«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының
Название«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының
страница3/10
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.27 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://ksz.kz/f/tender/001/519/001519.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

8. Байқауға қатысу өтінімдерін қамтамасыз етуді қайтару


44. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайлардың бірі туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайтарып береді:

1) осы әлеуетті өнім беруші өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге дейін кері қайтарып алған;

2) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған. Аталған жағдай конкурсқа қатысушылар деп танылған әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды;

3) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған. Аталған жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

4) мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген және конкурс жеңімпазы конкурстық құжаттамада көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізген;

5) әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімінің қолданылу мерзімі өткен.

45. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайларда:

1) әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдерді табыс етудің түпкілікті мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алса не өзгертсе және (немесе) толықтырса;

2) конкурсқа қатысушы деп танылған әлеуетті өнім беруші өзінің конкурстық баға ұсынысын белгіленген мерзімде табыс етпесе не кері қайтарып алса;

3) конкурстың жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса;

4) конкурстың жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаса не уақтылы орындамаса қайтармайды.


9. Конкурс қорытындылары бойынша мемлекеттік

сатып алу туралы шарт


46. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Заңның талаптарына сәйкес Жұмыстарды (тауарларды/көрсетілетін қызметтерді) мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт негізінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады.

47. Тапсырыс беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтарады.

48. Заңның 37 бабы 5,6 және 7 тармақтарымен қарастырылған жағдайларда, шартта, оның бір қаржылық жылдан аса мерзімге жасалғаны туралы ережесі болуы қажет.

49. Шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы жағдайларды қамтуы тиіс.

50. Егер әлеуетті өнім беруші Заңда белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу туралы шартты тапсырыс берушіге ұсынбаса немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада көзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда мұндай әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасудан жалтарған болып саналады.

51. Әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған деп танылған жағдайда тапсырыс беруші:

1) ол конкурсқа қатысуға енгізген өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады және тиісті мәліметтерді уәкілетті органға ұсынады және мұндай әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінеді;

2) мұндай әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға мәжбүрлеу туралы, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтаруымен келтірілген шығындарды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Утверждаю:

Алматинское территориальное

эксплуатационно-техническое

управление ГУ «Казселезащита МЧС РК»

Директор_________________Тажибаев Т.А.

Приказ № 43-п от «25» июня 2012 года


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по государственным закупкам:


Текущий ремонт отопительной системы

промбазы АТЭТУ


Заказчик и организатор государственных закупок: Алматинское территориальное эксплуатационно-техническое управление ГУ «Казселезащита МЧС РК»

Адрес: Алматинская область, Карасайский район, п. Нурлытау, ГЭС-8.

РНН: 600900063535

ИИК: KZ92070101KSN0000000

Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

БИК: KKMFKZ2A Кбе 11


Представитель организатора закупок: Ауельбеков Д.Н. – консультант ПТС АТЭТУ ГУ «Казселезащита МЧС РК»,

тел.269-09-34, электронный адрес: Atetu@yandex.ru, вэб-сайт: www.ksz.kz


Конкурсная документация предоставляется бесплатно.


1. Общие положения


1.Конкурс проводится с целью выбора поставщика на «Текущий ремонт отопительной системы промбазы АТЭТУ».

2. Сумма, выделенная для данного конкурса по государственным закупкам работ составляет 2 000 000 тенге.

3. Настоящая конкурсная документация включает в себя:

1) перечень закупаемых работ согласно приложению 1 к настоящей Конкурсной документации;

2) описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ, включая проектно-сметную документацию, технические спецификации согласно приложению 2 к настоящей Конкурсной документации;

3) заявки на участие в конкурсе для юридических и физических лиц согласно приложениям 3 и 4 к настоящей Конкурсной документации;

4) сведения о квалификации потенциального поставщика для выполнения работ согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации;

5) перечень обязательных критериев, которые будут учитываться конкурсной комиссией при определении победителя конкурса с целью определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественную работу в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и Правилами осуществления государственных закупок с указанием процентного значения каждого из критериев;

6) при осуществлении государственных закупок работ связанных со строительством либо реконструкцией объектов, организатор государственных закупок в конкурсной документации должен указать этапы, виды и объемы выполнения работ, а также суммы государственных закупок таких работ в каждом финансовом году, если срок их выполнения согласно предпроектной документации превышает один финансовый год.

4. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере 1% от суммы, выделенной для выполнения работы в ниже перечисленной форме:

1) банковской гарантии согласно приложению 6 к настоящей Конкурсной документации.

Срок действия обеспечения заявки на участие в конкурсе не может быть менее срока действия самой заявки на участие в конкурсе.


2. Разъяснение организатором государственных закупок положений конкурсной документации потенциальным поставщикам, получившим ее копию

5.Потенциальный поставщик, претендующий на участие в конкурсе, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее 10 часов 00 мин., «20» июля 2012 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по следующим реквизитам организатора государственных закупок: адрес: Алматинская область, Карасайский район, п.Нурлытау ГЭС-8, Алматинское территориальное эксплуатационно-техническое управление ГУ «Казселезащита МЧС РК», ПТС.

6.  Организатор государственных закупок обязан в течение трех рабочих дней со дня получения запроса ответить на него и без указания от кого поступил запрос:

1)направить разъяснение положений конкурсной документации лицам, сведения о которых внесены в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию;

2)опубликовать текст разъяснения положений конкурсной документации на веб-сайте заказчика.

7. Организатор государственных закупок должен в срок не позднее 10 часов 00 мин., «2 июля 2012 года по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального поставщика, которому организатор государственных закупок предоставил копию конкурсной документации, внести изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию. Внесение изменений в конкурсную документацию оформляется в том же порядке, что и утверждение конкурсной документации.

Внесенные изменения имеют обязательную силу, и в срок не более одного рабочего дня со дня утверждения изменений в конкурсную документацию направляются организатором государственных закупок на безвозмездной основе всем потенциальным поставщикам, которым предоставлена копия конкурсной документации. При этом окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе продлевается организатором государственных закупок сроком не менее чем на десять календарных дней, для учета потенциальными поставщиками этих изменений в заявках на участие в конкурсе.

Организатор государственных закупок публикует на веб-сайте заказчика уточненную конкурсную документацию с указанием внесенных изменений и (или) дополнений.

8. Организатор государственных закупок проводит встречу с потенциальными поставщиками, которым предоставлена копия конкурсной документации, либо их уполномоченными представителями для разъяснения положений конкурсной документации в 15-00 часов «20» июля 2012 года по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, пос. Нурлытау, ГЭС-8 АТЭТУ ГУ «Казселезащита МЧС РК»

9. Организатор государственных закупок составляет протокол встречи с потенциальными поставщиками, в котором указываются представленные запросы потенциальных поставщиков о разъяснении конкурсной документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы. Протокол не позднее двух рабочих дней со дня проведения встречи с потенциальными поставщиками направляется конкурсной комиссии и всем потенциальным поставщикам, которым организатор государственных закупок представил копию конкурсной документации по почтовым реквизитам, указанным в журнале регистрации потенциальных поставщиков, получивших конкурсную документацию.

Организатор государственных закупок публикует текст протокола встречи с потенциальными поставщиками на веб-сайте заказчика.

3. Требования к оформлению заявки на участие в государственных закупках способом конкурса и представление потенциальными поставщиками конвертов с заявками на участие в государственных закупках способом конкурса


Заявка на участие в конкурсе


10. Заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, выполнить работу в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей конкурсной документацией.

11. Заявка на участие в конкурсе, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в конкурсе, организатору государственных закупок должна содержать:

1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку согласно приложениям 3 и 4 к настоящей Конкурсной документации;

2) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия общим квалификационным требованиям:

нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц), гражданскую дееспособность для физических лиц (документ о регистрации, как субъекта предпринимательства, РНН, копию удостоверения личности):

юридическое лицо должно представлять нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке. Нерезиденты Республики Казахстан должны представлять нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и русский языки легализованную выписку из торгового реестра;

нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на выполнение работ;

нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае, если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, то нотариально засвидетельствованную копию заявления о государственной регистрации;

нотариально засвидетельствованную выписку из учредительных документов (в случае если устав не содержит сведения об учредителе или составе учредителей) содержащую сведения об учредителей или составе учредителей либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

документы, подтверждающие платежеспособность:

оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печптью, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 7 к настоящей конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанного первым руководителем или лицом, его замещающим. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, то может представляться оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году;

оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

Конкурсная документация должна содержать информацию о праве потенциального поставщика подтвердить соответствие общему квалификационному требованию о платежеспособности посредством предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии одного либо нескольких банков-резидентов Республики Казахстан в размере, равном ста процентам от суммы проводимых государственных закупок вместе с заявкой на участие в конкурсе. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках предоставляется потенциальным поставщиком на срок, установленный в конкурсной документации для полного исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

3) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика и его субподрядчиков (соисполнителей) специальным квалификационным требованиям:

сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 5 к настоящей Конкурсной документации, включающие подробный перечень специальных квалификационных и иных требований с указанием документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика и его субподрядчиков (соисполнитетелей) этим требованиям.

В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ то потенциальный поставщик должен предоставить организатору государственных закупок, документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей), общим и специальным квалификационным требованиям; сведения о субподрядчиках по выполнению работ, являющихся предметом закупок на конкурсе согласно приложению 9 к настоящей конкурсной документации и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ.

4) техническую спецификацию с описанием технических, качественных и эксплуатационных характеристик работ, сроков и объемов выполнения работ, предоставления гарантий качества, график выполнения работ;

5) обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере, установленном Законом, в виде банковской гарантии;

6) доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика на право подписания заявки на участие в конкурсе и на участие в заседаниях конкурсной комиссии, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право подписи без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының icon«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының
Тапсырыс беруші және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: «Қр тжм қазселденқоргау» мм-нің Алматы аумақтық пайдалану-техникалық...
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының icon«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының
Лот №3. «Арнайы техникаларға техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстары»
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының icon«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық Басқармасының
Сарыарқа дауажайы ауданында жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігіне енгізілген толықтыруларымен...
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының icon2012 жылғы «29» ақпан №11- ө бұйрығы байқау қҰжаттамасы мемлекеттік сатып алу бойынша
Тапсырыс беруші Қр тжм «Қазселденқоргау» мм-нің Семей аумақтық пайдалану басқармасы
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының iconАлматы облысының әкімшілік аумақтық құрылысындағы кейбір қайта құрулар туралы
Бірлескен «Алматы облысының әкімшілік аумақтық құрылысындағы кейбір қайта құрулар туралы» Алматы облысы мәслихатының шешімі және...
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының iconСумен жабдықтау және су бұру жүйелерiн пайдалану кезiнде еңбек қОРҒау және қауiпсiздiк техникасының ережелерi
Еңбекті қорғау қауіпсіздік техникасының ережелері (ары қарай мәтін бойынша – Ережелер) Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу...
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының iconАлматы қалалық ЖҰмылдыру дайындығЫ, азаматтық ҚОРҒаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасының
Жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс жүйесін жетілдіру және дамыту, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың...
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының iconЗырян Өру-дегі өрт дабылына ағымды жөндеу жұргізу
Тапсырыс беруші: «Қр тжм қазселденқорғау» мм алматы қаласы, Қалдаяқов көшесі, 70
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының icon1946-2000 жылдарда
Жауапты редактор Л. Р. Хайретдинов, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі Батыс Қазақстан облыстық аумақтық басқармасының...
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының iconШахтаның көтеруші қондырғыларын тексеру жөніндегі
Осы әдістемелік ұсыныс Қр тжм төтенше жағдайлар мен өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау жөніндегі комитетіне бағынышты...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница