтарын анықтау ‰шін оларѓа жазбаша т‰ре бірқатар с±рақтарѓа жауап беруді ±сынады:

A) Анкета.

B) Ғњгіме.

C) Бақылау.

D) Қалыптаушы эксперимент.

E) Лабораториялық эксперимент.


$$$ 16

Психикалық процестерге жататындар:

A) Т‰йсіну, қабылдау, ойлау.

B) Зейін, ес, мінез.

C) Қиял, ойлау, темперамент.

D) Т‰йсіну, қабілеттер, эмоциялар.

E) Қабылдау, темперамент, ес.


$$$ 17

Сµзді-логикалық ес немен байланысты болады:

A) Кµру бейнелерімен.

B) Цифра, ғріп, сµздер, яѓни белгілермен.

C) Сезімдер мен к‰йзелістермен.

D) Ғрт‰рлі дыбыстармен.

E) Ғрт‰рлі қимылдармен.


$$$ 18

Ойлау дегеніміз:

A) Объективті д‰ние заттарыныњ қасиеттерін бейнелеу.

B) Ғрт‰рлі т‰йсіктердіњ саналы, маѓыналы синтезі.

C) Заттарды толыѓымен жғне олардыњ бµлек қасиеттерін бейнелеу.

D) Шындықты жалпыланѓан жғне жанама т‰рде бейнелеумен сипатталатын танымдық іс-ғрекет

E) Ж‰ріс-т±рыс баѓдарламасын қ±растыру процессі.


$$$ 19

Тµменде сµйлеудіњ қандай т‰рі сипатталынады? Тілдесу, араласу қ±ралы болып саналмайды, адам ойларын баѓыттайды, қысқа, ‰зінді, зейін шоѓырлануына м‰мкіндік береді:

A) Ішкі .

B) Жазбаша.

C) Сыртқы.

D) Диалогты.

E) Монологты.


$$$ 20

Сыпайылық, µзара сындық сияқты қасиеттер т±лѓаныњ неге деген қатынасын сипаттайды:

A) адамѓа деген.

B) Ғрекетке.

C) ¤зіне.

D) Қоѓамдық пен жеке меншікке.

E) Жан±яѓа деген.


$$$ 21

Естіњ қандай процесі келесі мысалда келтіріледі? Адамѓа 50 ғрт‰рлі сурет ±сынылады. Содан кейін ол осы суреттерді 100 суреттердіњ арасынан табуы керек:

A) ¦мыту.

B) Тану.

C) Еске сақтау.

D) Еске т‰сіру.

E) Еске алу.


$$$ 22

Заттар мен қ±былыстарды айқын елестетумен байланысты болатын кғсібі бар адамдарда (суретшілер, жазушылар, актерлерде) ойлаудыњ қандай т‰рі ‰стем болады?

A) Абстрактты ойлау.

B) Заттық-ғрекеттік ойлаудыњ қарапайым т‰рі.

C) Кµрнекі-бейнелі ойлаудыњ дамыѓан т‰рі.

D) Заттық-ғрекеттік ойлаудыњ дамыѓан т‰рі.

E) Кµрнекі-бейнелі ойлаудыњ қарапайым т‰рі.


$$$ 23

Нерв ж‰йесі қасиеттерініњ қандай арақатынасы сангвиникалық темпераментке тғн болады:

A) К‰шті, тењгерілмеген, қозѓалѓыш.

B) К‰шті, тењгерілген, инертты.

C) К‰шті, тењгерілген, қозѓалѓыш .

D) Ғлсіз тип.

E) Ғлсіз, тењгерілген, инертты.


$$$ 24

Идеальды «Мен» бейнесі дегеніміз:

A) ¤зін-µзі баѓалаудыњ жоѓары дењгейі.

B) Позитивты «Мен»-концепция.

C) Адамныњ ие болѓысы келетін қасиеттер жыйынтыѓы.

D) Бейімделу жолдары.

E) Адекватты µзін-µзі баѓалау.


$$$ 25

Сµйлемді аяқтањыз. Тіршілік ету жғне дамуѓа қажет болатын белгілі жаѓдайларды талап ету дегеніміз – ол :

A) Қажеттіліктер.

B) Темперамент.

C) Мінез.

D) Қабілеттер.

E) Ойлау.


$$$ 26

Зерттеушініњ белгілі психикалық процесті немесе қасиетті пайда болдыру қабілеті қандай ғдістіњ артықшылыѓы:

A) Эксперимент.

B) Бақылау.

C) Контент-анализ.

D) Ғрекет нғтижелерін талдау.

E) Интервью.


$$$ 27

Анализатор адекватты, д±рыс қабылдай алатын тітіркендіргіштіњ максимальды, ењ жоѓары шамасы т‰йсінудіњ қандай табалдырыѓы болып саналады:

A) Тµменгі абсолютты.

B) Дифференциальды.

C) ¦ақытпен байланысты.

D) Жоѓарѓы абсолютты.

E) Ажырату табалдырыѓы.


$$$ 28

Естіњ қандай т‰рі тµменде келтіріледі? Текстты жақсы еске сақтау ‰шін адам оныњ басты идеяларын белгілейді, жоспар жасап, текст бµліктерін реттейді:

A) Бейнелік.

B) Сµздік-логикалық.

C) Қимылдық.

D) Эмоциялық.

E) Қысқа мерзімді.


$$$ 29

Сµйлеудіњ қандай т‰рі алдын ала дайындықты талап етпейді, тілдесу жаѓдайына баѓынады:

A) Диалогты.

B) Ішкі.

C) Жазбаша.

D) Эгоцентрикалық.

E) Монологты.


$$$ 30

И. П. Павлов бойынша, нерв ж‰йесініњ к‰шті, тењгерілмеген, қозѓалѓыш т‰рі:

A) Сангвиникке тғн.

B) Флегматикке тғн.

C) Холерикке.

D) Меланхоликке тғн.

E) Араласқан типке.


$$$ 31

Еске сақтау, еске т±ту жғне жањѓартуда кµрінетін адамныњ б±рыњѓы тғжірибесін бейнеленуі қалай аталынады:

A) Ес.

B) Ойлау.

C) Қиял.

D) Темперамент.

E) Қабілеттер.


$$$ 32

Шыѓармашылық ойлаудыњ негізгі сиппаттамасы:

A) Логикалық қ±рылымдарды пайдалану.

B) Тез µтіп, шамалы ±ѓынуы.

C) Нақты сатыларѓа белгіленбеуі.

D) Мақсат қойылу.

E) С±бъективты жања продукт пайда болады.


$$$ 33

Темперамент туралы ілімніњ физиологиялық баѓыты кімнен басталѓан:

A) Демокриттен.

B) Платоннан.

C) Гиппократтан.

D) Галеннен.

E) Аристотельден.


$$$ 34

Зейінніњ қандай қасиеті тµменде кµрсетілген? Бала кітап оқып отырып, ±ақыттыњ кеткенін сезбей, есік қоњырауы соққанын естімейді:

A) Шоѓырлану.

B) Кµлем.

C) Аударылу.

D) Бµліну.

E) Зейін ауысуы.


$$$ 35

Заттар мен қ±былыстардыњ адамѓа б±рын қабылданбаѓан, кездеспеген бейнелерін жасау – б±л:

A) Ес.

B) Ойлау.

C) Қиял.

D) Т‰йсіну.

E) Қабылдау.


$$$ 36

Танымдық ғрекетпен байланысты сезімдер қалай аталынады:

A) Ақыл - ой.

B) ¤негелі.

C) Эстетикалық.

D) Практикалық.

E) Ғлеуметтік.


$$$ 37

Тек қана адамѓа тғн, бейнелеудіњ барлық басқа т‰рлерін байланыстыратын, психикалық бейнелеудіњ ењ жоѓары формасы:

A) Ерік.

B) Рефлекс.

C) Сана.

D) Эмоция.

E) Мотив.


$$$ 38

Психологияныњ қандай ғдісі стандартты процедура болып табылады (зерттеу ж‰ргізу жғне нғтижелерді қорту реті стандарттырылѓан):

A) Бақылау.

B) Тест.

C) Анкета.

D) Эксперимент.

E) Ғњгіме.


$$$ 39

Адамныњ толық емес бейнесі бойынша затты тану қабілетінде қабылдаудыњ қандай қасиеті кµрінеді:

A) Апперцепция.

B) Талѓамдылық.

C) Константтылық.

D) Т±тастылық.

E) Иллюзия.


$$$ 40

Адамныњ б±рын бастан кешкен сезімдерін еске сақтайтын ес т‰рі:

A) Кµрнекі-бейнелік.

B) Феноменальды.

C) Сµздік-логикалық.

D) Эмоционалық.

E) Механикалық.


$$$ 41

Ауызша сµйлеу варианттарыныњ арасынан диалогикалық сµйлеуге жататындарын табыњыз:

A) Доклад.

B) Дғріс.

C) Ғњгіме.

D) Тақпақ оқу.

E) Ауызша санау.


$$$ 42

Біз мынадай сµздерді жиі қолданып, олардыњ маѓынасын жақсы т‰сінеміз «ашық т‰с», «ащы иіс», «ауыр бояу», «қоњыр дауыс», «тғтті дыбыс», т. б. Олар т‰йсінудіњ қандай зањдылыѓына байланысты?

A) Адаптация.

B) Синестезия.

C) Т‰йсіну табалдырыѓы.

D) Сенсибилизация.

E) Компенсаторлық сенсибилизация.


$$$ 43

Материалды ±ѓынусыз қайталауда негізделетін естіњ қандай т‰рі:

A) ¦зақ мерзімді.

B) Эмоционалдық.

C) Ырықсыз.

D) Механикалық.

E) Оперативты.


$$$ 44

Сезгіштік, жуастық, терењ к‰йзеліске салыну, тез абыржу темпераменттіњ қандай типіне сай?

A) Меланхолик.

B) Флегматик.

C) Холерик.

D) Сангвиник.

E) Аралас тип.


$$$ 45

Сананыњ объектке шоѓырлану дењгейі зейінніњ қандай кµрсеткішіне жатады:

A)Кµлем.

B)Концентрация

C) Бµліну.

D) Аударылу.

E) Зейін талѓамдылыѓы.


$$$ 46

Қиял ғрекеті немен байланысты болады:

A) Себеп-салдарлы байланыстарды белгілеумен.

B) Б±рын қабылданбаѓан бейнелерді жасаумен.

C) Материалды ±ѓынумен.

D) Еске сақтаумен.

E) Объекттерді қабылдаумен.


$$$ 47

Белгілі бір қажеттіліктіњ қанаѓаттауын бастан кешу қалай аталынады?

A) Қайѓы.

B) Ыза.

C) Қуаныш.

D) Т‰сінбеушілік.

E) Қорқыныш.


$$$ 48

Тµменде кµрсетілген психикалық қ±былыстардыњ қайсы психикалық к‰йлерге жатады?

A) Темперамент.

B) Қабілеттер.

C) Қабылдау.

D) Зейін.

E) Мінез.


$$$ 49

Қабылдаудыњ ењ толық анықтамасын кµрсетіњіз:

A) Адамыныњ сезім м‰шелеріне ғсер ететін заттар мен қ±былысттарды бірт±тастай бейнелеу.

B) Қарапайым психикалық процесс.

C) Қоршаѓан д‰ниеніњ заттары мен қ±былыстардыњ сезім м‰шелеріне тікелей ғсер еткен жаѓдайда пайда болатын заттар мен қ±былыстардыњ кейбір бµлек қасиеттерініњ бейнесі.

D) Заттар мен қ±былыстардыњ кµзге ғсер еткен кезде пайда болатын бейнелер.

E) Заттыњ бµлек физикалық сипаттамаларын белгілеу.


$$$ 50

Қиялды кµру жғне есту т‰рлеріне жіктеудіњ негізінде не жатады:

A) ‡стем болатын анализатор.

B) Бейнелеу заты.

C) Материя болмысыныњ т‰рі.

D) Субъект белсенділігі.

E) Субъект темпераменты.


$$$ 51

Мынадай мысалда қандай темперамент кµрсетілген: Болат жай нғрсеге к‰ле қоймайды, сирек к‰леді. Бір к‰лсе, тоқтауы қыйын. Сезімдері баяу ауысады. Кішкентайынан Болат µте ақырын қозѓалып, епсіз болатын.

A) Холерик.

B) Сангвиник.

C) Флегматик.

D) Меланхолик.

E) Аралас тип.


$$$ 52

Тµменде кµрсетілген варианттардыњ арасынан қабылдаудыњ ышындықты б±рмалап бейнелеу зањына сғйкес келетінін тањдањыз:

A) Талѓамдылық.

B) Бірт±тастылық.

C) Апперцепция.

D) Иллюзия.

E) Константтылық.


$$$ 53

Ойлаудыњ б±л операциясы жалпыдан жекеге кµшуге, теориялық білімдерді нақты µмірлік оқиѓамен байланыстыруѓа м‰мкіндік береді:

A) Синтез.

B) Анализ.

C) Салыстыру.

D) Нақтылау.

E) Абстракция.


$$$ 54

Сананыњ белгілі затқа, қ±былыс немесе к‰йзеліске шоѓырлануын қандай процес қамтамасыз етеді:

A) Зейін.

B) Қабылдау.

C) Т‰йсіну.

D) Ес.

E) Эмпатия.


$$$ 55

Шыѓынѓа, қазаѓа ±шырау, қажеттілікті қанаѓаттай алмау сезімі қалай аталады?

A) Қуаныш.

B) Қайѓы.

C) Шаттану.

D) Қызыѓушылық.

E) Рахаттану.


$$$ 56

Психологиялық ғдістердіњ қайсы психологияныњ дербес ѓылым ретіне бµлінуіне себепші болды:

A) Интроспекция.

B) Эксперимент.

C) Ғрекет нғтижелерін талдау.

D) ¤зін-µзі бақылау.

E) С±рау.


$$$ 57

Кµп уақыт бойы ғсер ететін жаѓымсыз иіс бір уақыттан кейін сезілмей қояды. Т‰йсінудіњ б±л зањдылыѓы қалай аталады:

A) Синестезия.

B) Адаптация.

C) Сенсибилизация.

D) Жоѓары табалдырық.

E) Т‰йсінулердіњ қарым-қатынасы.


$$$ 58

Келесі сµлемде кµрсетілмеген сµзді табыњыз: «Ес – адам тғжірибесін еске сақтау, т±ту жғне … процестеріне байланысты ышынықты бейнелеудіњ т‰рі»:

A) Бейнелеу.

B) Тану.

C) Еске алу.

D) Жањѓырту.

E) ¦мыту.


$$$ 59

Белгілі, арнаулы мақсаты болмайтын еске сақтау жғне жањѓырту қалай аталады?

A) Ырықты ес.

B) Қысқа мерзімді ес.

C) Оперативты ес.

D) Ырықсыз ес.

E) ¦зақ мерзімді ес.


$$$ 60

Ж‰ру, жазу, ењбек жасау қабілеттерініњ негізінде естіњ қандай т‰рі жатады?

A) Бейнелі ес.

B) Қысқа мерзімді.

C) Эмоционалдық.

D) Сµздік-логикалық.

E) Қимылдық ес.


$$$ 61

Ѓалымдардыњ қайсы темпераментты ғрт‰рлі типке бµлудіњ негізіне нерв ж‰йесініњ типтерін жатқызѓан:

A) Павлов.

B) Гиппократ.

C) Гален.

D) Аристотель.

E) Платон.


$$$ 62

«Психология» терминін қалай аударуѓа болады:

A) Сана туралы ѓылым.

B) Адам туралы ѓылым .

C) Ерік туралы ѓылым.

D) Жан туралы ѓылым.

E) Т±лѓа туралы ѓылым.


$$$ 63

Тµменде кµрсетілген ±ѓымдардан психикалық процестерге жатпайтынын табыњыз:

A) абылдау.

B) Темперамент.

C) Ойлау.

D) Т‰йсіну.

E) Ес.


$$$ 64

Бір драматург былай депті: «Бір сценаны жазѓанда, мен оны естийтін сияқтымын». Б±л естіњ қандай т‰рімен байланысты болады:

A) Механикалық.

B) Эмоционалдық.

C) Қимылдық.

D) Бейнелі.

E) Сµздік-логикалық.


$$$ 65

Қайсарлық, жауапкершіліктік, іскерлік, мақсаттылық мінез қасиеттерініњ қандай тобына жатады:

A) Адамныњ іске деген қатынасын сипаттайтын.

B) Адамныњ µзіне деген қатынасын сипаттайтын.

C) Адамныњ басқа адамдарѓа деген қатынасын сипаттайтын.

D) Адамныњ заттық д‰ниеге деген қатынасын сипаттайтын.

E) Адамныњ табиѓатқа деген қатынасын сипаттайтын.


$$$ 66

Объекттердіњ айырмашылықтары мен ±қсастыѓын белгілейтін ойлау операциясы қалай аталады:

A) Анализ.

B) Синтез.

C) Салыстыру.

D) Ж‰йелендіру.

E) Абстракциялау.


$$$ 67

Тµменде кµрсетілгенніњ ішінде темперамент типіне жатпайтыны:

A) Эйдетик.

B) Флегматик.

C) Сангвиник.

D) Холерик.

E) Меланхолик.


$$$ 68

Тµменде кµрсетілген жауаптардан адамныњ µз ішкі д‰ниесіне шоѓырлануымен байланысты зейінніњ т‰рін анықтањыз:

A) Жекедара.

B) Ырықсыз.

C) Сыртқы.

D) Ішкі.

E) Ырықсыз.


$$$ 69

Адам белсенділігініњ қайран кµзі:

A) Ойлау.

B) Инстинкт.

C) Баѓдар.

D) Қажеттілік.

E) Мінез.


$$$ 70

Эмоциялар қай жаѓдайда пайда болады:

A) Қақтыѓыс жаѓдайында.

B) Адам тіршілігініњ барлық жаѓдайында.

C) Сғтсіздік жаѓдайында.

D) Қауып жаѓдайында.

E) Сғтті жаѓдайда.


$$$ 71

“Нақты, белгілі уақытпен шектелінетін индивидтыњ даму дењгейі – б±л :

A) Даѓдарыс.

B) Жас шама.

C) Жања қалып.

D) Дамудыњ ғлеуметтік жаѓдайы.

E) Сензитивті кезењ.


$$$ 72

П. Я. Гальперин ±сынѓан адамныњ жања іс-ғрекет, бейнелер мен т‰сініктер пайда болуымен байланысты к‰рделі, кµпжақты µзгерістер туралы ілім қалай аталады:

A) Мғселелі оқыту концепциясы.

B) Жеке - дара оқыту концепциясы.

C) Жоспарланѓан оқыту концепциясы.

D) Дамытатын оқыту концепциясы.

E) Ойлау іс-ғрекеттердіњ сатыланѓан қалыптасуы туралы концепция.


$$$ 73

Л. С. Выготский пікірі бойынша, тек қана мынадай оқыту нғтижелі болады:

A) Дамуѓа байланысты емес.

B) “Дамуды жетелдіретін”.

C) Дамудыњ соњынан ж‰ретін.

D) Дамумен қатар ж‰ретін.

E) Дамудан асып озатын.


$$$ 74

Кіші мектеп жасы қандай жас шамаѓа сғйкес келеді:

A) 7-ден 11-12 жасқа дейін.

B) 7-ден 9 жасқа дейін.

C) 5-тен 13-ке дейін.

D) 6-дан 15-ке дейін.

E) 4-тен 10-11-ге дейін.


$$$ 75

Кіші мектеп жасында ғрекеттіњ қандай т‰рі жетекші болады:

A) Ересек адаммен эмоционалдық тілдесу.

B) Оқу ғрекеті.

C) Сюжеттік-рольдік ойын.

D) Қатарластырымен сырласу.

E) Ењбек.


$$$ 76

Ересек адамныњ нғрестемен тыѓыз эмоциялық тілдесуі қандай қ±былыстыњ пайда болуына себепші болады:

A) Инфантилизм.

B) Жандану комплексі.

C) Психикалық дамудыњ бµгелуі.

D) Даѓдарыс.

E) Негативизм.


$$$ 77

Алѓашқы этикалық инстанциялар пайда болу, «Ересек адам тғрізді» болуѓа ±мтылу сияқты жања т‰зелістер қандай жас шамада қалыптасады:

A) Ерте балалық шақ.

B) Бастауыш мектеп жасы.

C) Ерте жасµспірімдік жас.

D) Мектепке дейінгі жаста.

E) Жоѓары жасµспірімдік жасында.


$$$ 78

Бастауыш сыныптаѓы оқудыњ алѓашқы айларында оқу ғрекетініњ басты мотивы:

A) Оқушы статусына сай болу ынтасы.

B) Сыныпта ‰стем болуѓа ±мтылу.

C) Достар табу.

D) Жоѓары баѓа алуѓа ±мтылу.

E) Тµмен баѓаны алмауѓа ±мтылу.


$$$ 79

10-11 сыныптар оқушыларында психологияѓа деген қызыѓушылық, µз қабілеттерін, талаптарын, бейімділіктерін, ой мен т±лѓалық қасиеттерін анықтауѓа деген қызыѓушылық µсе бастайды. Ол немен байланысты болады?

A) Ғлеуметтік мақ±лдауды қажет етуімен.

B) Естіњ дамуымен.

C) Кғсіби µзін-µзі анықтауымен.

D) Ата-анамен қарым-қатынастыњ б±зылуымен.

E) Алѓашқы махаббат сезімімен.


$$$ 80

Ерекше, ғрбір жас шамада µзгеше болатын бала мен қоршаѓан ышындық, ғсіресе ғлеуметтік орта арасындаѓы арақатынас қалай аталады:

A) Ғрекет.

B) Ойлау.

C) Дамудыњ ғлеуметтік жаѓдайы.

D) Лизис.

E) Даѓдарыс.


$$$ 81

Л. С. Выготский ±сынѓан дғуірлеу (периодизация) негізінде қандай фактор жатады:

A) Тіс шыѓу мен ауысу кезењдері.

B) Жања т‰зелістер.

C) Ғрекеттіњ жетекші т‰рі.

D) Либидоныњ эрогенды зоналарда аусыуы.

E)Идентификациялау.


$$$ 82

Оқыту мен дамудыњ арақатынасы туралы концепциясыныњ негізінде не жатады:

A) Жақын даму аймаѓы.

B) Актуалдық даму дењгейі.

C) Оқушылар зердесініњ даму дењгейі.

D) Дамудыњ сензитивты кезењдері.

E) Даму кризистері.


$$$ 83

Жасµспірімдік шақ қай жас шамада жатады:

A) 10-нан 14 жасқа дейін.

B) 11-12-ден 18-ге.

C) 11-12-ден 15 жасқа дейін

D) 12-ден 17-ге дейін

E) 10-нан 17-ге дейін.


$$$ 84

Нғрестелік шақта ғрекеттіњ қандай т‰рі жетекші болады:

A) Ересекпен эмоционалық қарым-қатынас.

B) Заттық-манипулятивты ғрекет.

C) Рольдік ойын.

D) ¦йқы.

E) Қатарластарымен эмоционалдық тілдесу.


$$$ 85

Нғрестелік шақта не пайда болады:

A) Затпен манипуляция жасау.

B) Ересек адаммен қарым-қатынас.

C) Ж‰руді игеру.

D) Сµйлеуді ‰йрену.

E) Жандану комплексі.


$$$ 86

Мотивтердіњ µзара ‰йлесуі, ырықты ж‰ріс қалыптасу сияқты жања т‰зелістер қай жаста пайда болады?

A) Ерте балалық шақ.

B) Бастауыш мектеп жасы.

C) Ерте жасµспірімдік жас.

D) Мектепке дейінгі жас.

E) Жоѓары жасµспірімдік жас.


$$$ 87

Тµменде кµрсетілген мысалдыњ қайсында кіші мектеп оқушысыныњ ж‰ріс-т±рысы танымдық мотивке баѓынады:

A) ‡й ж±мысын жасаѓан кезде ењ біріншіде ол ењ қыйын, қосымша берілген тапсырмаларды орындайды.

B) Оқытушы мақтауына ие болѓысы келеді.

C) Сабақта барлыѓымен қызыѓып, тыйянақты ғрекет жасайды, бірақ ‰й ж‰мысын орындамайды.

D) Қатарластарымен тілдеседі.

E) Сабақ оқымайды.


$$$ 88

Жасµспірім мен ересек адам арасында қақтыѓыс болмау ‰шін немесе оны шешу ‰шін не мањызды болады:

A) Жасµспіріммен ересек адам сияқты тењ тілдесу.

B) Жасµспірімге қойылатын талаптарды к‰шейту.

C) Жасµспірімге қойылатын талаптардыњ шамалау.

D) Баланыњ барлық тілегін орындау.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
Психикалыќ ќ±былыстыњ ырыќтылыѓы єрекеттіњ ішкі жоспар, рефлексия сияќты жањарыстар ќай жас кезењінде ќалыптасады
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Психологиядаѓы негізгі баѓыттар: бихевиоризм, гештальт психология, психоанализ, гуманистік психология, когнитивтік психология
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconМетодические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Психология және педагогика кафедрасы
Педагогика – адам тәрбиесі туралы ѓылым. Тәрбие қоғамдық ғылым, қоғамдық қызмет ретінде. Тәрбие тарихи және негізгі сипаты, оның...
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Батыс Қазақстан облысының білім басқармасы
Атауы: Қаратөбе мектеп-гимназиясының «Ақпарат орталығы» мектепішілік бағдарламасы (әрі қарай бағдарлама)
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЖарғы Мемлекеттік оқу орны №205 қазақ орта мектебі
Білім беру мекемесіне жатады. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ііі «Білім туралы»Заңы негізінде қызмет атқарады....
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
«Қаржы» мамандықтарының орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттеріне арналған
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌолданылѓан єдебиеттер кіріспе
Тарау. АйыпталушыНЫњ Т‡сінігі және казаќстан Республикасыныњ ќылмыстыќ іс ЖҮргізу Кодексі
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
«02» 09 2014 ж. Н. А. Мұхаметжанова т.ғ. к., доцент м а. «Қазақстан тарихы» кафедрасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница