Қолы) (аты-жөні)
Скачать 275.95 Kb.
НазваниеҚолы) (аты-жөні)
Дата конвертации10.02.2016
Размер275.95 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/41980.doc

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы – экономикалық_ факультеті

(факультет атауы)

Экономика және менеджмент кафедрасы

(кафедра атауы)


__050507 Менеджмент____мамандығының (тарының) студенттеріне арналған (мамандық (тардың) атауы және шифрі)

Кәсіпорындағы контроллинг

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

Қаржы – экономикалық факультетінің деканы

(факультет атауы)

_________ Т.Я. Эрназаров

(қолы) (аты-жөні)

2010ж. «02» қыркүйек


Құрастырушы: _______аға оқытушы_________________ _ А.А. Махамбетова _____

(қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, қолы) (аты-жөні)


Экономика және менеджмент кафедрасы

(кафедра атауы)


_____050507 Менеджмент_____мамандығының (тарының)

(мамандықтың толық атауы және шифрі)

___күндізгі__ оқу нысанының студенттеріне арналған

(оқу нысаны)

_______Кәсіпорындағы контроллинг_____________

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 2010ж. «01» қыркүйек №2 Хаттама

Кафедра меңгерушісі ____________ _С. К. Құнязова____ 2010ж. «01» қыркүйек

(қолы) (аты-жөні)

Қаржы – экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2010ж. «02» қыркүйек №2 Хаттама


ОӘК төрағасы __________ А.Б. Темиргалиева 2010ж. «02» қыркүйек

(қолы) (аты-жөні)


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні Махамбетова Асима Аманбаевна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі аға оқытушы


Экономика және менеджмент кафедрасы «А» корпусында (Ломова,64), А-419 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673643 кос 1142.


2 Пән туралы мәліметтер

Пән оқу жылында 15 апта ұзақтықпен оқытылады. Пәннің жалпы сіңіргіштігі мамандықтарға арналған 135 сағат


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысан

дары

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

ОСӨЖ

7

3

45

30

15

-

-

-

90

45

емтихан

Барлығы

3

45

30

15

-

-

-

90

45

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты - студенттерді жоспарлау, ақпаратпен қамтамасыз ету, кәсіпорынды басқару тиімділігін бақылау және бейімделу, бағалау және анықтау үрдістерін қолдайтын және бағыттайтын контроллинг облысының теориясы мен тәжірибесімен танысу және оқып білу.

Пәннің міндеті:

- студенттерді кәсіпорындағы контроллингтік қызметтің ториялық аспектілеріне, сонымен қатар контроллингтік ақпарат негізінде басқару шешімдерін қабылдаудың қолданбалы әдістерін үйрету, соның ішінде:

-контроллингтегі қолданылатын шығындарды есептеу әдістері;

-бюджеттендіру әдістері, фактілік нәтижелердің жоспардағылардан ауытқуларын талдау;

-стратегиялық және оперативтік диагностика-болжамның әдістері. Контроллинг әртүрлі облыстардағы ғылыми жетістіктерге негізделеді.

- контроллингтің экономикалық және ұйымдастырушылық сұрақтарымен байланысты болатын сұрақтардың кең ауқымын зерттеу;

- кәсіпорынды тиімді басқаруды қолдау үшін контроллингті құрудың маңызы мен негіздерін зерттеу;

- контроллингтің мақсаттарын, міндеттерін және функцияларын оқып үйрену;

- контроллинг міндеттерін тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында тиімді менеджментті ақпараттық қолдау ретінде маркетингті оқып зерттеу;

- қаржылық, ресурстық, логистикалық, инвестициялық, инновациялық контроллинг облыстарындағы міндеттер мен функциялар маңызын оқу;

- нарықтық шарттарында кәсіпорынды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымындағы контроллинг қызметінің ролін зерттеу;

- кәсіпорындағы контроллинг жүйесін ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін зерттеу.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

«Кәсіпорындағы контроллиг» курсын аяқтаған кезде нарықтық қарым-қатынастардың дамуының қазіргі заманғы шарттарында ұйымды басқару жүйесінің жаңа концепциясы туралы, контроллингті құру негіздері, стратегиялық және оперативтік контроллинг сұрақтарынан тұратын контроллинг міндеттері мен функциялары туралы, ұйымды тиімді басқару туралы, келесі облыстардағы контроллинг құралдарының міндеттері: инновациялар мен инвестициялар, маркетинг, логистика, қаржыландыру, сонымен бірге ұйымды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымындағы контроллинг қызметінің ролі;

«Кәсіпорындағы контроллиг» курсын аяқтаған кезде контроллингтің негізгі әдістері, контороллингтің құралдары мен тәсілдері студент білуі;

Студентің ұйымды басқару тиімділігін бағалау және өлшеу әдістерін қолдану, контроллингтің әртүрлі бағыттарындағы ұйымды дамыту сұрақтарын шешу, нарықтық конъюнктураны, ұйымды басқару тиімділігін білікті анықтау икемді болуы;,

Кәсіпорынды талдау бойынша контроллинг әдістерін қолдану, жасалған талдаулар мен тексерулер негізінде шешім қабылдау иемденуі қажет.


6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет: «Кәсіпорын экономикасы», «Шығындарды басқау», «Бухгалтерлік есеп», «Кәсіпорынды басқару», «Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру», «Менеджмент негіздері», «Микро-экономика», «Экономикалық теория», Өнеркәсіп салаларының экономикасы», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Маркетинг негіздері», «Кәсіпкерлік іс негіздері», «Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің талдауы», «Әлемдік экономика» және басқалары


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: «Шағын және орта кәсіпорындағы менеджмент», «Басқару шешімдерін әзірлеу», «Персоналды басқару», «Өндірістік менеджмент», «Кәсіпорындағы ЕАМҰ», «Сапа менеджменті».

8 Тақырыптық жоспар


4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 050507 Менеджмент, күндізгі, жалпы орта білім негізінде

№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Контроллинг кәсіпорынды басқару құралы

3

1


6

2

Контроллинг құралдары

2

10

3

Контроллингті ақпараттық қолдау

3

1


6

4

Сыртқы орта контроллингі

2

1


6

5

Маркетинг және өтім контроллингі

2

1


6

6

Ресурстармен қамтамасыз ету контроллингі

2

1


6

7

Өндіріс контроллингі

2

1


6

8

Логистика контроллингі

2

1


6

9

Қаржылық контроллинг

2

1


6

10

Қызметкерлер контроллингі

2

1


6

11

Инвестициялар контроллингі

2

1


6

12

Инновациялық үрдістер контроллингі

2

1


6

13

Контроллинг қызметін ұйымдастыру

2

2


7

14

Контроллинг жүйесін ұйымға енгізу

2

2


7

БАРЛЫҒЫ :

30

15


90


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Студенттерді жоспарлау, ақпаратпен қамтамасыз ету, кәсіпорынды басқару тиімділігін бақылау және бейімделу, бағалау және анықтау үрдістерін қолдайтын және бағыттайтын контроллинг облысының теориясы мен тәжірибесімен танысу және оқып білу. Кәсіпорынның шаруашылығы – бұл оларды есептеу үшін әдістемелік құжаттар және мөлшер мен нормативтер, ал «ақпараттық революция» шартында – бұл осы мөлшерлерді қалыптастыру үшін бағдаламалар мен мөлшерлер тобы, шаруашылықты енгізу және ұйымдастыру бойынша нұсқаулар.


10 Курстың компоненттері


Дәрістік сабақтардың мазмұны


Тақырып 1. Контроллинг кәсіпорынды басқару құралы

Контроллингтің маңызы. Контроллингтің қызметтері мен міндеттері. Басқару жүйесіндегі стратегиялық және оперативтік контроллинг.


Тақырып 2. Контроллинг құралдары

Бизнес құрылымын қалыптастыру. Контроллинг жүйесіндегі жоспарлау және бюджеттендіру. Контроллинг жүйесіндегі ауытқулардың талдауы.


Тақырып 3 Контроллингті ақпараттық қолдау

Контроллингті ақпараттандырудағы бағыт пен міндеттер. Біріңғай ақпараттық кеңістікті қалыптастыру. Контроллинг жүйесіндегі ақпарат. Контроллинг концепциясын жүзеге асырудың тәжірибелік аспектілері.


Тақырып 4 Сыртқы орта контроллингі

Сыртқы орта контроллингінің мақсаттары мен міндеттері. Сыртқы орта контроллингінің құралдары.


Тақырып 5 Маркетинг және өтім контроллингі

Маркетинг және өтім контроллингінің мақсаттары мен міндеттері. Маркетинг және өтім контроллингінің құралдары.


Тақырып 6 Ресурстармен қамтамасыз ету контроллингі

Ресурстармен қамтамасыз ету контролингінің мақсаттары мен міндеттері. Ресурстармен қамтамасыз ету контроллингінің құралдары.


Тақырып 7 Өндіріс контроллингі

Өндіріс контроллингінің мақсаттары мен міндеттері. Өндіріс контроллингінің құралдары.


Тақырып 8 Логистика контроллингі

Логистика контроллингінің мақсаттары мен міндеттері. Логистика контроллингінің құралдары.


Тақырып 9 Қаржылық контроллинг

Қаржылық контроллингтің мақсаттары мен міндеттері. Қаржылық контроллингтің құралдары.


Тақырып 10 Қызметкерлер контроллингі

Қызметкерлер контроллингінің мақсаттары мен міндеттері. Қызметкерлер контроллингінің құралдары.


Тақырып 11 Инвестициялар контроллингі

Инвестициялар контроллингінің мақсаттары мен міндеттері. Инвестициялар контроллингінің құралдары.


Тақырып 12 Инновациялық үрдістер контроллингі

Инновациялық үрдістер контроллингінің мақсаттары мен міндеттері. Инновациялық үрдістер контроллингінің құралдары.


Тақырып 13 Контроллинг қызметін ұйымдастыру

Контроллинг бөлімшесін ұйымдастыру. Контроллердің қызметтері: контроллер «жоспарлар сатушысы» ретінде.


Тақырып 14 Контроллинг жүйесін ұйымға енгізу

Ұйымдағы контроллинг жүйесін қалыптастырудың алғышарттары. Контроллингті енгізу фазалары. Контроллингті енгізу темптері.


Практикалық сабақтардың мазмұны


 1. Тақырып 1 Контроллинг кәсіпорынды басқару құралы

Кейс: "Чепецк механикалық зауыты" ШАҚ контроллинг тәжірибесі.


 1. Тақырып 3 Контроллингті ақпараттық қолдау

Кейс: "Храпуновск құралдар зауыты" ШАҚ контроллинг тәжірибесі


 1. Тақырып 4 Сыртқы орта контроллингі

Кейс: "Конти" МК контроллинг тәжірибесі

Келесі құралдарды қолдану - күшті және әлсіз жақтарын талдау ; әлсіз белгілер бойынша диагностика; сценарии.


 1. Тақырып 5 Маркетинг және өтім контроллингі

Жаттығу: маркетингтік мәселелерді шешу ;

Келесі құралдарды қолдану – маржиналдық пайданы есептеу; салыстырмалық есептер.


 1. Тақырып 6 Ресурстармен қамтамасыз ету контроллингі

Жаттығу: қызметкерлер бойынша мәселелерді шешу;

Келесі құралдарды қолдану – сатып алынатын тауарлар нарығын зерттеу және жабдықтаушыларды талдау.


 1. Тақырып 7 Өндіріс контроллингі

Жаттығу: өндірістік мәселелерді шешу;

Келесі құралдарды қолдану – ауытқулар талдауы; факторлық талдау.


 1. Тақырып 8 Логистика контроллингі

Жаттығу: логистикалық мәселелерді шешу;

Келесі құралдарды қолдану – материалдарға деген қажеттіліктерді жоспарлау; шығындарды есептеу.


 1. Тақырып 9 Қаржылық контроллинг

Жаттығу: қаржылық міндеттерді шешу;

Келесі құралдарды қолдану – қаражаттардың қозғалысының балансы және қаржылық жоспар.


 1. Тақырып 10 Қызметкерлер контроллингі

Жаттығу: мәселелерді шешу;

Келесі құралдарды қолдану – көрсеткіштер бойынша салыстыру.


 1. Тақырып 11 Инвестициялар контроллингі

Жаттығу: инвестициялық мәселелерді шешу;

Келесі құралдарды қолдану – инвестициялық есептердің статистикалық әдістері.


 1. Тақырып 12 Инновациялық үрдістер контроллингі

Жаттығу: инновациялық мәселелерді шешу;

Келесі құралдарды қолдану – пайданың ішкі нормасының әдісі; таза ағымдағы құн әдісі.

Кейс: АВТОВАЗ ШАҚ контроллингтік әзірлемелер тәжірибесі.


 1. Тақырып 13 Контроллинг қызметін ұйымдастыру

Кейс: Владивосток экономика және қызмет көрсету мемлекеттік университетіндегі контроллинг тәжірибесі


 1. Тақырып 14 Контроллинг жүйесін ұйымға енгізу

Кейс: "Русский Южный Банк"КБ ШАҚ контроллинг тәжірибесі


Студенттерге өздік меңгеру үшін ұсынылған тақырыптар


1) Тақырып 1. Контроллинг кәсіпорынды басқару құралы

Контроллингтің даму тарихы. Контроллингтің американдық және неміс модельдерінің айырмашылық ерекшеліктері.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


2) Тақырып 2. Контроллинг құралдары

Басқару есебінің жүйесі. Кәсіпорын мен оның бөлімшелерінің қызметін бағалаудың көрсеткіштер жүйесі.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


3) Тақырып 3 Контроллингті ақпараттық қолдау

Басқарушының ақпараттық жүйесі. Есеп пен әдістер құрылымы.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


4) Тақырып 4 Сыртқы орта контроллингі

Алдын ала ескерту жүйесі; дескрипторлар; фактілерді, оқиғаларды және ауытқуларды талдау; функционалдық-құндық талдау; бенчмаркетинг; PIMS-талдау; болжау әдістері;

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


5) Тақырып 5 Маркетинг және өтім контроллингі

GAP-талдау. Портфолио-талдау;

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


6) Тақырып 6 Ресурстармен қамтамасыз ету контроллингі

ABC-талдау; өндіріс үрдісінің тоқтатудың мүмкіндік жағдайын талдау; бағалардың жоғарғы шектерін анықтау; сатып алу қызметінің экономикалық қызметтерін бақылау.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


7) Тақырып 7 Өндіріс контроллингі

Шекті ауытқуларды бекіту; қуаттарды қолдануды талдау; «тығыз жерлерді» іздеу;

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


8) Тақырып 8 Логистика контроллингі

Логистика қызметінің үнемділігін бақылау

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


9) Тақырып 9 Қаржылық контроллинг

Төлем ағымдарын талдау (КФ-талдау); жұмыс жасап жатқан капиталды талдау (РК, Working Сapital); қаржылық "өрмекші".

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


10) Тақырып 10 Қызметкерлер контроллингі

Жұмыс уақытының жоғалу контроллигі.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


11) Тақырып 11 Инвестициялар контроллингі

Инвестициялық есептердің динамикалық әдістер; сценарилер мен математикалық моделдер

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


12) Тақырып 12 Инновациялық үрдістер контроллингі

Инновациялық жобаларға орташа пайда нормасының әдісі; қайтарым мерзімінің әдісі.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


13) Тақырып 13 Контроллинг қызметін ұйымдастыру

Контроллердің кәсіби және жеке тұлғалық сапалары. Контроллердің қызметтері: контроллер кәсіпорынның ақпараттық жүйесінің координаторы ретінде, контроллер кәсіпорын басшысының кеңесшісі ретінде.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


14) Тақырып 14 Контроллинг жүйесін ұйымға енгізу

Контроллингті енгізу кезіндегі әдеттегі қателіктер.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


11 Курстың саясаты


Семестр уақытында студент барлық оқу кестелерімен және бақылау жұмыстарын тапсыру кестелерімен сәйкес барлық оқу сабақтарына қатысуы тиіс.

Дәрістік және тәжірибелік сабаққа қатысу 1 баллмен бағаланады.

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес әр дәрістік және тәжірибелік сабаққа студент дайындалып, қарастырылған мәліметтерге талқылама жасап, белсенді қатысуды қабылдауы тиіс.

Белсенділік қатысу сапасы негізінде бағаланады. Белсенділіктің максималды бағасы әр сабақта хабарланып тұрады.

Студенттің өздік жұмыстары СӨЖО уақытында бағаланады, баллдар бақылау шараларынның күнтізбелік кестесіне сәйкес қойылады. Тапсырмалар оқытушы қойылған мерзімінде орындалады. Қойылған мерзімнен кейін жұмысты тапсырса 5% бағаға төмендетіледі. Барлық жұмыстар жұмыс дәптерлеріне жазбаша түрде ресімделеді. Межелік бақылауды бағалау (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша балдары бар студентер жіберіледі. Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады:

Р1(2) = ТУ 1(2)*0,7 + РК1(2) *0,3

Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің межелік жіберілуінің бағасы төмендегідей анықталады:

РД =

Пәнді оқып білу барлық өткен мәліметтермен қоса емтиханмен қорытындыланады.

Емтиханға кіру үшін міндетті түрде:

 1. Тапсырма бағдарламасындағы қарастырылғандарды орындау;

 2. 50 баллдан төмен баллдар болмауы тиіс.

Емтихан 100 баллмен бағаланады. Емтихан жазбаша түрде өткізіледі, билете 3 сұрақ болады. Бірінші сұрақ 34 баллмен бағаланады, екінші, үшінші – 33 баллмен. Максималды баллдар толық түрде жауап Берген кезде қойылады.


Қорытынды баға формула бойынша есептелінеді


,


мұндағы

РД – межелікке жіберу бағасының цифрлік эквиваленті

Э – емтиханға бағасының цифрлік эквиваленті.

Бірігіп жұмыс істеген кезде келесі ережелер қалыптасуы тиіс:

1) оқытушы мен студенттер арасында бір біріне деген сыйластық болуы тиіс.

2) сабаққа міндетті түрде кешікпеуі тиіс. Сабаққа қатысу әп сабақта белгіленеді;

3) сабақ барысында ұялы телефонды өшірулері тиіс;

4) себепті салдарға байланысты сабаққа келмегендерге қайта жұмыс жасау мүмкіндігі бар;

5) барлық тапсырмалар өз уақытында орындалуы тиіс;

6) сабаққа студенттер дайын болып келулері тиіс;

7) сабақта белсенді болыңдар;

8) академиялық тәртіптің саясаты және этикалары университетіміздің ішкі тәртіп ережелерімен сәйкес болуы тиіс.

12 Әдебиеттер тізімі


Негізгі

1 Башкатова Ю.И. Контроллинг: Учебно-методический комплекс – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 108 с.

2 Васенев К. Оперативное планирование в концепции контроллинга// РЦБ. Управление компанией. 2002. №2.

3 Васенев К. Расчет затрат в контроллинге//РЦБ. Управление компанией. 2002. №3.

4 Гереке Р. Контроллинг на предприятии. – М., 1999.

5 Гиляровская Л. Контроллинг как база обоснования и принятия управленческих решений//Управление собственностью. 2002. №2.

6 Дайле А. Практика контроллинга. – М.: Финансы и статистика, 2001.

7 Данилочкина Н.Г. Контроллинг как инструмент управления предприятием. – М.: ЮНИТИ, 2002.

8 Данилочкина Н.Г. Контроллинг – сервисная служба для менеджера// РЦБ. Управление компанией: Аналитический журнал. 2001. №2.

9 Контроллинг: учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, Н.Ю. Иванова; под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 336 с.: ил.

10 Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга u1074 в организациях/А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2002.

11 Королев А.Ю. Контроллинг и анализ основных показателей бюджета//Финансы. 1999. №11.

12 Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления. – М.: Финансы и статистика, 1993.

13 Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих. – М.: Финансы и статистика, 1995.

14 Минаев Э.С., Данилочкина Н.Г., Ионов В.И. Основы контроллинговых исследвоаний. – М.: Изд-во МАИ, 1994.

15 Уткин Э.А., Мырынюк И.В. Контроллинг: Российская практика. – М.: Финансы и статистика, 1999.

16 Фалько С.Г., Носов В.М. Контроллинг на предприятии. – М.: Знание России, 1995.

17 Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я. – М.: Финансы и статистика, 2001.

18 Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1997.


Қосымша

19 Бурцев В. Характеристика системы внутреннего контроля//Финансовый бизнес. 2000. №8.

20Лагутин В. Особенности формирования системы контроллинга в Российских отделениях транснациональных концернов//Внешнеэкономический бюллетень. 2000. №2.

21 Логистика: Учебник/Под ред. Б.А. Аникина: 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000.

22 Павлов А. Менеджмент и контроллинг цепи поставок//Журнал-книга «Предпринимательство». 1999. №3.

23 Пич Г., Шерм Э. Уточнение содержания контроллинга как функции управления и его поддержки//Управление предприятием. 2001. №3.

24 Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001.

25 Смирнов Э.А. Основы теории организации. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

26 Юденков Ю. Проблемы формирования управленческой концепции в банке: управленческий учет и контроллинг // Бюллетень финансовой информации: Аналитический банковский журнал. 2002. №4.

Күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесінің үлгілері


СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Кәсіпорындағы контроллинг» пәні бойынша 050507 Менеджмент мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (7 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Бар-лығы

Максималды балл

10

32

34

24

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

16

Бақылау нысаны

 

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

1

4

4

4

4

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

24

Бақылау нысаны

 

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

3

6

6

6

6

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

ӨОҮТ1

 ӨО

ҮТ2

ӨОҮТ3

ӨОҮТ4

ӨОҮТ5

ӨОҮТ6

40

Бақылау нысаны

 

 

 

 КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

Макс.балл

 

 

 67

7Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

Т

 

 

Т

 

 

20

Бақылау нысаны

 

 

 

Т1

 

 

Т2

 

 

Макс.балл

 

 

 

10

 

 

10

 

 

2 рейтинг (7 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

9

10

11

12

13

14

15

Бар-лығы

Апта ішіндегі максималды балл

22

34

34

10

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 9,10

ДҮТ 11,12

ДҮТ 13,14

ДҮТ 15,16

16

Бақылау нысаны

 

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

1

4

4

4

4

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 9,10

ПҮТ 11,12

ПҮТ 13,14

ПҮТ 15,16

24

Бақылау нысаны

 

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

3

6

6

6

6

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ӨОҮТ7

 ӨО

ҮТ8

ӨОҮТ9

ӨОҮТ10

ӨОҮТ11

ӨОҮТ12
40

Бақылау нысаны

 

 КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ
Макс.балл

 67

7


Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

Т

 

 

Т

 

20

Бақылау нысаны

 

 

 

Т1

 

 

Т2

 

Макс.балл

 

 

 

10

 

 

10

 

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәріске дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; КТ – конспекті тексеру; ӨМҮТ1 – материалды өздігінен меңгерудің №1 үй тапсырмасы; К – коллоквиум; 1Т – №1 тест.


Кафедра отырысында ұсынылды 2010ж. «01» қыркүйек № 2 Хаттама.

Кафедра меңгерушісі __________ С. К. Құнязова 2010ж. «01» қыркүйек

(қолы) (аты-жөні)


Похожие:

Қолы) (аты-жөні) iconҚолы аты-жөні

Қолы) (аты-жөні) iconҚолы) (аты-жөні)
«Қазақ филологиясы» мамандығының күндізгі бөлім студенттеріне арналған «Шетел әдебиеті»
Қолы) (аты-жөні) iconҚолы) (аты-жөні)
«Қазақ филологиясы» мамандығының күндізгі бөлім студенттеріне арналған «Шетел әдебиеті»
Қолы) (аты-жөні) iconҚолы) (аты-жөні)
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында қарастырылды
Қолы) (аты-жөні) iconҚолы) (аты-жөні)
Хайдаров Е. Е. – дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының аға оқытушысы
Қолы) (аты-жөні) iconҚолы) (аты-жөні)
Жұмыс бағдарламасы Қазақстан тарихы кафедрасының мәжілісінде талқыланды. №8 хаттама, 23. 04. 2009 жыл
Қолы) (аты-жөні) iconҚолы) (аты-жөні) келісілді *
В050300 – Психология мамандығының күндізгі оқу формасында оқитын студенттеріне арналған
Қолы) (аты-жөні) iconҚолы) (аты-жөні)
В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының сыртқы бөлім студенттеріне арналған
Қолы) (аты-жөні) iconҚолы) (аты-жөні)
Мырзабаева Бақытгүл Мырзахметқызы – жалпы тарих кафедрасының оқытушысы. Сарайшық көшесі 34, 407-бөлме
Қолы) (аты-жөні) iconҚолы) (аты-жөні)
Курс бағдарламасына (Sillabus) 2008/2009 оқу жылында енгізілген өзгертулер мен толықтырулар
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница