Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 395.67 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница1/3
Дата конвертации10.02.2016
Размер395.67 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/51674.doc
  1   2   3

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы -экономика факультеті


Экономика және менеджмент кафедрасы


050511 «Маркетинг» мамандығының студенттеріне арналған


Маркетингтік коммуникация


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика факультетінің деканы

_______________ЭрназаровТ.Я.

20___ж. «___»_________
Құрастырушы: аға оқытушы ________________ Абенова Д.Т.


Экономика және менеджмент кафедрасы


050511 «Маркетинг» мамандығының


күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған


Маркетингтік коммуникация


Пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»____________№_____ Хаттама


Кафедра меңгерушісі __________ С.К. Кунязова 20__ж. «____» ________


Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ж. «_____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ________ А.Б. Темиргалиева 20_ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні Абенова Даметкен Турсыновна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі аға оқытушы

экономика және менеджмент кафедрасы А корпусында (Ломов көш.64), 419 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-43.

2 Пән туралы мәліметтер

2.1 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысан

дары

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

ОСӨЖ

050511 «Маркетинг»

ЖОБ негізінде күндізгі оқу түрі, 2008 түсу жылы

6

3

45

30

15


90

45

емтихан2.2 Пәннің мақсаты және міндеттері

«Маркетингтік коммуникация» курсын оқытудың мақсаты коммуникацияның ғылыми-тәжірибелік негіздерін оқу және тауар мен қызмет жылжытудың тәжірибиелік дағдыларын қалыптастыру.

Пәннің міндеттері:

- теориялық және практикалық материалдар негізінде маркетингтік коммуникацияның негізгі түсініктерін зерттеу;

- маркетингтік коммуникацияның тиімділігін анықтайтын факторлар мен жылжыту кешенін жүйелі зерттеу;

- нарық жағдайында маркетингтік коммуникация жүйесін қалыптастырудағы тәжірибелік дағдыларды әзірлеу және нығайту.


2.3 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді оқу барысында студенттер маркетинггік коммуникация аясында тәжірибелік дағдыларды иеленуі қажет, олар:

- нақты экономикалық жағдайларды талдау және шешудегі маркетингтік коммуникацияның негізгі түсініктерін, қагидаларын қолдану;

- тауарлар мен қызметтерді жылжьпуда маркетингтік зерттеулер әдістерін меңгеру;

- фирманың коммуникациялық саясатының тиімді нысандарын өзірлеу;

- қазіргі заманга сай коммуникаңиялық технологияларды қолдану.


2.4 Пререквизиттер:

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет:

- маркетинг,

- маркетингтік зерттеулер.


2.5 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

- менеджмент,

- маркетингті басқару.


3 Тақырыптық жоспар


3.1 050511 «Маркетинг» мамандықтың орта білім негізіндегі, күндізгі оқу түрі пәннің тақырыптық жоспары, т.ж. 2008


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Практи -калық

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Маркетингтік коммуникацияның теориялық негіздері және қазіргі кездегі түжырымдамалары

2

1
6

2

Маркетингтік коммуникациялардың мақсатты аудиториясы

2

1
6

3

Маркетингтік коммуникация арналары

2

1
6

4

Жылжыту-микс жүйесі бойынша шешімдер

2

1
6

5

Жарнама мәні жене түрлері

2

1
6

6

Жарнамалық қызметті ұйымдастыру.

2

1
6

7

Жарнаманы жоспарлау және бақылау

2

1
6

8

Өткізуді ынталандыру

2

1
6

9

Қоғаммен байланыс

2

1
6

10

Жеке сатулар

2

1
6

11

Қарым-қатынастар маркетингі

2

1
6

12

Жаңа коммуникациялық технологиялар

2

1
6

13

Брендинг

2

1
6

14

Жылжыту бюджетін әзірлеу

2

1
6

15

Салалардағы маркетингтік коммуникация

2

1
6

БАРЛЫҒЫ:

30

15
904 Пәннің қысқаша сипаттамасы


Маректингтің қазіргі түжырымдамасы коммуникативтіліктің қағидаларын белсенді пайдалануды талап етеді. Коммуникация маркетингтің барлық субъектілері мен үйым ішіндегі қажетті байланыстар мен

қатынастарды орнату мен қолдау үшін жүзеге асырылады. Оның тиімділігі коммуникация үрдісі барысында туындайтын кедергілерді томендетумен түсіндіріледі.

Фирманың маркетингтік коммуникациясы - екі жақты үрдіс, бір жағынан, мақсатты және басқа аудиторияларға ықпал ету, екінші жағынан фирманың осы аудиторияларға жасаған ықпалы жонінде керекті ақпарат алу.

Бұл екі құрамдас бөліктің маңызы бірдей, олардың бірлігі маркетингтік коммуникацияны біртұтас жүйе ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

Тауар өндіруші фирманың (немесе нарықтың басқа да субъектілерінің) дұрыс үйлестірілген коммуникациялық байланысы (тікелей және кері) кәсіпорынның шаруашылық бірлік ретіндегі қалыпты жүмысын және тиімді нарықтық қызметінің маңызды алғышарттарын қалыптастырады. Коммуникацияның бүгінгі күндегі маңыздылығы нарықтың тауарларға қаныққанына, тұтынушылар қажеттіліктерінің әртүрлілігіне, бәсеке нысандары мен әдістеріне, ақпараттарды жинау, сақтау, ондеу және таратудың жетілген құралдарының дамуына орай күшейе түсуде.


5 Курстың компоненттері


Дәріс сабақтарының тізімі


Тақырып 1 Маркетингтік коммуникацияның теориялық негіздері және қазіргі кездегі түжырымдамалары

Коммуникациялар рыноктік қатынастарының құралдары ретінде. Қазақстан Республикасындағы маркетингтік коммуникациялардың қазіргі жағдайы. Маркетингтік коммуникация саясатын әзірлеу қажеттілігі, Коммуникация мәнін анықтаудағы әр түрлі баптар. Философия, социологш, экономика және маркетинг көзқарасы бойынша коммуникация түсінігі. Коммуникация түрлері: қоғамдық, саяси, корпоративтік, жаппай, әлеуметтік және басқалары.

Коммуникациялық модельдер эволюциясы. Әр түрлі мектептердін теориялық жетістіктері. Коммуникация жүйесінің даму сатылары. Стратегиялық қүрал ретіндегі коммуникациялар.

Маркетингтік коммуникациялардың табиғаты. Маркетингтік коммуникациядағы қатынастар және уәж. Жеке және жеке емес коммуникациялар. Тікелей директ- маркетинг. Жеке және жеке емес коммуникацияларды қолданудағы ерекшеліктер.

Коммуникация тауарларды жылжытудың барлық кезеңдеріндегі басқару жүйесі ретінде. Маркетингтік коммуникациялардың негізгі элементтері. Жіберуші. Қабылдаушы. Кодтау. Хабар (сообщение). Делдал. Декодтау. Жауапты реакция. Түтынушы мен кері байланыс. Коммуникацияның вербалды және вербалды емес құралдары. Хабарды әзірлеу. Рационалды шақыру (хабар). Эмоционалды шақыру (хабар). Моральды шақыру (хабар). Хабардың құрылымы. Хабарды рәсімдеу. Хабар көздері.


Тақырып 2 Маркетингтік коммуникациялардың мақсатты аудиториясы

Мақсатты аудитория және хабар нысандарының көптүрлілігі. Мақсатты байланыс аудиториясын анықтау. Компания, оның өнімі және бәсекелестері туралы аудиториялардың стереотиптік көзқарастарын талдау. Байланыс аудиториясының пән туралы білімнің бағалау кезеңдері. Байланыс аудиторияларының қатынас шкаласы.

Өнімді рынокта жылжыту бағдарламасын әзірлеу үшін мақсатты аудиторияны таңдау. Коммуникациялық мақсаттарды анықтау. Жылжыту шараларына тұтынушылардың жауапты әсерінің моделі. Жауапты әсердің танымдык, мінез-қүлықтык және эмоциялык сияқты биерархиялық үлгілері.


Тақырып 3 Маркетингтік коммуникация арналары

Өнімді рынокта жылжыту бағдарламасын жасауда бәсекелестік жағдайдың әсер етуі. Коммуникация (байланыс) арналарының типі. Коммуникацияның жеке арналарының тиімділік факторы. Әңгімелесу факторлары. Қауесет энергиясы.

Коммуникацияның жеке емес арналары. БАҚ. Интернет. Шаралар.

Жылжыту шараларын өткізудегі жалпы бюджетті әзірлеу және онын құрамдас бөліктері. Мүмкіндіктер әдісі. Өткізуден пайыз әдісі.

Бәсекелестермен сәйкес болу әдісі. Мақсаттар мен міндеттер әдісі.

Тақырып 4 Жылжыту-микс жүйесі бойынша шешімдер

Жылжыту-микс түсінігі. Жылжыту құралдары. Жарнама. Өткізуді ынталандыру. Дербес сауда. Қоғаммен байланыс. Өткізу құралдарының артықшылықтары мен кемшіліктері өзіндік ерекшеліктері.

Жылжыту-микс бағдарламасының қалыптасуына әсер ететін факторлар. Рынок типтері. Стратегиялық міндеттер. Түтынушының сатып алуға дайындығы. Өнімнің өмірлік циклдегі орны. Тұтынушылар және өндірушілер рыногындағы факторлар.

Жылжыту тиімділігін бағалау. Қосарланған маркетингтік коммуникация (ҚМК).

ҚМК пайдалануды қолдаушы және кедергі факторлар. Маркетингтік коммуникацияны жоспарлау түжырымдамалары.

Сатылым орындарындағы қосарланған маркетингтік коммуникация.

Сұранысты қалыптастыру және өткізуді ынталандыру (СҚЖӨЫ) мәні және маңызы. СҚЖӨЫ -дың қызметтері және міндеттері. СҚЖӨЫ-дың негізгі элементтері. СҚЖӨЫ қызметі. Сұранысты қалыптастыру және өткізуді ынталандыру шаралары. СҚЖӨЬІ жүйесіндегі фирмалық стильдің маңыздылығы мен мәні.

  1   2   3

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница