Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Скачать 330.32 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
страница1/2
Дата конвертации10.02.2016
Размер330.32 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/11864.doc
  1   2

Студенттерге арналған пән бағдарламасы

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіС.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Есеп және аудит кафедрасы


Орта кәсіби білім негізінде, күндізгі оқу түрінде

050509 «Қаржы» мамандығының

студенттеріне «Аудит негіздері» пәні бойынша

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Студенттерге арналған пән бағдарламасының бекіту парағы

Формасы

Ф СО ПГУ 7.18.2/11
БЕКІТЕМІН

ҚЭФ деканы

Т.Я. Эрназаров ________

200__ ж «___»___________


Құрастырушы: аға оқытушы____________ Жакупова Д.Е.


Есеп және аудит кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Аудит негіздері пәні бойынша

050509 «Қаржы» мамандықтарының орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттеріне арналған


Бағдарлама 200__ж «___»_________жұмыс оқу бағдарлама негізінде өнделген.


№ __хаттама «___»_____________200__ж кафедра мәжілісінде ұсынылған


Кафедраның меңгерушісі ____________________ И. Н. Шамрай


№ __хаттама «___»_____________200__жылы қаржы - экономика факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған


ӘК төрағасы _______________ Л. А. Сидорова


КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісімен_______________________ Н.С. Кафтункина

«___» ___________2009 ж.


1 Оқытушылар туралы мәліметтер


Жакупова Динара Ербосынқызы -есеп және қаржы кафедрасының аға оқытушы (дәрістер, тәжірибелік сабақтар ).

Кафедрадағы қабылдау сағаттары кеңес беру кестесіне сәйкес жүргізіледі.


2 Пән туралы мәліметтер


Пән 15 аптадан тұратын 5 семестр бойы оқытылады. Пәнннің жалпы еңбек сиымдылығы 135 саѓат, оның 45 саѓаты дєрісханадағы ж±мысқа, ал 90 сағаты – студенттердіњ өзіндік ж±мысына (СӨЖ) арналған. Дєрісханалыќ уаќыттың ж±мыс т‰ріне қарай бөлінуі күнтізбелік жоспарда келтірілген.

Пәнді зерттеу «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский есеп және аудит», «Қаржы», «Менеджмент», «Ақша, несие, банктер» сияқты пәндерді зерттеу нәтижесінде алған білімдерге негізделген.

Пәнді зерттеудің маќсаты - аудит пәні бойынша студенттерге білім беру.

Пәнді оқу нәтижесінде сіз білуге тиіссіз:

 • аудит қазіргі сырттай және ішкі бақылау жүйесі ретінде;

 • аудит құқығын;

 • халықаралық аудит стандарттарды;

 • аудит қызметтілігінің құрылысын;

 • аудит тексерістердің әдістемесін;

 • порядок оформления аудиторских заключений.

Тәжірибелік жұмысқа қатысқанда және СӨЖді орындағанда сіз үйренесіз:

 • аудит процедураларды жүргізу;

 • бухгалтерлік есептін қойылуының заңға сәйкестігін тексеру ;

 • шаруашылық субъектінің қаржылық есебінің талдау мен экспертизасын орындау және оның дұрыстығын орнату;

 • есептемеде объективті және дұрыс ақпараттың болуын тексеру;

 • кәсіпорынның қаржылық жағдайының кемшіліктерін жою;

 • зерттеу нәтижесін дұрыс құрастыру және жазу;

 • дамыған экономиканың жаңа талаптарына сай аудит тәсілдемесін дамыту.


3 Ұсынылатын әдебиеттің тізімі


Негізгі

 1. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ./Гл. ред. серии проф. Я.В. Соколов - М.: «Финансы и статистика», 1995

 2. Аудит-1: базовый учебник / Под ред. М.С. Ержанова. – Алматы, Бастау, 2005. – 380 с.

 3. Богатая И.Н. Практикум по аудиту / И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова. – Ростов н/Дону: Феникс, 2004. – 250 с.

 4. Додж Рой. Краткое руководство по стандартам и вопросам аудита. - М.: «Финансы и статистика», ЮНИТИ, 1992

 5. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления финансами( теория и методология) - Алматы: Экономика, 2000.- 293.

 6. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. - Алматы, ГЫЛЫМ. 1994

 7. Закон РК «Об аудиторской деятельности в Республике Казахстан», 20 ноября 1998

 8. Каренова Г.С. Теория и практика аудита. – Караганда: КарГУ, 2002. – 190 с.

 9. Кармайкл Д.Р., Бенипс М. Стандарты и нормы аудита. Пер. с англ. - Аудит, ЮНИТИ,1995

 10. Международные стандарты аудита

 11. Уткин Э.А., Суханов М.С. Аудит банковской деятельности. – М.: ТЕИС, 2003. – 223 с.

 12. Шеремет А.Д. Аудит: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2005. – 447 с.


Қосымша

 1. Бычкова С.М. История развития и особенности составления аудиторского заключения. - Бухгалтерский учет, 1994 г., №3

 2. Бычкова С.М. История развития и особенности составления аудиторского заключения. - Бухгалтерский учет, 1994 г., №3

 3. Давыдов С.Г. Аудиторский риск. - Бухгалтерский учет, 1994г., №4

 4. Давыдов С.Г. Аудиторский риск. - Бухгалтерский учет, 1994г., №4

 5. Интернеттегі сайт: www. aup.ru

 6. Қазақстан журналдары: «Финансы Казахстана», «Аль-Пари», «Транзитная экономика».

 7. Кошкимбаев С.Х. Аудит как неотъемлемая часть рыночных отношений. Алматы, «Каржы-Каражат», 1996

 8. Кошкимбаев С.Х. Стандарты аудита. - Алматы, «Каржы-Каражат», 1996

 9. Нитецкий В.В., Кудрявцев Н.Н. Аудит предприятия. Методология аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. М.: ДЕЛО, 1996

 10. Планирование аудита. - М.: Издательский дом «Аудитор», 1996

 11. Ресей журналдары: «Финансы», «Деньги и кредит», «Менеджмент в России и за рубежом».

 12. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. - М.: ИНФРА - М., 19954 Пәннің тақырыптық жоспары


4.1 050509 «Қаржы» мамандығы орта кәсіби білім негізінде,күндізгі оқу формасы. Түскен жылы-2007


Пәннің тақырыптық

жоспары
Формасы

Ф СО ПГУ 7.18.207
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№№

Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

СӨЖ

1

2

3

4

5

8 семестр

1

Сыртқы аудиттің түрлері және манызы

2

1

2

2

Аудиторлық қызмет және оны нормативтік-құқықтық реттеу

2

1

2

3

Аудиттің стандарттары мен аудиторлардың мамандық этикасы

2

1

2

4

Қателер мен алаяқтық, олардың елеулілігін бағалау

2

1

2

5

Аудиторлық тәуекелділік

2

1

2

6

Аудиторлық дәлелдеулер

2

1

2

7

Клиенттің ішкі бақылау жүйесі

2

1

2

8

Аудитте сұрыптауды пайдалану

2

1

2

9

Аудиторлық тексеруді жоспарлау

2

1

2

10

Аудиторлық қорытынды: жасау, тапсыру тәртібі

2

1

2

11

Қортынды қаржылық есеп аудиттінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

2

1

2

12

Өндіріс кезеңінің аудиті

2

1

2

13

Ақша қаражаттарының аудиті

2

1

2

14

Ұзақ мерзімді активтердің аудиті

2

1

2

15

Міндеттемелер мен капиталдардың аудиті

2

1

2

БАРЛЫҒЫ

30

15

905 Курстың компоненттері


5.1 Дәрістік сабақтардың тізімі


1 Тақырып Сыртқы аудиттің түрлері және маңызы

Аудиттің түрлері, қызметі және мәні. Аудиторлық қызметтің ҚР-да даму тенденциялары. Аудит түрлерінің классификациясы.


2 Тақырып Аудиторлық қызмет және оны нормативтік-құқықтық реттеу

ҚР аудит қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге шолу. ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» және «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» зандары. ҚР азаматтық және Қылмыстық кодекстері.

3 Тақырып Аудиттің стандарттары мен аудиторлардың мамандық этикасы

Аудиттің халықаралық стандарттары Қазақстанда және олардың сипаттамалары. Аудиторлық фирманың жауапкершілігін сақтандыру. Фирмашілік аудиторлық стандарттар.

4 Тақырып Қателер мен алаяқтық, олардың елеулілігін бағалау

Аудиттегі елеулілік.

5 Тақырып Аудиторлық тәуекелділік

Аудиторлық тәуекел мен оның қурамдастары түсінігі. Елеулілік және Аудиторлық тәуекел.

6 Тақырып Аудиторлық дәлелдеулер

Аудиторлық дәлелдер және олардың түрлері. Аудиторлық дәлелдер алудың көздері. Аудитте дәлелдер алудың аудиторлық жеке шараларын пайдалнуды қарастыру.

7 Тақырып Клиенттің ішкі бақылау жүйесі

Аудитордың жұмыс сапасын бақылау жүйесінің қағидаларын, шараларын қарастыру.

8 Тақырып Аудитте сұрыптауды пайдалану

Ішкі бақылау жүйесі және оның элементтері. Ішкі бақылау құралдарының сенімділігін бағалау. Ішкі бақылау жүйесінің сенімділігін бағалау. Бақылау құралдарын тестілеу.

9 Тақырып Аудиторлық тексеруді жоспарлау

Іріктеу түрлері және іріктегендегі тәуекелді есептеу. Тестілеуге баптарды тандау. Іріктеу құрылымын анықтау. Аудиторлық шараның көлемін анықтау, баптарын тандау және орындау. Іріктеу элементтерін сұрыптау әдістері. Іріктеу нәтижесін бағалау.

10 Тақырып Аудиторлық қорытынды: жасау, тапсыру тәртібі

Алдыныла жоспарлаудың фирмаішілік стандартын жасау. Аудит жүргізуге келісім шарт және міндеттеме-хат құрастыру. Аудиторлық шаралар бағдарламасы мен бақылау құралдарының тестілерін іс жүзінде құрастыру.

11 Тақырып Қортынды қаржылық есеп аудиттінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

Аудиттің ақпараттық базасына қойылатын негізгі талаптар. Аудит жүргізудің нысандар бойынша және циклдік амалдары.

12 Тақырып Өндіріс кезеңінің аудиті

Аудит көздері мен счеттарының өзара байланысын тексеру. Аудиторлық бекіту негізінде қаржылық есеп пен счеттарда, шығындардың құрылуының дұрыстығын анықтау белгілері мен аяқталмаған өндіріс пен дайын өнім қалдықтарын бағалауды көрсету.

13 Тақырып Ақша қаражаттарының аудиті

Банктегі, кассадағы және басқа шоттардағы ақша қаражатының аудиті. Есеп берілетін сома аудиті. Бақылау құралдарын тестілеу. Негізгі аудиторлық бекіту мен қаржылық есептің счеттарға сәйкестігін тексеру. Бағдарлама жасау және аудит жүргізу. Жұмыс құжаттары мен тексеру нәтижесін дайындау.

14 Тақырып Ұзақ мерзімді активтердің аудиті

Бағдарлама жасау және аудит жүргізу: материалдық емес активтерге; негізгі құралдарға; ұзақмерзімді активтердің тозыумен амортизациясына. Аудит барысында тексеруге жататын негізгі бекітулер. Бақылау құралдарын тестілеу. Есеп шығару. Жұмыс құжаттары мен активтерді тексеру нәтижесін дайындау.

15 Тақырып Міндеттемелер мен капиталдардың аудиті

Капитал аудиті.Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысу аудиті. Бюджетпен есеп айырысу аудиті. Бағдарлама жасау және аудит жүргізу. Жүмыс құжаттары мен тексеру нәтижесін дайындау.


5.2 Тәжірибелік сабақтардың тізімі


1 Тақырып 1 сабақ. Аудиттің түрлері, қызметі және мәні. Аудиторлық қызметтің ҚР-да даму тенденциялары. Аудит түрлерінің классификациясы. Есеп шығару.

2 Тақырып 2 сабақ. ҚР аудит қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге шолу. ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» және «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» зандары. ҚР азаматтық және Қылмыстық кодекстері. Есеп шығару.

3 Тақырып 3 сабақ. Аудиттің халықаралық стандарттары Қазақстанда және олардың сипаттамалары. Аудиторлық фирманың жауапкершілігін сақтандыру. Фирмашілік аудиторлық стандарттар.

4 Тақырып 4 сабақ. Аудиттегі елеулілік. Есеп шығару.

5 Тақырып 5 сабақ. Аудиторлық тәуекел мен оның қурамдастары түсінігі. Елеулілік және Аудиторлық тәуекел. Есеп шығару.

6 Тақырып 6 сабақ. Аудиторлық дәлелдер және олардың түрлері. Аудиторлық дәлелдер алудың көздері. Аудитте дәлелдер алудың аудиторлық жеке шараларын пайдалнуды қарастыру. Есеп шығару.

7 Тақырып 7 сабақ. Аудитордың жұмыс сапасын бақылау жүйесінің қағидаларын, шараларын қарастыру.

8 Тақырып 8 сабақ. Ішкі бақылау жүйесі және оның элементтері. Ішкі бақылау құралдарының сенімділігін бағалау. Ішкі бақылау жүйесінің сенімділігін бағалау. Бақылау құралдарын тестілеу.

9 Тақырып 9 сабақ. Іріктеу түрлері және іріктегендегі тәуекелді есептеу. Тестілеуге баптарды тандау. Іріктеу құрылымын анықтау. Аудиторлық шараның көлемін анықтау, баптарын тандау және орындау. Іріктеу элементтерін сұрыптау әдістері. Іріктеу нәтижесін бағалау.

10 Тақырып 10 сабақ. Алдыныла жоспарлаудың фирмаішілік стандартын жасау. Аудит жүргізуге келісім шарт және міндеттеме-хат құрастыру. Аудиторлық шаралар бағдарламасы мен бақылау құралдарының тестілерін іс жүзінде құрастыру.

11 Тақырып 11 сабақ. Аудиттің ақпараттық базасына қойылатын негізгі талаптар. Аудит жүргізудің нысандар бойынша және циклдік амалдары.

12 Тақырып 12 сабақ. Аудит көздері мен счеттарының өзара байланысын тексеру. Аудиторлық бекіту негізінде қаржылық есеп пен счеттарда, шығындардың құрылуының дұрыстығын анықтау белгілері мен аяқталмаған өндіріс пен дайын өнім қалдықтарын бағалауды көрсету.

13 Тақырып 13 сабақ. Банктегі, кассадағы және басқа шоттардағы ақша қаражатының аудиті. Есеп берілетін сома аудиті. Бақылау құралдарын тестілеу. Негізгі аудиторлық бекіту мен қаржылық есептің счеттарға сәйкестігін тексеру. Бағдарлама жасау және аудит жүргізу. Жүмыс құжаттары мен тексеру нәтижесін дайындау.

14 Тақырып 14 Бағдарлама жасау және аудит жүргізу: материалдық емес активтерге; негізгі құралдарға; ұзақмерзімді активтердің тозыумен амортизациясына. Аудит барысында тексеруге жататын негізгі бекітулер. Бақылау құралдарын тестілеу. Есеп шығару. Жүмыс құжаттары мен активтерді тексеру нәтижесін дайындау.

15 Тақырып 15 сабақ. Капитал аудиті.Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысу аудиті. Бюджетпен есеп айырысу аудиті. Бағдарлама жасау және аудит жүргізу. Жүмыс құжаттары мен тексеру нәтижесін дайындау.

  1   2

Похожие:

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница