Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Скачать 87.54 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации10.02.2016
Размер87.54 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/24157.docӘдістемелік нұсқау

Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Филология, журналистика жєне өнер факультеті


«Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған курстық жұмысты орындау бойынша


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


Павлодар 2009

Курстық жұмысты орындау

бойынша әдістемелік

нұсқаудың бекіту парағы Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.2/11


БЕКІТЕМІН

ФЖиӨ факультетінің деканы


_________ Ж.Т.Сарбалаев

« ___» ___________2009 жыл

Құрастырушы: аға оқытушы Кәріпжанова А.О.

Қазақ филологиясы кафедрасы


КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ БОЙЫНША

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


«Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні бойынша 050205- «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттері үшін


Курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқау «___»_________ 2009 жылы бекіген жұмыс бағдарламасы негізінде дайындалды


Қазақ филологиясы кафедрасының « » 2009 ж. мәжілісінде ұсынылды. Хаттама №


Кафедра меңгерушісі: ___________Жүсіпов Н.Қ. «___» ________ 2009 ж.


Филология, журналистика және өнер факультетінің 2009 жылғы «___»_______ әдістемелік кеңесінде мақұлданды. Хаттама №


ӘК төрайымы:________________ Жұманқұлова Е.Н.


Жалпы түсінік


Курстық жұмыс студенттердің өздік жұмысы боп есептеледі.КЖ негізгі пәндерді өтіп болған соң жазылады.

КЖ студенттерді өз бетімен жұмыс жасауға дағдыландырады.

КЖ міндеті:

 • белгілі бір пәннен алған студенттердің теориялық білімдерін тереңдетіп, бекіту;

 • таңдаған мамандық бойынша белгілі бір мәселені шешуге алған білімін қолдану;

 • анықтамалық-нормативтік әдебиетпен , нормативтік құжаттармен, типтік жобамен, ведомство аралық нормативпен жұмыс істеуге дағдыланады;

 • мамандығы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысуға дағдыланады.

Курстық жұмыстың көлемі қолмен жазғанда 40-45 бет , компьютермен басқанда 25 бет болады.

КЖ –да мыналар қамтылуы керек:

 • жоспар ;

 • тақырып өзектілігін көрсететін кіріспе;

 • негізгі бөлім;

 • қорытынды бөлім;

 • әдебиеттер тізімі.


КЖ қойылатын талап:


 1. КЖ тақырыбы

- КЖ тақырыбы типтік және оқу жұмыс жоспарына сай келуі тиіс;

- КЖ тақырыбы мыналарға негізделуі тиіс:

- ғылыми-зерттеу жұмыстарына негіз боларлық іргелі бөлімдерге бағытталуы керек;

- кафедра мүшелерінің терең ғылыми еңбектеріне сілтеме жасау.


КЖ ұйымдастыру


КЖ ұйымдастыруға мыналар кіреді:

 • КЖ –қа тапсырма мен әдістемелік талдауды беру;

 • КЖ-қа кеңес беруді ұйымдастыру;

 • КЖ-тың рәсімделуі мен қорғау.


КЖ-қа тапсырма семестрдің бірінші аптасында беріледі. КЖ-қа берілетін тапсырма арнайы бланкқа жазылып, оған студент пен жетекшінің қолдары қойылады, кафедра меңгерушісі бекітеді.

КЖ-қа жетекшілік ету


КЖ-қа жетекшілік ету жоғары білікті, ғылыми дәрежесі бар оқытушыға жүктеледі.

КЖ жазу барысында жеке, топтық кеңес беріледі. Кеңес беру сабақтан тыс уақытта өтуі тиіс, үзіліс кезінде кеңес берілмейді.

Кеңес беру уақыты кафедрада тұруы керек және студентке де беріледі.


КЖ-тың орындалуын қадағалау


КЖ жетекшісі кеңес беру кезінде жазылған жұмысты тексеріп, қателері көрсетіліп, түсінік беріледі.

Жұмыстың бір бөлігі тексерілген соң, оқытушы келісімімен студент келесі бөлімге өтеді.

КЖ-тың орындалу нәтижесі кафедра мәжілісінде қарастырылып отырады.

КЖ кестесінен қалып қойған студенттер кафедра мәжілісіне шақырылады.


КЖ-тың рәсімделуі және қорғалуы


КЖ қолмен немесе компьютермен орындалады.

Рәсімделіп, студенттің қолы қойылған КЖ жетекшінің қолы қойылу үшін тапсырылады.

Егер КЖ мерзімінде тапсырылса, жетекші беттерге қолын қойып, пікірін жазып, қорғауға жібереді.

Мерзімінен кеш тапсырған студент кафедра меңгерушісінің рұқсатымен қорғауға жіберіледі.

КЖ қорғау сессияға 1-2 апта қалғанда бекітілген кесте бойынша өткізіледі.

КЖ қорғау кафедра мәжілісінде бекітілген үш адамдық комиссия отырысында өткізіледі. КЖ жетекшілері міндетті түрде қатысуы тиіс.

КЖ қорғауда студент 3-5 минут көлемінде қысқаша баяндама жасайды. Комиссия мүшелерінің сұрағына жауап береді.

КЖ орындалу сапасы мен қорғалуы 100 ұпайлық шкаламен және дәстүрлі бағамен бағаланады.

Баға қойғанда мыналар ескеріледі:

 • қорғау кезіндегі баяндама сапасы;

 • сұраққа қайтарылған жауаптың анық, дұрыс болуы;

 • студенттің теориялық, ғылыми, практикалық дайындығының деңгейі;

 • КЖ-тың рәсімделуі;

 • Жетекші пікірі.

Бағаны түзету үшін КЖ қайта қорғауға жіберілмейді.


КЖ-тың сақталуы


КЖ қорғаудан соң тізімдемемен кафедраға тапсырылады. КЖ 3 жылға дейін сақталады.

Оқудың сессия аралығында жазылатын курстық жұмыс –сөз өнерінің сырларын тереңірек тануда, өз бетімен білімін толықтыра түсуде студент үшін айрықша маңызды, жауапты іс болып табылады.

Жазылатын баќылау-жаттыѓу ж±мысы проблеманы зерттеуге арналады да, µз бетімен ѓылыми ењбекпен ш±ѓылдануѓа, алѓашќы тєжірибе, даѓды алуѓа, кµркем ќ±былысты талдаудаѓы єдіс-тєсілдерді ‰йренуге баулып, методологиялыќ, шыѓармашылыќ т±рѓыдан ќолдануѓа жаѓдай жасайды.


Баќылау ж±мысын орындау барысындаѓы єдіс-тєсілдер:

-таќырып тањдау, алѓашќы жоспар жасау;

-тањдаѓан таќырыпты терењ талдауѓа ќажет кµркем шыѓармалар мен єдеби-сын ењбектерді іздеу, дайындау;

-жинап алѓан шыѓармалар мен ењбектерді оќу, зерттеу, ж‰йелеу, міндет-маќсаттарды айќындау;

-жоспар жасау;

-курстыќ ж±мысты тиянаќты орындау ‰шін ѓылыми жетекшіден кењес алуы ќажет;

-курстық жұмысты жазу, дайындау.


Таќырып тањдау.

Таќырыпты студент сынаќ кітапшасыныњ соњѓы екі номеріне ќарай тањдайды, яѓни, студенттіњ сынаќ кітапшасыныњ соњѓы екі номері курстық жұмыс тапсырмаларыныњ номеріне сєйкес келу керек.


Єдебиетті іздеу, іріктеу.

Єрбір курстық жұмыстың таќырыбына байланысты оќылатын, зерттелетін негізгі кµркем шыѓармалар мен єдеби-сын ењбектер кµрсетіледі. Ал таќырыпты терењ зерттеп, жања бір ќырын кµрсету ‰шін ќажет єдебиет кµп болады. Тањдап алѓан таќырыпќа байланысты кµркем шыѓармалар мен зерттеу кітаптарды, сын маќалаларды студенттіњ µзі іздеп тауып, тізімін жасап шыѓуѓа міндетті. Ол тізім курстық жұмыстың соњында т‰гел кµрсетіледі. Б±л істі орындау ‰стінде студент кітапханалар мен кабинеттердіњ каталогтарын, газет-журнал маќалаларыныњ кµрсеткішін пайдалануды ‰йренеді. Ѓылыми мекемелер, кітап шыѓаратын арнаулы библиографиялыќ кµрсеткіштерді де пайдаланудыњ жєрдемі зор.


Жоспар жасау.

Жиналѓан материалды м±ќият зерттегеннен кейін курстық жұмыстың баѓыт-баѓдары, негізгі мазм±ны айќындалады. Курстық жұмыста ќарастырылатын негізгі мєселелер жоспарда санамалап тегіс кµрсетілгені, µзекті ойлар тармаќтала т‰скені д±рыс болады. Жоспар тиянаќты болса, ењбек µнімді, ой ж‰йелі беріледі.

Жоспар ѓылыми жетекшіге бекітілуі тиіс.15 мм


14 шрифт
Ќазаќстан Республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі

С
28 шрифт
.Торайѓыров атындаѓы павлодар мемлекеттік университеті


Филология, журналистика жєне µнер факультеті

Ќазаќ филологиясы кафедрасы

К
Абзац:

Интервал алдынан– 80 пт

соњынан– 14 пт

шрифт:

Кегль 34

Полужирный

10 мм

30 мм
УРСТЫҚ ЖҰМЫС

ХХ.000000.0000.00.00.ХХ
________________________________________________ пєнінен


_________________

(баѓа)

Оќытушы

___________________

(ќызметі, ѓылыми дєрежесі, атаѓы)

___________________________

(Аты-жµні)

___________________

(ќолы) (к‰ні)
Тобы____________

Студент____________

___________________ (ќолы) (к‰ні)15 мм

200__

Курстық жұмыстардың тақырыптары. 1. Көне түркі жазба мұраларындағы дауысты дыбыстар жүйесі.

 2. Көне түркі мұралары мен қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар.

 3. Көне түркі жазба мұраларындағы бір буынды сөздердің мағыналары.

 4. Көне түркі мұраларындағы етістік.

 5. Көне түркі мұраларындағы сөз таптарының жіктелу сипаты.

 6. Дыбыстық өзгерістердің тарихилығы.

 7. Сөз мағыналарының тарихи дамуы.

 8. Сөзжасамдық процестің тарихи сипаты.

 9. Сын есімнің дамуы.

 10. Сан есімнің таңбалық сипаты.

 11. Есімдіктің жіктелуі.

 12. М.Қашқари сөздігіндегі грамматикалық категориялардың берілу жүйесі.

 13. М. Қашқари сөздігіндегі географиялық атаулар.

 14. М.Қашқари сөздігіндегі кісі аттары.

 15. М.Қашқари сөздігіндегі атаулардың мағыналық құрылымы.

 16. М.Қашқари сөздігіндегі салысытырмалы-тарихи тіл білімінің мәселелері.

 17. Ж.Баласағұни дастанындағы бір буынды сөздердің мағыналық құрылымы.

 18. Ж.Баласағуни дастанының дүниетанымдық маңызы.

 19. Ж.Баласағуни шығармасының текстологиясы.

 20. Ж.Баласағуни шығармасының тілі.

 21. А.Иассауи шығармасының тілі.

 22. А.Иассауи шығармасының текстологиясы.

 23. А.Иассауи шығармасының дүниетанымдық маңызы.

 24. «Кодекс –Куманикус» шығармасының тілі.

 25. «Кодекс Куманикус» шығармасының текстологиясы.


Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі:

 1. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка –А. 1997.

 2. Ағманов Е. Қазақ тілінің тарихи синтаксисі.– А., 1986.

 3. Древне тюркский словарь. – Л., 1969.

 4. Жұбанов Х.Исследования по казахскому языку. – А., 1966.

 5. Историческое развитие лексики тюркских языков. –М. 1961.

 6. Керімұлы Ә. Түрік әдебиеті ескерткіштеріндегі сөз жасайтын жұрнақтар. –А., 1999.

 7. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті (хрестоматия). – А., 2006.

 8. Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі. –А., 1966.

 9. Қазақ тілі тарихи лексикологиясының мәселелері.- А., 1988.

 10. Қайдаров А.Структура односложных корней и основ в казхском языке –А., 1986.

 11. Қордабаев Т. Тарихи синтаксис мәселелері. – А., 1965.

 12. Қашқари М. Түркі сөздігі. – А., 1998.

 13. . Мұсабаев К. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. – А., 1966.

 14. Салқынбай.А.Б. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы (практикалық курс). - А., 2005.

 15. Томанов М. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.


Қосымша:

16. Кононов А. Происхождение прошедшего категорического времени в тюркских языках (Тюркологический сборник. 1, 1951).

17. Корш Ф. Происхождение настоящего времени в западных тюретских языках. «Древности восточн. ТШ, вып. І, 1907».

Похожие:

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 2015 ж. 29 қазанында...
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Алқасының 2003 ж. 23 маусымдағы (№8 хаттама)...
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының
Республикасы Білімжәне ғылым министрлігі Білім және ғылымсаласындағы бақылау комитеті ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница